Aciclovir Noridem příbalový leták

Aciclovir Noridem 250mg prášek pro infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Aciclovir Noridem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aciclovir Noridem podáván

Jak se přípravek Aciclovir Noridem podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aciclovir Noridem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Aciclovir Noridem a k čemu se používá

Aciclovir Noridem obsahuje léčivou látku aciklovir. Tento přípravek je přímo působící antivirotikum (ničí nebo zastavuje růst virů způsobujících pásový opar nebo opar).

Používá se k léčbě infekcí způsobených herpetickým virem a určitých forem planých neštovic a pásového oparu (virové onemocnění charakterizované bolestivou vyrážkou, například v oku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aciclovir Noridem podáván Přípravek Aciclovir Noridem Vám nesmí být podán:

 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže máte problémy s ledvinami (poruchu funkce ledvin)
  • jestliže pociťujete bolesti zad v oblasti ledvin, může to být příznak problémů s ledvinami

  (porucha funkce ledvin); lze zvážit přerušení léčby

  • jestliže je Vám podáván aciklovir ústy, dbejte na pravidelné doplňování tekutin

  Další léčivé přípravky a přípravek Aciclovir NoridemInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně léků, jejichž výdej není vázaný na lékařský předpis.

  • Jestliže je Aciclovir Noridem používán současně s dalšími léky, které jsou toxické pro ledviny, může zvýšit riziko problémů s ledvinami. Při podávání acikloviru nitrožilně společně s dalšími toxickými léky je nutná opatrnost.
  • Vyhněte se kombinované nitrožilní léčbě (injekce několika léků současně do stejné kanyly nebo jejich smísení ve stejné infuzi). Tento léčivý přípravek může v kombinaci s určitými léky krystalizovat.
  • Pokud je Vám podáváno lithium (lék upravující náladu) současně s vysokými dávkami acikloviru podaného nitrožilně, je třeba pečlivě sledovat hladinu lithia v krvi kvůli riziku toxicity lithia.
  • Jestliže je aciklovir podáván současně s theofylinem (lék používaný k léčbě průduškového astmatu a dalších onemocnění dýchacích cest), může Váš lékař požádat o testy ke stanovení hladiny theofylinu v krvi.

  stavu a určitých nežádoucích účincích, zejména na nervový systém, které se mohou vyskytnout během léčby (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Aciclovir Noridem se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Těhotenství , kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Tento přípravek Vám nemá být podáván během těhotenství, pokud to výslovně nedoporučí Váš lékař. Pokud během léčby zjistíte, že jste těhotná, sdělte to svému lékaři, protože pouze on může rozhodnout, zda je třeba v léčbě pokračovat.

Vyhněte se kojení během léčby aciklovirem, protože může být vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Váš lékař posoudí Vaši schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje v závislosti na Vašem zdravotním

Přípravek Aciclovir Noridem obsahuje sodík 250mg injekční lahvička:

Tento léčivý přípravek obsahuje 26,1 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 1,3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

500mg injekční lahvička:

Tento léčivý přípravek obsahuje 52,2 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 2,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se přípravek Aciclovir Noridem podává

Tento přípravek si nikdy nebudete aplikovat sám(a). Vždy Vám bude podán kvalifikovanou osobou.

Dávkování

Dávka se určuje podle klinického stavu, věku a tělesné hmotnosti pacienta.

 • Dospělí: 5–10 mg/kg každých 8 hodin,
 • Děti starší 3 měsíců věku: dávka se má vypočítat podle tělesné hmotnosti, 10 až 20 mg/kg každých 8 hodin s maximální dávkou 400 mg až 800 mg každých 8 hodin,
 • Novorozenci: 20 mg/kg každých 8 hodin

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin

Při podávání acikloviru infuzí pacientům s poruchou funkce ledvin je zapotřebí opatrnosti.

 • Pokud máte problém s ledvinami, Váš lékař Vám bude muset upravit dávku tohoto léku.
 • Jste-li starší, Váš lékař upraví dávku, protože funkce ledvin u starších lidí může být snížena.
 • U pacientů s nadváhou a zvláště těch, kteří mají problémy s ledvinami, a starších lidí má být dávka upravena.
 • U kojenců a dětí s problémy s ledvinami má být dávka správně upravena v závislosti na rozsahu problémů s ledvinami.
 • V každém případě je důležité, abyste se během léčby udržoval(a) dostatečně hydratovaný(á), aby se snížilo riziko poruchy funkce ledvin.

Jak Vám bude přípravek podán

Tento přípravek Vám podá zdravotnický pracovník, který jej vstříkne do žíly (přísně nitrožilní podání).

Trvání léčby

Délka trvání léčby je obvykle 5–10 dní. Musí být upravena podle stavu pacienta a jeho/její odpovědi na léčbu. V případě novorozenecké herpetické infekce a v závislosti na indikaci může léčba trvat 14– 21 dní.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Aciclovir Noridem, než mělo

Okamžitě se poraďte se svým lékařem.

V některých situacích (např. pokud máte problémy s ledvinami) se mohou objevit neurologické poruchy (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky jsou seřazeny od nejčastějších po nejvzácněji pozorované.

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Zažívací problémy:
  • pocit na zvracení
  • zvracení
  • průjem
  • bolest břicha
 • Problémy s játry: zvýšení sérových hladin bilirubinu a jaterních enzymů (látky produkované játry).

Tyto účinky obvykle odezní po přerušení léčby.

