NOVALGIN příbalový leták

Novalgin je nenávykový lék zmírňující bolest (analgetikum), patří do skupiny tzv. pyrazolonů. Ke svému analgetickému účinku má Novalgin navíc účinek spazmolytický (tlumící křeče) a antipyretický (působící proti horečce).

Příbalový leták Novalgin 500 mg potahované tablety

potahované tablety
metamizolum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
 • Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek Novalgin tablety a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Novalgin tablety užívat
 3. Jak se přípravek Novalgin tablety užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Novalgin tablety uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Novalgin je nenávykový lék zmírňující bolest (analgetikum), patří do skupiny tzv. pyrazolonů. Ke svému analgetickému účinku má Novalgin navíc účinek spazmolytický (tlumící křeče) a antipyretický (působící proti horečce).
Účinek Novalginu nastupuje během 30 až 60 minut a přetrvává přibližně 4 hodiny.
Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu.
Přípravek je určen pro dospělé a mladistvé od 15 let.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY UŽÍVAT

Neužívejte přípravek Novalgin tablety

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metamizol nebo na kteroukoli další složku přípravku Novalgin tablety nebo na pyrazolony (např. fenazon, propyfenazon) nebo na pyrazolidiny (např. fenylbutazon, oxyfenbutazon)
 • jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo poruchou krvetvorby (hemopoéza)
 • jestliže jste někdy měl(a) v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná analgetika, např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) astma nebo alergické reakce jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo trávicího ústrojí)
 • pokud trpíte závažným onemocněním jater tzv.porfyrie (riziko vyvolání tzv. porfyrické ataky)
 • pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko rozpadu červených krvinek
 • v posledních třech měsících těhotenství nebo během kojení.

Přípravek Novalgin tablety se nesmí podávat dětem a mladistvým do 15 let.

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Novalgin tablety je zapotřebí

 • jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. Objeví-li se u Vás některý z těchto příznaků, ihned přerušte léčbu a navštivte svého lékaře. Tyto příznaky mohou souviset s neutropenií (nedostatek druhu bílých krvinek, tzv. neutrofilů) nebo s agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv. granulocytů, v krvi). Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického původu trvající minimálně jeden týden. Obě tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být závažné a mohly by ohrozit Váš život. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli během léčby. V případě neutropenie (počet neutrofilů < 1 500 buněk /mm3) by léčba měla být okamžitě přerušena. Lékař bude sledovat Váš krevní obraz až do návratu k původním hodnotám.
 • máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie). Při těchto onemocněních existuje po podání metamizolu zvýšené riziko vzniku anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergii).
 • trpíte-li některým z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol:
 • o průduškové astma a současný zánět nosní sliznice
 • o dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou
 • o přecitlivělost na alkohol, tj.pokud reagujete již na malé množství alkoholických nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje
 • o přecitlivělost na barviva (např. tartrazin) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty).
 • máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku. V těchto případech existuje zvýšené riziko těžkých hypotenzních reakcí (reakce související s poklesem krevního tlaku). Podávání metamizolu musí být zvláště pečlivě uváženo, a je-li i za těchto okolností metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření ke snížení rizika těžké hypotenzní reakce. Podání metamizolu může vyvolat hypotenzní reakce i bez souvislosti s výše uvedenými chorobami. Tyto reakce zřejmě závisí na dávce.
 • pokud trpíte těžkým onemocněním věnčitých cév srdce nebo máte významně zúženy cévy zásobující krví mozek. V těchto případech je absolutně nezbytné vyhnout se snížení tlaku krve, proto se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.
 • trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater. V tomto případě by Vám neměly být podávány vysoké dávky metamizolu, protože je sníženo jeho vylučování.

