Prothazin příbalový leták

Prothazin 25mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Prothazin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prothazin užívat

Jak se Prothazin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Prothazin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Prothazin a k čemu se používá

Promethazin-hydrochlorid je fenothiazinový derivát, který působí jako antihistaminikum (lék na alergii).

Prothazin se používá ke zklidnění při úzkosti, nadměrném napětí, k léčení reakcí přecitlivělosti (tj. při kopřivce, vyrážce po lécích, pylové rýmě, reakcích po bodnutí hmyzu aj.), spastické bronchitidě (zánět průdušek), průduškového astmatu, k předcházení a léčbě nevolnosti a zvracení při jízdě dopravními prostředky a k odstranění poruch spánku způsobených těmito stavy. Přípravek se používá i ke zklidnění pacientů před lékařskými zákroky.

Přípravek mohou používat dospělí, dospívající a děti od 10 let věku.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Prothazin užívat Neužívejte Prothazin

 • jestliže jste alergický(á) na promethazin-hydrochlorid, nebo jiné antihistaminikum nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže máte poruchu tvorby bílých krvinek (agranulocytózu)
 • jestliže trpíte onemocněním močových cest nebo prostaty
 • jestliže máte problémy s nitroočním tlakem se sklonem k zelenému zákalu
 • jestliže kojíte
 • jestliže současně užíváte sulpirid nebo sultoprid (látky k léčbě deprese nebo schizofrenie)
 • jestliže trpíte útlumem kostní dřeně
 • jestliže užíváte látky, které tlumí činnost centrální nervové soustavy (např. léky tlumící bolest, léky upravující spánek, léky na uklidnění, aj.)
 • při současné léčbě léky blokujícími aktivitu enzymu monoaminooxidázy (inhibitor monoaminooxidázy (MAO)) a 2 týdny po jejím ukončení.
  • anticholinergika (léky blokující účinek acetylcholinu), kabergolin (používaný k léčbě gynekologických problémů či k zastavení tvorby a vylučování mléka) a dehydroepiandrosteron (hormonální lék) – může dojít ke snížené účinnosti Prothazinu
  • haloperidol (používaný k léčbě psychóz), antidepresivum duloxetin, inhibitory monoaminooxidázy (léky používané jako antidepresiva), sulpirid a sultoprid (používané k léčbě psychóz), cisaprid (prokinetikum – lék upravující trávení), chinolová antibiotika, oktreotid (protirůstový hormon), isradipin (používaný k léčbě vysokého krevního tlaku), pentamidin (chemoterapeutikum), fenytoin (používaný k léčbě epilepsie), metrizamid (kontrastní látka), meperidin a tramadol (léky používané k léčbě bolesti) a přípravky s obsahem pupalkového oleje
  • léky prodlužující QT interval (léky používané při poruchách srdečního rytmu) – současné podávání se nedoporučuje
  • přípravky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém – jako jsou antidepresiva se zklidňujícím účinkem, barbituráty, benzodiazepiny, klonidin a příbuzné přípravky, hypnotika, deriváty morfinu (podávané jako léky tlumící bolest, případně tlumí kašel), methadon, neuroleptika a anxiolytika
  • atropin nebo látky s atropinu podobným účinkem, jako jsou tricyklická antidepresiva, antiparkinsonika (léky používané k léčbě Parkinsonovy nemoci), antispasmodika (léky odstraňující křeče vnitřních orgánů) s podobným účinkem jako atropin, disopyramid (lék používaný k léčbě poruchy srdečního rytmu) a fenothiazinová neuroleptika. S těmito léky se mohou objevit s atropinem související nežádoucí účinky (např. zadržování moči, zácpa a sucho v ústech).
  • Prothazin narušuje určité testy na salicyláty, prosím upozorněte svého lékaře, že užíváte Prothazin, pokud budete testován(a).
  • Prothazin může vést k falešné pozitivitě nebo falešné negativitě výsledků některých těhotenských testů.

Přípravek nesmí být podáván dětem do 10 let.

