Questax příbalový leták

Questax 200mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Questax a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat.

Jak se přípravek Questax užívá.

Možné nežádoucí účinky.

5 Jak přípravek Questax uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

Co je přípravek Questax a k čemu se používá

Questax obsahuje léčivou látku kvetiapin. Ten patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika, která zlepšují příznaky určitých duševních nemocí.

Questax se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.

Questax se rovněž používá k léčbě mánie, jejíž symptomy (příznaky) zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví. Avšak tito pacienti mohou být také nepřiměřeně podráždění.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat Neužívejte přípravek Questax

 • jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže užíváte některé z následujících léčiv:
  • některé přípravky k léčbě HIV
  • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
  • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)
  • nefazodon (k léčbě deprese)
   • Pokud Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce.
   • Pokud máte nízký krevní tlak.
   • Pokud jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší.
   • Pokud máte problémy s játry.
   • Pokud jste někdy měl(a) záchvat křečí.
   • Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem Questax kontrolovat hladinu krevního cukru.
   • Pokud víte, že jste v minulosti měl(a) nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale také nemusely být vyvolány užíváním jiných léčiv).
   • Pokud jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud jste, neměl(a) byste užívat Questax, protože patří do skupiny léčiv, které zvyšují riziko cévní mozkové příhody, v některých případech riziko smrti, u starších pacientů s demencí.
   • Pokud jste starší osoba s Parkinsonovou chorobou/Parkinsonismem.
   • Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během běžného nočního spánku (stav nazývaný „spánková apnoe“) a užíváte léky, které tlumí normální mozkovou aktivitu („sedativa“).
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodná střeva, nebo zvýšený nitrooční tlak. Tyto komplikace jsou někdy způsobeny léky (zvanými „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčby některých zdravotních stavů.
   • Pokud jste měl(a) v minulosti potíže se závislostí na alkohol nebo s užíváním drog.

   Pokud se vyskytnou následující obtíže po užití přípravku Questax, kontaktujte ihned lékaře:

   • Současně probíhající horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení a snížený stav vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba okamžitá lékařská pomoc.
   • Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.
   • Závratě nebo silný pocit ospalosti. Mohou způsobit zvýšení rizika náhodného zranění (pádu) u starších pacientů.
   • Křeče (záchvaty).
   • Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus).
   • Zrychlený a nepravidelný srdeční tep, i když jste v klidu, bušení srdce, obtížné dýchání, bolest na hrudi nebo nevysvětlitelná únava. Lékař bude muset ověřit Vaše srdce a v případě potřeby si vyžádá okamžité kardiologické vyšetření (u specialisty na nemoci srdce).
    • Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Questax přerušit a/nebo zahájit další léčbu.
    • Zácpu doprovázenou bolestí břicha nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav může vést k velmi vážné neprůchodnosti střeva.
    • Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

   Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léku. Informuje lékaře co nejdříve, pokud máte:Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.Zvýšení tělesné hmotnostiU pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.Děti a dospívajícíQuestax není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.Další léčivé přípravky a QuestaxInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.Neužívejte Questax, pokud užíváte následující léky:

   • některé přípravky k léčbě HIV
   • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
   • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)
   • nefazodon (k léčbě deprese)

   Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

   • léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin).
   • léky k léčbě vysokého krevního tlaku
   • barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání)
   • thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika)
   • léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí)
   • léky, které mohou způsobit zácpu
   • léky (nazývané „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčbyněkterých zdravotních stavů

  Neužívejte přípravek Questax, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, než začnete užívat QuestaxUpozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Questax se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.Questax s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek je možné užívat s jídlem a pitím.Během léčby by se neměl pít alkohol, tato kombinace může způsobit ospalost.Neužívejte Questax spolu s grapefruitovou šťávou, může to ovlivnit účinnost přípravku.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla byste během těhotenství užívat Questax bez porady s Vaším lékařem. Questax se nemá užívat při kojení.U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Questax může způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás lék působí.Přípravek Questax obsahuje laktózuPřípravek Questax obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..Přípravek Questax obsahuje sodíkTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.Vliv na vyšetření léčiv v močiPokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Questax k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

Jak se přípravek Questax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg až 800 mg.

 • Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění.
 • Tablety polkněte celé a zapijte je vodou.
 • Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 • Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte kvetiapin. Může dojít k ovlivnění účinku tohoto přípravku.
 • Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař.

