Glucose Fresenius Kabi 10% příbalový leták

Glucose Fresenius Kabi 10% 100mg/ml infuzní roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% používat

Jak se přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% a k čemu se používá

Přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% je sterilní hypertonický roztok, prostý bakteriálních endotoxinů.

Glukóza je v organismu využívána jako zdroj energie. Za fyziologických podmínek představuje nejdůležitější energetickou zásobu. Slouží k udržení normální hladiny cukru v krvi a biosyntézy důležitých složek organismu.

Farmakologické údaje: Při infuzi glukóza nejprve proniká do intravazálního prostoru (do cév), odkud je potom transportována do prostoru intracelulárního (nitrobuněčného). Glukóza se prostřednictvím glykolýzy metabolizuje na pyruvát, respektive laktát. Laktát může být částečně navrácen do metabolismu glukózy (Coriho cyklus). Za aerobních podmínek je pyruvát dále zcela oxidován na oxid uhličitý a vodu. Koncové produkty úplné oxidace glukózy jsou eliminovány plícemi (oxid uhličitý) a ledvinami (voda).

Přípravek je používán:

 • k prevenci dehydratace, nadměrného bílkovinného katabolismu, nedostatku jaterního glykogenu, např. při omezeném přísunu vody a potravy, před a po chirurgických operacích, při pokročilých jaterních a ledvinných onemocněních, při onemocněních trávicího systému.
 • k úpravě vodního deficitu buď celkového nebo při nadbytku soli vzniklého v důsledku nedostatečného přívodu vody, nebo při nadměrné ztrátě vody močí nebo pocením (intracelulární dehydratace – nitrobuněčný nedostatek vody).
 • k profylaxi a léčbě ketóz (stavů, kdy je v krvi zvýšená hladina ketolátek) vyvolaných podvýživou, průjmem, zvracením, vysokou teplotou.
 • ke stimulaci vylučování sodíku močí v případě nadměrného podání roztoků elektrolytů obsahujících sodík.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% používat Nepoužívejte přípravek Glucose Fresenius Kabi 10%:

 • jestliže máte dekompenzovaný diabetes mellitus
 • jestliže máte hypokalémii (sníženou hladinu draslíku v krvi)
 • jestliže máte acidózu (zvýšené množství kyselých látek v krvi)
 • při hyperhydrataci (nadměrném množství vody v těle)
 • v případě neurochirurgické operace se současným krvácením do mozku a míchy.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Glucose Fresenius Kabi 10% se poraďte se svým lékařem, lékarníkem nebo zdravotní sestrou.

Před podáním a během podávání přípravku je nutné sledovat bilanci tekutin, acidobazickou rovnováhu, hladinu sérové glukózy, sérového sodíku a dalších elektrolytů.

Intravenózní infuzní roztok 10% glukózy je hypertonický. V těle se nicméně roztoky obsahující glukózu mohou stát zdrojem volné vody díky rychlému aktívnímu přenosu glukózy do tělních buněk. Tento stav může vést k těžké hyponatrémii (snížené hladině sodíku v krvi).

Zvláštní opatrnosti je zapotřebí u pacientů s neosmotickým uvolňováním vazopresinu (hormonu regulujícího zadržování vody v těle), například:

 • pokud trpíte akutním onemocněním, bolestí, pooperačním stresem, infekcí, popáleninami, onemocněním centrálního nervového systému
 • pokud trpíte onemocněním srdce, jater nebo ledvin
 • pokud užíváte léčivé přípravky, které zvyšují účinek vazopresinu, jelikož to může zvýšit riziko vzniku hyponatrémie za pobytu v nemocnici, protože tento přípravek se podává jako infuze v nemocnici. (Viz také bod “Další léčivé přípravky a přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% níže).

Akutní hyponatrémie může vést k akutní hyponatremické encefalopatii (edému mozku), která se projevuje bolestí hlavy, nauzeou (nevolností), záchvaty křečí, letargií (netečností) a zvracením. Pacienti s edémem mozku jsou zejména ohroženi těžkým, nevratným a život ohrožujícím poškozením mozku.

Zvýšené riziko závažného a život ohrožujícího otoku mozku způsobeného akutní hyponatrémií je u dětí, u žen ve fertilním věku a u pacientů s onemocněními mozku, kde je snížená mozková poddajnost (jako je zánět mozkových blan, krvácení do mozku, zhmoždění mozku).

Glukóza je do maximální dávky 0,4 g/hod./kg. těl. hm. zcela oxidována, ekvivalentem 10% roztoku je 500 ml každé 2 hodiny.