Upozornění a opatření

Před užitím Prothazinu se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Obraťte se na svého lékaře, jestliže příznaky alergie léčené promethazin-hydrochloridem trvají nebo se zhoršují (dýchací potíže, otok, kožní projevy, apod.), případně se vyskytnou příznaky virového onemocnění nebo jestliže používáte Prothazin pro léčbu příležitostné nebo přechodné nespavosti a nespavost při léčbě přetrvává déle než 5 dní.

Prothazin není určen k léčbě poruch chování spojených s demencí.

Zvýšená pozornost je třeba při podávání přípravku u epilepsie, při srdečních onemocněních, onemocněních dýchacích cest, nedostatečné činnosti jater a ledvin, pacientů s rizikovými faktory mozkové mrtvice a vzniku žilních trombóz. Také u starších pacientů se závratěmi a útlumem, chronickou zácpou a zbytněním prostaty je třeba vyšší opatrnost. U starších pacientů, u kterých se může vyskytnout pocit závrati při vstávání z polohy vsedě či vleže, je třeba vyšší opatrnost.

Během léčby Prothazinem je třeba se vyhnout slunečnímu záření.

Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospívající a děti od 10 let.

Další léčivé přípravky a Prothazin

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Následující léky mohou ovlivňovat účinek Prothazinu:

Prothazin s jídlem, pitím a alkoholem

Prothazin se užívá při jídle bez rozkousání a zapíjí se malým množstvím tekutiny. Nezapíjejte však kávou, silným čajem a po dobu užívání nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte léky s obsahem alkoholu. Alkohol zesiluje tlumivý účinek přípravku.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Neužívejte Prothazin během prvních 3 měsíců těhotenství. O jeho užívání v dalších měsících těhotenství se vždy poraďte se svým lékařem.

Pokud kojíte, Prothazin neužívejte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří pacienti léčení Prothazinem mohou pociťovat ospalost, únavu a zhoršení schopnosti soustředění, zejména na počátku léčby. Může být zesíleno požitím alkoholických nápojů a léčivých přípravků obsahujících alkohol. Pokud máte v úmyslu řídit, vykonávat potenciálně nebezpečnou činnost nebo obsluhovat stroje, měl(a) byste nejprve vyčkat a vyzkoušet svou reakci na lék.

Prothazin obsahuje sacharózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Prothazin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Neurčí-li lékař jinak, užívají obvykle dospělí lék v celkové denní dávce do 6 tablet (150 mg), v psychiatrických indikacích může výjimečně krátkodobě dosáhnout až 8 tablet (200 mg).

Alergická onemocnění a alergické reakce: dospělí, dospívající a a děti nad 10 let užívají 2-3x denně 1 tabletu (25 mg) nebo 1 tabletu (25 mg) před spaním. Celková denní dávka se pohybuje u dospělých v rozsahu do 4 tablet (100 mg). Mezi dvěma dávkami by mělo uplynout 6 hodin.

Nevolnost a zvracení: Dospělí, dospívající a děti nad 10 let věku užívají preventivně nejprve 1 tabletu (25 mg) Prothazinu a dále podle potřeby 1 tabletu (25 mg) každých 4-6 hodin.

Neklid, napětí, excitace (stav neklidu) a před celkovou anestezií: Dospělí obvykle užívají 1-2 tablety (25-50 mg) večer před spaním (resp. večer před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem).

Dospívající a děti od 10 let užívají obvykle 1 tabletu (25 mg) večer před spaním (resp. večer před chirurgickým nebo diagnostickým výkonem). Při náhlých stavech neklidu je možné u dospělých krátkodobě podávat Prothazin i v dávkách vyšších do celkové dávky 6-8 tablet (150-200 mg) za den. Poruchy spánku: Dospělí užívají obvykle 1-2 tablety (25-50 mg) před spaním. Dospívající a děti od 10 let užívají obvykle 1 tabletu (25 mg) před spaním.

U starších pacientů se obvykle používá dávkování těsně pod střední dávkou pro dospělé, tj. cca polovina horní hranice pro dospělé.