Použití u dětí a dospívajících:

Přípravek Questax se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Starší pacienti:

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Questax, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) více přípravku Questax, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Questax.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Questax:

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Questax:

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Questax, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti (pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech
 • ospalost (může vymizet při pokračování léčby), která může vést k pádu
 • příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem Questax – nespavost, nucení na zvracení (nevolnost), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.
 • nárůst tělesné hmotnosti
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol)

Časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce)
 • pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep
 • zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení)
 • pocit slabosti
 • otékání paží a nohou
 • nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu)
 • zvýšení hladiny krevního cukru
 • rozmazané vidění
 • neobvyklé sny a noční můry
 • zvýšená chuť k jídlu
 • podrážděnost
 • poruchy řeči a vyjadřování
 • sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
 • dušnost
 • zvracení (především u starších pacientů)
 • horečka
 • změny množství hormonů štítné žlázy v krvi
 • změny počtu některých buněk krve
 • zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi.
 • zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi může ve vzácných případech vést:
  • u mužů i žen ke zvětšování prsů a nečekávané tvorbě mléka
  • u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti

Méně časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • křeče nebo záchvaty
 • alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otoky kůže a v okolí úst
 • nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou)
 • obtížné polykání
 • nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka
 • sexuální poruchy
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu)
 • Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena nízkým krevním tlakem a mdlobami.
 • potíže s močením
 • mdloba (může vést k pádům)
 • ucpaný nos
 • snížení množství červených krvinek
 • snížení množství sodíku v krvi
 • zhoršení již existující cukrovky

Vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 10 z 1000 pacientů)

 • současně probíhající horečka, pocení, svalová ztuhlost, velmi značná ospalost nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • zánět jater (hepatitida)
 • přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus)
 • zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)
 • menstruační poruch
 • krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • chůze, mluvení, jezení, či jiné činnosti během spánku (náměsíčnost)
 • snížená tělesná teplota (hypotermie)
 • zánět slinivky břišní
 • stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi či více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných trigliceridy v krvi, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi
 • kombinace horečky, chřipce podobných příznaků, bolesti v krku nebo jakékoliv jiné infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný agranulocytóza
 • neprůchodnost střeva
 • zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži
 • těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku
 • rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém)
 • závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)
 • nepatřičné vylučování hormonu, který řídí objem moč
 • rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • vyrážka na kůži s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)
 • závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a odlupování se kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 • příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly kvetiapin v průběhu těhotenství
 • mozková příhoda
 • porucha srdečního svalu (kardiomyopatie)
 • zánět srdečního svalu (myokarditida)
 • zánět cév (vaskulitida), často doprovázený kožní vyrážkou s malými červenými nebo fialovými hrbolky
  • Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen
  • Vymizení menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

  Poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Rozsáhlá vyrážka, horečka, zvýšení jaterních enzymů, krevní odchylky (eozinofilie), zvětšení lymfatických (mízních) uzlin a postižení dalších orgánů (poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky, která je známa pod označením DRESS nebo polékový hypersenzitivní syndrom). Přestaňte užívat Questax, pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, a kontaktujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajícíchU dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících, nebo nebyly pozorovány u dospělých.Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Skupina léků, kam patří také Questax, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve. To zahrnuje změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v objemu hormonu štítné žlázy v krvi, zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení hladiny určitého typu krevních buněk, snížení hladiny červených krvinek v krvi, zvýšení objemu krevní kreatininfosfokinázy (látky ve svalech), snížení objemu sodíku v krvi a zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

 • zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat:
  • u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka
  • u děvčat nepravidelnou menstruaci, nebo nepřítomnost menstruace
 • zvýšená chuť k jídlu
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.
 • zvýšený krevní tlak

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • pocit slabosti, mdloba (může způsobit pád)
 • ucpaný nos
 • podrážděnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Questax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Questax obsahuje Questax 25 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Questax 100 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)

Questax 200 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Jak přípravek Questax vypadá a co obsahuje toto balení

Questax 25, mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 5 mm.

Questax 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 9 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.

Questax 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 11 mm.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Quetiapin Neuraxpharm Česká republika: Questax

Slovenská republika: Questax 25, 200, 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 6. 2021

Questax 100mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Questax a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat.

Jak se přípravek Questax užívá.

Možné nežádoucí účinky.

5 Jak přípravek Questax uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

Co je přípravek Questax a k čemu se používá

Questax obsahuje léčivou látku kvetiapin. Ten patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika, která zlepšují příznaky určitých duševních nemocí.

Questax se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.

