Prospan příbalový leták

Varianty léku

Prospan sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz. bod 4.
  • Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte

se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Prospan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prospan užívat

Jak se přípravek Prospan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Prospan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Prospan a k čemu se používá

Přípravek Prospan je fytofarmakum (rostlinný léčivý přípravek).

Přípravek Prospan obsahuje jako účinnou složku suchý extrakt z břečťanového listu.

Prospan, sirup se používá k léčbě akutních zánětů dýchacích cest provázených kašlem. Přípravek uvolňuje hleny v dýchacích cestách, usnadňuje vykašlávání a ulevuje od kašle.

Po poradě s lékařem se dále užívá k léčbě chronických zánětů dýchacích cest provázených kašlem.

Přípravek je určen dospělým, mladistvým i dětem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Prospan užívat Neužívejte přípravek Prospan:

– jestliže jste alergický(á) na suchý extrakt z břečťanového listu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Prospan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

V případě, že se objeví dušnost, horečka anebo krev či hnis ve vykašlávaném hlenu, je třeba poradit se ihned s lékařem nebo lékárníkem.

Děti a dospívající

Přípravek je určen dospívajícím i dětem od narození.

Další léčivé přípravky a přípravek Prospan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Dosud nebyly popsány interakce související se souběžným používáním jiných léků v kombinaci s přípravkem Prospan.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek Prospan je možné během těhotenství a kojení užívat pouze ze závažných důvodů, léčbu vždy konzultujte s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Prospan nemá nebo má zanedbatelný žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Prospan obsahuje krystalizující sorbitol 70%.

2,5 ml sirupu obsahuje 0,963 g sorbitolu, tj. 0,08 sacharidové jednotky. Při dávce 2,5 ml pacient užije 0,963 g sorbitolu a při dávce 5 ml 1,9 g sorbitolu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Prospan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Použití u dětí a dospívajících:

Děti do 1 roku věku užívají 2,5 ml sirupu dvakrát denně (což odpovídá 35 mg Hederae helicis folii extractum siccum – suchý extrakt z břečťanového listu).

Děti mezi 1-5 lety věku užívají 2,5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 52,5 mg Hederae helicis folii extractum siccum).

Děti mezi 6-9 lety věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 mg Hederae helicis folii extractum siccum).

Dospělí, dospívající a děti nad 10 let věku užívají 5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 105 mg Hederae helicis folii extractum siccum).

V případě potřeby mohou dospělí (při silných potížích či v případě vyšší tělesné váhy) užívat 7,5 ml sirupu třikrát denně (což odpovídá 157,5 mg Hederae helicis folii extractum siccum).

Sirup se dávkuje pomocí přiložené odměrky. Sirup se užívá při dávkování třikrát denně ráno, v poledne a večer, při dávkování dvakrát denně ráno a večer.

Délka léčby závisí na typu a závažnosti příznaků, léčba by však měla trvat minimálně týden i při mírnějších zánětech dýchacích cest. Léčba by měla pokračovat ještě 2 až 3 dny po vymizení příznaků, aby se zajistil její úspěch.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pokud u Vás příznaky onemocnění přetrvávají déle než 7 dní, navštivte lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Prospan, než jste měl(a)

Nepřekračujte doporučenou denní dávku. Po požití výrazně vyšších dávek, přesahujících trojnásobek doporučené denní dávky, se může vyvinout nevolnost, zvracení a průjem. Jestliže jste omylem užil(a) vyšší než doporučenou dávku anebo jestliže vyšší dávku léku omylem požilo dítě, vyhledejte lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Prospan

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku; užijte příští obvyklou dávku v další obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Prospan

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout až u 1 z 10 000 osob): mohou se objevit běžné alergické reakce a průjem vyvolaný obsahem sorbitolu v přípravku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Prospan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a lahvičce za

„Použitelné do“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Prospan obsahuje

Léčivou látkou je 700 mg Hederae helicis folii extractum siccum (suchý extrakt z břečťanového listu 5–7,5:1 ve 100 ml sirupu.

Extrakční činidlo: ethanol 30% (m/m).

Dalšími složkami jsou: kalium-sorbát, bezvodá kyselina citrónová, krystalizující sorbitol 70%, xanthanová klovatina, třešňové aroma, čištěná voda.

Jak přípravek Prospan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Prospan je světle hnědá, slabě zakalená tekutina sladké ovocné chuti a pachem po třešních.

Lahvička z hnědého skla III. hydrolytické třídy, PE nalévací vložka, PE šroubovací uzávěr s bezpečnostním pojistným kroužkem, PP odměrka, krabička. Obsah balení: 1 lahvička se 100 ml nebo 200 ml sirupu.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Engelhard Arzneimittel GmbH & Co.KG, Herzbergstrasse 3,

611 38 Niederdorfelden

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 24. 11. 2017

Napsat komentář