Riduca příbalový leták

Riduca 1mg/ml orální roztok

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.
  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Riduca a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Riduca používat

Jak se Riduca používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Riduca uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Riduca a k čemu se používá

Přípravek Riduca obsahuje léčivou látku oktenidin-dihydrochlorid. Přípravek Riduca má antimikrobiální účinky (působí proti mikroorganismům – bakteriím a kvasinkám). Používá se pro dočasné snížení počtu bakterií v ústní dutině, pro dočasné potlačení tvorby plaku a v případech nedostatečné ústní hygieny (například když není možné čištění zubů kartáčkem) u dospělých.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Riduca používat Nepoužívejte Riduca

  • jestliže jste alergický(á) na oktenidin-dihydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Riduca je určen výhradně pro povrchové užití. Nesmí se podávat hluboko do tkání, například pomocí stříkačky nebo tupou kanylou, z důvodu prevence podráždění okolních tkání, které se může pohybovat v rozsahu od mírného otoku po závažnou tkáňovou nekrózu. Zejména se nesmí používat pro výplach parodontálních chobotů, kořenových kanálků nebo ran po stomatologických operačních zákrocích.

Před použitím přípravku Riduca se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Tento léčivý přípravek je určen pouze k vyplachování úst a nemá se polykat. Proto jej smí používat pouze pacienti, kteří zvládnou výplach dutiny ústní bez polykání roztoku.

Zamezte kontaktu s očima. V případě vniknutí přípravku do očí je ihned důkladně vypláchněte vodou. Můžete pozorovat dočasné skvrny na jazyku, které po ukončení léčby vymizí. Můžete také pozorovat skvrny na zubech, které lze odstranit.

Děti a dospívající

Přípravek Riduca se dětem a dospívajícím nedoporučuje. Je to proto, že použití u této věkové skupiny nebylo dosud předmětem studií.

Další léčivé přípravky a Riduca

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinnost přípravku Riduca může být ovlivněna přísadami některých zubních past. Proto ideálně používejte přípravek Riduca v jinou denní dobu, než si čistíte zuby. Pokud budete chtít použít přípravek Riduca po čištění zubů, před výplachem přípravkem Riduca si ústní dutinu důkladně vypláchněte vodou. Přípravek Riduca se nemá používat současně s přípravky, které obsahují jodovaný povidon, protože by to mohlo vyvolat vznik fialových nebo hnědých skvrn v ústech.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebylo prokázáno, že by přípravek Riduca ovlivňoval řízení dopravních prostředků nebo obsluhu strojů.

Přípravek Riduca obsahuje glycerolmakrogol-40-hydroxystearát. Může proto způsobit kožní reakce.

Jak se Riduca používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Roztok používejte dvakrát denně (po jídle a po čištění zubů).

Naplňte 10 ml přípravku do odměrného kalíšku, který je součástí balení. Pokud budete chtít použít přípravek Riduca ihned po čištění zubů, před výplachem přípravkem Riduca si ústní dutinu důkladně vypláchněte vodou.

Ústní dutinu důkladně vyplachujte po dobu asi 30 sekund a vyplivněte. Roztok se nemá polykat. Těsně po výplachu si ústni dutinu nevyplachujte vodou.

Tento léčivý přípravek nepoužívejte déle než 5 po sobě jdoucích dní.

Jestliže jste použil(a) více Riduca, než jste měl(a)

Pokud spolknete větší množství přípravku Riduca, můžete pocítit nepříjemné pocity v žaludku. V takovém případě kontaktujte svého lékaře nebo lékárníka.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Riduca

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v používání přípravku podle pravidelného rozvrhu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pro přípravek Riduca byly hlášeny následující nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou se vyskytnout u více než 1 z 10 lidí):

Dočasné narušení chuti, jako je pocit hořkosti v ústech Mírné, odstranitelné skvrny na zubech

Časté (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 lidí):

Pocit necitlivosti v ústech Povlak v ústech nebo na jazyku Dočasné skvrny na jazyku Citlivost zubů

Méně časté (mohou se vyskytnout až u 1 ze 100 lidí):

Bolest hlavy

Pocit na zvracení Brnění jazyka

Větší množství slin v ústech než obvykle

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Riduca uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na lahvičce a krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Použitelnost po otevření:

Lahvička s 60 ml roztokem: spotřebujte během 2 týdnů Lahvička s 250 ml roztokem: spotřebujte během 8 týdnů

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Riduca obsahuje

  • Léčivou látkou je octenidini dihydrochloridum. Jeden ml roztoku obsahuje octenidini dihydrochloridum 1 mg.
  • Dalšími složkami jsou glycerol 85% (E422), natrium-glukonát, kyselina citronová, dihydrát hydrogenfosforečnanu sodného (pro úpravu pH), glyceromakrogol-40-hydroxystearát, sukralóza, čištěná voda, tekuté aroma máty rolní (obsahuje propylenglykol (E 1520)).

Jak Riduca vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Riduca je téměř čirý, téměř bezbarvý orální roztok s mátovou vůní. Dodává se v balení 60 ml a 250 ml roztoku s odměrkou.

Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Schülke & Mayr GmbH Robert-Koch-Straße 2

22851 Norderstedt Německo

Tento léčivý přípravek je registrován v členských zemích Evropského hospodářského prostoru pod následujícími názvy:

Rakousko – Octenimed 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle Česká republika – Riduca

Německo – Octenident antiseptic 1 mg/ml Lösung zur Anwendung in der Mundhöhle Polsko – octenisept oral mono

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 10. 2022

Napsat komentář