Ovamex příbalový leták

Ovamex 0,25mg/0,5ml injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Ovamex a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ovamex používat

Jak se přípravek Ovamex používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ovamex uchovávat

Obsah balení a další informace

‌Co je přípravek Ovamex a k čemu se používá

Přípravek Ovamex obsahuje léčivou látku ganirelix ze skupiny léčiv zvaných „anti-gonadotropin releasing hormony“, které působí proti činnosti přirozeného gonadotropin uvolňujícího hormonu (GnRH). GnRH reguluje uvolňování gonadotropinů (luteinizačního hormonu (LH) a folikuly stimulujícího hormonu (FSH)). Gonadotropiny hrají důležitou roli v lidské plodnost a reprodukci. U žen je FSH potřebný k růstu a vývoji folikulů v ovariích. Folikuly jsou malé kulaté váčky, které obsahují vajíčka. LH je potřebný k uvolnění zralých vajíček z folikulů a vaječníků (tj. ovulace). Ovamex tlumí účinek GnRH, což vede ke sníženému uvolňování zvláště LH.

‌Ovamex se používá

U žen, které podstupují asistovanou reprodukci, včetně in vitro fertilizace (IVF) a jiných metod, se může někdy vyskytnout přiliš časná ovulace podstatně snižující možnost otěhotnění. Ovamex je používán k prevenci předčasného nárůstu LH, který může způsobit takové předčasné uvolnění vajíček.

V klinických studiích byl ganirelix použit s rekombinantním folikuly stimulujícím hormonem (FSH) nebo korifolitropinem alfa, folikulárním stimulátorem s dlouhodobým účinkem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ovamex používat

‌Nepoužívejte přípravek Ovamex

jestliže jste alergická na ganirelix nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

jestliže jste alergická na gonadotropin uvolňující hormon (GnRH) nebo na GnRH analog;

jestliže máte středně těžké nebo těžké onemocnění ledvin nebo jater;

jestliže jste těhotná nebo kojíte.

‌Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Ovamex se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

 • Jestliže máte aktivní alergické onemocnění, oznamte to prosím svému lékaři. Podle závažnosti onemocnění lékař rozhodne, zda budete během léčby potřebovat podrobnější sledování. Případy alergických reakcí byly hlášeny již po první dávce.
 • Byly hlášeny alergické reakce, celkové i místní, včetně kopřivky (urtikarie), otoku obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou způsobit potíže s dýcháním a/nebo polykáním (angioedém a/nebo anafylaxe). (viz také bod 4.) Pokud se u Vás projeví alergická reakce, přestaňte používat přípravek Ovamex a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při hormonální stimulaci vaječníků nebo po ní se může rozvinout syndrom hyperstimulace vaječníků. Tento syndrom souvisí s procesem stimulace gonadotropiny. Podrobnější informace jsou uvedeny v příbalové informaci příslušného léčivého přípravku obsahujícího gonadotropiny, který máte předepsaný.
 • Výskyt vrozených vad po asistovaných technikách může být lehce zvýšen oproti spontánnímu početí. Toto lehké zvýšení je přisuzováno charakteristikám pacientů podstupujících léčbu neplodnosti (tj. věk ženy, charakteristika spermií) a vyššímu výskytu vícečetných těhotenství po technikách asistované reprodukce. Výskyt vrozených vad po technikách asistované reprodukce s použitím přípravku Ovamex se nijak neliší od technik asistovaných reprodukcí, v jejichž průběhu se používají jiné analogy GnRH.
 • Mírně zvýšené riziko těhotenství mimo dělohu (mimoděložního neboli ektopického těhotenství) je u těhotných žen s poškozenými vejcovody.
 • Účinnost a bezpečnost používání přípravku Ovamex nebyly dosud stanoveny u žen s tělesnou hmotností nižší než 50 kg nebo vyšší než 90 kg. Pro další informace se obraťte na svého lékaře.

Děti a dospívající

Ovamex se nepožívá u dětí nebo dospívajících.

‌Další léčivé přípravky a přípravek Ovamex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užívala nebo které možná budete užívat.

‌Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Ovamex se používá při řízené stimulaci vaječníků pro použití techniky asistované reprodukce (ART). Nepoužívejte přípravek Ovamex během těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Účinky přípravku Ovamex na schopnost řídit a používat stroje nebyly studovány.