 • Kožní reakce:
  • svědění,
  • vyrážka,
  • kopřivka .
 • Problémy s ledvinami: zvýšení hladin močoviny a kreatininu v krvi (příznak poruchy funkce ledvin).
 • Celkové problémy: zánětlivé kožní léze nebo zánět žil (tvorba krevní sraženiny v žíle) v místě aplikace léku, což může vést k nekróze (zničení buněk) ve výjimečných případech úniku léku mimo žílu, do které je podáván nebo nedostatečného naředění roztoku. Tyto zánětlivé léze souvisí se zásaditým pH tohoto léku.

Není známo: (frekvenci není možné určit z dostupných dat)

 • Krevní problémy:
  • snížení počtu krevních destiček, které umožňují srážení krve),
  • snížení počtu bílých krvinek.
 • Neuropsychiatrické problémy:
  • bolest hlavy, pocit závratě,
  • problémy s rovnováhou, problémy s chůzí a nedostatkem koordinace a porucha řeči (pomalá řeč a problémy s artikulací), které mohou být pozorovány společně nebo samostatně a jsou důkazem mozečkového syndromu (soubor příznaků charakteristických pro závažné poškození mozečku, části mozku zodpovědné za rovnováhu).
  • neurologické problémy, někdy závažné, které mohou naznačovat encefalopatii (onemocnění mozku) a zahrnují zmatenost, neklid, třes, mimovolní svalové kontrakce, křeče, halucinace, psychózu (poruchy osobnosti), ospalost a kóma. Tyto neurologické příznaky jsou obvykle pozorovány u pacientů s problémy s ledvinami, kterým byly podávány dávky převyšující doporučené dávkování, nebo u starších pacientů (viz „Upozornění a opatření“). Tyto účinky obvykle vymizí po přerušení léčby. Přítomnost těchto příznaků může být způsobena předávkováním; co nejdříve se o tom poraďte se svým lékařem.
 • Problémy s játry: akutní poškození jater.
 • Dýchací problémy: dušnost (ztížené dýchání).
 • Problémy s imunitním systémem: anafylaktické reakce (generalizovaná alergická reakce).
 • Kožní reakce: angioedém (náhlý otok obličeje a krku).
 • Problémy s ledvinami: akutní ledvinové selhání, především u starších lidí nebo pacientů s problémy s ledvinami při překročení dávek, bolest zad v oblasti ledvin, která může být spojena s problémy s ledvinami (viz „Upozornění a opatření“).

Riziko akutního selhání ledvin je způsobeno předávkováním a/nebo dehydratací, nebo kombinací s léky toxickými pro ledviny.

Tyto rizikové faktory mají být kontrolovány bez ohledu na věk pacienta. Riziku problémů s ledvinami lze předejít dodržováním dávkování, opatření pro použití (především udržováním dostatečné hydratace) a pomalou rychlostí podávání.

Další nežádoucí účinky

Není známo: (frekvenci není možné určit z dostupných dat)

 • únava,
 • horečka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Aciclovir Noridem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po rekonstituci pro 250 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při

23 °C –27 °C pod umělým osvětlením a při 2 °C – 8 °C po rozpuštění v 10 ml vody pro injekci nebo v 0,9% injekčním roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Po rekonstituci pro 500 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při

23 °C –27 °C pod umělým osvětlením a při 2 °C – 8 °C po rozpuštění ve 20 ml vody pro injekci nebo v 0,9% injekčním roztoku chloridu sodného (9mg/ml).

Po naředění pro 250 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při 23 °C – 27 °C při koncentraci acikloviru 2,5 mg/ml po naředění kompatibilními roztoky uvedenými v části Informace pro zdravotnické pracovníky, Příprava a zacházení.

Po naředění pro 500 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při 23 °C – 27 °C při koncentraci acikloviru 5,0 mg/ml po naředění kompatibilními roztoky uvedenými v části Informace pro zdravotnické pracovníky, Příprava a zacházení.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně doba nemá být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C nebo než doba uvedená výše pro chemickou a fyzikální stabilitu po otevření/rekonstituci/naředění před použitím, podle toho, co je kratší, pokud otevření/rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aciclovir Noridem obsahuje

 • Léčivou látkou je aciklovir. 250 mg prášku pro infuzní roztok obsahuje 250 mg acikloviru (ve formě sodné soli).

500 mg prášku pro infuzní roztok obsahuje 500 mg acikloviru (ve formě sodné soli).

 • Pomocnou látkou je hydroxid sodný.
  Německo Aciclovir Noridem 250 mg Pulver zur Herstellung einer InfusionslösungAciclovir Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
  Česká republika Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Rumunsko Aciclovir Noridem 250 mg Pulbere pentru soluţie perfuzabilăAciclovir Noridem 500 mg Pulbere pentru soluţie perfuzabilă
  Chorvatsko Aciklovir Noridem 250 mg prašak za otopinu za infuziju Aciklovir Noridem 500 mg prašak za otopinu za infuziju
  Francie Aciclovir Noridem 250 mg Poudre pour solution pour perfusion Aciclovir Noridem 500 mg Poudre pour solution pour perfusion
  Itálie Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Polsko Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Slovenská republika Aciclovir Noridem 250 mg Prášok na infúzny roztok Aciclovir Noridem 500 mg Prášok na infúzny roztok
  Španělsko Aciclovir Noridem 250 mg polvo para solución para perfusion Aciclovir Noridem 500 mg polvo para solución para perfusion
  Portugalsko Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Rakousko Aciclovir Noridem 250 mg Pulver zur Herstellung einer InfusionslösungAciclovir Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
  Nizozemsko Aciclovir Noridem 250 mg Poeder voor oplossing voor infusieAciclovir Noridem 500 mg Poeder voor oplossing voor infusie
  Maďarsko Aciclovir Noridem 250 mg Por oldatos infúzióhoz Aciclovir Noridem 500 mg Por oldatos infúzióhoz
  Slovinsko Aciklovir Noridem 250 mg prašek za raztopino za infundiranje Aciklovir Noridem 500 mg prašek za raztopino za infundiranje
  • 0,9% injekční roztok chloridu sodného (9 mg/ml)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,45% w/v)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,18% w/v) a glukózy (4% w/v)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,45% w/v) a glukózy (2,5% w/v)
  • Intravenózní infuze složeného roztoku natrium-laktátu (Hartmannův roztok)

