Sorafenib Pharmagen příbalový leták

Sp. zn. sukls325925/2020

Sorafenib Pharmagen 200 mg potahované tablety

sorafenib

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny

v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

 1. Co je přípravek Sorafenib Pharmagen a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorafenib Pharmagen užívat
 3. Jak se přípravek Sorafenib Pharmagen užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Sorafenib Pharmagen uchovávat
 6. Obsah balení a další informace
 1. Co je přípravek Sorafenib Pharmagen a k čemu se používá

  Přípravek Sorafenib Pharmagen je určen k léčbě zhoubného nádoru jater (hepatocelulárního

  karcinomu).

  Přípravek Sorafenib Pharmagen se používá také k léčbě zhoubného nádoru ledvin v pokročilém stadiu (pokročilý renální karcinom), pokud se standardní terapií nepodařilo Vaši nemoc zastavit nebo tato

  léčba není vhodná.

  Sorafenib Pharmagen se také nazývá multikinázový inhibitor. Jeho účinek spočívá v tom, že snižuje rychlost růstu rakovinných buněk a přerušuje cévní zásobení, které umožňuje jejich růst.

 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sorafenib Pharmagen užívat Neužívejte přípravek Sorafenib Pharmagen

  – Jestliže jste alergický(á) na sorafenib nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

  Upozornění a opatření

  Než začnete přípravek Sorafenib Pharmagen užívat, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Zvláštní opatrnosti při použití přípravku Sorafenib Pharmagen je zapotřebí

  • Jestliže se u Vás objeví kožní problémy. Přípravek Sorafenib Pharmagen může zapříčinit vznik vyrážky a kožních reakcí, obzvláště na dlaních a chodidlech. To může obvykle léčit Váš lékař. Jestliže ne, lékař může léčbu přerušit nebo úplně ukončit.
  • Jestliže máte vysoký krevní tlak. Přípravek Sorafenib Pharmagen může zvyšovat krevní tlak. Lékař Vám bude obvykle krevní tlak měřit a může Vám předepsat léčivé přípravky k jeho snížení.
  • Pokud máte nebo jste měl(a) aneurysma (výduť, rozšíření a oslabení stěny cévy) nebo

   trhlinu ve stěně cévy.

  • Jestliže máte diabetes (cukrovku). U diabetických pacientů má být pravidelně kontrolována hladina cukru v krvi, aby se zjistilo, zda je třeba upravit dávku léku na cukrovku, aby se

   snížilo riziko nízké hladiny cukru v krvi.

  • Jestliže se u Vás vyskytne krvácení, nebo užíváte warfarin nebo fenprokumon. Léčba přípravkem Sorafenib Pharmagen může zvýšit riziko krvácení. Jestliže užíváte warfarin nebo fenprokumon, což jsou léčivé přípravky, které ředí krev, aby se předešlo tvorbě krevních

   sraženin, riziko krvácení se může zvyšovat.

  • Jestliže se u Vás vyskytne bolest na hrudi nebo problémy se srdcem. Lékař se může

   rozhodnout, že Vaši léčbu přeruší nebo ji úplně ukončí.

  • Jestliže máte onemocnění srdce, jako například abnormální elektrické signály zvané

   „prodloužení intervalu QT“.

  • Jestliže se chystáte podstoupit operaci, nebo jste ji nedávno podstoupil(a). Přípravek Sorafenib Pharmagen může ovlivnit průběh hojení ran. V případě, že se chystáte podstoupit operaci, bude Vám obvykle léčba přípravkem Sorafenib Pharmagen přerušena. Lékař rozhodne, kdy bude Vaše léčba přípravkem Sorafenib Pharmagen opět zahájena.
  • Jestliže užíváte irinotekan nebo dostáváte docetaxel, které se také používají k léčbě zhoubných nádorů. Přípravek Sorafenib Pharmagen může zvýšit účinek a obzvláště nežádoucí účinky těchto léčivých přípravků.
  • Jestliže užíváte neomycin nebo jiná antibiotika. Účinek přípravku Sorafenib Pharmagen

   může být snížen.

