Ospen příbalový leták

Ospen 0,5miu potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Jak se přípravek Ospen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ospen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku

Ospen je fenoxymethylpenicilin.

Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu

 jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky (ochrana před touto nemocí ) a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), průduškové astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Ospen se má užívat nejlépe l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství.

Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie (nenormální složení bakteriální flóry) s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2 MIU ve 4 dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida,

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

10 dnů

Dokončení parenterální (injekční) léčby

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta Ospenu 1,5 MIU nebo 4x denně (každých 6 hodin – velikost dávky dle klinického stavu pacienta a tělesné hmotnosti)

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2x denně (každých 12 hodin) 1 tableta Ospenu 0,5 MIU nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3 x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

10 dnů

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Lymská borrelióza

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

3 týdny

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 2 x denně

dlouhodobě

6 roků až 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

20 kIU/kg každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg každých 8 hodin

Dokončení parenterální

(injekční) léčby

20 kIU/kg každých 6 hodin

dlouhodobě

Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že Vy nebo Vaše dítě takovou poruchou trpíte, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, , zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí, okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny mnohem méně často než po léčbě injekční, je nutno mít na paměti, že u perorálně podávaného fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu. Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, otoky, bolesti kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (závažná reakce imunitního systému).

V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu; poruchy srážení krve.

Hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka (žloutenka v důsledku městnání žluči v žlučových cestách), zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání;

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) – těžký a setrvávající průjem charakterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum.

Ospen 0,5MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 0,5 MIU (0,327 g).

Ospen l MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l MIU (0,654 g).

Ospen l,5 MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l,5 MIU ( 0,981 g).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek

Potahová vrstva tablety: dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza, mastek.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Ospen 0,5MIU: kulaté, bikonvexní, bílé až slabě smetanově zbarvené potahované tablety o průměru 10 mm.

Ospen l MIU : podlouhlé, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 7 x 18 mm.

Ospen l,5 MIU : oválné, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 10 x 21 mm.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v čirých bezbarvých PVDC/PVC/Al blistrech.

Velikost balení 12 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 11. 2020.

Ospen 1miu potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Jak se přípravek Ospen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ospen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku

Ospen je fenoxymethylpenicilin.

Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu

 jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky (ochrana před touto nemocí ) a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), průduškové astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Ospen se má užívat nejlépe l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství.

Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie (nenormální složení bakteriální flóry) s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2 MIU ve 4 dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida,

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

10 dnů

Dokončení parenterální (injekční) léčby

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta Ospenu 1,5 MIU nebo 4x denně (každých 6 hodin – velikost dávky dle klinického stavu pacienta a tělesné hmotnosti)

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2x denně (každých 12 hodin) 1 tableta Ospenu 0,5 MIU nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3 x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

10 dnů

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Lymská borrelióza

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

3 týdny

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 2 x denně

dlouhodobě

6 roků až 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

20 kIU/kg každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg každých 8 hodin

Dokončení parenterální

(injekční) léčby

20 kIU/kg každých 6 hodin

dlouhodobě

Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že Vy nebo Vaše dítě takovou poruchou trpíte, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, , zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí, okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny mnohem méně často než po léčbě injekční, je nutno mít na paměti, že u perorálně podávaného fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu. Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, otoky, bolesti kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (závažná reakce imunitního systému).

V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu; poruchy srážení krve.

Hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka (žloutenka v důsledku městnání žluči v žlučových cestách), zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání;

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) – těžký a setrvávající průjem charakterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum.

Ospen 0,5MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 0,5 MIU (0,327 g).

Ospen l MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l MIU (0,654 g).

Ospen l,5 MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l,5 MIU ( 0,981 g).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek

Potahová vrstva tablety: dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza, mastek.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Ospen 0,5MIU: kulaté, bikonvexní, bílé až slabě smetanově zbarvené potahované tablety o průměru 10 mm.

Ospen l MIU : podlouhlé, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 7 x 18 mm.

Ospen l,5 MIU : oválné, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 10 x 21 mm.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v čirých bezbarvých PVDC/PVC/Al blistrech.

Velikost balení 12 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 11. 2020.