Jak přípravek Aciclovir Noridem vypadá a co obsahuje toto balení

Aciclovir Noridem prášek pro infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách z průhledného skla třídy I o objemu 10 ml (pro 250 mg) a 20 ml (pro 500 mg), obsahujících bílý až téměř bílý prášek, uzavřených 20 mm brombutylovými zátkami a 20 mm hliníkovým těsněním s barevnými plastovými uzávěry (250 mg: tmavě modré, 500 mg: žluté).

Velikosti balení: 1, 5, nebo 10 injekčních lahviček. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Noridem Enterprises Limited, Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Kypr

Výrobce

DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 21st Km National Road Athens–Lamia, 145 68

Krioneri, Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 2. 2023

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava a zacházení

Lék má být připraven bezprostředně před použitím. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Rekonstituce:

Aciclovir Noridem má být rekonstituován s použitím následujících objemů buď vody pro injekci, nebo 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) tak, aby vznikl roztok obsahující 25 mg acikloviru v 1 ml:

Objem tekutiny pro rekonstituci

250mg injekční lahvička 10 ml

500mg injekční lahvička 20 ml

Z vypočítané dávky je třeba určit odpovídající počet a sílu lahviček, které se mají použít.

Pro rekonstituci lahvičky je třeba přidat doporučený objem infuzní tekutiny a jemně protřepat, dokud se obsah lahvičky úplně nerozpustí.

Způsob podání

Požadovaná dávka Acicloviru Noridem má být podávána pomalou nitrožilní infuzí po dobu nejméně jedné hodiny.

Po rekonstituci může být Aciclovir Noridem podáván infuzní pumpou s řízenou rychlostí. Alternativně může být rekonstituovaný roztok dále naředěn tak, aby koncentrace acikloviru nebyla vyšší než

5 mg/ml (0,5% w/v) pro podání infuzí.

Požadovaný objem rekonstituovaného roztoku má být přidán do zvoleného infuzního roztoku, jak je doporučeno níže, a dobře protřepán, aby se zajistilo dostatečné promíchání.

U dětí a novorozenců, kde se doporučuje omezit objem infuzní tekutiny na minimum, se doporučuje ředění 4 ml rekonstituovaného roztoku (100 mg acikloviru) ve 20 ml infuzní tekutiny.

U dospělých se doporučuje používat infuzní vaky obsahující 100 ml infuzního roztoku, i když by získaná koncentrace acikloviru byla podstatně nižší než 0,5% w/v. Jeden 100ml infuzní vak lze tedy použít pro jakoukoli dávku mezi 250 mg a 500 mg acikloviru (10 a 20 ml rekonstituovaného roztoku), ale pro dávky mezi 500 mg a 1000 mg je nutné použít druhý vak. Je-li Aciclovir Noridem naředěn v souladu s doporučenými schématy, je známo, že je kompatibilní s následujícími infuzními roztoky:

Aciclovir Noridem po naředění v souladu s výše uvedeným postupem poskytne koncentraci acikloviru ne vyšší než 0,5% w/v.

Protože přípravek neobsahuje žádná antimikrobiální konzervancia, rekonstituce a ředění musí být provedeny za přísně aseptických podmínek bezprostředně před použitím a veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Rekonstituované nebo naředěné roztoky se nemají uchovávat v chladničce.

Pokud by se objevil jakýkoli viditelný zákal nebo krystalizace v roztoku před podáním infuze nebo během ní, přípravek má být zlikvidován.

Jakýkoli nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě Způsob podání.

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování pro pacienty s normální funkcí ledvin je uvedeno níže. U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být dávkování upraveno podle stupně poruchy funkce ledvin (viz bod Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Pro doporučení ohledně délky léčby viz čTrvání léčby. Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí a dospívající (starší 12 let věku)

 • Infekce způsobené virem varicella zoster (VZV): 10 mg/kg každých 8 hodin; 10–15 mg/kg každých 8 hodin u těhotných žen
 • Infekce způsobené virem herpes simplex (HSV)(kromě meningoencefalitidy): 5 mg/mg každých 8 hodin;
 • Herpetická meningoencefalitida: 10 mg/kg každých 8 hodin.

Obézním pacientům musí být podávána dávka doporučená pro dospělé na základě ideální tělesné hmotnosti, nikoli skutečné tělesné hmotnosti.

Pediatrická populace

Děti starší tří měsíců věku

U dětí ve věku mezi 3 měsíci a 12 lety musí být dávka vypočtena podle tělesné hmotnosti.