‌Ovamex obsahuje sodík

Přípravek Ovamex obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné injekci, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

‌Jak se přípravek Ovamex používá

Ovamex je používán jako součást léčby při použití techniky asistované reprodukce (assisted reproduction techniques – ART) včetně in vitro fertilizace (IVF).

Injekce si budete podávat sama, proto Vám lékař vysvětlí, jak máte postupovat.

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud nerozumíte pokynům, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

fáze

Stimulace vaječníků folikuly stimulujícím hormonem (FSH) nebo korifolitropinem může být zahájena 2. nebo

3. den Vašeho cyklu.

fáze

Injekce přípravku Ovamex (0,25 mg) má být aplikována přímo pod kůži jednou denně od 5. nebo 6. dne stimulace. Na základě reakce vaječníků může lékař rozhodnout o zahájení podávání jiný den.

Ovamex a FSH mají být podávány přibližně ve stejnou dobu. Oba přípravky se však nesměšují a injekce jsou aplikovány každá do jiného místa.

Každodenní léčba přípravkem Ovamex má pokračovat až do dne, kdy se vytvoří dostatečné množství folikulů odpovídající velikosti.

fáze

Konečné dozrání vajíček ve folikulech může být navozeno podáním humánního choriového gonadotropinu (hCG). Časový interval mezi podáním dvou injekcí přípravku Ovamex a rovněž časový interval mezi poslední injekcí přípravku Ovamex a injekcí hCG nemá být delší než 30 hodin, protože jinak by mohlo dojít k předčasné ovulaci (tj. uvolnění vajíček). Proto při aplikaci injekcí přípravku Ovamex ráno má pokračovat léčba přípravkem Ovamex po celou dobu léčby gonadotropiny včetně dne začátku ovulace. Při aplikaci injekcí přípravku Ovamex odpoledne má být poslední injekce přípravku Ovamex aplikována odpoledne dne předcházejícího dni zahájení ovulace.

‌Pokyny k podání přípravku

 • Místo vpichu

Ovamex je dodáván v předplněných injekčních stříkačkách, které obsahují jednu dávku. Obsah stříkačky má být vstřikován pomalu, přímo pod kůži, nejlépe pod kůži stehna. Před použitím si roztok prohlédněte. Roztok nepoužívejte, obsahuje-li částice nebo není-li čirý. V předplněné injekční stříkačce můžete zaznamenat přítomnost vzduchových(é) bublin(y). To se očekává a není třeba je odstraňovat. Pokud si aplikujete injekce sama nebo pokud Vám je aplikuje Váš partner, pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny k podání. Ovamex nesměšujte s žádnými jinými léčivými přípravky.

 • Příprava místa vpichu

Důkladně si umyjte ruce mýdlem a vodou. Místo, kam bude injekce aplikována, potřete dezinfekcí (například lihem), aby byly odstraněny všechny povrchové bakterie. Očistěte plochu asi 5 cm kolem místa vpichu a dezinfekci nechte oschnout nejméně jednu minutu před provedením dalšího kroku.

 • Zavedení jehly

Odstraňte krytku jehly. Ukazovákem a palcem vytvořte větší kožní řasu. Do spodní části řasy zaveďte jehlu pod úhlem 45 stupňů. Při každé injekci změňte místo vpichu.

 • Kontrola správné polohy jehly

Jemně povytáhněte píst, abyste se přesvědčila, zda je jehla správně zavedena. Pokud je zpět do stříkačky nasáta krev, znamená to, že hrot jehly pronikl skrz žílu nebo tepnu. Pokud k takové situaci dojde, nepokračujte v aplikaci injekce přípravku Ovamex. Vytáhněte jehlu, místo vpichu zakryjte čtverečkem napuštěným dezinfekcí a přitlačte; během minuty nebo dvou přestane místo krvácet. Tuto stříkačku nepoužívejte a proveďte její správnou likvidaci. Začněte znovu s novou stříkačkou.

 • Vstříknutí roztoku

Poté co byla jehla správně zavedena, stlačujte pomalu píst stálým tlakem tak, aby byl roztok správně aplikován a nebyla poškozena kožní tkáň.