Ospen 1,5miu potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Jak se přípravek Ospen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ospen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku

Ospen je fenoxymethylpenicilin.

Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain-benzylpenicilinu

 jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe revmatické horečky (ochrana před touto nemocí ) a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), průduškové astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Ospen se má užívat nejlépe l hodinu před jídlem (spolknout, nežvýkat) a zapít sklenicí vody. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství.

Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie (nenormální složení bakteriální flóry) s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 0,8 MIU každých 6 hodin nebo 1,2-1,5 MIU každých 8 hodin, tj. 3,2 MIU ve 4 dílčích dávkách nebo 3,6-4,5 MIU ve 3 dílčích dávkách. Dospělí snáší dobře denní dávku až 6 MIU.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida,

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

10 dnů

Dokončení parenterální (injekční) léčby

3x denně (každých 8 hodin) 1 tableta Ospenu 1,5 MIU nebo 4x denně (každých 6 hodin – velikost dávky dle klinického stavu pacienta a tělesné hmotnosti)

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2x denně (každých 12 hodin) 1 tableta Ospenu 0,5 MIU nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3 x denně (každých 8 hodin) 1 tableta

Ospenu 1 MIU (dospělí do tělesné hmotnosti maximálně 60 kg) nebo 1 tableta Ospenu 1,5 MIU

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 20 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

10 dnů

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Lymská borrelióza

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

1 tableta Ospenu 1,5 MIU

3 x denně

3 týdny

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

3 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 3 x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně nebo 1 tableta

Ospenu 1 MIU 2 x denně

dlouhodobě

6 roků až 12 let

1 tableta Ospenu 0,5 MIU

2 x denně

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

20 kIU/kg každých 6 hodin nebo 25-30 kIU/kg každých 8 hodin

Dokončení parenterální

(injekční) léčby

20 kIU/kg každých 6 hodin

dlouhodobě

Pro kojence a malé děti jsou dostupné tekuté lékové formy.

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že Vy nebo Vaše dítě takovou poruchou trpíte, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, , zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen. Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí, okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny mnohem méně často než po léčbě injekční, je nutno mít na paměti, že u perorálně podávaného fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v nadbřišku průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu. Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, otoky, bolesti kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (závažná reakce imunitního systému).

V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami injekčně podávaného penicilinu; poruchy srážení krve.

Hepatitida (zánět jater), cholestatická žloutenka (žloutenka v důsledku městnání žluči v žlučových cestách), zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání;

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) – těžký a setrvávající průjem charakterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce/blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum.

Ospen 0,5MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum 0,5 MIU (0,327 g).

Ospen l MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l MIU (0,654 g).

Ospen l,5 MIU

Jedna potahovaná tableta obsahuje phenoxymethylpenicillinum kalicum l,5 MIU ( 0,981 g).

Pomocnými látkami jsou:

Jádro tablety: magnesium-stearát, makrogol 6000, maltodextrin, povidon, mastek

Potahová vrstva tablety: dihydrát sodné soli sacharinu, silice máty peprné, oxid titaničitý, hypromelóza, mastek.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Ospen 0,5MIU: kulaté, bikonvexní, bílé až slabě smetanově zbarvené potahované tablety o průměru 10 mm.

Ospen l MIU : podlouhlé, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 7 x 18 mm.

Ospen l,5 MIU : oválné, bikonvexní, bílé až lehce krémové potahované tablety s půlící rýhou na obou stranách, 10 x 21 mm.

Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v čirých bezbarvých PVDC/PVC/Al blistrech.

Velikost balení 12 a 30 potahovaných tablet.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 11. 2020.

Ospen 0,4miu/5ml perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Jak se přípravek Ospen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ospen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku

Ospen je fenoxymethylpenicilin.

Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain- benzylpenicilinu
 • jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe (prevence) revmatické horečky a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, dospívající i dospělí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás (nebo u Vašeho dítěte) byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), alergické astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin.

Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem.

Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, které užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně. Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin). Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních testů.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství.

Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sorbitol, methylparaben, propylparaben, benzylalkohol a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 1333 mg sorbitolu v 5 ml suspenze.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Sorbitol může způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Tento léčivý přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 0,087 mg benzylalkoholu v 5 ml suspenze.

Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Benzylalkohol je u malých dětí spojen s rizikem závažných nežádoucích účinků, jako jsou problémy s dýcháním (tzv. „gasping syndrom“).

Nepodávejte novorozencům (do 4 týdnů věku), pokud to nedoporučí lékař.

Nepodávejte déle než 1 týden malým dětem (do 3 let) bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Tento léčivý přípravek obsahuje 40,98 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v 5 ml. To odpovídá 2 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého.

Jak se přípravek Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 10 ml (0,8 MIU) každých 6 hodin nebo 15 – 18,8 ml (1,2-1,5 MIU) každých 8 hodin.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a

3 x denně 15 – 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml po

8 hodinách

10 dnů

Dokončení parenterální

(injekční)léčby

3 x denně 18,8 ml, tj. 18,8 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 10 ml, tj. 10 ml po 6 hodinách

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2 x denně 9,4 ml, tj. 9,4 ml po 12 hodinách

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3x denně 15 – 18,8 ml, tj. 15 až 18,8 ml po

8 hodinách nebo 4 x denně 10 ml., tj. 10 ml po 6 hodinách.

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 0,25 ml/kg (20 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 0,31 ml – 0,38 ml/kg (25 – 30 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

18,8 ml

3x denně

10 dnů

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

9,4 ml

3x denně

1 až 6 let

(10 až 22 kg)

4,7 ml

3x denně

3 až 12 měsíců

(6 až 10 kg)

2,3 ml

3x denně

Lymská borrelióza

(erythema migrans)

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

18,8 ml

3x denně

3 týdny

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

9,4 ml

3x denně

1 až 6 let

(10 až 22 kg)

4,7 ml

3x denně

3 až 12 měsíců

(6 až 10 kg)

2,3 ml

3x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

9,4 ml

2x denně

dlouhodobě

1 až 12 let

4,7 ml

2x denně

3 až 12 měsíců

2,3 ml

2x denně

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

0,25 ml/kg každých 6 hodin nebo 0,31 ml – 0,38 ml/kg každých 8 hodin

Dokončení parenterální (injekční) léčby

0,25 ml/kg každých 6 hodin

dlouhodobě

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen.

Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny sporadičtěji, než po léčbě parenterální, je nutno mít na paměti, že u perorálního fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

.

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Alergická reakce jako kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v horní části břicha (epigastrická bolest), průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10000 pacientů) angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, edém (otok), bolest kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu; poruchy srážení krve. Hepatitida, cholestatická žloutenka, zvýšení jaterních enzymů.

.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání.

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) – těžký a setrvávající průjem charekterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospen obsahuje

Léčivou látkou je benzathini phenoxymethylpenicillinum.

Jedna odměrka (5 ml) obsahuje benzathini phenoxymethylpenicillinum 0,4 MIU (317 mg).

Pomocnými látkami jsou methylparaben (E 218), propylparaben (E 216), sodná sůl sacharinu, sorbitol (E 420), simetikon, žlutý oxid železitý (E 172), aroma (obsahující benzylalkohol), monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, čištěná voda.

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ospen je oranžově-žlutá suspenze ovocné vůně.

Dodává se v lahvičce z hnědého skla s pojistným uzávěrem z plastické hmoty. Součástí balení je odměrná lžička.

Velikosti balení: 60 a 150 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko.

Další informace o tomto léčivém přípravku Vám poskytne místní zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Sandoz s.r.o., Praha, office.cz@sandoz.com.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 25. 11. 2020

Ospen 0,75miu/5ml perorální suspenze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Jak se přípravek Ospen užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ospen uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ospen a k čemu se používá

Přípravek Ospen je antibiotikum, které hubí bakterie způsobující infekce. Léčivou látkou přípravku Ospen je fenoxymethylpenicilin. Fenoxymethylpenicilin je penicilin se silným antibakteriálním účinkem. Usmrcuje citlivé, rozmnožující se mikroorganizmy tím, že potlačuje výstavbu jejich buněčných stěn.