Pokud patříte k některé zmíněné rizikové skupině pacientů, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Novalgin tablety užívat.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Metamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (léku na potlačení imunity). Proto Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud je Vám současně podáván metamizol.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Užívání přípravku Novalgin tablety s jídlem a pitím
Novalgin tablety by se neměly kousat, polykají se celé s dostatečným množstvím vody (asi 1/2 sklenice).

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Metamizol se nedoporučuje užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhé třetině těhotenství Váš lékař pečlivě zváží očekávaný přínos léčby proti možnému riziku. Během posledních třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat.
Kojení
Produkty látkové přeměny metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Během léčby přípravkem Novalgin a po dobu 48 hodin po podání přípravku se nesmí kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání doporučených dávek nemá přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Novalgin a při jeho současném užití s alkoholem se zhoršuje schopnost reagovat a soustředit se. V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek Novalgin tablety přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Není-li předepsáno jinak, podává se dospělým a mladistvým ve věku 15 let a více jako jednotlivá dávka 1 – 2 potahované tablety. V případě potřeby se může tato dávka podat až 4 krát denně.
Pacienti se zhoršenou funkcí ledvin a jater užívají na doporučení lékaře nižší dávky.
Při velmi vysokých dávkách může dojít k vylučování neškodného metabolitu způsobujícího červené zabarvení moče, které se ztratí po přerušení léčby.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Novalgin tablety, než jste měl(a)
Předávkování se projevuje pocitem na zvracení, zvracením, bolestí břicha, zhoršením funkce ledvin a vzácněji nervovými příznaky (závrať, ospalost, bezvědomí, křeče) Po akutním předávkování může dojít také k poklesu tlaku krve (někdy přecházejícímu až do šoku) a zrychlení srdeční činnosti.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem okamžitě vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Novalgin tablety
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Novalgin tablety nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je definována následovně:
velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
není známo: z dostupných údajů nelze určit

Reakce z přecitlivělosti
Vzácné: Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které – velmi vzácně – mohou být závažné. Obvykle se takové reakce vyvinou během první hodiny po užití přípravku Novalgin, mohou se však objevit okamžitě nebo naopak po několika hodinách.
Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např. svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a – méně často – zažívacími potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle, s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy předchází zvýšení tlaku krve) a šokem.
U pacientů s průduškovým astmatem se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu.

Další kožní reakce
Vzácné: vyrážka
Není známo: kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně červených puchýřů ve velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní reakce s puchýři obvykle s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Srdce a cévy
Není známo: přechodný – pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez dalších příznaků reakce z přecitlivělosti.

Krevní obraz
Vzácné: snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza)
Velmi vzácné: snížení počtu krevních destiček (trombopénie). Typickými příznaky trombopénie jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených skvrnek (petechií) na kůži a sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny sliznic hlavně v dutině ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a genitálií, bolest v krku a horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). U pacientů léčených antibiotiky však mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je značně zvýšená, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moče (oligurií) nebo její zástavou (anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (protenurie).
Není známo: zánět ledvin (intersticiální nefritida).

Oznamte, prosím svému lékaři, pokud si všimnete jakéhokoliv uvedeného nežádoucího účinku nebo jiného nežádoucího účinku nebo nečekaných změn.

Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, závažné změny v krevním obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře a nepokračovat v užívání přípravku bez dalšího doporučení lékaře.

Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NOVALGIN TABLETY UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Přípravek Novalgin tablety nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek Novalgin tablety obsahuje

 • Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 potahované tabletě.
 • Pomocnými látkami jsou makrogol 4000, magnesium-stearát, potahová vrstva -hypromelosa 2910, dihydrát sodné soli sacharinu, makrogol 8000, oxid titaničitý (E171), mastek.

Jak přípravek Novalgin tablety vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: téměř bílé, podlouhlé bikonvexní potahované tablety bez půlicí rýhy s označením “OEP” na jedné straně. Al/ PVC blistr, krabička
Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Private Co. Ltd., Veresegyház, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen 12.12.2012.