 • Infekce způsobené viry HSV (kromě meningoencefalitidy) nebo VZV: 10 mg/kg každých 8 hodin, s maximální dávkou 400 mg každých 8 hodin;
 • HSV meningoencefalitida nebo VZV infekce u dětí se sníženou imunologickou odpovědí:

20 mg/kg každých 8 hodin, s maximální dávkou 800 mg každých 8 hodin.

Novorozenci

U novorozenců a kojenců do tří měsíců věku se dávkování vypočítá podle tělesné hmotnosti.

 • Známá nebo suspektní neonatální herpetická infekce – doporučený režim je 20 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózně každých 8 hodin po dobu 21 dnů u diseminovaného onemocnění a onemocnění centrální nervové soustavy (CNS), nebo po dobu 14 dnů u onemocnění omezeného na kůži a sliznice.
  Clearance kreatininu Doporučená dávka a frekvence podávání dle indikace
  Infekce způsobené HSV nebo VZV viry (kromě meningoencefalitidy) Infekce způsobené VZV viry u pacientů se sníženou imunologickou odpovědí nebo herpetická meningoencefalitida
  25-50 ml/min 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin 10 mg/kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin
  10-25 ml/min 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin 10 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin
  0 (anuria) to 10 ml/min 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin
  Hemodialyzovaní pacienti 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin po hemodialýze 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin po hemodialýze
  Clearance kreatininu(ml/min/1,73 m2) Doporučená dávka a frekvence podávání dle indikace
  Kojenci a děti starší 3 měsíců věku
  Infekce způsobené HSV neboVZV viry (kromě meningoencefalitidy) Infekce způsobené VZV viry u dětí se sníženou imunologickou odpovědí nebo herpetická
  meningoencefalitida
  25-50 ml/min/1,73 m2 10 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  10-25 ml/min/1,73 m2 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  0 (anuria) to10 ml/min/1,73 m2 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  Hemodialyzovaní pacienti 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně po hemodialýze 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně po hemodialýze

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

Dávkování a interval mezi dvěma dávkami je třeba upravit podle clearance kreatininu v ml/min u dospělých a dospívajících a v ml/min/1,73 m2 u kojenců a dětí do 13 let věku. Při podávání acikloviru infuzí pacientům s poruchou funkce ledvin je zapotřebí opatrnosti. U takových pacientů je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění dostatečného příjmu tekutin.

U pacientů s poruchou funkce ledvin je navržena následná úprava dávkování.

Úprava dávkování doporučená u dospělých a dospívajících starších 12 let s poruchou funkce ledvin:

Úprava dávkování u dětí ve věku do 12 let, kojenců a novorozenců s poruchou funkce ledvin:

Dávkování u starších pacientů

U starších pacientů je třeba vzít v úvahu možnost poruchy funkce ledvin a dávkování upravit podle clearance kreatininu (viz bod Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin).

Je třeba zajistit dostatečný příjem tekutin.

Trvání léčby

Délka léčby je obvykle 5 dní, ale může být upravena v závislosti na stavu pacienta a reakci na léčbu. Doba trvání je:

 • 8–10 dní u infekcí způsobených virem Varicella zoster
 • 10 dní pro léčbu herpetické meningoencefalitidy; musí být upravena podle stavu pacienta a jeho/její odpovědi na léčbu
 • 5–10 dní pro ostatní infekce způsobené virem Herpes simplex
 • 14 dní u léčby novorozenecké herpetické infekce – mukokutánní formy (kůže/oko/ústa)
 • 21 dní pro léčbu novorozenecké herpetické infekce – diseminované formy nebo onemocnění centrálního nervového systému.

Délka profylaktické léčby přípravkem Aciclovir Noridem je určena dobou trvání rizikového období. Způsob podání

Přísně intravenózní použití:

Každá dávka má být podána pomalu intravenózně (pumpou nebo infuzí) po dobu nejméně jedné hodiny.

Pokyny k rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz bod Příprava a zacházení.

Předávkování

Symptomy

Předávkování intravenózním aciklovirem vedlo ke zvýšení sérového kreatininu, močoviny v krvi a následnému poškození ledvin. V souvislosti s předávkováním byly popsány neurologické účinky, jako je zmatenost, halucinace, neklid, křeče a kóma.

Léčba

Pacienti musí být pečlivě sledováni, aby se zjistily jakékoli známky toxicity.

Hemodialýza významně zvyšuje eliminaci acikloviru z krevního řečiště, a lze ji proto zvážit jako možnost léčby v případech symptomatického předávkování.

Aciclovir Noridem 500mg prášek pro infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Aciclovir Noridem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aciclovir Noridem podáván

Jak se přípravek Aciclovir Noridem podává

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Aciclovir Noridem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Aciclovir Noridem a k čemu se používá

Aciclovir Noridem obsahuje léčivou látku aciklovir. Tento přípravek je přímo působící antivirotikum (ničí nebo zastavuje růst virů způsobujících pásový opar nebo opar).

Používá se k léčbě infekcí způsobených herpetickým virem a určitých forem planých neštovic a pásového oparu (virové onemocnění charakterizované bolestivou vyrážkou, například v oku).

Čemu musíte věnovat pozornost, než Vám bude přípravek Aciclovir Noridem podáván Přípravek Aciclovir Noridem Vám nesmí být podán:

 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir nebo na další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže máte problémy s ledvinami (poruchu funkce ledvin)
  • jestliže pociťujete bolesti zad v oblasti ledvin, může to být příznak problémů s ledvinami

  (porucha funkce ledvin); lze zvážit přerušení léčby

  • jestliže je Vám podáván aciklovir ústy, dbejte na pravidelné doplňování tekutin

  Další léčivé přípravky a přípravek Aciclovir NoridemInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, včetně léků, jejichž výdej není vázaný na lékařský předpis.