Ospen se užívá:

 • k léčbě zánětu krčních mandlí a hltanu způsobeného streptokoky
 • k léčbě infekce v oblasti dutiny ústní a stomatologických infekcí
 • k léčbě Lymské borreliózy (erythema chronicum migrans) u dětí
 • k dokončení parenterální (injekční) aplikace benzylpenicilinu, případně prokain- benzylpenicilinu
 • jako alternativa prokain-benzylpenicilinu u profylaxe (prevence) revmatické horečky a léčby středně těžkých streptokokových infekcí měkkých tkání.

Přípravek mohou užívat děti od 3 měsíců, dospívající i dospělí.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ospen užívat

Neužívejte přípravek Ospen:

 • jestliže jste alergický(á) na fenoxymethylpenicilin, jiný penicilin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste v minulosti měl(a) alergickou reakci na nějaké jiné antibiotikum.

Upozornění a opatření

Informujte svého lékaře, pokud u Vás (nebo u Vašeho dítěte) byla diagnostikována alergie (přecitlivělost), alergické astma nebo senná rýma. Pokud se objeví příznaky alergie, zejména svědění, třes, tvorba ohraničených pupenů, dýchací obtíže, pocit úzkosti, průjem nebo bolest břicha, poraďte se s lékařem.

U pacientů se závažnými žaludečními a střevními obtížemi, jako jsou trvalé průjmy nebo zvracení, může být vstřebávání fenoxymethylpenicilinu sníženo. Proto o těchto obtížích okamžitě informujte svého lékaře.

Během dlouhodobé léčby se doporučuje monitorování krevního obrazu, funkce jater a funkce ledvin. Těžký, přetrvávající průjem může být příznakem zánětu tlustého střeva. V takových případech léčbu přerušte a poraďte se s lékařem. Před užitím přípravku Ospen se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a přípravek Ospen

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které pacient (Vy nebo Vaše dítě) užívá, užíval v nedávné době nebo které možná bude užívat.

Zeptejte se proto svého lékaře, které z těchto léků se mohou společně s přípravkem Ospen bezpečně užívat.

Přípravek Ospen se nesmí užívat společně s jinými antibiotiky, pokud to ošetřující lékař výslovně nenařídil, protože některá jiná antibiotika by mohla účinnost přípravku Ospen snížit (tetracykliny, chloramfenikol, erythromycin, neomycin).

Vzájemné ovlivnění se může projevit i mezi účinky přípravku Ospen a účinky dalších léčiv, jde např. o protizánětlivá léčiva, léčiva proti horečce a látky používané proti revmatizmu a dně.

Ospen může ovlivnit účinek léků na snížení srážlivosti krve (např. warfarin).

Pokud se Ospen užívá během podávání methotrexátu (lék používaný k léčbě rakoviny nebo revmatických chorob), může dojít ke zvýšení rizika toxicity.

Probenecid (lék na dnu) může snížit vylučování přípravku Ospen.

Současné podávání guar galaktomannanu (klovatiny guar), vlákniny podávané diabetikům, může snížit vstřebávání přípravku Ospen.

U pacientů užívajících přípravek Ospen se mohou objevit chybné výsledky některých laboratorních testů.

Přípravek Ospen s jídlem a pitím

Přípravek se má podávat nejlépe 1 hodinu před jídlem. V případě výskytu nežádoucích účinků v oblasti trávicího traktu je možné podání s jídlem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Jste-li těhotná, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoli lék. Pokud je nezbytná antibiotická léčba, je možno podávat Ospen v průběhu celého těhotenství.

Přípravek se vylučuje do mateřského mléka ve velmi malém množství. Jako u každého antibiotika, i po minimálních dávkách fenoxymethylpenicilinu v mléce může u kojeného dítěte nastat střevní dysmikrobie s průjmy nebo alergická reakce. Vzhledem k minimální toxicitě penicilinových antibiotik patří fenoxymethylpenicilin mezi léky první volby, je-li u kojící matky nezbytná antibiotická léčba. Možné riziko ovlivnění dítěte se zvyšuje s vyššími dávkami a délkou trvání léčby. U dítěte je třeba sledovat rozvoj průjmu nebo alergie.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ospen neovlivňuje schopnost řídit motorové vozidlo a obsluhovat stroje.