Příbalový leták Novalgin 500 injekční roztok

injekční roztok
metamizolum natricum monohydricum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
Tento přípravek byl předepsán Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v tomto příbalovém letáku, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

V příbalovém letáku naleznete:

 1. Co je přípravek NOVALGIN injekce a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek NOVALGIN injekce užívat
 3. Jak se přípravek NOVALGIN injekce užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek NOVALGIN injekce uchovávat
 6. Další informace

1. CO JE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Novalgin je nenávykový léčivý přípravek s účinky analgetickými (tlumení bolesti), antipyretickými (snížení horečky) a spazmolytickými (tlumení křečí).
Protože se může podávat nitrožilně, lze dosáhnout velmi silného analgetického účinku při různých stavech a je možné ovlivňovat bolest, která by v jiném případě reagovala jen na přípravky obsahující opiáty. Novalgin i ve vysokých dávkách (na rozdíl od opiátů) nezpůsobuje návyk, ani útlum dýchání.
Neovlivňuje pohyb střev při trávení, porodní stahy, ani vypuzení kamínků.
Přípravek se používá k léčbě silné náhlé nebo přetrvávající bolesti a horečky nereagující na jinou léčbu.
Léčivou látkou přípravku Novalgin injekce je metamizol.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UŽÍVAT

Neužívejte přípravek NOVALGIN injekce
-jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na metamizol nebo na kteroukoli další složku přípravku NOVALGIN injekce nebo na jiné příbuzné látky (např. fenazon, propyfenazon, fenylbutazon, oxyfenbutazon)
– jestliže trpíte poruchou funkce kostní dřeně (např. po léčbě nádorového onemocnění) nebo poruchou krvetvorby
– jestliže jste někdy měl(a) v souvislosti s užíváním analgetik (salicyláty, paracetamol nebo jiná analgetika, např. diklofenak, ibuprofen, indometacin, naproxen) astma nebo alergické reakce jako je kopřivka nebo tzv. angioedém (otok obličeje a sliznic dýchacího nebo trávicího ústrojí)

 • pokud trpíte závažným onemocněním jater tzv. porfyrie (riziko vyvolání tzv. porfyrické ataky)
 • pokud máte vrozenou nedostatečnost enzymu glukózo-6-fosfát dehydrogenázy (riziko rozpadu červených krvinek)
 • v posledních třech měsících těhotenství nebo při kojení
 • pokud máte nízký tlak nebo problémy s krevním oběhem
 • u kojenců ve věku do 3 měsíců nebo s tělesnou hmotností pod 5 kg, kvůli nedostatku údajů o
 • použití metamizolu u dětí této věkové skupiny
 • u kojenců ve věku mezi 3 až 11 měsíci se přípravek nesmí podávat nitrožilně

