Acyclostad příbalový leták

Acyclostad 50mg/g krém

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Acyclostad a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acyclostad používat

Jak se Acyclostad používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Acyclostad uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Acyclostad a k čemu se používá

Léčivou látkou přípravku Acyclostad je aciklovir. Přípravek Acyclostad se používá k léčbě oparů na rtech a obličeji ve stadiu svědění, pálení nebo puchýřků. Klinické studie ukázaly, že včasná léčba tímto přípravkem zastaví tvorbu oparu. Jestliže se opar již objevil, léčba tímto přípravkem urychlí jeho hojení.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající i děti.

Opar je infekční onemocnění vyvolané virem Herpes simplex (HSV), který je normálně uložen v nervových zakončeních ve rtech a v okolních tkáních. Nejedná se však o stejný virus, který vyvolává herpetické infekce v oblasti zevních pohlavních orgánů.

K první infekci dojde obvykle v dětském věku, pravděpodobně polibkem s infikovaným člověkem. Virus přejde kůží po nervových drahách do jejich zakončení. Spouštěcím mechanismem mohou být rozličné podněty: nachlazení, chřipka, menstruace, psychická zátěž, stres, fyzická zátěž, nadměrné opalování nebo stav, kdy se necítíte dobře. Po zátěžovém podnětu putuje virus zpět po nervových drahách ke kůži do okolí rtů a vyvolá tvorbu oparu.

Pokud se do 10 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Acyclostad používat Nepoužívejte Acyclostad:

 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • aby byl zaručen rychlý ústup příznaků, musí léčba oparu trvat alespoň 4 dny
  • přípravek Acyclostad nepolykejte
  • krém nanášejte pouze na opary v oblasti rtů a tváře. Vyvarujte se jeho nanášení na sliznici úst. Přípravek Acyclostad se rovněž nemá používat k léčbě vředů v ústech. Máte-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda jde u Vás opravdu o opar, poraďte se s lékařem.
  • přípravek nesmíte použít k léčbě herpetické infekce na sliznici očí nebo genitálu (zevní pohlavní ústrojí)
  • máte-li těžkou formu oparu nebo se jeho těžká forma rozvíjí, poraďte se před použitím přípravku s lékařem
  • jestliže máte oslabený imunitní systém (např. jste HIV pozitivní, máte AIDS nebo Vám byla transplantována kostní dřeň) a jste proto v péči odborného lékaře, nesmíte bez porady s tímto lékařem přípravek Acyclostad používat, protože Vaše schopnost bojovat s infekcí je oslabená.

  Opar je infekční onemocnění. Virus může infikovat i jiné části Vašeho těla. Abyste snížili riziko přenosu infekce, nedotýkejte se oparu (ručníkem apod.). Vyvarujte se líbání a orálního sexu. Před každým dotekem oparu i po něm si umyjte ruce, používejte vlastní ručník.

  • Nesahejte si do očí. Herpetická infekce v oku může vést ke vzniku vředu rohovky.
  • V období, kdy máte opar, se vyvarujte líbání, zvláště dětí.
  • Vyvarujte se protržení puchýřků a odstraňování strupů. Můžete se tak infikovat jinými zárodky nebo přenést virus na svých prstech.
  • Zajistěte, aby nikdo nepoužíval neumyté nádobí, z něhož jste pil(a) nebo jedl(a), aby se zabránilo přenosu infekce.

  Před použitím přípravku Acyclostad se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.Další léčivé přípravky a AcyclostadInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.Dosud nejsou známé žádné klinicky významné lékové interakce.Těhotenství, kojení a plodnostPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.V období těhotenství a kojení je třeba používání přípravku vždy konzultovat s lékařem.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek neovlivňuje schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.Acyclostad obsahuje cetylalkohol a propylenglykolCetylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Tento léčivý přípravek obsahuje 150 mg propylenglykolu v jednom gramu krému. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže.Nepoužívejte tento léčivý přípravek u dětí mladších než 4 týdny s otevřenými ranami nebo s rozsáhlými oblastmi poraněné nebo poškozené kůže (jako například popáleniny) bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření

Jak se Acyclostad používá?

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Množství krému v tubě je dostatečné pro jednu léčebnou kúru při onemocnění oparem.

Při onemocnění oparem je důležité začít s léčbou už při prvních příznacích, jako je pálení či svědění.

Použijete-li krém Acyclostad ve stadiu pálení, můžete předejít vzniku oparu.

Jestliže se již objevil puchýřek, včasným použitím tohoto přípravku urychlíte proces hojení.

Použití u dětí, dospívajích a dospělých

 • Před nanášením krému i po něm si pečlivě umyjte ruce; vyhnete se tak možnému zhoršení nebo přenosu infekce na jiné místo.
 • Jemně naneste krém na celou postiženou plochu s půlcentimetrovým přesahem do okolní zdravé pokožky.
 • Krém nanášejte na postižené místo pětkrát denně ve čtyřhodinových intervalech (s výjimkou noci).
 • Léčba trvá obvykle čtyři dny. Jestliže se Vám za tuto dobu opar nezahojí, můžete v léčbě pokračovat dalších šest dní. Nedojde-li k zahojení oparu ani po deseti dnech nebo dojde-li ke zhoršení příznaků, poraďte se o dalším postupu s lékařem.
 • Nepřekračujte doporučenou dávku.
 • Současně s tímto přípravkem nenanášejte na postižené místo jiný přípravek pro místní použití.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Acyclostad, než jste měl(a)

Jestliže jste použil(a) více přípravku, nebo jestliže jej dítě spolklo, není pravděpodobné, že by se objevily nějaké nežádoucí účinky. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Acyclostad

Zapomenete-li si nanést krém, učiňte tak ihned, jakmile si vzpomenete. Dále pokračujte v původním dávkování. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Bezprostředně po nanesení krému se mohou objevit tyto nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů):

 • přechodné pálení nebo píchání
 • mírný pocit suchosti nebo olupování kůže
 • svědění

Tyto příznaky jsou však přechodné a rychle ustupují.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • zarudnutí
 • alergická kožní reakce (kontaktní dermatitida)

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

Okamžitá (náhlá) závažná alergická reakce včetně angioedému (otok kůže a sliznic, např. otok tváře, rtů, jazyka s obtížným polykáním a dýcháním)

V případě závažné alergické reakce ihned vyhledejte lékaře. Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Acyclostad uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Acyclostad obsahuje

Léčivou látkou je aciclovirum.

Jeden gram krému obsahuje aciclovirum 50 mg.

Pomocnými látkami jsou dimetikon, glyceromakrogol-stearát, cetylalkohol, tekutý parafín, propylenglykol, bílá vazelína, čištěná voda

Jak Acyclostad vypadá a co obsahuje toto balení

Acyclostad je bílý homogenní krém. Velikost balení: 5 g krému

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 22. 11. 2019

Napsat komentář