Vyvarovat se nadměrných dávek.

Při podávání je nutno kontrolovat rychlost infuze.

Additiva mohou být inkompatibilní, proto má být kompatibilita s jinými léky v případě, že se k roztoku přidávají, předem ověřena. Při použití zachovávat aseptické podmínky. Důkladně promíchat a okamžitě podávat.

Pro nebezpečí pseudoaglutinace nesmí být infuze glukózy podávány stejnou infuzní soupravou současně, před nebo po podání krve.

Doporučuje se nepodávat glukózu bez adekvátní elektrolytové substituce, je-li indikováno doplnění objemu např. při dehydrataci.

K jednorázovému užití. Používat pouze čirý, nevysrážený roztok. Obal nesmí být porušen.

Další léčivé přípravky a přípravek Glucose Fresenius Kabi 10%

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat.

Léčiva vedoucí ke zvýšenému účinku vazopresinu (viz také bod „Upozornění a opatření“ výše), např.:

 • Léčiva stimulující uvolnění vazopresinu (např. antipsychotika, tj. léky používané k léčbě duševních poruch nebo narkotika, tj. léky používané k anestezii nebo k léčbě středně silné nebo silné bolesti).
 • Léčiva zesilující působení vazopresinu (např.: nesteroidní protizánětlivá léčiva).
 • Léčiva působící podobně jako vazopresin, tzv. analoga vazopresinu.

Mezi další léčivé přípravky zvyšující riziko hyponatrémie patří obecně diuretika (léky zvyšující tvorbu a vylučování moči) a antiepileptika (léky užívané k léčbě epilepsie).

Přípravek může způsobit srážení ve vodě nerozpustných substancí.

Těhotenství a kojení

Tento přípravek je nutno podávat se zvláštní opatrností u těhotných žen během porodu, zejména při jeho podání v kombinaci s oxytocinem (hormonem, který může být podán pro vyvolání porodu a ke kontrole krvácení po porodu), a to z důvodu rizika hyponatrémie.

Jak se přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Způsob podání:

Intravenózní infuze (nitrožilní). Roztok může být podáván i periferně. Je-li použit jako nosný roztok, může být periferní podání omezeno typem podávaného léčiva. Pomalá intravenózní injekce.

Dávkování:

Dávkování je individuální a závisí na věku, tělesné hmotnosti a klinickém stavu pacienta. Je-li roztok glukózy použit jako nosný roztok, pak zvolený objem nosného roztoku musí odpovídat požadovanému stupni zředění podávaných léků.

Přípravek je určen pro děti, dospívající i dospělé.

Dospělí:

Maximální denní dávka pro plynulé intravenózní podání je 40 ml/kg těl. hm./den, což odpovídá 4 g glukózy/kg těl. hm./den.

Maximální rychlost infuze je 2,5 ml/kg těl. hm./hod., což odpovídá 0,25 g glukózy/kg těl. hm./hod. Maximální rychlost podání vyjádřená v kapkách je 0,8 kapek/kg těl. hm./min.

U 70 kg pacienta je maximální rychlost infuze cca 165 ml/hod. a rychlost podání 50 kapek/minutu. Množství podané glukózy činí cca 16,5 g/hod.

Použití u dětí (podle individuálních potřeb):

 • Nedonošenci: až do 18 g/kg těl. hm./den = až do 180 ml/kg těl. hm./den.
 • Novorozenci: až do 15 g/kg těl. hm./den = až do 150 ml/kg těl. hm./den.
 • Děti od 1 do 2 let: až do 15 g/kg těl. hm./den = až do 150 ml/kg těl. hm./den.
 • Děti od 3 do 5 let: až do 12 g/kg těl. hm./den = až do 120 ml/kg těl. hm./den.
 • Děti od 6 do 10 let: až do 10 g/kg těl. hm./den = až do 100 ml/kg těl. hm./den.
 • Děti od 11 do 14 let: až do 8 g/kg těl. hm./den = až do 80 ml/kg těl. hm./den.

Pro funkci nosného roztoku v pediatrii musí být ke zředění léku vybrán takový vhodný objem, který nepřesahuje uvedené dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Podávání přípravku může způsobit bolest a lokální podráždění v místě vpichu, horečnatou reakci, infekci v místě podání, zánět žíly (flebitidu nebo tromboflebitidu) šířící se od místa podání a dále může dojít k podání mimo žílu.

Dlouhodobé podávání a rychlá infuze velkých objemů může být příčinou edému (otoku) nebo hyperhydratace (převodnění). Může se objevit také hyperglykémie (vysoká hladina cukru v krvi) nebo polyurie (časté a vydatné močení).