Zvláštní opatrnosti při použití přípravku NOVALGIN injekce je zapotřebí

 • jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku, vřed v ústní dutině. Objeví-li se u Vás některý z těchto příznaků, ihned přerušte léčbu a navštivte svého lékaře. Tyto příznaky mohou souviset s neutropenií (nedostatek druhu bílých krvinek, tzv. neutrofilů) nebo s agranulocytózou (pokles počtu nebo úplné vymizení jednoho druhu bílých krvinek, tzv. granulocytů, v krvi). Agranulocytóza vyvolaná metamizolem je porucha imunoalergického původu trvající minimálně jeden týden. Obě tyto reakce jsou velmi vzácné, mohou být
  závažné a mohly by ohrozit Váš život. Nejsou závislé na dávce a mohou se objevit kdykoli během léčby. V případě neutropenie (počet neutrofilů < 1 500 buněk /mm 3 ) by léčba měla být okamžitě přerušena. Lékař bude sledovat Váš krevní obraz až do návratu k původním hodnotám.
 • máte-li průduškové astma nebo atopii (druh alergie). Při těchto onemocněních existuje po podání metamizolu zvýšené riziko vzniku anafylaktoidní reakce (reakce podobná alergii) a to zejména při injekčním podání přípravku.
 • trpíte-li některým z níže uvedených onemocnění, protože u nich existuje zvýšené riziko vzniku těžkých anafylaktoidních reakcí na metamizol:
 • průduškové astma a současný zánět nosní sliznice
 • dlouhodobé/trvalé postižení kopřivkou
 • přecitlivělost na alkohol, tj. pokud reagujete již na malé množství alkoholických nápojů kýcháním, slzením a výrazným zarudnutím obličeje
 • přecitlivělost na barviva (např. tartazin) nebo na konzervační přípravky (např. benzoáty).
 • máte-li nízký krevní tlak, trpíte ztrátou tekutin, nestabilním objemem tělních tekutin nebo počínajícím selháním krevního oběhu nebo máte vysokou horečku. V těchto případech
  existuje zvýšené riziko těžkých hypotenzních reakcí (reakce související s poklesem krevního tlaku). Podávání metamizolu musí být zvláště pečlivě uváženo, a je-li i za těchto okolností metamizol podáván, je nutný přísný lékařský dohled. Jsou nezbytná preventivní opatření ke snížení rizika těžké hypotenzní reakce. Podání metamizolu může vyvolat hypotenzní reakce i bez souvislosti s výše uvedenými chorobami. Tyto reakce zřejmě závisí na dávce a jejich výskyt je pravděpodobnější po injekčním podání.
 • pokud trpíte těžkým onemocněním věnčitých cév srdce nebo máte významně zúženy cévy zásobující krví mozek. V těchto případech je absolutně nezbytné vyhnout se snížení tlaku krve, proto se smí metamizol podávat pouze za přísného sledování oběhových funkcí.
 • trpíte-li onemocněním ledvin nebo jater. V tomto případě by Vám neměly být podávány vysoké dávky metamizolu, protože je sníženo jeho vylučování.

Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky
Metamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (léku na potlačení imunity). Proto Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud je Vám současně podáván metamizol.
Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

Těhotenství a kojení
Těhotenství
Metamizol se nedoporučuje užívat během prvních třech měsíců těhotenství. Ve druhé třetině těhotenství Váš lékař pečlivě zváží očekávaný přínos léčby proti možnému riziku. Během posledních třech měsíců těhotenství se přípravek nesmí užívat.

Kojení
Produkty látkové přeměny metamizolu jsou vylučovány do mateřského mléka. Během léčby přípravkem Novalgin a po dobu 48 hodin po podání přípravku se nesmí kojit.
Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Při užívání doporučených dávek nemá přípravek vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Při užívání vyšších než doporučených dávek přípravku Novalgin a při jeho současném užití s alkoholem se zhoršuje schopnost reagovat a soustředit se. V těchto případech neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte stroje.

3. JAK SE PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UŽÍVÁ

Vždy užívejte přípravek NOVALGIN injekce přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.
Dávkování a způsob podání závisí v zásadě na požadovaném analgetickém účinku a Vašem zdravotním stavu.
Novalgin Vám bude podán jako intravenózní (nitrožilní) nebo intramuskulární (nitrosvalová) injekce.
Kojencům ve věku mezi 3 a 11 měsíci lze Novalgin injekce podat pouze nitrosvalově.
U dospělých je jednotlivá dávka 6 – 16 mg/kg tělesné hmotnosti pro nitrožilní i nitrosvalové podání.
Pro léčbu horečky u dětí je většinou dostačující dávka 10 mg/kg tělesné hmotnosti.
Nástup účinku lze očekávat 30 až 60 minut po podání, doba trvání účinku je obvykle asi 4 hodiny.
Pokud je účinek jednotlivé dávky nedostačující, nebo později, když analgetický účinek odeznívá, může Vám lékař podat dávku opakovaně až do maximální denní dávky uvedené níže v tabulce.
Hmotnost (věk)

