Gattart příbalový leták

Gattart 680mg/80mg žvýkací tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Gattart a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gattart užívat

Jak se přípravek Gattart užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gattart uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Gattart a k čemu se používá

Přípravek Gattart je tableta antacida s mátovou příchutí, která neutralizuje žaludeční kyselinu v těle. Přípravek Gattart se používá k léčbě pálení žáhy a souvisejících příznaků, např. žaludečních potíží a kyselého refluxu (pronikání žaludeční kyseliny do jícnu).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gattart užívat Neužívejte přípravek Gattart:

 • jestliže jste alergický(á) na uhličitan vápenatý, uhličitan hořečnatý nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte vysokou hladinu vápníku nebo nízkou hladinu fosfátů v krvi.
 • jestliže máte vysoké množství vápníku v moči nebo ledvinové kameny.
 • jestliže trpíte těžkým onemocněním ledvin.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás kterákoli z výše uvedených možností týká, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Upozornění a opatření:

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte mírné nebo středně těžké problémy s ledvinami, neboť je nutné provádět pravidelné rozbory krve.

Nepřekračujte uvedenou dávku a neužívejte tento přípravek déle než 7 dní, aniž byste se poradil(a) s lékařem. Stejně jako jiná antacida může užívání těchto tablet zastřít příznaky jiných vážnějších existujících onemocnění, a proto se tento přípravek nemá užívat dlouhodobě.

Děti a dospívající

Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším než 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Gattart

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte kterýkoli z následujících léků, sdělte to před užitím přípravku Gattart svému lékaři nebo lékárníkovi, neboť tento přípravek může mít vliv na jejich působení:

 • tetracykliny a chinolony (antibiotika),
 • levothyroxin (hormon štítné žlázy),
 • eltrombopag (používá se ke zvýšení počtu krevních destiček),
 • digoxin (používá se k léčbě některých srdečních onemocnění),
 • thiazidová diuretika (močopudné léky k léčbě zadržování tekutin v těle a vysokého krevního tlaku),
 • fluoridy (k prevenci zubního kazu),
 • fosfáty (pro vyprázdnění střev před chirurgickým výkonem),
 • doplňky stravy s obsahem železa.

Chcete-li maximalizovat přínos všech používaných léků, užívejte přípravek Gattart nejméně 4 hodiny před podáním nebo nejméně 4 hodiny po podání eltrombopagu (používaného ke zvýšení tvorby krevních destiček [buněk odpovědných za srážení krve] v těle) a nejméně 1 až 2 hodiny po užití jakéhokoli jiného léku.

Přípravek Gattart s jídlem a pitím

Neužívejte tento lék s velkým množstvím mléka nebo mléčných výrobků.

Těhotenství, kojení a plodnost

Tyto tablety lze užívat během těhotenství a v období kojení v případě, že jsou užívány podle pokynů.

Jak se přípravek Gattart užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku je:

Dospělí a dospívající (od 12 let): 1-2 tablety cucat nebo žvýkat k léčbě pálení žáhy a souvisejících příznaků (uvedených v bodě 1), nejlépe 1 hodinu po jídle a před spaním.

Neužívejte více než 11 tablet denně.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Neužívejte tento přípravek dlouhodobě.

Použití u dětí a dospívajících

Tento přípravek se nedoporučuje podávat dětem mladším než 12 let.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gattart, než jste měl(a)

Vypijte hodně vody a poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Mezi příznaky předávkování patří pocit na zvracení a zvracení, zácpa a svalová slabost.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučených dávkách jsou nežádoucí účinky nepravděpodobné. Pokud se u Vás objeví následující nežádoucí účinky, ukončete léčbu a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Vzácně byly hlášeny alergické reakce na složky tohoto přípravku, jako je například vyrážka, svědění, ztížené dýchání, otok obličeje, úst nebo hrdla a anafylaktický šok (anafylaktický šok je náhlá těžká alergická reakce, jejímiž příznaky jsou nízký krevní tlak, šok, bušení srdce, ztížené dýchání, zúžení průdušek (bronchospasmus), kožní reakce, bolest břicha nebo křeče v břiše, zvracení a průjem).

Dlouhodobé užívání vysokých dávek může způsobit vysokou hladinu vápníku a hořčíku v krvi, zejména u osob s onemocněními ledvin. Příznaky těchto stavů mohou zahrnovat pocit na zvracení, zvracení, podráždění žaludku, průjem, únavu, svalovou slabost, bolest hlavy, problémy s ledvinami a poruchu chuti. Ve výjimečných případech může dlouhodobé užívání vysokých dávek vést ke vzniku milk-alkali syndromu, který může způsobit vysokou hladinu vápníku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Gattart uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Gattart obsahuje

 • Léčivými látkami jsou uhličitan vápenatý a těžký zásaditý uhličitan hořečnatý.

Jedna žvýkací tableta obsahuje 680 mg uhličitanu vápenatého a 80 mg těžkého zásaditého uhličitanu hořečnatého.

 • Dalšími složkami jsou: koloidní bezvodý oxid křemičitý; předbobtnalý škrob; kopovidon; xylitol (E 967); částečně substituovaná hyprolóza LH-11; aroma máty kadeřavé v prášku (složené aroma, přírodní aroma – pulegon, menthofuran; maltodextrin a arabská klovatina (E 414)); mentholové aroma v prášku (složené aroma; arabská klovatina (E 414)); mastek a magnesium-stearát.

Jak přípravek Gattart vypadá a co obsahuje toto balení

Gattart žvýkací tablety jsou čtvercové, bílé až téměř bílé, bikonkávní tablety se zaoblenými rohy.

Rozměry tablet jsou: délka 15 mm, šířka 15 mm a tloušťka 3,9 – 4,3 mm.

Tablety jsou baleny v protlačovacím PVC/PVDC/Al blistru. Jeden blistr obsahuje 8 tablet. Krabička obsahuje 16, 24, 48 nebo 96 žvýkacích tablet a příbalovou informaci.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Alkaloid – INT d.o.o.

Šlandrova ulica 4

Ljubljana-Črnuče, 1231 Slovinsko email: info@alkaloid.si

Tento léčivý přípravek je registrován ve členských státech EHP pod následujícími názvy:

Bulharsko: GATTART 680 mg/80 mg chewable tablets

Česká republika: Gattart

Chorvatsko: GATTART 680 mg/80 mg tablete za žvakanje

Polsko: GATTART

Rumunsko: Gattart 680 mg/80 mg comprimate masticabile Slovinsko: GATTART 680 mg/80 mg žvečljive tablete

Slovenská republika: GATTART 680 mg/80 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 9. 2022

Napsat komentář