Další možné nežádoucí účinky jsou hyponatrémie (snížená hladina sodíku v krvi) a hyponatremická encefalopatie (otok mozku), jejichž frekvence výskytu nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41, Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

K jednorázovému použití. Používejte pouze čirý, nevysrážený roztok. Obal nesmí být porušen.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% obsahuje

1000 ml obsahuje:

 • Léčivou látku: glucosum 100,0 g (jako glucosum monohydricum 110,0 g)
 • Pomocné látky: voda pro injekci, hydroxid sodný, kyselina chlorovodíková (k úpravě pH).
 • Ujistěte se prosím, že se jedná o požadovaný infuzní roztok.
 • Zkontrolujte datum expirace, zda je roztok čirý a
 • Identifikujte příslušný port pro zamýšlený způsob podání:
 • Krytku portu snadno odlomíte zatlačením palcem směrem dozadu v místě nad směrovými šipkami.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Identifikujte infuzní port b) (šipka směřující ven z infuzní lahve).
 • Otevřete infuzní port zatlačením palcem dozadu
 • Doporučení: Používejte standardní ISO infuzní set bez vzduchového ventilu.
 • Pokud infuzní set vzduchový ventil obsahuje, má zůstat zavřený.
 • Válcovou svorku ponechejte otevřenou (stav při dodání z výroby).
 • Infuzní lahev držte ve svislé poloze a membránu infuzního portu propíchněte uprostřed vyznačeného kolečka zatlačením vertikálně do hrotu.
 • Doporučení: Při propichování provádějte mírně rotační pohyb.
 • Válcovou svorku uzavřete.
 • Infuzní lahev zavěste na infuzní stojan.
 • Kapkovou komůrku naplňte až po značku (přibližně do poloviny).
 • Naplňte infuzní set.
 • Infuzní soupravu připojte k žilnímu přístupu u pacienta.
 • Nastavte rychlost průtoku.
 • Identifikujte injekční port a) (šipka směřující dovnitř infuzní lahve).
 • Otevřete injekční port zatlačením palcem
 • Používejte výhradně injekční jehly s velikostí

Kalorická hodnota 1000 ml = 1680 kJ = 400 kcal

Teoretická osmolarita: 556 mosmol/l Titrační acidita: (pH = 7,4) <0,5 mmol/l pH: 3,5 – 6,5

Jak přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% je čirý bezbarvý roztok, dostupný v následujících baleních: Skleněná láhev:

20 x 100 ml, 12 x 250 ml, 16 x 250 ml, 12 x 500 ml,1 x 1000 ml

PE láhev KabiPac (nízkohustotní polyetylénová láhev – LDPE):

10 x 100 ml, 40 x 100 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 10 x 500 ml, 20 x 500 ml, 10 x 1000 ml.

Vak freeflex a freeflex plus (polyolefin):

40 x 50 ml, 60 x 50 ml, 65 x 50 ml, 70 x 50 ml, 40 x 100 ml, 50 x 100 ml, 55 x 100 ml, 60 x 100 ml, 20 x 250 ml, 30 x 250 ml, 35 x 250 ml, 40 x 250 ml, 15 x 500 ml, 20 x 500 ml, 8 x 1000 ml, 10 x 1000 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci:

Fresenius Kabi s.r.o., Na Strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Výrobce:

Skleněná láhev:

Fresenius Kabi Italia s.r.l., Via Camagre 41/43, 37063 Isola della Scala, Verona, Itálie

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse 1, 61169 Friedberg, Německo

PE láhev:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse 1, 61169 Friedberg, Německo

Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o., ul. Sienkiewicza 25, 99300 Kutno, Polsko

Fresenius Kabi Italia s.r.l., Via Camagre 41/43, 37063 Isola della Scala, Verona, Itálie

Freeflex vak:

Fresenius Kabi Deutschland GmbH, Freseniusstrasse 1, 61169 Friedberg, Německo

Fresenius Kabi France, 6 rue du Remparts, 27400 Louviers, Francie (50 ml, 100 ml, 250 ml)

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 1. 2023

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Obecné doporučení

Před podáním a během podávání přípravku je nutné sledovat bilanci tekutin, hladinu sérové glukózy, sérového sodíku a dalších elektrolytů, zejména u pacientů se zvýšeným neosmotickým uvolňováním vazopresinu (syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu, SIADH) a u pacientů souběžně léčených agonisty vazopresinu, a to z důvodu rizika hyponatrémie.

