Recreol příbalový leták

Recreol 50mg/g krém

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Recreol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat

Jak se Recreol používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Recreol uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Recreol a k čemu se používá

Přípravek Recreol obsahuje léčivou látku dexpanthenol, která patří do skupiny přípravků k léčbě ran a vředů. Dexpanthenol se v tkáních přeměňuje na kyselinu pantothenovou. Kyselina pantothenová obnovuje pružnost pokožky a podporuje hojení ran.

Přípravek Recreol se používá: k podpůrné léčbě povrchových poškození kůže různého původu. Pomáhá zvlhčovat vnější vrstvu kůže a podporuje hojení s následnými protizánětlivými a protisvědivými účinky.

Přípravek Recreol lze používat u dětí, dospívajících a dospělých.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat Nepoužívejte přípravek Recreol:

 • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • na rány, jestliže máte hemofilii (dědičná porucha srážlivosti krve) kvůli riziku závažného krvácení.

Upozornění a opatření

V případě alergické reakce je třeba používání přípravku Recreol ukončit. Vyhněte se kontaktu přípravku Recreol s očima.

Další léčivé přípravky a Recreol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neexistují žádné důkazy o vzájemném působení přípravku Recreol s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Se souhlasem Vašeho lékaře může být přípravek Recreol používán během těhotenství nebo v období kojení.

Je třeba se vyvarovat místnímu použití v oblasti prsou, aby se zabránilo kontaktu s ústy dítěte. Nebyly provedeny žádné studie účinku dexpanthenolu na plodnost člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Recreol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Recreol obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol, tuk z ovčí vlny a propylenglykol Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). Tento přípravek obsahuje propylenglykol, který může způsobit podráždění kůže.

Jak se Recreol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Pokud není doporučeno jinak, má být krém u dospělých a dětí aplikován na postižené místo v tenké vrstvě jednou nebo několikrát denně podle potřeby.

Délka léčby závisí na povaze a průběhu onemocnění. Pokud se po 14 dnech používání přípravku nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí

Dexpanthenol může být používán u dětí.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Recreol je příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): alergické reakce, reakce přecitlivělosti (např. kožní zánět/alergické kožní reakce a podráždění kůže).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Recreol uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Recreol obsahuje

 • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Jeden gram krému obsahuje dexpanthenolum 50 mg.
 • Dalšími složkami jsou racemický pantolakton, fenoxyethanol, draselná sůl cetyl-fosfátu, tuk z ovčí vlny, propylenglykol, stearylalkohol, cetylalkohol, isopropyl-myristát, čištěná voda.

Jak Recreol vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní bílý nebo nažloutlý krém s charakteristickým zápachem.

30 g nebo 50 g krému v hliníkové tubě. Tuba je uzavřena hliníkovou membránou a opatřena bílým šroubovacím uzávěrem. Hliníková tuba je uložena v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Estonsko Recreol

Lotyšsko Recreol 50 mg/g krēms

Litva Recreol 50 mg/g kremas

Česká republika Recreol

Slovenská republika Recreol 50 mg/g krém Maďarsko Recreol 50 mg/g krém

Finsko Recreol 50 mg/g kerma

Polsko Recreol

Rumunsko Recreol 50 mg/g cremă

Portugalsko Recreol 50 mg/g creme

Slovinsko Recreol 50 mg/g krema

Rakousko Recreol 50 mg/g Creme

Německo Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Creme

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 11. 2020.

Recreol 50mg/g mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4
 • Pokud se do 14 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Recreol a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat

Jak se Recreol používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Recreol uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Recreol a k čemu se používá

Přípravek Recreol obsahuje léčivou látku dexpanthenol, která patří do skupiny přípravků k léčbě ran a vředů. Dexpanthenol se v tkáních přeměňuje na kyselinu pantothenovou. Kyselina pantothenová obnovuje pružnost pokožky a podporuje hojení ran.

Přípravek Recreol se používá: k podpůrné léčbě povrchových poškození kůže různého původu. Pomáhá zvlhčovat vnější vrstvu kůže a podporuje hojení s následnými protizánětlivými a protisvědivými účinky.

Přípravek Recreol lze používat u dětí, dospívajících a dospělých.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Recreol používat Nepoužívejte přípravek Recreol:

 • jestliže jste alergický(á) na dexpanthenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);
 • na rány, jestliže máte hemofilii (dědičná porucha srážlivosti krve) kvůli riziku závažného krvácení.

Upozornění a opatření

V případě alergické reakce je třeba používání přípravku Recreol ukončit. Vyhněte se kontaktu přípravku Recreol s očima.

V případě použití přípravku Recreol v anogenitální oblasti (v okolí konečníku a genitálií) může být ovlivněna účinnost kondomů.

Další léčivé přípravky a Recreol

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Neexistují žádné důkazy o vzájemném působení přípravku Recreol s jinými léky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Se souhlasem Vašeho lékaře může být přípravek Recreol používán během těhotenství nebo v období kojení.

Je třeba se vyvarovat místnímu použití v oblasti prsou, aby se zabránilo kontaktu s ústy dítěte. Nebyly provedeny žádné studie účinku dexpanthenolu na plodnost člověka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Recreol nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Recreol obsahuje cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny

Cetylalkohol, stearylalkohol a tuk z ovčí vlny mohou způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

Jak se Recreol používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kožní podání.

Pokud není doporučeno jinak, má být mast u dospělých a dětí aplikována na postižené místo v tenké vrstvě jednou nebo několikrát denně podle potřeby.

Délka léčby závisí na povaze a průběhu onemocnění. Pokud se po 14 dnech používání přípravku nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, poraďte se s lékařem.

Použití u dětí

Přípravek Recreol může být používán u dětí.

Pokud máte pocit, že účinek přípravku Recreol je příliš silný nebo příliš slabý, informujte svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 osob): alergické reakce, reakce přecitlivělosti (např. kožní zánět/alergické kožní reakce a podráždění kůže).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Recreol uchovávat

Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Recreol obsahuje

 • Léčivou látkou je dexpanthenolum. Jeden gram masti obsahuje dexpanthenolum 50 mg.
 • Dalšími složkami jsou stearylalkohol, cetylalkohol, bílý vosk, složený parafínový emulgátor (tekutý parafin, vazelína, ozokerit, glycerol-monooleát, alkoholy z tuku ovčí vlny), čištěný mandlový olej, bílá vazelína, tekutý parafin, tuk z ovčí vlny, čištěná voda.

Jak Recreol vypadá a co obsahuje toto balení

Homogenní nažloutlá mast s charakteristickým zápachem.

30 g nebo 50 g masti v hliníkové tubě. Tuba je uzavřena hliníkovou membránou a opatřena bílým šroubovacím uzávěrem. Hliníková tuba je uložena v krabičce.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

AS GRINDEKS.

Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057, Lotyšsko Tel.: +371 67083205

Fax: +371 67083505

E-mail: grindeks@grindeks.lv

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Estonsko Recreol

Lotyšsko Recreol 50 mg/g ziede

Litva Recreol 50 mg/g tepalas

Česká republika Recreol

Slovenská republika Recreol 50 mg/g masť Maďarsko Recreol 50 mg/g kenőcs

Finsko Recreol 50 mg/g voide

Polsko Recreol

Rumunsko Recreol 50 mg/g unguent

Portugalsko Recreol 50 mg/g pomada

Slovinsko Recreol 50 mg/g mazilo

Rakousko Recreol 50 mg/g Salbe

Německo Dexpanthenol Grindeks 50 mg/g Salbe

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 30. 11. 2020.

Napsat komentář