Přípravek Ospen obsahuje sorbitol, methylparaben, propylparaben, benzylalkohol a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 1666,7 mg sorbitolu v 5 ml suspenze.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Sorbitol může způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Tento léčivý přípravek obsahuje methylparaben a propylparaben. Může způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 0,125 mg benzylalkoholu v 5 ml suspenze. Benzylalkohol může způsobit alergickou reakci.

Benzylalkohol je u malých dětí spojen s rizikem závažných nežádoucích účinků, jako jsou problémy s dýcháním (tzv. „gasping syndrom“).

Nepodávejte novorozencům (do 4 týdnů věku), pokud to nedoporučí lékař.

Nepodávejte déle než 1 týden malým dětem (do 3 let) bez porady s lékařem nebo lékárníkem.

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud jste těhotná nebo kojíte, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Požádejte o radu svého lékaře nebo lékárníka, pokud máte onemocnění ledvin nebo jater, protože po podání většího množství benzylalkoholu může dojít k jeho nahromadění v těle, což může vyvolat nežádoucí účinky (tzv. „metabolická acidóza“).

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v 5 ml suspenze, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Ospen užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přesné dávkování určí vždy lékař podle charakteru a závažnosti onemocnění.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí:

Obvyklá dávka je 5,3 ml (0,8 MIU) každých 6 hodin nebo 8 -10 ml (1,2 – 1,5 MIU) každých 8 hodin.

Indikace

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

3 x denně 8 -10 ml, tj. 8 až 10 ml po 8 hodinách

10 dnů

Dokončení parenterální (injekční) léčby

3 x denně 10 ml, tj. 10 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 5,3 ml, tj. 5,3 ml po 6 hodinách

dlouhodobě

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

2 x denně 5 ml, tj. 5 ml po 12 hodinách

dlouhodobě

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

3 x denně 8-10 ml, tj. 8 až 10 ml po 8 hodinách nebo 4 x denně 5,3 ml, tj. 5,3 ml po 6 hodinách.

Děti a dospívající:

Obvyklá dávka je 0,13 ml/kg (20 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 6 hodin nebo 0,17 ml – 0,2 ml/kg (25-30 kIU/kg) tělesné hmotnosti každých 8 hodin.

Indikace

Věk

(tělesná hmotnost)

Dávkování

Délka léčby

Streptokoková faryngitida

Infekce ústní dutiny a stomatologické infekce

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

10 ml

3 x denně

10 dnů

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

5 ml

3 x denně

1 až 6 let

(10 až 22 kg)

2,5 ml

3 x denně

3 až 12 měsíců

(6 až 10 kg)

1,25 ml

3 x denně

Lymská borrelióza (erythema migrans)

Děti starší 12 let

(s hmotností nad 49 kg)

10 ml

3 x denně

3 týdny

6 až 12 let

(22 až 49 kg)

5 ml

3 x denně

1 až 6 let

(10 až 22 kg)

2,5 ml

3 x denně

3 až 12 měsíců

(6 až 10 kg)

1,25 ml

3 x denně

Profylaxe (prevence) revmatické horečky

Děti starší 12 let

5 ml

2 x denně

dlouhodobě

1 až 12 let

2,5 ml

2 x denně

3 až 12 měsíců

1,25 ml

2 x denně

Středně těžké streptokokové infekce měkkých tkání

0,13 ml/kg každých 6 hodin nebo 0,17 ml –

0,2 ml/kg každých 8 hodin

Dokončení parenterální (injekční) léčby

0,13 ml/kg každých 6 hodin

dlouhodobě

Obvykle není třeba snížení dávkování u pacientů s poruchami činnosti jater a/nebo ledvin, protože přípravek Ospen bývá dobře snášen. Musíte však oznámit svému lékaři, jestliže je Vám známo, že pacient (Vy nebo Vaše dítě) takovou poruchou trpí, aby průběh léčby mohl lépe individuálně sledovat.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Ospen, než jste měl(a)

