VIGANTOL příbalový leták

Vigantol jsou kapky na lékařský předpis, které jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou. Kapky obsahují Vitamín D, který tělo běžně získává ze slunečního světla, v zimě a u kojenců ale může docházet k jeho nedostatku. Nedostatek vitamínu D také snižuje obsah vápníku v těle, což vede ke změknutí kostí, proto se především u dětí předepisuje náhrada této látky.

Obsah stránky

Vigantol kapky

Dětská pokožka je velice citlivá, proto se mnohdy doporučuje pouze omezený kontakt slunečních paprsků s dětskou pokožkou. Slunce je ale současně zdrojem vitamínu D, který je pro lidské tělo nezbytný. Podílí se totiž na vývoji a růstu kostí, ne také nezbytný pro správný vývoj a fungování nervové soustavy nebo imunitního systému. Vzhledem k rychlému fyziologickému vývoji dětí je u nich o to více důležitý.

K nedostatku vitamínu D také dochází u dospělých, kteří mají onemocnění střev a nedochází ke správnému vstřebávání vitamínu, popřípadě u těch, kteří se slunci nevystavují. Vitamín musí být následně nahrazen, nebo dochází ke změknutí kosti, poruchám imunity či nervové soustavy.

Aby se předešlo problémům s kostmi a křivici, lékař předepisuje při nedostatku vitamínu D Vigantol, který jej nahrazuje.

Vigantol složení

Léčivou látkou Vigantolu je colecalciferolum, což je pouze jiný název vitamínu D3. Dalšími složkami jsou střední nasycené triacylglyceroly.

Cena Vigantolu

Lék je plně hrazen zdravotní pojišťovnou, takže pacienti nemusí nic doplácet.

Recenze a zkušenosti s Vigantolem

Lék je kritizován především pro své vedlejší účinky, mezi něž patří bolest břicha, průjem nebo nevolnost. Tyto problémy nastávají především u novorozeňat a kojenců. Kritika není ale vždy na místě, neboť děti často trpí týmiž problémy i bez aplikace léku. Pokud se problémy výrazně zhorší při podávání, konzultujte další postup s lékařem.

Náhrada za Vigantol

 • rybí tuk
 • jiné kapky s D3 vitamínem
 • aplikace skrze mateřské mléko (vitamín D pobírá matka)
 • sluneční paprsky
 • žampiony

Vigantol se dá nahradit jiným přípravkem až od 1 měsíce života miminka. První 4 týdny je třeba podávat pouze tento lék, nemá totiž žádnou pro novorozeňata vhodnou alternativu.

Vigantol bez receptu

Prodej Vigantolu je vázaný na recept, není tedy možné jej koupit bez lékařského předpisu.

Vigantol v těhotenství

Během těhotenství se nedoporučuje lék užívat. Při užívání vitamínu D je totiž prokázané zvýšené riziko poškození plodu zvýšenou hladinou vápníku v krvi a průnikem vitamínu D přes placentu. V těhotenství se lék užívá pouze na doporučení lékaře.

Vigantol při kojení

Vitamín D se dostává do mateřského mléka, přes které se dostává do těla kojence. To je ale mnohdy žádaný efekt, především v případě, že dítě má problémy se zvracením a lék není samo schopno požívat. V případě, že bere Vigantol kojící matka, není třeba jej dítěti dále podávat.

Vigantol a alkohol

Výrobce neuvádí žádné riziko při užívání kapek současně s alkoholem.

Příbalový leták léku Vigantol

Vigantol

colecalciferolum
perorální kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je Vigantol a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vigantol užívat
 3. Jak se Vigantol užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak Vigantol uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je Vigantol a k čemu se používá

Vigantol obsahuje cholekalciferol (vitamín D3). Cholekalciferol (vitamín D3) se v tělních orgánech mění na aktivní látku dihydrocholekal­ciferol, která má vliv na regulaci metabolizmu vápníku v organizmu.
Vigantol se používá k prevenci a léčbě stavů, při kterých je snížená hladina vápníku v krvi a k zabránění rozvoje chorobných stavů způsobeným nedostatkem vitamínu D, což může být zapříčiněno nedostatečným vstřebáváním vitamínu z tenkého střeva (např. po operacích).

Vigantol sa užívá

 • k zabránění rozvoje rachitidy (křivice) u dětí,
 • při měknutí kostí (osteomalácii),
 • jako podpůrná léčba při řídnutí kostí (osteoporózy),
 • při léčbě poruchy funkce příštítných tělísek (hypoparatyreózy a pseudohypopara­tyreózy).

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Vigantol užívat

Neužívejte Vigantol

 • jestliže jste alergický(á) na cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • při zvýšených hladinách vápníku v krvi nebo moči a při současném podávání některých močopudných léků (např. thiazidových diuretik).

Upozornění a opatření
Před užitím Vigantolu se poraďte se svým lékařem nebo lékarníkem.
Při léčbě Vigantolem je nežádoucí doplňovat léčbu přípravky obsahujícími vitamín D2, D3, kalcitriol a dihydrotachysterol. Pokud je takováto léčba nutná ve výjimečných případech, je potřebné kontrolovat hladiny vápníku v krvi.
K nežádoucímu zvýšení hladiny vápníku v krvi nebo moči a tím ke vzniku nežádoucích účinků může dojít při předávkování nebo současném vystavení pacienta ultrafialovému záření z přírodního nebo umělého zdroje.
V průběhu léčby budou u Vás podle doporučení lékaře pravidelně vyšetřovány hladiny vápníku, fosfátů, hořčíku, cholesterolu a enzymy alkalické fosfatázy v krvi.