  • Jestliže je Aciclovir Noridem používán současně s dalšími léky, které jsou toxické pro ledviny, může zvýšit riziko problémů s ledvinami. Při podávání acikloviru nitrožilně společně s dalšími toxickými léky je nutná opatrnost.
  • Vyhněte se kombinované nitrožilní léčbě (injekce několika léků současně do stejné kanyly nebo jejich smísení ve stejné infuzi). Tento léčivý přípravek může v kombinaci s určitými léky krystalizovat.
  • Pokud je Vám podáváno lithium (lék upravující náladu) současně s vysokými dávkami acikloviru podaného nitrožilně, je třeba pečlivě sledovat hladinu lithia v krvi kvůli riziku toxicity lithia.
  • Jestliže je aciklovir podáván současně s theofylinem (lék používaný k léčbě průduškového astmatu a dalších onemocnění dýchacích cest), může Váš lékař požádat o testy ke stanovení hladiny theofylinu v krvi.

  stavu a určitých nežádoucích účincích, zejména na nervový systém, které se mohou vyskytnout během léčby (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky).

Upozornění a opatření

Před podáním přípravku Aciclovir Noridem se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:

Těhotenství , kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než Vám bude tento přípravek podán.

Tento přípravek Vám nemá být podáván během těhotenství, pokud to výslovně nedoporučí Váš lékař. Pokud během léčby zjistíte, že jste těhotná, sdělte to svému lékaři, protože pouze on může rozhodnout, zda je třeba v léčbě pokračovat.

Vyhněte se kojení během léčby aciklovirem, protože může být vylučován do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Váš lékař posoudí Vaši schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje v závislosti na Vašem zdravotním

Přípravek Aciclovir Noridem obsahuje sodík 250mg injekční lahvička:

Tento léčivý přípravek obsahuje 26,1 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 1,3 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

500mg injekční lahvička:

Tento léčivý přípravek obsahuje 52,2 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné injekční lahvičce. To odpovídá 2,6 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se přípravek Aciclovir Noridem podává

Tento přípravek si nikdy nebudete aplikovat sám(a). Vždy Vám bude podán kvalifikovanou osobou.

Dávkování

Dávka se určuje podle klinického stavu, věku a tělesné hmotnosti pacienta.

 • Dospělí: 5–10 mg/kg každých 8 hodin,
 • Děti starší 3 měsíců věku: dávka se má vypočítat podle tělesné hmotnosti, 10 až 20 mg/kg každých 8 hodin s maximální dávkou 400 mg až 800 mg každých 8 hodin,
 • Novorozenci: 20 mg/kg každých 8 hodin

Použití u pacientů s poruchou funkce ledvin

Při podávání acikloviru infuzí pacientům s poruchou funkce ledvin je zapotřebí opatrnosti.

 • Pokud máte problém s ledvinami, Váš lékař Vám bude muset upravit dávku tohoto léku.
 • Jste-li starší, Váš lékař upraví dávku, protože funkce ledvin u starších lidí může být snížena.
 • U pacientů s nadváhou a zvláště těch, kteří mají problémy s ledvinami, a starších lidí má být dávka upravena.
 • U kojenců a dětí s problémy s ledvinami má být dávka správně upravena v závislosti na rozsahu problémů s ledvinami.
 • V každém případě je důležité, abyste se během léčby udržoval(a) dostatečně hydratovaný(á), aby se snížilo riziko poruchy funkce ledvin.

Jak Vám bude přípravek podán

Tento přípravek Vám podá zdravotnický pracovník, který jej vstříkne do žíly (přísně nitrožilní podání).

Trvání léčby

Délka trvání léčby je obvykle 5–10 dní. Musí být upravena podle stavu pacienta a jeho/její odpovědi na léčbu. V případě novorozenecké herpetické infekce a v závislosti na indikaci může léčba trvat 14– 21 dní.

Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Aciclovir Noridem, než mělo

Okamžitě se poraďte se svým lékařem.

V některých situacích (např. pokud máte problémy s ledvinami) se mohou objevit neurologické poruchy (viz bod 4: Možné nežádoucí účinky).

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusejí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky jsou seřazeny od nejčastějších po nejvzácněji pozorované.

Časté: (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Zažívací problémy:
  • pocit na zvracení
  • zvracení
  • průjem
  • bolest břicha
 • Problémy s játry: zvýšení sérových hladin bilirubinu a jaterních enzymů (látky produkované játry).

Tyto účinky obvykle odezní po přerušení léčby.

 • Kožní reakce:
  • svědění,
  • vyrážka,
  • kopřivka .
 • Problémy s ledvinami: zvýšení hladin močoviny a kreatininu v krvi (příznak poruchy funkce ledvin).
 • Celkové problémy: zánětlivé kožní léze nebo zánět žil (tvorba krevní sraženiny v žíle) v místě aplikace léku, což může vést k nekróze (zničení buněk) ve výjimečných případech úniku léku mimo žílu, do které je podáván nebo nedostatečného naředění roztoku. Tyto zánětlivé léze souvisí se zásaditým pH tohoto léku.