Výrazné perorální předávkování fenoxymethylpenicilinem může způsobit pocit na zvracení, zvracení, bolest žaludku, průjem a vzácně záchvaty křečí. Pokud jsou přítomny další příznaky, zvažte možnost alergické reakce. Předávkování může vést ke zvýšení hladin draslíku, zejména u pacientů s poruchou funkce ledvin.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Ospen

Přípravek je nutné užívat pravidelně. Nevezme-li se dávka v předepsaném čase, je nutné ji vzít hned, jakmile si pacient vzpomene a dále pokračovat podle časového plánu. Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Ospen

O délce léčby přípravkem rozhodne vždy ošetřující lékař. Nemocný musí toto rozhodnutí dodržet. V žádném případě nesmí léčbu samovolně ukončit, jakmile dojde ke zlepšení zdravotního stavu, neboť může dojít k návratu onemocnění a k různým komplikacím.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Ospen je obvykle dobře snášen.

Při případném výskytu nežádoucích účinků, nebo jiných neobvyklých reakcí okamžitě vyhledejte lékaře.

I když nežádoucí účinky byly po perorální léčbě hlášeny sporadičtěji, než po léčbě parenterální, je nutno mít na paměti, že u perorálního fenoxymethylpenicilinu byly pozorovány všechny formy alergických reakcí, včetně fatální anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému).

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 pacientů)

Alergická reakce jako kožní vyrážka, kopřivka.

Pocit na zvracení, zvracení, bolest v horní části břicha (epigastrická bolest), průjem a černý chlupatý jazyk.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 1 000 pacientů)

Exfoliativní dermatitida (zánět kůže spojený s olupováním kůže), nefropatie (onemocnění ledvin), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Neuropatie (poruchy periferních nervů), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu.

Velmi vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 z 10 000 pacientů)

Angioedém (otok); zánět tlustého střeva související s antibiotiky; reakce připomínající sérovou nemoc včetně intersticiální nefritidy (zánět ledvin), neutropenie (nedostatek určitého typu bílých krvinek v krvi), zimnice, horečka, edém (otok), bolest kloubů a extrémní vyčerpanost; otok hrtanu a anafylaxe (nadměrná reakce imunitního systému). V mnoha případech mohou být jedinými pozorovanými nežádoucími účinky horečka a eozinofilie (zvýšený počet určitého typu bílých krvinek v krvi).

Změny krevního obrazu (hemolytická anémie, leukopenie, trombocytopenie), které obvykle souvisí s vysokými dávkami parenterálního (injekčního) penicilinu; poruchy srážení krve.

Hepatitida, cholestatická žloutenka, zvýšení jaterních enzymů.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

Toxicita vůči centrálnímu nervovému systému včetně záchvatů křečí (zvláště při vysokých dávkách nebo při závažném poškození ledvin); brnění nebo mravenčení při dlouhodobém podávání.

CDAD (Clostridium difficile associated diarrhea) – těžký a setrvávající průjem charakterizovaný krvavou, hlenovitou a vodnatou stolicí, tupou, rozptýlenou a kolikovitou bolestí břicha, horečkou, případně křečemi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ospen uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C), lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ospen obsahuje

 • Léčivou látkou je phenoxymethylpenicillinum . Jedna odměrka (5 ml) obsahuje benzathini phenoxymethylpenicillinum 0,75 MIU (594 mg).
 • Pomocnými látkami jsou lecithin, dihydrát sodné soli sacharinu, simetikon, monohydrát kyseliny citronové, sodná sůl karmelosy, křemičitan hořečnato-hlinitý, dihydrát natrium-citrátu, krystalizující sorbitol 70% (E 420), tekuté ovocné aroma (obsahující benzylalkohol), žlutý oxid železitý (E 172), čištěná voda, methylparaben (E 218), propylparaben (E 216).

Jak přípravek Ospen vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ospen je žlutooranžová homogenní suspenze sladké až mírně hořké chuti a ovocné vůně. Dodává se v lahvičce z hnědého skla s bílým pojistným uzávěrem z LDPE o velikosti 60 ml. Součástí balení je odměrná lžička s ryskami 2,5 a 1,25 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Výrobce

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, 6250 Kundl, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 3. 2021

Napsat komentář