Questax se rovněž používá k léčbě mánie, jejíž symptomy (příznaky) zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví. Avšak tito pacienti mohou být také nepřiměřeně podráždění.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat Neužívejte přípravek Questax

 • jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže užíváte některé z následujících léčiv:
  • některé přípravky k léčbě HIV
  • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
  • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)
  • nefazodon (k léčbě deprese)
   • Pokud Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce.
   • Pokud máte nízký krevní tlak.
   • Pokud jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší.
   • Pokud máte problémy s játry.
   • Pokud jste někdy měl(a) záchvat křečí.
   • Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem Questax kontrolovat hladinu krevního cukru.
   • Pokud víte, že jste v minulosti měl(a) nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale také nemusely být vyvolány užíváním jiných léčiv).
   • Pokud jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud jste, neměl(a) byste užívat Questax, protože patří do skupiny léčiv, které zvyšují riziko cévní mozkové příhody, v některých případech riziko smrti, u starších pacientů s demencí.
   • Pokud jste starší osoba s Parkinsonovou chorobou/Parkinsonismem.
   • Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během běžného nočního spánku (stav nazývaný „spánková apnoe“) a užíváte léky, které tlumí normální mozkovou aktivitu („sedativa“).
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodná střeva, nebo zvýšený nitrooční tlak. Tyto komplikace jsou někdy způsobeny léky (zvanými „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčby některých zdravotních stavů.
   • Pokud jste měl(a) v minulosti potíže se závislostí na alkohol nebo s užíváním drog.

   Pokud se vyskytnou následující obtíže po užití přípravku Questax, kontaktujte ihned lékaře:

   • Současně probíhající horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení a snížený stav vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba okamžitá lékařská pomoc.
   • Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.
   • Závratě nebo silný pocit ospalosti. Mohou způsobit zvýšení rizika náhodného zranění (pádu) u starších pacientů.
   • Křeče (záchvaty).
   • Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus).
   • Zrychlený a nepravidelný srdeční tep, i když jste v klidu, bušení srdce, obtížné dýchání, bolest na hrudi nebo nevysvětlitelná únava. Lékař bude muset ověřit Vaše srdce a v případě potřeby si vyžádá okamžité kardiologické vyšetření (u specialisty na nemoci srdce).
    • Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Questax přerušit a/nebo zahájit další léčbu.
    • Zácpu doprovázenou bolestí břicha nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav může vést k velmi vážné neprůchodnosti střeva.
    • Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

   Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léku. Informuje lékaře co nejdříve, pokud máte:Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.Zvýšení tělesné hmotnostiU pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.Děti a dospívajícíQuestax není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.Další léčivé přípravky a QuestaxInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.Neužívejte Questax, pokud užíváte následující léky:

   • některé přípravky k léčbě HIV
   • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
   • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)
   • nefazodon (k léčbě deprese)

   Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

   • léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin).
   • léky k léčbě vysokého krevního tlaku
   • barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání)
   • thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika)
   • léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí)
   • léky, které mohou způsobit zácpu
   • léky (nazývané „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčbyněkterých zdravotních stavů

  Neužívejte přípravek Questax, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, než začnete užívat QuestaxUpozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Questax se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.Questax s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek je možné užívat s jídlem a pitím.Během léčby by se neměl pít alkohol, tato kombinace může způsobit ospalost.Neužívejte Questax spolu s grapefruitovou šťávou, může to ovlivnit účinnost přípravku.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla byste během těhotenství užívat Questax bez porady s Vaším lékařem. Questax se nemá užívat při kojení.U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Questax může způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás lék působí.Přípravek Questax obsahuje laktózuPřípravek Questax obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..Přípravek Questax obsahuje sodíkTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.Vliv na vyšetření léčiv v močiPokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Questax k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

Jak se přípravek Questax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg až 800 mg.

 • Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění.
 • Tablety polkněte celé a zapijte je vodou.
 • Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 • Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte kvetiapin. Může dojít k ovlivnění účinku tohoto přípravku.
 • Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař.

Použití u dětí a dospívajících:

Přípravek Questax se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Starší pacienti:

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Questax, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) více přípravku Questax, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Questax.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Questax:

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Questax:

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Questax, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti (pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech
 • ospalost (může vymizet při pokračování léčby), která může vést k pádu
 • příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem Questax – nespavost, nucení na zvracení (nevolnost), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.
 • nárůst tělesné hmotnosti
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol)

Časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce)
 • pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep
 • zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení)
 • pocit slabosti
 • otékání paží a nohou
 • nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu)
 • zvýšení hladiny krevního cukru
 • rozmazané vidění
 • neobvyklé sny a noční můry
 • zvýšená chuť k jídlu
 • podrážděnost
 • poruchy řeči a vyjadřování
 • sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
 • dušnost
 • zvracení (především u starších pacientů)
 • horečka
 • změny množství hormonů štítné žlázy v krvi
 • změny počtu některých buněk krve
 • zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi.
 • zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi může ve vzácných případech vést:
  • u mužů i žen ke zvětšování prsů a nečekávané tvorbě mléka
  • u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti

Méně časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • křeče nebo záchvaty
 • alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otoky kůže a v okolí úst
 • nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou)
 • obtížné polykání
 • nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka
 • sexuální poruchy
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu)
 • Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena nízkým krevním tlakem a mdlobami.
 • potíže s močením
 • mdloba (může vést k pádům)
 • ucpaný nos
 • snížení množství červených krvinek
 • snížení množství sodíku v krvi
 • zhoršení již existující cukrovky

Vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 10 z 1000 pacientů)

 • současně probíhající horečka, pocení, svalová ztuhlost, velmi značná ospalost nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • zánět jater (hepatitida)
 • přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus)
 • zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)
 • menstruační poruch
 • krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • chůze, mluvení, jezení, či jiné činnosti během spánku (náměsíčnost)
 • snížená tělesná teplota (hypotermie)
 • zánět slinivky břišní
 • stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi či více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných trigliceridy v krvi, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi
 • kombinace horečky, chřipce podobných příznaků, bolesti v krku nebo jakékoliv jiné infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný agranulocytóza
 • neprůchodnost střeva
 • zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži
 • těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku
 • rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém)
 • závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)
 • nepatřičné vylučování hormonu, který řídí objem moč
 • rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • vyrážka na kůži s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)
 • závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a odlupování se kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 • příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly kvetiapin v průběhu těhotenství
 • mozková příhoda
 • porucha srdečního svalu (kardiomyopatie)
 • zánět srdečního svalu (myokarditida)
 • zánět cév (vaskulitida), často doprovázený kožní vyrážkou s malými červenými nebo fialovými hrbolky
  • Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen
  • Vymizení menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

  Poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Rozsáhlá vyrážka, horečka, zvýšení jaterních enzymů, krevní odchylky (eozinofilie), zvětšení lymfatických (mízních) uzlin a postižení dalších orgánů (poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky, která je známa pod označením DRESS nebo polékový hypersenzitivní syndrom). Přestaňte užívat Questax, pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, a kontaktujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajícíchU dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících, nebo nebyly pozorovány u dospělých.Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Skupina léků, kam patří také Questax, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve. To zahrnuje změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v objemu hormonu štítné žlázy v krvi, zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení hladiny určitého typu krevních buněk, snížení hladiny červených krvinek v krvi, zvýšení objemu krevní kreatininfosfokinázy (látky ve svalech), snížení objemu sodíku v krvi a zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

 • zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat:
  • u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka
  • u děvčat nepravidelnou menstruaci, nebo nepřítomnost menstruace
 • zvýšená chuť k jídlu
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.
 • zvýšený krevní tlak

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • pocit slabosti, mdloba (může způsobit pád)
 • ucpaný nos
 • podrážděnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Questax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Questax obsahuje Questax 25 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Questax 100 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)

Questax 200 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Jak přípravek Questax vypadá a co obsahuje toto balení

Questax 25, mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 5 mm.

Questax 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 9 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.

Questax 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 11 mm.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Quetiapin Neuraxpharm Česká republika: Questax

Slovenská republika: Questax 25, 200, 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 6. 2021

Questax 25mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Questax a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat.

Jak se přípravek Questax užívá.

Možné nežádoucí účinky.

5 Jak přípravek Questax uchovávat.

6. Obsah balení a další informace.

Co je přípravek Questax a k čemu se používá

Questax obsahuje léčivou látku kvetiapin. Ten patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika, která zlepšují příznaky určitých duševních nemocí.

Questax se používá k léčbě schizofrenie. Příznaky schizofrenie zahrnují halucinace (např. slyšení nevysvětlitelných hlasů), podivné a znepokojující myšlenky, změny chování, pocity osamělosti a zmatenost.

Questax se rovněž používá k léčbě mánie, jejíž symptomy (příznaky) zahrnují nepřiměřenou radost a zvýšenou energii a aktivitu. Tito pacienti se vyznačují sníženou potřebou spánku, překotným myšlením, příliš mnoho a rychle mluví. Avšak tito pacienti mohou být také nepřiměřeně podráždění.

