Additiva Vitamin C Blutorange příbalový leták

Additiva Vitamin C Blutorange 1000mg šumivá tableta

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujte další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit

s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat

Jak se přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Additiva Vitamin C Blutorange uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Additiva Vitamin C Blutorange a k čemu se používá

Přípravek obsahuje kyselinu askorbovou (vitamin C), která je nutným doplňkem výživy. Zasahuje do oxido-redukčních procesů v organizmu, je potřebná pro tvorbu bílkovin kolagenu a přispívá ke správné funkci kostí a pojivové tkáně. Zvyšuje odolnost proti infekcím.

Přípravek je určen k léčbě a k předcházení nedostatku vitaminu C v organizmu.

Na doporučení lékaře se užívá zejména při infekcích horních cest dýchacích, při chřipkových a jiných infekcích, zvláště v počáteční fázi onemocnění, dále v těhotenství, a v období kojení V období zvýšených nároků organizmu u starších osob, u sportovců, při nadměrné fyzické a duševní zátěži, u kuřáků a při rekonvalescenci je možno užívat přípravek bez porady s lékařem.

Na doporučení lékaře se přípravek dále užívá při dietě s vysokým obsahem bílkovin a tuků při zvýšené hladině cholesterolu v krvi, u jaterních onemocnění s městnáním žluči, při zdlouhavém hojení ran a zlomenin, u proleženin, u křečových žil a při otravách nitrosaminy, anilidy a anilínovými barvami.

Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe, nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Additiva Vitamin C

Blutorange užívat

Neužívejte přípravek Additiva Vitamin C Blutorange

  • jestliže jste alergický(á) na kyselinu askorbovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Dlouhodobě a ve vysokých dávkách nesmí přípravek užívat nemocní, kteří mají zvýšenou hladinu železa v krvi a rovněž nemocní se sklonem ke tvorbě ledvinových kamenů

(zejména oxalátových). Přípravek není vhodný pro děti a dospívající

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Additiva Vitamin C Blutorange se poraďte se svým lékářem nebo lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Při užívání vyšších dávek přípravku mohou být ovlivněny některé laboratorní testy (stanovení cukru v moči a test na okultní krvácení ve stolici). Pokud máte podstoupit některé z těchto vyšetření moči či stolice, informujte lékaře, že užíváte přípravek Additiva Vitamin C Blutorange.

Kyselina askorbová okyseluje moč a může vést k vysrážení některých močových kamenů.

Přípravek neobsahuje cukr, proto je vhodný i pro diabetiky.

Děti a dospívající

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange není určen pro děti a dospívající (mladší 18 let).

Jsou pro ně k dispozici léčivé přípravky, které obsahují nižší dávky vitaminu C.

Další léčivé přípravky a Additiva Vitamin C Blutorange

Účinky přípravku Additiva Vitamin C Blutorange a jiných léků se mohou navzájem ovlivňovat. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Tento přípravek mění vstřebávání a vylučování některých léčiv jako jsou etinylestradiol (hormonální antikoncepce), léky snižující krevní srážlivost (např. heparin, warfarin), V- penicilin (antibiotikum k léčbě infekcí), železo, vitamin B12, flufenazin (k léčbě schizofrenie), deferoxamin, disulfiram či mexiletin. Kyselina acetylsalicylová snižuje vstřebávání kyseliny askorbové.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

V období těhotenství a kojení je zvýšená spotřeba vitaminu C, proto mohou těhotné a kojící ženy přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange neovlivňuje schopnost řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje sodík, sorbitol a azobarviva

(oranžová žluť (E 110) a azorubin (E 122))

Tento léčivý přípravek obsahuje 13,95 mmol (nebo 321 mg) sodíku ( hlavní součást kuchyňské soli ) v jedné dávce. Toto odpovídá 16 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělou osobu.

Tento léčivý přípravek obsahuje 305,5 mg sorbitolu v jedné dávce. Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete tento léčivý přípravek.

V léčivém přípravku Additiva Vitamin C Blutorange obsažená barviva oranžová žluť S(E110) a azorubin (E122) mohou způsobit alergické reakce.

Jak se přípravek Additiva Vitamin C Blutorange užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý/á, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je jedna šumivá tableta jednou denně.

Šumivá tableta se rozpustí v polovině sklenice vody nebo ovocné šťávy a obsah se vypije.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Additiva Vitamin C Blutotrange, než jste měl(a)

Při překročení doporučené dávky se mohou objevit zažívací potíže a průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Additiva Vitamin C Blutorange

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při doporučeném dávkování je přípravek dobře snášen. Při dávkách vyšších než jedna tableta denně (1 g kyseliny askorbové) může dojít k podráždění žaludeční sliznice, nevolnosti, zvracení, celkové slabosti a průjmům. Ojediněle se mohou u alergických osob objevit ekzémy, kopřivka nebo vyrážka až astmatický záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně tak postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Additiva Vitamin C Blutorange uchovávát

Po prvním otevření spotřebujte do 3 měsíců.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce nebo tubě za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete změněného vzhledu tablet.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Additiva Vitamin C Blutorange obsahuje

Léčivou látkou je acidum ascorbicum 1000 mg v jedné šumivé tabletě.

Dalšími pomocnými látkami jsou: bezvodá kyselina citronová, hydrogenuhličitan sodný, sorbitol, pomerančové aroma, kukuřičný škrob, natrium-cyklamát, povidon 25, dihydrát sodné soli sacharinu, oranžová žluť, azorubin, indigokarmín.

Jak přípravek Additiva Vitamin C Blutorange vypadá a co obsahuje toto balení

Additiva Vitamin C Blutorange jsou kulaté, ploché, slabě růžové, šumivé tablety s mramorovitou strukturou o průměru 25 mm v PP tubě s pojistným PE uzávěrem a vysoušedlem (silikagel).

Velikost balení: 20 šumivých tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Dr.B. Scheffler Nachf. GmbH & Co.KG, Senefelderstrasse 44, 51469 Bergisch Gladbach,

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována:

15. 12. 2020

Další zdroje informací

Podrobné informace o tomto přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv http://www.sukl.cz

Napsat komentář