 • Odstranění jehly

Jehlu vytáhněte rychlým pohybem.

Místo vpichu stlačte čtverečkem napuštěným dezinfekcí. Předplněnou injekční stříkačku použijte pouze jedenkrát.

Jestliže jste použila více přípravku Ovamex, než jste měla

Obraťte se na svého lékaře.

‌Jestliže jste zapomněla použít přípravek Ovamex

Když si uvědomíte, že jste zapomněla injekci aplikovat, učiňte tak co nejdříve. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku.

Opozdilo-li se podání injekce o více než 6 hodin (takže je časový interval mezi dvěma injekcemi delší než 30 hodin), aplikujte injekci co nejdříve a obraťte se na svého lékaře ohledně dalšího postupu.

‌Jestliže jste přestala používat přípravek Ovamex

Nepřestávejte používat přípravek Ovamex, pokud Vám to lékař nedoporučil, protože to může ovlivnit výsledek léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

‌Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

‌Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 žen)

 • Místní kožní reakce v místě injekce (nejčastěji zarudnutí, s otokem nebo bez otoku). Místní reakce obvykle vymizí během 4 hodin po podání.

‌Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 žen)

 • Bolest hlavy
 • Pocit na zvracení
 • Malátnost

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 žen)

 • alergické reakce byly pozorovány již po první dávce.
 • vyrážka
 • otok obličeje
 • ztížené dýchání (dyspnoe)
 • otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, který může způsobit potíže s dýcháním a/nebo polykáním (angioedém a/nebo anafylaxe)
 • kopřivka (urtikarie)

Kromě toho bývají zaznamenány nežádoucí účinky, o nichž je známo, že se vyskytují při řízené hyperstimulaci vaječníků, např.:

 • bolest břicha
 • syndrom hyperstimulace vaječníků (ovarian hyperstimulation syndrome, OHSS)
 • mimoděložní těhotenství (embryo se vyvíjí mimo dělohu)
 • potrat (viz příbalová informace přípravku obsahujícího FSH, kterým jste léčena).

Zhoršení již existující vyrážky (ekzému) bylo zaznamenáno u jednoho subjektu po první dávce přípravku Ovamex.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

‌Jak přípravek Ovamex uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Před použitím zkontrolujte injekční stříkačku. Používejte pouze stříkačky s čirým roztokem bez částic a z nepoškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

‌Obsah balení a další informace Co přípravek Ovamex obsahuje

 • Léčivou látkou přípravku je ganirelix. Jedna předplněná stříkačka obsahuje 0,25 mg ganirelixu (jako ganirelix-acetát) v 0,5 ml vodného roztoku.
 • Dalšími složkami jsou ledová kyselina octová, mannitol a voda pro injekci. K úpravě pH mohou být použity hydroxid sodný a ledová kyselina octová.

‌Jak přípravek Ovamex vypadá a co obsahuje toto balení

Ovamex je čirý a bezbarvý vodný injekční roztok. Roztok je připravený k okamžitému použití a určený k subkutánnímu podání (podání pod kůži).

Ovamex je dodáván v krabičkách obsahujících 1 nebo 5 předplněných injekčních stříkaček:

 • 1 předplněná injekční stříkačka
 • 5 předplněných injekčních stříkaček

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

‌Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Theramex Ireland Limited,

3rd Floor, Kilmore House, Park Lane, Spencer Dock,

Dublin 1, DO1 YE64, Irsko

‌Výrobce

GP-PHARM, S.A.

Polígono Industrial Els Vinyets-Els Fogars, Sector 2, Carretera Comarcal C-244, Km 22,

08777 Sant Quintí de Mediona, Španělsko

Tento přípravek je v členských zemích EHP dostupný pod následujícími názvy:

Belgie: Ovamex 0,25 mg/0,5 mL Solution injectable en seringue préremplie Ovamex 0,25 mg/0,5 mL Injektionslösung in einer Fertigspritze Ovamex 0,25 mg/0,5 mL Oplossing voor injectie in eenvoorgevulde

Česká republika: Ovamex

Řecko: Ovamex 0.25 mg/ 0.5 mL Ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα Itálie: Ovamex

Polsko: Ovamex

Portugalsko: Ovamex

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 12. 7. 2022

Napsat komentář