Pyridoxin Léčiva příbalový leták

Pyridoxin Léčiva 20mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá

Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek.

Nedostatek vitaminu B6 v organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou vzniknout změny v červeném krevním obraze, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka vitaminu B6 je závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně.

Přípravek se používá obvykle na doporučení lékaře u dospělých, mladistvých i dětí při prevenci a léčení stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6.

Bez porady s lékařem lze Pyridoxin Léčiva užívat při předcházení jeho nedostatku u dospělých. Zvýšené požadavky vitaminu B6 jsou např. u některých dědičných chorob výměny látkové, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholizmu, u prudkého váhového úbytku u pacientů s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčení tuberkulosy isoniazidem, u žen užívajících pilulky proti početí. Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a během kojení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva užívat Neužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva

– jestliže jste alergický(á) na pyridoxini hydrochloridum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

U pacientů užívajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní.

Bez porady s lékařem neužívejte současně další přípravky obsahující vitamíny.

Další léčivé přípravky a Pyridoxin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat.

Jde především o léky užívané při léčení parkinsonského syndromu, proti tuberkulose, dále antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém.

V případě, že užíváte jiné léky, a to na lékařský předpis i bez něj, poraďte se o vhodnosti užívání přípravku s lékařem a bez porady s ním ho neužívejte. O vhodnosti užívání přípravku Pyridoxin Léčiva současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se poraďte s lékařem. V případě předepisování jiných léků upozorněte lékaře, že užíváte Pyridoxin Léčiva.

Užívání přípravku Pyridoxin Léčiva s jídlem a pitím

Přípravek se užívá nezávisle na jídle, zapíjí se tekutinou.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pyridoxin neovlivňuje pozornost.

Přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje monohydrát laktosy

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby obvykle určuje lékař.

Dospělí obvykle užívají jako doplněk léčby 1/2-1 tabletu denně. Lékař však u některých onemocnění může doporučit dávku až 20 tablet denně.

Tabletu lze rozdělit na stejné dávky.

Použití u dětí

Dávkování u dětí doporučí lékař podle závažnosti onemocnění a tělesné hmotnosti dítěte.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva než jste měl(a)

Při akutním předávkování nebo náhodném požití více tablet i malým dítětem se přebytečné množství vitaminu B6 vyloučí ledvinami.

Dlouhodobé užívání vysokých denních dávek pyridoxinu může poškodit nervový systém, což se projeví nervovou nevyrovnaností, brněním a neobratností končetin. Dodržujte proto přesně dávkování, které Vám doporučil lékař.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pyridoxin Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vzácně (u 1-10 z 10 000 léčených pacientů) se mohou objevit přechodné poruchy trávicího traktu jako pálení žáhy nebo nevolnost, zvláště při podávání vyšších dávek.

Při dávce 200 mg denně podávané po dobu více než 30 dnů může vzniknout syndrom pyridoxinové závislosti, který se po vysazení terapie projevuje bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce. V takovém případě je nutno snižovat dávku pyridoxinu postupně a ne jej vysadit najednou.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, uchovávejte blistr v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje

Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (Vitamin B6) 20 mg v 1 tabletě.

Pomocnými látkami jsou monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, želatina, mastek, aluminium-stearát, dihydrát dinatrium-edetátu.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: téměř bílé, ploché tablety s půlící rýhou. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 20 tablet

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2020.

Pyridoxin Léčiva 50mg/ml injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva používat

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Pyridoxin Léčiva a k čemu se používá

Pyridoxin (vitamin B6) patří mezi vitaminy rozpustné ve vodě. Pyridoxin hraje významnou úlohu v činnosti různých enzymů, které jsou nezbytné pro rozklad a zužitkování bílkovin, cukrů a tuků z potravy a pro přeměnu zásobních cukrů v játrech a svalech na energii, pro normální funkci centrálního nervového systému a kůže. Vitamin B6 je důležitý pro tvorbu červených krvinek a protilátek.

Nedostatek vitaminu B6 v organizmu bývá spojen s nedostatkem vitaminů celé skupiny B a projeví se slabostí, předrážděností, kožními chorobami, záněty dutiny ústní a jazyka a popraskáním rtů. Mohou vzniknout změny v počtu červených krvinek, u dětí se mohou objevit křeče. Potřebná denní dávka vitaminu B6 je závislá na věku a na příjmu bílkovin ve stravě a u dospělých činí asi 2,2 mg denně.

Přípravek se používá na doporučení lékaře u dospělých, dospívajících i dětí při předcházení a léčbě stavů spojených s nedostatkem vitaminu B6.