Není známo: (frekvenci není možné určit z dostupných dat)

 • Krevní problémy:
  • snížení počtu krevních destiček, které umožňují srážení krve),
  • snížení počtu bílých krvinek.
 • Neuropsychiatrické problémy:
  • bolest hlavy, pocit závratě,
  • problémy s rovnováhou, problémy s chůzí a nedostatkem koordinace a porucha řeči (pomalá řeč a problémy s artikulací), které mohou být pozorovány společně nebo samostatně a jsou důkazem mozečkového syndromu (soubor příznaků charakteristických pro závažné poškození mozečku, části mozku zodpovědné za rovnováhu).
  • neurologické problémy, někdy závažné, které mohou naznačovat encefalopatii (onemocnění mozku) a zahrnují zmatenost, neklid, třes, mimovolní svalové kontrakce, křeče, halucinace, psychózu (poruchy osobnosti), ospalost a kóma. Tyto neurologické příznaky jsou obvykle pozorovány u pacientů s problémy s ledvinami, kterým byly podávány dávky převyšující doporučené dávkování, nebo u starších pacientů (viz „Upozornění a opatření“). Tyto účinky obvykle vymizí po přerušení léčby. Přítomnost těchto příznaků může být způsobena předávkováním; co nejdříve se o tom poraďte se svým lékařem.
 • Problémy s játry: akutní poškození jater.
 • Dýchací problémy: dušnost (ztížené dýchání).
 • Problémy s imunitním systémem: anafylaktické reakce (generalizovaná alergická reakce).
 • Kožní reakce: angioedém (náhlý otok obličeje a krku).
 • Problémy s ledvinami: akutní ledvinové selhání, především u starších lidí nebo pacientů s problémy s ledvinami při překročení dávek, bolest zad v oblasti ledvin, která může být spojena s problémy s ledvinami (viz „Upozornění a opatření“).

Riziko akutního selhání ledvin je způsobeno předávkováním a/nebo dehydratací, nebo kombinací s léky toxickými pro ledviny.

Tyto rizikové faktory mají být kontrolovány bez ohledu na věk pacienta. Riziku problémů s ledvinami lze předejít dodržováním dávkování, opatření pro použití (především udržováním dostatečné hydratace) a pomalou rychlostí podávání.

Další nežádoucí účinky

Není známo: (frekvenci není možné určit z dostupných dat)

 • únava,
 • horečka.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Aciclovir Noridem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na injekční lahvičce a krabičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po rekonstituci pro 250 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při

23 °C –27 °C pod umělým osvětlením a při 2 °C – 8 °C po rozpuštění v 10 ml vody pro injekci nebo v 0,9% injekčním roztoku chloridu sodného (9 mg/ml).

Po rekonstituci pro 500 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po rekonstituci před použitím byla prokázána po dobu 24 hodin při

23 °C –27 °C pod umělým osvětlením a při 2 °C – 8 °C po rozpuštění ve 20 ml vody pro injekci nebo v 0,9% injekčním roztoku chloridu sodného (9mg/ml).

Po naředění pro 250 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při 23 °C – 27 °C při koncentraci acikloviru 2,5 mg/ml po naředění kompatibilními roztoky uvedenými v části Informace pro zdravotnické pracovníky, Příprava a zacházení.

Po naředění pro 500 mg:

Chemická a fyzikální stabilita po naředění před použitím byla prokázána po dobu 12 hodin při 23 °C – 27 °C při koncentraci acikloviru 5,0 mg/ml po naředění kompatibilními roztoky uvedenými v části Informace pro zdravotnické pracovníky, Příprava a zacházení.

Z mikrobiologického hlediska má být přípravek použit okamžitě. Není-li použit okamžitě, doba a podmínky uchovávání přípravku před použitím jsou v odpovědnosti uživatele a normálně doba nemá být delší než 24 hodin při 2 °C – 8 °C nebo než doba uvedená výše pro chemickou a fyzikální stabilitu po otevření/rekonstituci/naředění před použitím, podle toho, co je kratší, pokud otevření/rekonstituce/ředění neproběhlo za kontrolovaných a validovaných aseptických podmínek.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Aciclovir Noridem obsahuje

 • Léčivou látkou je aciklovir. 250 mg prášku pro infuzní roztok obsahuje 250 mg acikloviru (ve formě sodné soli).

500 mg prášku pro infuzní roztok obsahuje 500 mg acikloviru (ve formě sodné soli).

 • Pomocnou látkou je hydroxid sodný.
  Německo Aciclovir Noridem 250 mg Pulver zur Herstellung einer InfusionslösungAciclovir Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
  Česká republika Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Rumunsko Aciclovir Noridem 250 mg Pulbere pentru soluţie perfuzabilăAciclovir Noridem 500 mg Pulbere pentru soluţie perfuzabilă
  Chorvatsko Aciklovir Noridem 250 mg prašak za otopinu za infuziju Aciklovir Noridem 500 mg prašak za otopinu za infuziju
  Francie Aciclovir Noridem 250 mg Poudre pour solution pour perfusion Aciclovir Noridem 500 mg Poudre pour solution pour perfusion
  Itálie Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Polsko Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Slovenská republika Aciclovir Noridem 250 mg Prášok na infúzny roztok Aciclovir Noridem 500 mg Prášok na infúzny roztok
  Španělsko Aciclovir Noridem 250 mg polvo para solución para perfusion Aciclovir Noridem 500 mg polvo para solución para perfusion
  Portugalsko Aciclovir Noridem Aciclovir Noridem
  Rakousko Aciclovir Noridem 250 mg Pulver zur Herstellung einer InfusionslösungAciclovir Noridem 500 mg Pulver zur Herstellung einer Infusionslösung
  Nizozemsko Aciclovir Noridem 250 mg Poeder voor oplossing voor infusieAciclovir Noridem 500 mg Poeder voor oplossing voor infusie
  Maďarsko Aciclovir Noridem 250 mg Por oldatos infúzióhoz Aciclovir Noridem 500 mg Por oldatos infúzióhoz
  Slovinsko Aciklovir Noridem 250 mg prašek za raztopino za infundiranje Aciklovir Noridem 500 mg prašek za raztopino za infundiranje
  • 0,9% injekční roztok chloridu sodného (9 mg/ml)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,45% w/v)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,18% w/v) a glukózy (4% w/v)
  • Intravenózní infuze chloridu sodného (0,45% w/v) a glukózy (2,5% w/v)
  • Intravenózní infuze složeného roztoku natrium-laktátu (Hartmannův roztok)