U fyziologicky hypotonických tekutin je zvláště významné monitorovat sérový sodík. Přípravek Glucose Fresenius Kabi 10% se může po podání stát extrémně hypotonický z důvodu metabolizace glukózy v těle.

Uveďte prosím příslušné balení (KabiPac, freeflex nebo freeflex+).

Návod k použití KabiPac

Tyto instrukce slouží jako návod pro manipulaci s balením.

Při přípravě léčivého přípravku je třeba dodržovat zásady práce za aseptických podmínek.

Obecná příprava

lahev nepoškozená.

a) b)

šipka směřující dovnitř infuzní lahve = injekční port šipka směřující ven z infuzní lahve = infuzní port

Příprava infuze

b)

v místě nad směrovými šipkami.

Volitelné: Přidání léku, např. aplikace léku pomocí injekční stříkačky.

a)

dozadu v místě nad směrovými šipkami.

18-23 G (doporučujeme 19 G).

 • Injekční jehlu vpíchněte kolmo do středu injekčního portu.
 • Aplikujte lék do infuzní lahve KabiPac.
 • Roztok pečlivě promíchejte.
 • Ujistěte se prosím, že se jedná o požadovaný infuzní roztok.
 • Zkontrolujte datum expirace, zda je roztok čirý a vak nepoškozený.
 • Bezprostředně před použitím odstraňte vnější ochranný obal.
 • Identifikujte příslušný port pro zamýšlený způsob podání:
 • Identifikujte tmavě modrý infuzní port b) (šipka směřující ven z infuzního vaku).
 • Roztok můžete použít jen tehdy, je-li čirý a balení nepoškozené.
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou tmavě modrý infuzní port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Doporučení: Používejte standardní ISO infuzní set bez vzduchového ventilu.
 • Pokud infuzní set vzduchový ventil obsahuje, má zůstat zavřený.
 • Válcovou svorku ponechejte otevřenou (stav při dodání z výroby).
 • U ležícího infuzního vaku propíchněte tmavě modrý infuzní port zatlačením hrotu kolmo do středu portu.
 • Válcovou svorku uzavřete.
 • Infuzní vak zavěste na infuzní stojan.
 • Kapkovou komůrku naplňte až po značku (přibližně do poloviny).
 • Naplňte infuzní set.
 • Infuzní set připojte k žilnímu přístupu u pacienta.
 • Nastavte rychlost průtoku.
 • Identifikujte bílý injekční port a) (šipka směřující dovnitř vaku).
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou bílý injekční port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Užší stranu transfer adaptéru freeflex nasaďte na bílý injekční port až po první zarážku transfer adaptéru.
 • Špička injekční jehly se nyní nachází ve sterilní komoře, která chrání před kontaminací.
 • Připravte lahvičku s lékem a nasaďte ji na transfer adaptér freeflex.
 • Transfer adaptér freeflex v bílém injekčním portu zasuňte dál až po druhou zarážku transfer adaptéru a propíchněte vnitřní membránu.
 • Lahvičku s lékem držte dole a stlačováním vaku do ní vytlačte infuzní roztok.
 • Lék opatrným protřepáním promíchejte.
 • Lahvičku s lékem držte nahoře a vytlačte do ní vzduch, tak aby se roztok z lahvičky dostal do vaku.
 • Postup opakujte, dokud se celý obsah lahvičky nedostane do vaku a lék nebude důkladně promíchán.
 • Po promíchání lahvičku i transfer adaptér z vaku opatrně odstraňte.
 • Na bílý injekční port a) nasaďte červenou krytku freeflex a označte tak, že byl k roztoku přidán lék.
 • Zabráníte tak dalšímu přidávání léků a kontaminaci injekčního portu.
 • Identifikujte bílý injekční port a) (šipka směřující dovnitř vaku).
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou bílý injekční port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Používejte výhradně injekční jehly o velikosti

Návod k použití freeflex

Tyto instrukce slouží jako návod pro manipulaci s balením.

Při přípravě léčivého přípravku je třeba dodržovat zásady práce za aseptických podmínek.

Obecná příprava

a) b)

šipka směřující dovnitř infuzního vaku = bílý injekční port šipka směřující ven z infuzního vaku = tmavě modrý infuzní port

Příprava infuze

b)

Volitelné: Přidání léku: Aplikace léku pomocí transfer adaptéru

a)

a)

Volitelné: Přidání léku, např. aplikace léku pomocí injekční stříkačky.

a)

18-23 G (doporučujeme velikost 19 G).