Zvýšené požadavky vitaminu B6 jsou např. u některých dědičných onemocnění látkové výměny, při poruše vstřebávání ze střev, u alkoholismu, u prudkého úbytku tělesné hmotnosti u pacientů s jednostrannou výživou, při užívání některých léků, např. při léčbě tuberkulózy isoniazidem, u žen užívajících pilulky proti početí (antikoncepci). Zvýšené požadavky mohou být rovněž v těhotenství a v období kojení.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pyridoxin Léčiva používat Nepoužívejte přípravek Pyridoxin Léčiva

 • jestliže jste alergický(á) na pyridoxin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Pyridoxin Léčiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

U pacientů používajících pyridoxin může být Ehrlichova reakce na urobilinogen falešně pozitivní.

Další léčivé přípravky a přípravek Pyridoxin Léčiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky přípravku Pyridoxin Léčiva a jiných léků současně užívaných se mohou navzájem ovlivňovat. Jde především o léky užívané k léčbě parkinsonského syndromu, k léčbě tuberkulózy, dále antikoncepční pilulky, některá antibiotika a léky tlumící imunitní systém.

O vhodnosti používání přípravku Pyridoxin Léčiva současně s jinými volně prodejnými přípravky, které obsahují ve směsi vitaminů také pyridoxin, se poraďte s lékařem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Podávání přípravku v těhotenství a v období kojení je doporučené jen při skutečně zvýšené potřebě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Pyridoxin Léčiva používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jitý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování a délku léčby určuje lékař. Přípravek je určen k podání zdravotnickými pracovníky, a to buď do svalu (i. m.) nebo do žíly (i. v.).

U dospělých se podává jako výživový doplněk při syndromu pyridoxinové závislosti zpočátku 30–400 mg/den i. m. nebo i. v., pak se pokračuje perorálním podáváním (ve formě tablet).

U polékového nedostatku se podává 50–200 mg/den i. m. nebo i. v. po dobu 3 týdnů, pak se podává

25–100 mg/den dle potřeby.

Jako protijed při otravě cykloserinem se podává 300 mg i více/den i. m. nebo i. v.

Při otravě isoniazidem (10 g a více) je dávka pyridoxinu závislá na množství podaného isoniazidu, i. v.

4 g, poté každých 30 minut 1 g i. v. dle potřeby.

Použití u dětí

U dětí při křečích v důsledku nedostatku pyridoxinu se podává jednorázově 100 mg i. m.

U syndromu pyridoxinové závislosti u kojenců (se záchvaty) se podává počáteční dávka 10–100 mg pyridoxinu i. m. nebo i. v.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Pyridoxin Léčiva, než jste měl(a)

Při jednorázovém vyšším přívodu pyridoxinu předávkování nehrozí, přebytečné množství se vyloučí ledvinami.

Při dlouhodobém podávání velmi vysokých dávek se vyskytuje periferní senzorická neuropatie (viz bod 4).

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Pyridoxin Léčiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pyridoxin Léčiva

Dodržujte přesně dávkování, které Vám doporučil lékař. Při vysazení přípravku se mohou znovu objevit obtíže, pro které byl přípravek podáván.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

S frekvencí výskytu Není známo (z dostupných údajů nelze určit) se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

 • syndrom pyridoxinové závislosti – může vzniknout při dávce 200 mg denně podávané po dobu více než 30 dnů a projevuje se bolestmi hlavy, předrážděností, případně zrychlením pulsu a bušením srdce,
 • periferní senzorická neuropatie (porucha nervů ovlivňující citlivost a hybnost, zejména při dlouhodobém podávání a podávání vysokých dávek),
 • útlum, poruchy dýchání u novorozenců a kojenců,
 • pocit na zvracení,
 • zvýšená citlivost kůže na sluneční záření,
 • nízké svalové napětí,
 • snížená produkce mléka,
 • snížená koncentrace folátu v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete viditelných známek snížené jakosti (změna zabarvení, viditelné částice v roztoku).

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Pyridoxin Léčiva obsahuje

 • Léčivou látkou je pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6). Jeden ml injekčního roztoku obsahuje pyridoxini hydrochloridum (vitamin B6) 50 mg.
 • Pomocnými látkami jsou hydroxid sodný, dihydrát dinatrium-edetátu, voda pro injekci.

Jak přípravek Pyridoxin Léčiva vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: čirý bezbarvý, nejvýše slabě nažloutlý injekční roztok bez mechanických nečistot v ampulkách.

Velikost balení: 5 ampulek po 1 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Zentiva, k.s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 10. 2020.

Napsat komentář