Další léčivé přípravky a Vigantol
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Přípravek může ve vysokých dávkách svým vlivem na hladinu vápníku v krvi zvýšit účinnost a toxicitu kardiotonik (léky užívané při onemocněních srdce). Proto je nutné při této kombinaci kontrolovat EKG a hladiny vápníku v krvi. Současné podávání thiazidových diuretik (močopudné léky) může vést ke zvýšení hladiny vápníku v krvi.
Účinek Vigantolu snižují léčiva s obsahem fenytoinu, rifampicinu, izoniazidu, barbiturátů, glukokortikoidů a také léků, které vážou fosfor (antacida ze skupiny hydroxidů hliníku a hořčíku ).

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.
Při užívání vitamínu D v těhotenství je zvýšené riziko poškození plodu zapříčiněného zvýšenou hladinou vápníku v krvi a průnikem vitamínu D přes placentu. V těhotenství je možno užívat Vigantol pouze se souhlasem lékaře.
Vitamín D proniká do mateřského mléka, u kojených dětí však nebyly pozorovány příznaky předávkování.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Neuskutečnily se žádné studie, které by hodnotily vliv Vigantolu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.
Léky s obsahem cholekalciferolu nemají žádný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

3. Jak se Vigantol užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Není-li doporučeno jinak, podává se zdravým novorozencům a kojencům k prevenci křivice (rachitidy)1 kapka denně od druhého týdne života. Ve zvláštních případech a dětem předčasně narozeným 2 kapky denně. Doporučená doba léčby je 1 rok. Ve druhém roce života je možné v podávání vitamínu D3 pokračovat zvláště v zimních měsících, kdy je nedostatečné biologicky aktivní sluneční záření.

Dospělí užívají k prevenci onemocnění z nedostatku vitamínu D 1 – 2 kapky denně, při nedostatečném vstřebávání vitamínu D z trávicího traktu 6 – 10 kapek. K léčbě měknutí kostí se užívá obvykle 2 – 10 kapek denně dle pokynů lékaře. K podpůrné léčbě osteoporózy se užívá 2 – 6 kapek denně. K léčbě poruch funkce příštítných tělísek se doporučuje 20 – 40 kapek denně. Při denních dávkách nad 1000 IU nebo v případě dlouhodobého užívání vitaminu D by měly být sledovány hladiny vápníku v krvi.

Způsob podání:
Kojencům a malým dětem se kapky podávají na lžíci mléka nebo kaše. Nedoporučuje se přidávat kapky do dětské lahve nebo do většího množství kaše, neboť tak není zaručeno podání plné dávky. Starší děti a dospělí užívají Vigantol olej v polévkové lžíci s tekutinou.
Při kapání je nutno držet lahvičku ve svislé poloze.

Jestliže jste užil(a) více Vigantolu, než jste měl(a)
Pokud jste užili více Vigantolu, informujte o tom svého lékaře.
V případě výskytu příznaků předávkování, vyhledejte svého lékaře co nejdříve je to možné.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Vigantol
Pokud jste vynechali dávku, užijte lék, jakmile si vzpomenete.
Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Vigantol
Nikdy neukončujte léčbu bez porady s lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky
Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.
Mezi vedlejší účinky patří zácpa, plynatost, nevolnost, bolest břicha anebo průjem.
Mohou se též vyskytnout reakce z přecitlivělosti, jako je svědění kůže, vyrážka či kopřivka.
V případě předávkování se mohou vyskytnout příznaky v závislosti na velikosti dávky a délce podávání. Tyto příznaky jsou následkem zvýšených hladin vápníku v krvi.

Mezi akutní příznaky předávkování patří:
poruchy srdečního rytmu (nepravidelný rytmus srdce), nevolnost, zvracení, psychické poruchy poruchy vědomí

Mezi chronické příznaky předávkovaní patří:
nechutenství, zvýšený příjem tekutin, častější močení, ztráta hmotnosti, výskyt ledvinných kamenů, ukládání vápníku do měkkých tkání a cév

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak Vigantol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za „použitelné do:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Doba použitelnosti po prvním otevření je 12 měsíců.
Uchovávejte při teplotě do 25°C v původním obalu, aby byl chráněn před světlem.
Zákal a zvýšená hustota roztoku způsobená případným působením chladu se odstraní ponořením lahvičky do teplé vody a roztok je možné dále použít.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co Vigantol obsahuje
Léčivou látkou je colecalciferolum (vitamín D3).
1 ml roztoku (40 kapek) obsahuje 0,5 mg colecalciferolum, což odpovídá 20 000 IU vitamínu D3 (1 kapka obsahuje 500 IU vitamínu D3)
Další složkou jsou střední nasycené triacylglyceroly

Jak Vigantol vypadá a co obsahuje toto balení
Kapací lahvička s 10 ml olejovitého roztoku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Merck KGaA, Darmstadt, Německo