Jak přípravek Aciclovir Noridem vypadá a co obsahuje toto balení

Aciclovir Noridem prášek pro infuzní roztok je dodáván v injekčních lahvičkách z průhledného skla třídy I o objemu 10 ml (pro 250 mg) a 20 ml (pro 500 mg), obsahujících bílý až téměř bílý prášek, uzavřených 20 mm brombutylovými zátkami a 20 mm hliníkovým těsněním s barevnými plastovými uzávěry (250 mg: tmavě modré, 500 mg: žluté).

Velikosti balení: 1, 5, nebo 10 injekčních lahviček. Na trhu nemusejí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Noridem Enterprises Limited, Makariou & Evagorou 1, Mitsi Building 3, Office 115, 1065 Nicosia, Kypr

Výrobce

DEMO S.A. PHARMACEUTICAL INDUSTRY, 21st Km National Road Athens–Lamia, 145 68

Krioneri, Attiki, Řecko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 9. 2. 2023

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Příprava a zacházení

Lék má být připraven bezprostředně před použitím. Jakýkoli nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Rekonstituce:

Aciclovir Noridem má být rekonstituován s použitím následujících objemů buď vody pro injekci, nebo 0,9% injekčního roztoku chloridu sodného (9 mg/ml) tak, aby vznikl roztok obsahující 25 mg acikloviru v 1 ml:

Objem tekutiny pro rekonstituci

250mg injekční lahvička 10 ml

500mg injekční lahvička 20 ml

Z vypočítané dávky je třeba určit odpovídající počet a sílu lahviček, které se mají použít.

Pro rekonstituci lahvičky je třeba přidat doporučený objem infuzní tekutiny a jemně protřepat, dokud se obsah lahvičky úplně nerozpustí.

Způsob podání

Požadovaná dávka Acicloviru Noridem má být podávána pomalou nitrožilní infuzí po dobu nejméně jedné hodiny.

Po rekonstituci může být Aciclovir Noridem podáván infuzní pumpou s řízenou rychlostí. Alternativně může být rekonstituovaný roztok dále naředěn tak, aby koncentrace acikloviru nebyla vyšší než

5 mg/ml (0,5% w/v) pro podání infuzí.

Požadovaný objem rekonstituovaného roztoku má být přidán do zvoleného infuzního roztoku, jak je doporučeno níže, a dobře protřepán, aby se zajistilo dostatečné promíchání.

U dětí a novorozenců, kde se doporučuje omezit objem infuzní tekutiny na minimum, se doporučuje ředění 4 ml rekonstituovaného roztoku (100 mg acikloviru) ve 20 ml infuzní tekutiny.

U dospělých se doporučuje používat infuzní vaky obsahující 100 ml infuzního roztoku, i když by získaná koncentrace acikloviru byla podstatně nižší než 0,5% w/v. Jeden 100ml infuzní vak lze tedy použít pro jakoukoli dávku mezi 250 mg a 500 mg acikloviru (10 a 20 ml rekonstituovaného roztoku), ale pro dávky mezi 500 mg a 1000 mg je nutné použít druhý vak. Je-li Aciclovir Noridem naředěn v souladu s doporučenými schématy, je známo, že je kompatibilní s následujícími infuzními roztoky:

Aciclovir Noridem po naředění v souladu s výše uvedeným postupem poskytne koncentraci acikloviru ne vyšší než 0,5% w/v.

Protože přípravek neobsahuje žádná antimikrobiální konzervancia, rekonstituce a ředění musí být provedeny za přísně aseptických podmínek bezprostředně před použitím a veškerý nepoužitý roztok musí být zlikvidován.

Rekonstituované nebo naředěné roztoky se nemají uchovávat v chladničce.

Pokud by se objevil jakýkoli viditelný zákal nebo krystalizace v roztoku před podáním infuze nebo během ní, přípravek má být zlikvidován.

Jakýkoli nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Inkompatibility

Tento léčivý přípravek nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky s výjimkou těch, které jsou uvedeny v bodě Způsob podání.

Dávkování a způsob podání

Dávkování

Dávkování pro pacienty s normální funkcí ledvin je uvedeno níže. U pacientů s poruchou funkce ledvin musí být dávkování upraveno podle stupně poruchy funkce ledvin (viz bod Pacienti s poruchou funkce ledvin).

Pro doporučení ohledně délky léčby viz čTrvání léčby. Dávkování u pacientů s normální funkcí ledvin

Dospělí a dospívající (starší 12 let věku)

 • Infekce způsobené virem varicella zoster (VZV): 10 mg/kg každých 8 hodin; 10–15 mg/kg každých 8 hodin u těhotných žen
 • Infekce způsobené virem herpes simplex (HSV)(kromě meningoencefalitidy): 5 mg/mg každých 8 hodin;
 • Herpetická meningoencefalitida: 10 mg/kg každých 8 hodin.

