Aciclovir Aurovitas příbalový leták

Aciclovir Aurovitas 400mg tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

– Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.

 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Aciclovir Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aciclovir Aurovitas užívat

Jak se Aciclovir Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Aciclovir Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Aciclovir Aurovitas a k čemu se používá

Aciclovir Aurovitas obsahuje léčivou látku aciklovir. Ta patří do skupiny léčiv, která se nazývají antivirotika. Účinkuje tak, že usmrcuje viry nebo zastavuje jejich růst.

Aciclovir Aurovitas lze užít:

 • k léčbě planých neštovic a pásového oparu
 • k léčbě oparu na rtu, na genitáliích (zevních pohlavních orgánech) a jiných infekcí způsobených virem herpes simplex
 • k zamezení návratu těchto problémů
 • k zamezení těchto problému u osob, jejichž imunitní systém je oslaben, což vede k tomu, že jejich tělo je oslabeno pro boj s infekcemi.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aciclovir Aurovitas užívat Neužívejte Aciclovir Aurovitas

 • jestliže jste alergický(á) na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Neužívejte Aciclovir Aurovitas, pokud se Vás to týká. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete Aciclovir Aurovitas užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aciclovir Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte problémy s ledvinami
 • je Vám více než 65 let
  • Probenecid používaný k léčbě dny
  • Cimetidin používaný k léčbě žaludečních vředů
  • Mofetil-mykofenolát, který se používá k tomu, aby se zamezilo, odmítnutí transplantovaného orgánu vlastním tělem.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás toto týká, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete přípravek Aciclovir Aurovitas užívat.

Užíváte-li Aciclovir Aurovitas, je nutné, abyste v dostatečné míře přijímal(a) tekutiny.

Další léčivé přípravky a Aciclovir Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká i přípravků dostupných bez lékařského předpisu, včetně rostlinných přípravků.

Zvláště informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte některý z následujících léků:

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Některé nežádoucí účinky, jako je ospalost, mohou narušit Vaši schopnost koncentrace a reakce. Před řízením nebo obsluhou strojů se ujistěte, že se u Vás tyto nežádoucí účinky nevyskytují.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se Aciclovir Aurovitas užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívání tohoto léčivého přípravku

 • Tento lék se užívá ústy.
 • Spolkněte celou tabletu a zapijte ji dostatečným množstvím vody.
 • Začněte užívat Aciclovir Aurovitas co nejdříve.

Dávka, kterou máte užít, závisí na druhu Vaší infekce. Váš lékař o tom s Vámi pohovoří. K dispozici je také 200mg tableta.

Léčba planých neštovic a pásového oparu

 • Obvyklá dávka je dvě 400mg tablety užívaná pětkrát denně
 • Interval mezi každou dávkou má 4 hodiny
 • Doporučené časy jsou: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 a 23:00
 • Užívejte přípravek Aciclovir Aurovitas po dobu sedmi dnů.

Léčba oparů a genitálního oparu

 • Obvyklá dávka je 200 mg (jedna 200mg tableta nebo polovina 400 mg tablety) užívaná pětkrát denně
 • Interval mezi každou dávkou má být 4 hodiny
 • Doporučené časy jsou: 7:00, 11:00, 15:00, 19:00 a 23:00
 • Užívejte přípravek Aciclovir Aurovitas pět dní nebo déle, pokud Vám to lékař řekl.

K zamezení návratu těchto problémů po jejich prodělání

 • Obvyklá dávka je 200 mg (jedna 200mg tableta nebo polovina 400mg tablety) užívaná čtyřikrát denně
 • Interval mezi každou dávkou má být 6 hodin
 • Užívejte přípravek Aciclovir Aurovitas, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a).

K prevenci návratu těchto problémů u lidí, jejichž imunitní systém nepracuje dostatečně dobře a jejichž těla jsou méně schopna bojovat s infekcemi

 • Obvyklá dávka je 200 mg (jedna 200mg tableta nebo polovina 400mg tablety) užívaná čtyřikrát denně
 • Interval mezi každou dávkou má být 6 hodin
 • Užívejte přípravek Aciclovir Aurovitas, dokud Vám lékař neřekne, abyste přestal(a)
  • je určen pro dítě
  • je Vám více než 65 let
  • máte poruchu funkce ledvin. Pokud máte problémy s ledvinami, je důležité pít dostatek vody během léčby přípravkem Aciclovir Aurovitas.

