Rowiren příbalový leták

Varianty léku

Rowiren krém

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Rowiren a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rowiren používat

Jak se Rowiren používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Rowiren uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Rowiren a k čemu se používá

Rowiren, který obsahuje rozmarýnovou silici, je tradiční rostlinný léčivý přípravek, který se používá u dospělých k úlevě od mírných bolestí svalů a kloubů a při mírných poruchách periferního oběhu

(s příznaky, jako jsou studené nohy).

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 4 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Rowiren používat Nepoužívejte Rowiren

  • jestliže jste alergický(á) na rozmarýnovou silici nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku

(uvedenou v bodě 6),

  • na porušenou nebo podrážděnou kůži.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Rowiren se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Jestliže se objeví zarudnutí, podráždění nebo suchá kůže, přestaňte přípravek používat.

Jestliže máte bolest kloubů doprovázenou otokem kloubu, zarudnutím nebo horečkou, navštivte lékaře.

Pokud již máte některý z následujících příznaků, nebo jestliže se některý z nich projeví během používání tohoto přípravku, poraďte se s lékařem:

  • zánět kůže nebo zatvrdnutí pod kůží
  • vznik vředu na dolních končetinách
  • náhlý otok jedné nebo obou dolních končetin, jestliže si povšimnete zarudnutí nebo budete pociťovat horkost v jedné nebo obou dolních končetinách, případně máte-li potíže s ledvinami nebo se srdcem
  • silná bolest v dolní končetině v klidu.

Zabraňte zasažení očí. Krém neaplikujte v blízkosti sliznic. Před použitím a po použití krému si umyjte ruce.

V případě náhodného požití krému je třeba se poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje, jelikož nejsou dostupné dostatečné údaje.

Další léčivé přípravky a Rowiren

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

U přípravku Rowiren není hlášeno žádné vzájemné ovlivňování s jinými přípravky.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Bezpečnost přípravku během těhotenství nebyla stanovena. Dostatečné údaje nejsou k dispozici, a proto se používání během těhotenství nedoporučuje.

Kojení

Bezpečnost přípravku během kojení nebyla stanovena. Dostatečné údaje nejsou k dispozici, a proto se používání během kojení nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Rowiren nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Rowiren obsahuje cetylstearylalkohol a alkohol (ethanol)

Rowiren obsahuje 60 mg cetylstearylalkoholu v jedné 2g dávce krému. Může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Rowiren obsahuje 0,3 g alkoholu (ethanolu) v jedné 2g dávce krému.

Alkohol může na porušené pokožce způsobit pocit pálení.

Jak se Rowiren používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Před použitím propíchněte tubu tak, že otočíte uzávěr a zašroubujete jej, aby se prorazil její zatavený otvor.

Doporučená dávka je

Dospělí a starší pacienti

Naneste přibližně 3–6 cm krému 2krát až 3krát denně na postižené místo a šetrně jej vmasírujte do kůže. Použité množství krému bude záviset na oblasti, kterou je třeba ošetřit.

Způsob podání Kožní podání.

Před prvním použitím přípravku propíchněte do tuby otvor našroubováním opačného konce uzávěru na tubu tak, aby došlo k porušení ochranné membrány.

Délka používání

Pokud se příznaky zhorší nebo budou-li přetrvávat déle než 4 týdny během používání léčivého přípravku, musíte se poradit se svým lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje, jelikož nejsou dostupné dostatečné údaje.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Rowiren, než jste měl(a)

Nebyly hlášeny žádné případy předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Rowiren

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může se objevit přecitlivělost (alergické reakce), jako je kontaktní dermatitida nebo astma. Četnost není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Pokud se u Vás vyskytnou jiné než výše uvedené nežádoucí účinky, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Rowiren uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a na štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 C.

Po otevření je třeba krém spotřebovat do 12 měsíců.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Rowiren obsahuje

Léčivá látka je Rosmarinus officinalis L, aetheroleum (rozmarýnová silice). Jeden gram krému obsahuje 100 mg rozmarýnové silice.

Dalšími složkami jsou: triacylglyceroly se středním řetězcem, oktyldodekanol, ethanol (96%), glycerol (85%), emulgující cetylstearylalkohol (typ A), glycerol-monostearát 40–55, trometamol, dimetikon, karbomery a čištěná voda.

Jak Rowiren vypadá a co obsahuje toto balení

Rowiren je bílý, lesklý krém s charakteristickou vůní rozmarýnové silice.

Rowiren je dostupný v hliníkové tubě lakované epoxyfenolickou pryskyřicí z vnitřní strany, která je opatřena HDPE šroubovacím uzávěrem a obsahuje 50 g a 90 g přípravku.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

Medis GmbH Europaring F15

2345 Brunn am Gebirge Rakousko

Výrobce

Medis, d.o.o.

Brnčičeva ulica 1

1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Adresa výrobního místa:

Brnčičeva ulica 3,

1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Bulharsko, Chorvatsko, Estonsko, Maďarsko, Lotyšsko, Slovinsko: Rosacta Dánsko, Česká republika, Finsko, Norsko, Polsko, Švédsko, Spojené království (Severní Irsko): Rowiren

Litva: Rosacta kremas Rumunsko: Rosacta cremă

Slovenská republika: Rowiren krém Španělsko: Gelodol

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 13. 1. 2022

Napsat komentář