Lékař může pokračovat ve Vaší léčbě, i když došlo ke zlepšení Vašeho stavu.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Questax užívat Neužívejte přípravek Questax

 • jestliže jste alergický(á) na kvetiapin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže užíváte některé z následujících léčiv:
  • některé přípravky k léčbě HIV
  • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
  • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě bakteriálních infekcí)
  • nefazodon (k léčbě deprese)
   • Pokud Vy nebo někdo jiný ve Vaší rodině máte nebo jste měl(a) problémy se srdcem, například nepravidelný srdeční rytmus, slabost srdečního svalu nebo zánět srdce, nebo užíváte léky, které mohou ovlivňovat činnost srdce.
   • Pokud máte nízký krevní tlak.
   • Pokud jste měl(a) cévní mozkovou příhodu, zvláště pokud jste starší.
   • Pokud máte problémy s játry.
   • Pokud jste někdy měl(a) záchvat křečí.
   • Pokud máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo riziko vývoje cukrovky. Pokud ano, Váš lékař může v průběhu léčby přípravkem Questax kontrolovat hladinu krevního cukru.
   • Pokud víte, že jste v minulosti měl(a) nízké hladiny bílých krvinek (které mohly, ale také nemusely být vyvolány užíváním jiných léčiv).
   • Pokud jste starší osoba s demencí (ztráta mozkových funkcí). Pokud jste, neměl(a) byste užívat Questax, protože patří do skupiny léčiv, které zvyšují riziko cévní mozkové příhody, v některých případech riziko smrti, u starších pacientů s demencí.
   • Pokud jste starší osoba s Parkinsonovou chorobou/Parkinsonismem.
   • Pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami. Užívání podobných přípravků, jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste přestal(a) na krátkou dobu dýchat během běžného nočního spánku (stav nazývaný „spánková apnoe“) a užíváte léky, které tlumí normální mozkovou aktivitu („sedativa“).
   • Pokud máte nebo jste měl(a) obtíže, kdy jste nemohl(a) zcela vyprázdnit močový měchýř (retence moči), máte zvětšenou prostatu, neprůchodná střeva, nebo zvýšený nitrooční tlak. Tyto komplikace jsou někdy způsobeny léky (zvanými „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčby některých zdravotních stavů.
   • Pokud jste měl(a) v minulosti potíže se závislostí na alkohol nebo s užíváním drog.

   Pokud se vyskytnou následující obtíže po užití přípravku Questax, kontaktujte ihned lékaře:

   • Současně probíhající horečka, závažná svalová ztuhlost, pocení a snížený stav vědomí (porucha, která se označuje jako „neuroleptický maligní syndrom“). Může být potřeba okamžitá lékařská pomoc.
   • Nekontrolovatelné (samovolné) pohyby, zejména v obličeji nebo pohyby jazyka.
   • Závratě nebo silný pocit ospalosti. Mohou způsobit zvýšení rizika náhodného zranění (pádu) u starších pacientů.
   • Křeče (záchvaty).
   • Dlouho trvající a bolestivá erekce (ztopoření penisu, priapismus).
   • Zrychlený a nepravidelný srdeční tep, i když jste v klidu, bušení srdce, obtížné dýchání, bolest na hrudi nebo nevysvětlitelná únava. Lékař bude muset ověřit Vaše srdce a v případě potřeby si vyžádá okamžité kardiologické vyšetření (u specialisty na nemoci srdce).
    • Horečku, příznaky podobné chřipce, bolest v krku nebo jinou infekci, neboť to může být důsledkem velmi nízkého počtu bílých krvinek. V tomto případě je třeba léčbu přípravkem Questax přerušit a/nebo zahájit další léčbu.
    • Zácpu doprovázenou bolestí břicha nebo zácpu, kterou nelze ovlivnit léčbou, neboť tento stav může vést k velmi vážné neprůchodnosti střeva.
    • Sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese

   Tyto příznaky mohou být způsobeny tímto typem léku. Informuje lékaře co nejdříve, pokud máte:Jestliže trpíte depresí, můžete někdy uvažovat o sebepoškození nebo sebevraždě. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji v době, kdy poprvé začínáte užívat přípravek. Trvá totiž určitou dobu, než tyto přípravky začnou působit, obvykle přibližně dva týdny, ale někdy i déle. Tyto myšlenky se mohou projevit častěji, když náhle přestanete přípravek užívat. Tyto myšlenky se častěji vyskytují u mladších dospělých. Data získaná z klinických studií ukázala zvýšené riziko sebevražedných myšlenek a/nebo chování u dospělých s depresí mladších 25 let.Pokud se u Vás kdykoli vyskytnou myšlenky na sebepoškození nebo na sebevraždu, vyhledejte ihned svého lékaře nebo nejbližší nemocnici. Možná bude užitečné, když řeknete blízkému příteli nebo příbuznému, že máte deprese, a požádáte ho, aby si přečetl tuto příbalovou informaci. Možná byste je mohl(a) požádat, aby Vám řekli, pokud si budou myslet, že se Vaše deprese zhoršuje nebo budou-li znepokojení změnami ve Vašem chování.Zvýšení tělesné hmotnostiU pacientů užívajících kvetiapin bylo pozorováno přibývání na váze. Lékař i Vy byste měl/a pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost.Děti a dospívajícíQuestax není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.Další léčivé přípravky a QuestaxInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.Neužívejte Questax, pokud užíváte následující léky:

   • některé přípravky k léčbě HIV
   • azolové přípravky (k léčbě plísňových infekcí)
   • erythromycin nebo klarithromycin (k léčbě infekcí)
   • nefazodon (k léčbě deprese)

   Informujte svého lékaře, pokud užíváte zejména následující léky:

   • léky k léčbě epilepsie (jako fenytoin nebo karbamazepin).
   • léky k léčbě vysokého krevního tlaku
   • barbituráty (k léčbě nespavosti či obtížného usínání)
   • thioridazin nebo lithium (jiná antipsychotika)
   • léky, které mají vliv na činnost Vašeho srdce, např. léky, které vyvolávají nerovnováhu solí v krvi (nízké hladiny draslíku nebo hořčíku), např. diuretika (léky na odvodnění) nebo některá antibiotika (k léčbě infekcí)
   • léky, které mohou způsobit zácpu
   • léky (nazývané „anticholinergika“), které ovlivňují funkci nervových buněk za účelem léčbyněkterých zdravotních stavů

  Neužívejte přípravek Questax, pokud se Vás týká některý z výše uvedených bodů. Pokud si nejste jisti, obraťte se na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, než začnete užívat QuestaxUpozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Questax se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou:Než přestanete užívat Vaše léky, zeptejte se nejdříve lékaře.Questax s jídlem, pitím a alkoholemPřípravek je možné užívat s jídlem a pitím.Během léčby by se neměl pít alkohol, tato kombinace může způsobit ospalost.Neužívejte Questax spolu s grapefruitovou šťávou, může to ovlivnit účinnost přípravku.Těhotenství a kojeníPokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Neměla byste během těhotenství užívat Questax bez porady s Vaším lékařem. Questax se nemá užívat při kojení.U novorozenců, jejichž matky užívaly kvetiapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství), se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u Vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.Řízení dopravních prostředků a obsluha strojůPřípravek Questax může způsobit ospalost. Neřiďte motorová vozidla ani neobsluhujte stroje, dokud nebudete vědět, jak na Vás lék působí.Přípravek Questax obsahuje laktózuPřípravek Questax obsahuje laktózu, což je druh cukru. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..Přípravek Questax obsahuje sodíkTento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.Vliv na vyšetření léčiv v močiPokud bude Vaše moč vyšetřována na léčiva, může vést užívání přípravku Questax k pozitivitě testu na metadon nebo na některé léky ze skupiny tricyklických antidepresiv, pokud se použijí určité vyšetřovací metody. Přitom nemusíte užívat ani metadon, ani tricyklická antidepresiva. Pokud se to stane, doporučuje se potvrdit výsledky jinou cílenější vyšetřovací metodou.

Jak se přípravek Questax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(a), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí počáteční dávku. Udržovací dávka (denní dávka) závisí na Vašem onemocnění a potřebách, ale obvykle se pohybuje mezi 150 mg až 800 mg.

 • Tablety budete užívat jednou denně, před spaním, nebo dvakrát denně, v závislosti na Vašem onemocnění.
 • Tablety polkněte celé a zapijte je vodou.
 • Tablety můžete užívat s jídlem nebo bez jídla.
 • Nepijte grapefruitovou šťávu, pokud užíváte kvetiapin. Může dojít k ovlivnění účinku tohoto přípravku.
 • Nepřestávejte tablety užívat, i když máte pocit, že je Vám lépe, dokud Vám to neřekne lékař.

Použití u dětí a dospívajících:

Přípravek Questax se nemá používat u dětí a dospívajících mladších 18 let.

Starší pacienti:

Pokud jste starší pacient(ka), lékař může upravit dávku tohoto přípravku.