Dospělí a mladiství
(ve věku nad 15 let)
Mladiství 46 – 53 kg
(13-14 let)
Děti 31 – 45 kg
(10-12 let)
Děti 24 – 30 kg
(7-9 let)
Děti 16 – 23 kg
(4-6 let)
Děti 9 – 15 kg
(1-3 roky)
Injekční roztok
nitrožilně
Jednotlivá dávka: 2 – 5 ml
Max. denní dávka: 10 ml
Jednotlivá dávka: 0,8 – 1,8 ml
Max. denní dávka: 4 x 1,8 ml
Jednotlivá dávka: 0,5 – 1,5 ml
Max. denní dávka: 4 x 1,5 ml
Jednotlivá dávka: 0,4 – 1 ml
Max .denní dávka: 4 x 1 ml
Jednotlivá dávka: 0,3 -0,8 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,8 ml
Jednotlivá dávka: 0,2 – 0,5 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,5 ml
Injekční roztok
nitrosvalověKojenci 5 – 8 kg
(3-11 měsíců)
Jednotlivá dávka: 0,1 – 0,2 ml
Max. denní dávka: 4 x 0,2 ml
Při injekčním podání je nezbytné, abyste zůstal(a) po podání přípravku ležet pod dohledem lékaře, který bude Váš stav pečlivě sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku NOVALGIN injekce, než jste měl(a)
Po akutním předávkování byly hlášeny reakce jako nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zhoršení funkce ledvin/akutní selhání ledvin, nervové poruchy (závrať, spavost, kóma, křeče), pokles tlaku krve a poruchy srdečního rytmu. Po velmi vysokých dávkách může dojít k neškodnému červenému zabarvení moče.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek NOVALGIN injekce
Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.
Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek NOVALGIN injekce nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Četnost pozorovaných nežádoucích účinků je definována následovně:
velmi časté: postihují více než 1 pacienta z 10
časté: postihují 1 až 10 pacientů ze 100
méně časté: postihují 1 až 10 pacientů z 1 000
vzácné: postihují 1 až 10 pacientů z 10 000
velmi vzácné: postihují méně než 1 pacienta z 10 000
není známo: z dostupných údajů nelze určit
Reakce z přecitlivělosti
Vzácné: Vzácně se mohou objevit reakce z přecitlivělosti, které – velmi vzácně – mohou být závažné.
Obvykle se takové reakce vyvinou během první hodiny po užití přípravku Novalgin, mohou se však objevit okamžitě nebo naopak po několika hodinách.
Mírnější formy alergických reakcí jsou charakterizovány kožními nebo slizničními projevy, (např. svěděním, pálením, zarudnutím, kopřivkou, otoky), dýchacími obtížemi a – méně často – zažívacími potížemi. Tyto příznaky se však mohou rozvinout do těžkých forem s kopřivkou po celém těle, s těžkým stavem charakterizovaným otokem obličeje, jazyka, hrdla nebo hrtanu (angio-edém), těžkou dušností, nepravidelností srdečního rytmu (srdeční arytmie), poklesem tlaku krve (kterému někdy předchází zvýšení tlaku krve) a šokem.
U pacientů s průduškovým astmatem se tyto reakce projevují formou průduškového záchvatu.

Další kožní reakce
Vzácné: vyrážka
Není známo: kožní reakce, která se vyznačuje vznikem kulatých fialových až temně červených puchýřů ve
velikosti mince až dlaně; vzácně vyrážka a v ojedinělých případech těžké kožní reakce s puchýři obvykle
s postižením sliznic (Stevens-Johnsonův syndrom, nebo Lyellův syndrom).

Srdce a cévy
Není známo: přechodný – pouze výjimečně kritický- izolovaný pokles tlaku krve bez dalších příznaků
reakce z přecitlivělosti.