  • Jestliže máte těžkou poruch funkce jater. Pokud budete užívat tento léčivý přípravek, můžete mít vážnější nežádoucí účinky.
  • Jestliže máte poruchu funkce ledvin. Lékař bude sledovat rovnováhu tekutin a elektrolytů.
  • Plodnost. Přípravek Sorafenib Pharmagen může snížit plodnost jak u mužů, tak i u žen. Pokud se Vás to týká, zeptejte se lékaře.
  • Proděravění stěny střeva (gastrointestinální perforace) se může vyskytnout během léčby (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky). V tomto případě lékař léčbu přeruší.

  • Jestliže se u Vás objeví následující příznaky, neprodleně se obraťte na svého lékaře, protože se může jednat o život ohrožující stav: pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, svalové křeče, epileptické záchvaty, zakalená moč a únava. Tyto příznaky mohou být způsobeny skupinou metabolických komplikací, které se mohou objevit během léčby nádorového onemocnění a které jsou způsobeny produkty rozkladu umírajících nádorových buněk (syndrom nádorového rozpadu) a mohou vést ke změnám funkce ledvin a k akutnímu selhání ledvin (viz také bod 4: Možné nežádoucí účinky).

   Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, informujte svého lékaře. Můžete potřebovat další

   léčbu, nebo lékař může rozhodnout, že změní dávkování přípravku Sorafenib Pharmagen nebo léčbu zcela ukončí (viz také bod 4: Možné nežádoucí účinky).

   Děti a dospívající

   U dětí a dospívajících nebyl přípravek Sorafenib Pharmagen doposud hodnocen.

   Další léčivé přípravky a přípravek Sorafenib Pharmagen

   Některé léky mohou mít vliv na přípravek Sorafenib Pharmagen nebo jím mohou být ovlivňovány. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích z tohoto seznamu, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, a to i o lécích, které jsou dostupné bez

   lékařského předpisu:

  • Rifampicin, neomycin nebo jiné přípravky k léčbě infekcí (antibiotika)
  • Třezalka tečkovaná, rostlinný přípravek k léčbě deprese
  • Fenytoin, karbamazepin nebo fenobarbital, užívané k léčbě epilepsie nebo jiných stavů
  • Dexamethason, kortikosteroid užívaný k různým účelům
  • Warfarin nebo fenprokumon, antikoagulancia (snižující srážení krve), užívaná jako prevence

   tvorby krevních sraženin

  • Doxorubicin, kapecitabin, docetaxel, paklitaxel a irinotekan užívané k léčbě zhoubných nádorů
  • Digoxin, užívaný k léčbě lehkého nebo středně těžkého srdečního selhání

  Těhotenství a kojení

  Vyvarujte se otěhotnění, jste-li léčena přípravkem Sorafenib Pharmagen. Pokud můžete otěhotnět, používejte během léčby vhodnou antikoncepci. Jestliže v průběhu léčby přípravkem

  Sorafenib Pharmagen otěhotníte, okamžitě o tom informujte svého lékaře, který rozhodne, jestli se s léčbou bude pokračovat.

  V průběhu léčby přípravkem Sorafenib Pharmagen nesmíte kojit, protože tento léčivý přípravek může narušit růst a vývoj Vašeho dítěte.

  Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

  Není známo, že by přípravek Sorafenib Pharmagen měl vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

  Sorafenib Pharmagen obsahuje sodík

  Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“).

 3. Jak se přípravek Sorafenib Pharmagen užívá

  Doporučená dávka přípravku Sorafenib Pharmagen u dospělých jsou 2 tablety po 200 mg

  dvakrát denně.

  To odpovídá celkové denní dávce 800 mg nebo čtyřem tabletám denně.

  Tablety se polykají a zapíjejí sklenicí vody, buď nalačno, nebo s netučným případně mírně tučným jídlem. Neužívejte tyto tablety společně s tučným jídlem, protože to může snížit účinnost přípravku Sorafenib Pharmagen. Pokud chcete jíst velmi tučné jídlo, vezměte si tablety nejméně jednu hodinu před nebo dvě hodiny po jídle.

  Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Je důležité užívat tento přípravek každý den ve stejnou dobu, protože tak se ustálí jeho hladina v krevním oběhu.