Jak a kdy užívat Prothazin

Tablety se polykají během jídla celé, nerozkousané a zapíjejí se tekutinou. Nezapíjet však kávou, silným čajem a po dobu užívání nepít alkoholické nápoje.

Jestliže jste užil(a) více Prothazinu, než jste měl(a)

Pokud se domníváte, že jste užil(a) vyšší dávku Prothazinu, než jste měl(a), informujte prosím svého lékaře, který rozhodne v případě potřeby o dalších opatřeních.

Může dojít k ovlivnění centrálního nervového systému – zvláště u dětí a starších pacientů (porucha koordinace pohybů, rozrušení, třes, psychické problémy, halucinace, křeče – někdy až kóma a srdeční či respirační kolaps). U dospělých je běžnější ospalost, kóma, křeče – také někdy vedoucí k srdečnímu a dýchacímu kolapsu. Může se objevit hyperpyrexie (vysoká horečka). Byly pozorovány také poruchy vědomí (delirium) a zrychlená srdeční frekvence.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prothazin

Jestliže jste zapomněl(a) užít Prothazin nebo jste užil(a) nižší dávku, než byla předepsána Vaším lékařem, nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. S podáváním pokračujte užitím následující dávky v předepsané době.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek je obvykle dobře snášen, ale zejména na začátku léčby se může vyskytnout zvýšená únava až spavost.

Mohou se vyskytnout poruchy krve a krvetvorby, bušení srdce a zrychlení srdeční frekvence, snížení krevního tlaku (hlavně při změně polohy).

Dále se mohou vyskytnout poruchy vidění (poruchy zaostřování, rozšíření zornic a rozmazané vidění), zácpa, pocit sucha v ústech, zánět jater, zvýšená teplota, anafylaktický šok (závažná alergická reakce), zadržování moči, potíže dýchacího ústrojí.

Mohou se vyskytnout poruchy nervového systému jako útlum, ospalost, poruchy rovnováhy, závrať, poruchy paměti a pozornosti, problémy s koordinací, třes (zejména u starších pacientů), podráždění, neklid, křeče (zejména u epileptiků a pacientů s poškozením mozku), neschopnost vydržet v klidu, neuroleptický maligní syndrom (závažné život ohrožující onemocnění s vysokou horečkou).

Mezi hlášené psychiatrické poruchy patří psychóza, poruchy nálady (zvláště u dětí a starších osob), poruchy spánku, nespavost, zmatenost, halucinace a nervozita.

Byly hlášeny kožní poruchy jako zarudnutí kůže, ekzém, svědění, kopřivka, otok (včetně závažného otoku hrtanu), fotosenzitivní reakce, nadměrné či snížené pocení a purpura (drobné krvácení).

Jestliže zpozorujete některý z příznaků jako otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc, může se jednat o vznik krevních sraženin v oblasti žil dolních končetin a pánve, které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže.

Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Prothazin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Obsah balení a další informace

Co Prothazin obsahuje

Léčivou látkou je promethazini hydrochloridum.

Jedna potahovaná tableta obsahuje promethazini hydrochloridum 25 mg.

Pomocnými látkami jsou sacharosa, bramborový škrob, želatina, magnesium-stearát, potahová soustava Opadry 03F21289 zelená (hypromelosa, hlinitý lak chinolinové žluti, makrogol 6000, oxid titaničitý, hlinitý lak oranžové žluti, hlinitý lak indigokarmínu), mastek.

Jak Prothazin vypadá a co obsahuje toto balení

Kulaté bikonvexní potahované tablety zelené barvy, průměr tablet 5,5 mm. Blistr OPA/Al/PVC/Al (neprůhledný kovového vzhledu), papírová krabička. Jsou dodávány v blistrech v balení 20 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Teofarma S.r.l. Via F.lli Cervi, 8, 27010 Valle Salimbene (PV), Itálie Fax 0039.0382.525845 e-mail: servizioclienti@teofarma.it

Výrobce

Teofarma S.r.l. Viale Certosa 8/A, 27100 Pavia, Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 23. 1. 2019

Napsat komentář