 • Prsty držte bílý injekční port.
 • Připravte si injekční stříkačku a jehlu vpíchněte kolmo do středu bílého injekčního portu.
 • Lék z injekční stříkačky aplikujte do infuzního
 • Po aplikaci odstraňte injekční stříkačku z infuzního vaku a roztok s lékem důkladně promíchejte.
 • Na bílý injekční port a) nasaďte červenou krytku freeflex a označte tak, že byl k roztoku přidán lék.
 • Zabráníte tak dalšímu přidávání léků a kontaminaci injekčního portu.
 • Ujistěte se prosím, že se jedná o požadovaný infuzní roztok.
 • Zkontrolujte datum expirace, zda je roztok čirý a vak nepoškozený.
 • Bezprostředně před použitím odstraňte vnější ochranný obal.
 • Identifikujte příslušný port pro zamýšlený způsob podání:
 • Identifikujte tmavě modrý infuzní port b) (šipka směřující ven z infuzního vaku).
 • Roztok můžete použít jen tehdy, je-li čirý a balení nepoškozené.
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou tmavě modrý infuzní port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Doporučení: Používejte standardní ISO infuzní set bez vzduchového ventilu.
 • Pokud infuzní set vzduchový ventil obsahuje, má zůstat zavřený.
 • Válcovou svorku ponechejte otevřenou (stav při dodání z výroby).
 • U ležícího infuzního vaku propíchněte tmavě modrý infuzní port zatlačením hrotu kolmo do středu portu.
 • Válcovou svorku uzavřete.
 • Infuzní vak zavěste na infuzní stojan.
 • Kapkovou komůrku naplňte až po značku (přibližně do poloviny).
 • Naplňte infuzní set.
 • Infuzní set připojte k žilnímu přístupu u pacienta.
 • Nastavte rychlost průtoku.
 • Identifikujte světle modrý injekční port a) (šipka směřující dovnitř vaku).
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou světle modrý injekční port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu.
 • Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Přípojku Luer Lock transfer adaptéru freeflex+ spojte se světle modrým injekčním portem.
 • Světle modrý injekční port s transfer adaptérem freeflex+ držte ve vzpřímené poloze, aby obsah nemohl vytékat.
 • Připravte lahvičku s lékem a nasaďte ji na transfer adaptér freeflex+.
 • Modrý pojistný kroužek transfer adaptéru posuňte směrem k lahvičce s lékem tak, aby zapadl – lahvička se zafixuje.
 • Lahvičku s lékem držte dole a stlačováním vaku do ní vytlačte infuzní roztok.
 • Lék opatrným protřepáním promíchejte.
 • Lahvičku s lékem držte nahoře a vytlačte do ní vzduch, tak aby se roztok z lahvičky dostal do vaku.
 • Postup opakujte, dokud se celý obsah lahvičky nedostane do vaku a lék nebude důkladně promíchán.
 • Po promíchání lahvičku i transfer adaptér z infuzního vaku opatrně odstraňte.
 • Na světle modrý injekční port a) nasaďte červenou krytku freeflex+ a označte tak, že byl k roztoku přidán lék.
 • Zabráníte tak dalšímu přidávání léků a kontaminaci injekčního portu.
 • Identifikujte světle modrý injekční port a) (šipka směřující dovnitř vaku).
 • Pro odlomení krytky uchopte jednou rukou světle modrý injekční port a druhou rukou na krytku zatlačte směrem dozadu. Bezprostředně po odlomení krytky není nutné membránu dezinfikovat.
 • Prsty držte světle modrý injekční port.
 • Přípojku Luer Lock injekční stříkačky spojte se světle modrým injekčním portem.
 • Lék z injekční stříkačky aplikujte do infuzního
 • Po aplikaci odstraňte z infuzního vaku injekční stříkačku a lék s roztokem důkladně promíchejte.
 • Na světle modrý injekční port a) nasaďte červenou krytku freeflex+ a označte tak, že byl k roztoku přidán lék.
 • Zabráníte tak dalšímu přidávání léků a kontaminaci světle modrého injekčního portu.

vaku freeflex.

a)

Návod k použití freeflex+

Tyto instrukce slouží jako návod pro manipulaci s balením.

Při přípravě léčivého přípravku je třeba dodržovat zásady práce za aseptických podmínek.

Obecná příprava

a) b)

šipka směřující dovnitř infuznímu vaku = světle modrý injekční port šipka směřující ven z infuzního vaku = tmavě modrý infuzní port

Příprava infuze

b)

Volitelné: Přidání léku: Aplikace léku pomocí transfer adaptéru

a)

a)

Volitelné: Přidání léku, např. aplikace léku pomocí injekční stříkačky Luer Lock

a)

vaku freeflex+.

a)

Napsat komentář