Problémy s játry

Pokud máte problémy s játry, lékař může změnit dávku tohoto přípravku.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Questax, než jste měl(a):

Pokud jste užil(a) více přípravku Questax, než Vám předepsal lékař, můžete pociťovat ospalost, závrať či nenormální srdeční tep. Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo vyhledejte nejbližší nemocnici. Vezměte s sebou tablety přípravku Questax.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Questax:

Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, vezměte si ji, jakmile si vzpomenete. Pokud se však blíží doba pro další dávku, vyčkejte do této doby. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Questax:

V případě, že náhle přestanete užívat přípravek Questax, může se dostavit nespavost, pocit nevolnosti (pocit na zvracení), nebo můžete mít bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě nebo podrážděnost. Váš lékař vždy určí jakým způsobem dávku postupně vysazovat při ukončování léčby.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi časté nežádoucí účinky (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

 • závratě, které mohou vést k pádu, bolest hlavy, sucho v ústech
 • ospalost (může vymizet při pokračování léčby), která může vést k pádu
 • příznaky z vysazení léčby, tj. příznaky, které se objevují při náhlém přerušení léčby přípravkem Questax – nespavost, nucení na zvracení (nevolnost), bolest hlavy, průjem, zvracení, závratě a podrážděnost. Doporučuje se postupné vysazování léčby v průběhu alespoň 1-2 týdnů.
 • nárůst tělesné hmotnosti
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez bolesti.

změny množství některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol)

Časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • zrychlená tepová frekvence (tlukot srdce)
 • pocit bušícího srdce, zrychlený a nepravidelný tep
 • zácpa, podrážděný žaludek (porucha trávení)
 • pocit slabosti
 • otékání paží a nohou
 • nízký krevní tlak při vzpřímení těla, někdy se závratí či mdlobou (může vést k pádu)
 • zvýšení hladiny krevního cukru
 • rozmazané vidění
 • neobvyklé sny a noční můry
 • zvýšená chuť k jídlu
 • podrážděnost
 • poruchy řeči a vyjadřování
 • sebevražedné myšlenky a zhoršení deprese
 • dušnost
 • zvracení (především u starších pacientů)
 • horečka
 • změny množství hormonů štítné žlázy v krvi
 • změny počtu některých buněk krve
 • zvýšené množství jaterních enzymů naměřené v krvi.
 • zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšené množství hormonu prolaktinu v krvi může ve vzácných případech vést:
  • u mužů i žen ke zvětšování prsů a nečekávané tvorbě mléka
  • u žen k vymizení menstruace nebo její nepravidelnosti

Méně časté nežádoucí účinky (může postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • křeče nebo záchvaty
 • alergická reakce, která může zahrnovat tvorbu puchýřů, otoky kůže a v okolí úst
 • nepříjemné pocity nohou (syndrom neklidných nohou)
 • obtížné polykání
 • nekontrolovatelné pohyby, zvláště obličeje a jazyka
 • sexuální poruchy
 • cukrovka (diabetes mellitus)
 • změna elektrické aktivity srdce patrná na EKG (prodloužení QT intervalu)
 • Zpomalená činnost srdce, kterou lze pozorovat při zahájení léčby a která může být doprovázena nízkým krevním tlakem a mdlobami.
 • potíže s močením
 • mdloba (může vést k pádům)
 • ucpaný nos
 • snížení množství červených krvinek
 • snížení množství sodíku v krvi
 • zhoršení již existující cukrovky

Vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 10 z 1000 pacientů)

 • současně probíhající horečka, pocení, svalová ztuhlost, velmi značná ospalost nebo mdloby (porucha označovaná jako „neuroleptický maligní syndrom“)
 • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
 • zánět jater (hepatitida)
 • přetrvávající a bolestivá erekce (priapismus)
 • zvětšení prsů u mužů i žen a neočekávaná tvorba mléka (galaktorea)
 • menstruační poruch
 • krevní sraženiny v žilách, zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • chůze, mluvení, jezení, či jiné činnosti během spánku (náměsíčnost)
 • snížená tělesná teplota (hypotermie)
 • zánět slinivky břišní
 • stav (označovaný jako „metabolický syndrom“), v rámci kterého můžete být postižen(a) třemi či více komplikacemi: zvýšené množství tuku v oblasti břicha, snížené množství „dobrého cholesterolu“ (HDL-C), zvýšené množství tuků nazývaných trigliceridy v krvi, zvýšený krevní tlak a zvýšená hladina cukru v krvi
 • kombinace horečky, chřipce podobných příznaků, bolesti v krku nebo jakékoliv jiné infekce s velmi nízkým počtem bílých krvinek, stav nazývaný agranulocytóza
 • neprůchodnost střeva
 • zvýšené množství kreatinfosfokinázy (látka uvolněná ze svalů)

Velmi vzácné nežádoucí účinky (může postihnout až 1 z 10 000 pacientů)