Krevní obraz
Vzácné: snížení počtu bílých krvinek (vzácně leukopénie nebo velmi vzácně agranulocytóza)
Velmi vzácné: snížení počtu krevních destiček (trombopénie).
Typickými příznaky trombopénie jsou zvýšený sklon ke krvácení a výskyt drobných hnědočervených skvrnek (petechií) na kůži a sliznicích, zatímco známkami agranulocytózy jsou např. zánětlivé změny sliznic hlavně v dutině ústní, nose a krku, stejně tak jako zánětlivé změny v oblasti konečníku a genitálií, bolest v krku a horečka (která neočekávaně přetrvává anebo se znovu objeví). U pacientů léčených antibiotiky však mohou být tyto příznaky minimální. Sedimentace červených krvinek je značně zvýšená, zatímco zvětšení lymfatických uzlin je mírné nebo žádné.

Poruchy ledvin a močových cest
Velmi vzácné: přechodné zhoršení funkce ledvin se snížením tvorby moče (oligurií) nebo její zástavou (anurií) nebo k akutnímu selhání ledvin, které doprovází vylučování bílkovin do moči (protenurie).
Není známo: zánět ledvin (intersticiální nefritida).
Injekční aplikace
Není známo: bolest v místě vpichu, zánět žil.
Protože některé nežádoucí účinky (např. těžké alergické nebo kožní reakce, závažné změny v krevním obraze) se mohou stát za určitých okolností život ohrožující, je nezbytné při výskytu náhlých nebo těžkých reakcí okamžitě informovat lékaře.
Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

5. JAK PŘÍPRAVEK NOVALGIN injekce UCHOVÁVAT

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí
Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.
Přípravek NOVALGIN injekce nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za „EXP:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. DALŠÍ INFORMACE

Co přípravek NOVALGIN injekce obsahuje
Léčivou látkou je metamizolum natricum monohydricum 500 mg v 1 ml injekčního roztoku.
Pomocnou látkou je voda na injekci.
Jak přípravek NOVALGIN injekce vypadá a co obsahuje toto balení
Popis přípravku: čirý bezbarvý až slabě nažloutlý roztok, prakticky prostý částic.
Ampulky z hnědého skla, vložka z plastické hmoty, krabička
Velikost balení: 5 x 5 ml, 10 x 2 ml
Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Držitel rozhodnutí o registraci
sanofi-aventis, s.r.o., Praha, Česká republika

Výrobce
CHINOIN Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd., Miskolc, Maďarsko

Tento příbalový leták byl naposledy schválen: 12.12.2012.

Následující informace je určena pouze pro zdravotnické pracovníky
Parenterální podání je spojeno s vysokým rizikem anafylakticko/anafylaktoidních reakcí .
Pokud je zvažováno injekční podání u dětí ve věku mezi 3 a 11 měsíci, je třeba zdůraznit, že metamizol u těchto dětí smí být aplikován výhradně nitrosvalově.
Je nutné zajistit, aby při prvních známkách anafylakticko/anafylaktoidní reakce mohla být injekce přerušena a snížit riziko izolované hypotenzní reakce na minimum. Při parenterálním podání je nezbytné zajistit, aby pacient zůstat ležet a byl pod přísným lékařským dohledem. Navíc musí být v zájmu prevence hypotenzních reakcí intravenózní injekce aplikována velmi pomalu, tj. nejvýše 1 ml (500 mg metamizolu) za minutu.
Injekční roztok může být naředěn v 5% roztoku glukózy, 0,9% roztoku NaCl nebo Ringerově roztoku.
Avšak tyto roztoky musí být podány okamžitě, protože jejich stabilita je omezena.
Z důvodu možné inkompatibility nesmí být roztok metamizolu podán společně s jinými injekčními přípravky.

Příbalové letáky Novalgin ke stažení

[PDF ke stažení – Příbalový leták NOVALGIN 500 tablety]

[PDF ke stažení – Příbalový leták NOVALGIN 500 injekční roztok]

[PDF ke stažení – NOVALGIN 500 souhrn údajů]