  Pokud se Vás to týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete AciclovirAurovitas užívat.Jestliže jste užil(a) více přípravku Aciclovir Aurovitas, než jste měl(a)Aciclovir Aurovitas není obvykle škodlivý, pokud se velké množství neužívá po dobu několika dnů. Pokud jste užil(a) příliš mnoho přípravku Aciclovir Aurovitas, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Vezměte si s sebou balení přípravku.Jestliže jste zapomněl(a) užít Aciclovir Aurovitas

Váš lékař Vám upraví dávku přípravku Aciclovir Aurovitas, pokud:

 • Jestliže jste zapomněl(a) užít Aciclovir Aurovitas, vezměte si ho, jakmile si vzpomenete. Pokud se již ale blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechejte.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i Aciclovir Aurovitas nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout každého.

Alergické reakce (mohou postihnout až 1 osobu z 1000)

Pokud se u Vás objeví alergická reakce, přestaňte Aciclovir Aurovitas užívat a okamžitě vyhledejte lékaře.

Příznaky mohou zahrnovat:

 • vyrážka, svědění nebo kopřivka na pokožce
 • otok obličeje, rtů, jazyka nebo jiných částí těla
 • dušnost, sípání nebo dýchací potíže
 • kolaps

Mezi další nežádoucí účinky patří:

Časté (postihují až 1 osobu z 10):

 • bolest hlavy
 • závratě
 • pocit na zvracení nebo zvracení
 • průjem
 • bolest břicha
 • vyrážka
 • kožní reakce po vystavení pokožky slunci (přecitlivělost na světlo)
 • svědění
 • únava
 • nevysvětlitelná horečka (vysoká teplota) a pocit mdloby, zvláště při postavení

Méně časté (postihují až 1 osobu ze 100):

 • svědivá vyrážka (kopřivka)
 • vypadávání vlasů

Vzácné (postihují až 1 osobu z 1 000):

 • změna v krevních testech a testech moči
 • zvýšení hodnot jaterních enzymů

Velmi vzácné (postihují až 1 osobu z 10 000):

 • snížení počtu červených krvinek (anemie);
 • snížení počtu bílých krvinek;
 • snížení počtu krevních destiček (krevní částice, které pomáhají srážení krve)
 • pocit slabosti
 • zmatenost nebo neklid
 • třes
 • halucinace (slyšení nebo vidění věcí, které neexistují)
 • záchvaty (křeče)
 • neobvyklá ospalost
 • nestabilita při chůzi a porucha koordinace pohybů
 • obtíže při mluvení
 • neschopnost přemýšlet nebo jasně posoudit
 • porucha vědomí (kóma);
 • paralýza části těla nebo celého těla
 • poruchy chování, řeči a pohybů očí
 • ztuhlý krk a citlivost na světlo
 • zánět jater (hepatitida)
 • zežloutnutí kůže a očního bělma (žloutenka)
 • poruchy funkce ledvin, při kterých močíte málo nebo vůbec
 • bolest v dolní části zad v oblasti ledvin nebo přímo nad boky (bolest ledvin)

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Aciclovir Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za

Použitelné do. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Aciclovir Aurovitas obsahuje

Léčivou látkou je aciclovirum. Jedna 400 mg tableta obsahuje aciclovirum 400 mg.

Pomocnými látkami jsou: mikrokrystalická celulóza 101, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon K30, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát

Jak Aciclovir Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé až téměř bílé, kulaté, bikonvexní, nepotahované tablety s vyraženým „AR“ a „400“ na jedné straně oddělené půlící rýhou a na druhé straně hladké. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Tablety Aciclovir Aurovitas jsou baleny v blistrech.

Velikost balení:

10, 25, 30, 35, 50, 70 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6 Česká republika

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Ltd HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far, Birzebbugia, BBG 3000, Malta nebo

Generis Farmacêutica, S.A.

Rua João de Deus, 19, 2700-487 Amadora, Portugalsko nebo

Arrow Generiques – Lyon

26 avenue Tony Garnier, Lyon 69007, Francie

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Aciclovir Aurovitas

Německo: Aciclovir PUREN 400 mg Tabletten Nizozemsko: Aciclovir Aurobindo 400 mg, tabletten Polsko: Aciclovir Aurovitas

Portugalsko: Aciclovir Generis Phar

Rumunsko: Aciclovir Aurobindo 400 mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 9. 2019

Napsat komentář