 • závažná vyrážka, puchýře nebo červené skvrny na kůži
 • těžká alergická reakce (anafylaktická reakce), která se projevuje obtížným dýcháním a rozvojem šoku
 • rychle vznikající otok kůže, obvykle okolo očí, rtů a krku (angioedém)
 • závažné puchýře na kůži, okolo úst, očí a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom)
 • nepatřičné vylučování hormonu, který řídí objem moč
 • rozpad svalových vláken a bolest svalů (rabdomyolýza)

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit)

 • vyrážka na kůži s nepravidelnými červenými skvrnami (erythema multiforme)
 • závažná, náhlá alergická reakce s příznaky jako jsou horečka a puchýře na kůži a odlupování se kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 • příznaky z vysazení přípravku, které postihují novorozence matek, které užívaly kvetiapin v průběhu těhotenství
 • mozková příhoda
 • porucha srdečního svalu (kardiomyopatie)
 • zánět srdečního svalu (myokarditida)
 • zánět cév (vaskulitida), často doprovázený kožní vyrážkou s malými červenými nebo fialovými hrbolky
  • Otok prsů s neočekávanou tvorbou mléka u mužů a žen
  • Vymizení menstruace nebo nepravidelná menstruace u žen Lékař Vás proto může občas odeslat ke kontrolnímu vyšetření krve.

  Poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky (DRESS). Rozsáhlá vyrážka, horečka, zvýšení jaterních enzymů, krevní odchylky (eozinofilie), zvětšení lymfatických (mízních) uzlin a postižení dalších orgánů (poléková vyrážka s eosinofilií a systémovými příznaky, která je známa pod označením DRESS nebo polékový hypersenzitivní syndrom). Přestaňte užívat Questax, pokud se u Vás rozvinou tyto příznaky, a kontaktujte svého lékaře nebo okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajícíchU dětí a dospívajících se mohou objevit stejné nežádoucí účinky, jako se mohou objevit u dospělých.Následující nežádoucí účinky byly pozorovány častěji u dětí a dospívajících, nebo nebyly pozorovány u dospělých.Velmi časté (může postihnout více než 1 z 10 pacientů)

Skupina léků, kam patří také Questax, může vyvolat poruchy srdečního rytmu, které mohou být závažné a v těžkých případech mohou vést k úmrtí pacienta.

Některé nežádoucí účinky lze zjistit až při kontrolách krve. To zahrnuje změny hladin některých tuků (triglyceridy a celkový cholesterol), hladinu krevního cukru, změny v objemu hormonu štítné žlázy v krvi, zvýšené hladiny jaterních enzymů, snížení hladiny určitého typu krevních buněk, snížení hladiny červených krvinek v krvi, zvýšení objemu krevní kreatininfosfokinázy (látky ve svalech), snížení objemu sodíku v krvi a zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi. Zvýšení objemu hormonu prolaktinu v krvi může způsobit:

 • zvýšené množství hormonu nazývaného prolaktin v krvi. Vzestup hormonu prolaktin může vzácně vyvolat:
  • u chlapců a děvčat zvětšení prsů a neočekávanou tvorbu mléka
  • u děvčat nepravidelnou menstruaci, nebo nepřítomnost menstruace
 • zvýšená chuť k jídlu
 • neobvyklé pohyby svalů. Mohou zahrnovat obtíže při zahájení pohybu svalu, třes, pocit neklidu nebo svalovou ztuhlost bez doprovodné bolesti.
 • zvýšený krevní tlak

Časté (může postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • pocit slabosti, mdloba (může způsobit pád)
 • ucpaný nos
 • podrážděnost

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Questax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Questax obsahuje Questax 25 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E172)

Questax 100 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E172)

Questax 200 mg potahované tablety

Léčivou látkou je quetiapinum (kvetiapin) ve formě quetiapini fumaras. Pomocnými látkami jsou:

Hydrogenfosforečnan vápenatý, monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), povidon, magnesium-stearát, hypromelóza, oxid titaničitý (E171), makrogol 400

Jak přípravek Questax vypadá a co obsahuje toto balení

Questax 25, mg potahované tablety: broskvově zbarvené, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 5 mm.

Questax 100 mg, potahované tablety: žluté, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 9 mm, s půlicí rýhou na jedné straně.

Questax 200 mg, potahované tablety: bílé, kulaté, bikonvexní potahované tablety, poloměr 11 mm.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o., náměstí Republiky 1078/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká republika

Výrobce

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek byl v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Quetiapin Neuraxpharm Česká republika: Questax

Slovenská republika: Questax 25, 200, 100 mg

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 6. 2021

Napsat komentář