  Obvykle budete tento přípravek užívat tak dlouho, dokud to bude pro Vás přínosné, a nebudete mít nepřijatelné nežádoucí účinky.

  Jestliže jste užil(a) více přípravku Sorafenib Pharmagen, než jste měl(a)

  Informujte okamžitě svého lékaře, pokud jste (nebo někdo jiný) užil(a) více tablet, než Vám bylo předepsáno. Pokud užijete příliš mnoho přípravku Sorafenib Pharmagen, může to zvýšit pravděpodobnost výskytu nežádoucích účinků nebo budou závažnější, zejména průjem a kožní reakce. Lékař Vám může říct, abyste tento přípravek přestal(a) užívat.

  Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Sorafenib Pharmagen

  Jestliže jste si zapomněl(a) vzít dávku, vezměte si ji ihned, jakmile si vzpomenete. Jestliže se však blíží čas pro další dávku, opomenutou dávku vynechte a pokračujte v normálním dávkování.

  Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

 4. Možné nežádoucí účinky

  Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tento léčivý přípravek také může ovlivnit výsledky některých krevních testů.

  Velmi časté:

  mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů

  • průjem
  • nevolnost (pocit na zvracení)
  • pocit slabosti nebo únava
  • bolest (včetně bolesti úst, břicha, hlavy, kostí, nádorové bolesti)
  • ztráta vlasů (alopecie)
  • zarudlé nebo bolestivé dlaně nebo chodidla (kožní reakce rukou a nohou)
  • svědění nebo vyrážka
  • zvracení
  • krvácení (včetně krvácení do mozku, ve střevní stěně a dýchacích cestách)
  • vysoký krevní tlak nebo jeho zvýšení (hypertenze)
  • infekce
  • ztráta chuti k jídlu (anorexie)
  • zácpa
  • bolest kloubů (artralgie)
  • horečka
  • úbytek tělesné hmotnosti
  • suchá kůže

   Časté:

   mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

  • onemocnění podobné chřipce
  • zažívací potíže (dyspepsie)
  • obtížné polykání (dysfagie)
  • zánět nebo sucho v ústech, bolest jazyka (stomatitida a zánět sliznic)
  • nízká hladina vápníku v krvi (hypokalcemie)
  • nízká hladina draslíku v krvi (hypokalemie)
  • nízká hladina cukru v krvi (hypoglykemie)
  • bolest svalů (myalgie)
  • porucha citlivosti prstů rukou a nohou zahrnující brnění nebo znecitlivění (periferní senzorická neuropatie)
  • deprese
  • problémy s erekcí (impotence)
  • změna hlasu (dysfonie)
  • akné
  • zanícená, suchá nebo šupinatá odlupující se kůže (dermatitida, olupování kůže)
  • srdeční selhání
  • srdeční příhoda (infarkt myokardu) nebo bolest na hrudi
  • ušní šelest (zvonivý zvuk v uších)
  • selhání funkce ledvin
  • abnormálně vysoké hladiny bílkoviny v moči (proteinurie)
  • celková slabost nebo ztráta síly (astenie)
  • snížení počtu bílých krvinek (leukopenie a neutropenie)
  • snížení počtu červených krvinek (anémie)
  • nízký počet krevních destiček v krvi (trombocytopenie)
  • zánět vlasových míšků (váčků) (folikulitida)
  • snížená činnost štítné žlázy (hypotyreóza)
  • nízká hladina sodíku v krvi (hyponatremie)
  • porucha vnímání chuti (dysgeuzie)
  • zarudlý obličej a často další plochy kůže (návaly)
  • rýma (výtok z nosu)
  • pálení žáhy (refluxní onemocnění žaludku a jícnu)
  • nádorové onemocnění kůže (keratoakantom/karcinom kůže z dlaždicových buněk)
  • ztluštění vnější vrstvy kůže (hyperkeratóza)
  • náhlá, mimovolní kontrakce svalu (svalová křeč)

   Méně časté:

   mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů

  • zánět žaludeční sliznice (gastritida)
  • bolest břicha způsobená zánětem slinivky břišní, zánětem žlučníku a/nebo žlučovodů
  • zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka) způsobené vysokou hladinou žlučových barviv

