Průdušková Čajová Směs příbalový leták

Průdušková Čajová Směs léčivý čaj

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci.

Co je Průdušková čajová směs a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Průduškovou čajovou směs používat.

Jak se Průdušková čajová směs používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak Průduškovou čajovou směs uchovávat.

Obsah balení a další informace.

1. Co je Průdušková čajová směs a k čemu se používá.

Tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný při akutních onemocněních horních cest dýchacích doprovázených kašlem. Usnadňuje odkašlávání, rozpouští a uvolňuje hleny.

Přípravek mohou užívat děti od 4 let, dospívající a dospělí.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Průduškovou čajovou směs používat.

Neužívejte Průduškovou čajovou směs, jestliže jste alergický(á) na jitrocelový list, proskurníkový kořen, šípkový plod, lékořicový kořen, mateřídouškovou nať nebo lipový květ.

Kvůli obsahu lékořicového kořene se přípravek nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.

Upozornění a opatření: Před použitím Průduškové čajové směsi se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud příznaky onemocnění při používání tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo se objeví nežádoucí účinky, nebo jiné neobvyklé reakce, vyhledejte lékaře. Pokud se příznaky onemocnění zhoršují nebo se objeví dušnost, horečka nebo hnisavý hlen, vyhledejte lékaře.

Další léčivé přípravky a Průdušková čajová směs: Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Pokud užíváte léky k léčbě onemocnění srdce (jako např. srdeční glykosidy, antiarytmika (k léčbě poruch srdečního rytmu)), močopudné léky (diuretika), steroidní hormony kůry nadledvin (adrenokortikosteroidy), léky na léčbu zácpy (stimulující laxativa), před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem.

Při současném podávání jiných léků existuje možnost zpomalení jejich vstřebávání. Pokud užíváte či začnete užívat další léky na lékařský předpis i bez něj, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Těhotenství a kojení: Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Průdušková čajová směs se kvůli obsahu lékořicového kořene nesmí užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Studie vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly provedeny. Možnost ovlivnění je nepravděpodobná.

3. Jak se Průdušková čajová směs používá.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování: Doporučená dávka je pro děti od 4 do 12 let 1 nálevový sáček 2x denně, pro dospívající od 12 let a dospělé 1 nálevový sáček 3x denně.

Způsob podání: 1 nálevový sáček (1,5 g) se přelije 0,25 l vroucí vody a nechá se 5 minut vyluhovat v zakryté nádobě. Nesmí se vařit. Čaj se pije teplý. Lze ho použít i ke kloktání nebo inhalacím. Nálev se připravuje vždy čerstvý, bezprostředně před použitím.

Délka používání: Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo se Vám přitíží, poraďte se s lékařem. Bez porady s lékařem Průduškovou čajovou směs používejte nejdéle 10 dní.

Jestliže jste užil(a) více Průduškové čajové směsi, než jste měl(a): Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Průduškovou čajovou směs: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky.

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nežádoucí účinky tohoto přípravku nejsou známy.

Hlášení nežádoucích účinků: Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, Česká republika. Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak Průduškovou čajovou směs uchovávat.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a přebalu nálevového sáčku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

6. Obsah balení a další informace.

Co Průdušková čajová směs obsahuje: Jeden nálevový sáček (1,5 g) obsahuje léčivé látky Plantaginis folium (jitrocelový list) 375 mg, Althaeae radix (proskurníkový kořen) 300 mg, Cynosbati fructus sine semine (šípek zbavený nažek) 300 mg, Liquiritiae radix (lékořicový kořen) 225 mg, Serpylli herba (mateřídoušková nať) 225 mg, Tiliae flos (lipový květ) 75 mg.

Jak Průdušková čajová směs vypadá a co obsahuje toto balení: Léčivý čaj. Nálevové sáčky, uvnitř směs rozdrobněných drog žlutohnědé barvy, červeno-oranžové úlomky plodů šípku, tmavě zelený a šedohnědý nebo šedobílý komprimát. Směs má charakteristický pach po mateřídoušce.

20 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 30 g). Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem nebo bez něj, krabička, PP folie.

15 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 22,5 g) a 10 nálevových sáčků po 1,5 g (hmotnost náplně 15 g): Nálevový sáček z filtračního papíru opatřený visačkou, s PP přebalem, krabička, PP folie.

Na trhu nemusí být všechny velikosti a typy balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce: Megafyt Pharma s.r.o., U Elektrárny 516, 252 46 Vrané nad Vltavou, Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2022

Napsat komentář