Obézním pacientům musí být podávána dávka doporučená pro dospělé na základě ideální tělesné hmotnosti, nikoli skutečné tělesné hmotnosti.

Pediatrická populace

Děti starší tří měsíců věku

U dětí ve věku mezi 3 měsíci a 12 lety musí být dávka vypočtena podle tělesné hmotnosti.

 • Infekce způsobené viry HSV (kromě meningoencefalitidy) nebo VZV: 10 mg/kg každých 8 hodin, s maximální dávkou 400 mg každých 8 hodin;
 • HSV meningoencefalitida nebo VZV infekce u dětí se sníženou imunologickou odpovědí:

20 mg/kg každých 8 hodin, s maximální dávkou 800 mg každých 8 hodin.

Novorozenci

U novorozenců a kojenců do tří měsíců věku se dávkování vypočítá podle tělesné hmotnosti.

 • Známá nebo suspektní neonatální herpetická infekce – doporučený režim je 20 mg/kg tělesné hmotnosti intravenózně každých 8 hodin po dobu 21 dnů u diseminovaného onemocnění a onemocnění centrální nervové soustavy (CNS), nebo po dobu 14 dnů u onemocnění omezeného na kůži a sliznice.
  Clearance kreatininu Doporučená dávka a frekvence podávání dle indikace
  Infekce způsobené HSV nebo VZV viry (kromě meningoencefalitidy) Infekce způsobené VZV viry u pacientů se sníženou imunologickou odpovědí nebo herpetická meningoencefalitida
  25-50 ml/min 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin 10 mg/kg tělesné hmotnosti každých 12 hodin
  10-25 ml/min 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin 10 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin
  0 (anuria) to 10 ml/min 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin
  Hemodialyzovaní pacienti 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin po hemodialýze 5 mg/kg tělesné hmotnosti každých 24 hodin po hemodialýze
  Clearance kreatininu(ml/min/1,73 m2) Doporučená dávka a frekvence podávání dle indikace
  Kojenci a děti starší 3 měsíců věku
  Infekce způsobené HSV neboVZV viry (kromě meningoencefalitidy) Infekce způsobené VZV viry u dětí se sníženou imunologickou odpovědí nebo herpetická
  meningoencefalitida
  25-50 ml/min/1,73 m2 10 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 20 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  10-25 ml/min/1,73 m2 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 10 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  0 (anuria) to10 ml/min/1,73 m2 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně
  Hemodialyzovaní pacienti 2.5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně po hemodialýze 5 mg/kg tělesné hmotnosti dvakrát denně po hemodialýze

Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin

Dávkování a interval mezi dvěma dávkami je třeba upravit podle clearance kreatininu v ml/min u dospělých a dospívajících a v ml/min/1,73 m2 u kojenců a dětí do 13 let věku. Při podávání acikloviru infuzí pacientům s poruchou funkce ledvin je zapotřebí opatrnosti. U takových pacientů je třeba věnovat zvláštní pozornost zajištění dostatečného příjmu tekutin.

U pacientů s poruchou funkce ledvin je navržena následná úprava dávkování.

Úprava dávkování doporučená u dospělých a dospívajících starších 12 let s poruchou funkce ledvin:

Úprava dávkování u dětí ve věku do 12 let, kojenců a novorozenců s poruchou funkce ledvin:

Dávkování u starších pacientů

U starších pacientů je třeba vzít v úvahu možnost poruchy funkce ledvin a dávkování upravit podle clearance kreatininu (viz bod Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin).

Je třeba zajistit dostatečný příjem tekutin.

Trvání léčby

Délka léčby je obvykle 5 dní, ale může být upravena v závislosti na stavu pacienta a reakci na léčbu. Doba trvání je:

 • 8–10 dní u infekcí způsobených virem Varicella zoster
 • 10 dní pro léčbu herpetické meningoencefalitidy; musí být upravena podle stavu pacienta a jeho/její odpovědi na léčbu
 • 5–10 dní pro ostatní infekce způsobené virem Herpes simplex
 • 14 dní u léčby novorozenecké herpetické infekce – mukokutánní formy (kůže/oko/ústa)
 • 21 dní pro léčbu novorozenecké herpetické infekce – diseminované formy nebo onemocnění centrálního nervového systému.

Délka profylaktické léčby přípravkem Aciclovir Noridem je určena dobou trvání rizikového období. Způsob podání

Přísně intravenózní použití:

Každá dávka má být podána pomalu intravenózně (pumpou nebo infuzí) po dobu nejméně jedné hodiny.

Pokyny k rekonstituci léčivého přípravku před podáním viz bod Příprava a zacházení.

Předávkování

Symptomy

Předávkování intravenózním aciklovirem vedlo ke zvýšení sérového kreatininu, močoviny v krvi a následnému poškození ledvin. V souvislosti s předávkováním byly popsány neurologické účinky, jako je zmatenost, halucinace, neklid, křeče a kóma.

Léčba

Pacienti musí být pečlivě sledováni, aby se zjistily jakékoli známky toxicity.

Hemodialýza významně zvyšuje eliminaci acikloviru z krevního řečiště, a lze ji proto zvážit jako možnost léčby v případech symptomatického předávkování.

Napsat komentář