   (hyperbilirubinemie)

  • reakce podobné alergii (zahrnující kožní reakce a kopřivku)
  • dehydratace (nedostatek tekutin)
  • zvětšení prsů (gynekomastie)
  • dýchací obtíže (plicní onemocnění)
  • ekzém
  • zvýšená činnost štítné žlázy (hypertyreóza)
  • onemocnění charakterizované různými kožními projevy (erythema multiforme)
  • nezvykle vysoký krevní tlak
  • proděravění střevní stěny (gastrointestinální perforace)
  • vratný otok zadní části mozku, který může být spojený s bolestí hlavy, změnou vědomí, epileptickými záchvaty a zrakovými příznaky, včetně ztráty zraku (zadní reverzibilní leukoencefalopatie)
  • náhlá, závažná alergická reakce (anafylaktická reakce)

   Vzácné:

   mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů

  • alergická reakce s otokem kůže (např. obličeje, jazyka), který může způsobit obtíže s dýcháním nebo polykáním (angioedém)
  • abnormální srdeční rytmus (prodloužení QT intervalu)
  • zánět jater, který může vyvolat pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha a žloutenku (léky vyvolaná hepatitida)
  • může se vyskytnout vyrážka připomínající spálení od slunce na kůži, která byla předtím ozařována (radiační dermatitida), a tato vyrážka může být závažná
  • závažné reakce kůže a/nebo sliznic, které mohou zahrnovat bolestivé puchýře a horečku, včetně rozsáhlého odlupování kůže (Stevensův-Johnsonův syndrom a toxická epidermální nekrolýza)
  • abnormální rozpad svalů, který může vést k problémům s ledvinami (rhabdomyolýza)
  • poškození ledvin, které vede ke ztrátě velkého množství bílkovin (nefrotický syndrom)
  • zánět vlásečnic v kůži, který může mít za následek vyrážku (leukocytoklastická vaskulitida)

   Není známo:

   četnost nelze z dostupných údajů určit

  • porucha funkce mozku, která může být spojena např. s ospalostí, změnami chování nebo zmateností (encefalopatie)
  • rozšíření a oslabení stěny cévy nebo trhlina ve stěně cévy (aneurysmata a arteriální disekce)
  • pocit na zvracení, dušnost, nepravidelný srdeční tep, svalové křeče, epileptické záchvaty, zakalení moči a únava (syndrom nádorového rozpadu) (viz bod 2)

  Hlášení nežádoucích účinků

  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

  Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

  100 41 Praha 10

  webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

  Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

 5. Jak přípravek Sorafenib Pharmagen uchovávat

  Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

  Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a každém blistru

  za zkratkou „EXP:“ Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte tento přípravek v původním obalu, aby byl chráněn před vlhkostí.

  Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

 6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Sorafenib Pharmagen obsahuje

Léčivou látkou je sorafenib. Jedna potahovaná tableta obsahuje 200 mg sorafenibu (jako tosilátu).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, natrium-lauryl-sulfát, sodná sůl kroskarmelosy, hypromelosa

2910, magnesium-stearát

Potahová vrstva: hypromelosa 2910, makrogol, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Sorafenib Pharmagen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Sorafenib Pharmagen jsou růžové, kulaté, bikonvexní potahované tablety s vyraženým

„TV“ na jedné straně a „S3“ na druhé straně, o průměru 11 mm.

28, 30, 56,112 potahovaných tablet v PVC/Aclar/PVC-Al blistrech

28, 30, 56,112 potahovaných tablet v OPA/Al/PVC – Al blistrech

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

PHARMAGEN CZ s.r.o., Reinerova 1712/9, 163 00 Praha 6 – Řepy, Česká republika

Výrobce

PLIVA Hrvatska d.o.o. (PLIVA Croatia Ltd.)

Prilaz baruna Filipovića 25

Zagreb 10000

Chorvatsko

Actavis Group PTC ehf

Reykjavíkurvegur 76-78

220 Hafnarfjördur

Island

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika Sorafenib Pharmagen

Slovenská republika Sorafenib Pharmagen

Německo Sorafenib Pharmagen

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 11. 2022

Napsat komentář