Propofol-Lipuro 0,5% (5Mg/Ml) příbalový leták

Propofol-Lipuro 0,5% (5Mg/Ml) 5mg/ml injekční/infuzní emulze

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Propofol-Lipuro a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propofol-Lipuro používat

Jak se Propofol-Lipuro používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Propofol-Lipuro uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Propofol-Lipuro a k čemu se používá

Propofol-Lipuro patří do skupiny léčivých přípravků, které se nazývají celková anestetika. Celková anestetika se používají k vyvolání ztráty vědomí (spánku), kdy lze provádět chirurgické nebo jiné výkony. Mohou být také použita k Vašemu zklidnění (kdy se cítíte ospale, ale nespíte).

Propofol se používá:

 • k uvedení do celkové narkózy u dospělých a dětí starších než 1 měsíc
 • ke zklidnění dospělých pacientů v průběhu krátkodobých diagnostických a chirurgických zákroků, samostatně nebo v kombinaci s místním znecitlivěním nebo znecitlivěním určité oblasti
 • k navození stavu sedace (zklidnění) dospělých a dětí starších než 1 měsíc, v průběhu diagnostických a chirurgických zákroků.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Propofol-Lipuro používat Nepoužívejte Propofol-Lipuro

 • jestliže jste alergický(á) na propofol, sóju, arašídy nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • k udržování celkové narkózy nebo sedace při diagnostických a chirurgických výkonech u dětí
 • k sedaci v rámci intenzivní péče

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Propofol-Lipuro se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí

 • máte-li závažné poranění hlavy,
 • máte-li mitochondriální onemocnění,
 • máte-li poruchu, při které vaše tělo nezpracovává správně tuky,
 • máte-li jiné zdravotní problémy, které vyžadují zvýšenou opatrnost při použití tukových emulzí,

1

 • máte-li příliš malý objem krve (hypovolemie),
 • máte-li nízkou koncentraci bílkovin v krvi (hypoproteinemie),
 • jste-li příliš oslaben(a), (vysílen(a)) nebo máte-li srdeční, ledvinové či jaterní potíže,
 • máte-li vysoký nitrolební tlak
 • máte-li potíže s dýcháním,
 • máte-li epilepsii,
 • má-li u Vás být proveden zákrok, kde jsou spontánní pohyby obzvláště nežádoucí.

  „Možné nežádoucí účinky“ – „Pokud dojde k některé z následujících situací, ihned volejte lékaře“), Váš lékař má okamžitě ukončit podávání propofolu.

Informujte lékaře, jestliže se u Vás některý z těchto nemocí či stavů vyskytuje.

Jsou-li Vám současně podávány jiné lipidy (tuky) infuzí do žíly, Váš lékař bude sledovat Váš celodenní příjem tuků.

Propofol Vám bude podávat lékař vyškolený v anestezii nebo intenzivní péči. Během anestezie a probouzení budete nepřetržitě sledován(a).

Pokud se u Vás projeví tzv. „syndrom propofolové infuze“ (podrobný seznam symptomů viz bod 4

Bezpečnostní opatření, které je nutno dodržovat po užití propofolu, viz také bod „Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů“.

Děti a dospívající

Použití přípravku Propofol-Lipuro se nedoporučuje u novorozenců.

Další léčivé přípravky a Propofol-Lipuro

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Propofol je účinně používán při různých metodách lokální anestezie, kdy se znecitliví pouze část Vašeho těla (epidurální a spinální anestezie).

Bezpečné použití bylo navíc prokázáno v kombinaci s těmito přípravky:

 • léčivé látky, které Vám budou podány před zákrokem,
 • další léčivé látky, například k uvolnění svalstva,
 • anestetika, která lze inhalovat,
 • léky proti bolesti.

Váš lékař Vám však může podat nižší dávky propofolu, jestliže je nutná celková anestezie nebo sedace namísto metody lokální anestezie.

Váš lékař vezme v úvahu, že jiné léčivé přípravky s tlumivým účinkem na centrální nervový systém mohou zvýšit účinky propofolu, pokud jsou podávány společně s propofolem. Zvláštní opatrnost je rovněž nutná, jste-li současně léčen(a) antibiotikem obsahujícím rifampicin – mohlo by u Vás dojít k závažnému poklesu krevního tlaku.

Pokud jste zároveň léčen(a) valproátem (lékem potlačujícím křeče), lékař Vám může snížit dávku.

Přípravek Propofol-Lipuro s alkoholem

Váš lékař Vás bude informovat ohledně konzumace alkoholu před a po podání přípravku Propofol- Lipuro.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Propofol-Lipuro nesmí být podán během těhotenství, pokud není jednoznačně potřebný. Prochází placentou a může narušit životní funkce plodu.

Propofol však lze používat v průběhu vyvolaného potratu.

Pokud kojíte, máte přerušit kojení a mateřské mléko po dobu 24 hodin od podání přípravku Propofol- Lipuro likvidovat. Studie u kojících žen prokázaly, že propofol je v malém množství vylučován do mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po podání přípravku Propofol-Lipuro injekcí nebo infuzí nemáte nějakou dobu řídit ani obsluhovat stroje.

Váš lékař Vám sdělí,

 • zda Vás má někdo doprovázet při odchodu,
 • kdy budete moci znovu řídit a obsluhovat stroje,
 • zda můžete užívat jiné uklidňující prostředky (např. sedativa, silné léky proti bolesti, alkohol).

Propofol-Lipuro obsahuje sodík a sójový olej

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku ve 20 ml, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Propofol-Lipuro obsahuje sójový olej. Jestliže jste alergický(á) na arašídy nebo sóju, nepoužívejte tento léčivý přípravek.

Jak se Propofol-Lipuro používá

Propofol-Lipuro mohou podávat pouze osoby proškolené v oboru anestezie či speciálně vyškolení lékaři v nemocnici nebo v náležitě vybaveném zařízení jednodenní péče/ambulanci.

Dávkování

Dávka, kterou dostanete, záleží na Vašem věku, tělesné hmotnosti a fyzické kondici. Lékař Vám podá správnou dávku potřebnou k navození anestezie či k dosažení potřebné úrovně útlumu za pečlivého sledování Vaší reakce a životně důležitých funkcí (tep, krevní tlak, dýchání atd.). V případě potřeby bude rovněž lékař sledovat maximální možnou dobu podávání.

Propofol-Lipuro lze podávat nejdéle 1 hodinu.

Způsob podání

Propofol-Lipuro dostanete ve formě intravenózní injekce či infuze, tedy pomocí jehly či malé hadičky, zavedené do jedné z Vašich žil. Je-li podáván infuzí, může být předem naředěn.

Po dobu podávání injekce nebo infuze bude nepřetržitě sledován Váš krevní oběh a dýchání.

Jestliže jste dostal(a) více přípravku Propofol-Lipuro, než jste měl(a)

Tato situace je nepravděpodobná, protože podávané dávky jsou velmi pečlivě kontrolovány.

Dostanete-li přesto náhodně vyšší dávku, může to vést k útlumu srdeční činnosti a dýchání. V takovém případě lékař okamžitě zahájí veškerou potřebnou léčbu.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud dojde k některé z následujících situací, ihned volejte lékaře:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Nízký krevní tlak, který může případně vyžadovat infuzi tekutin a snížení rychlosti podávání propofolu.
 • Příliš pomalý srdeční tep, který může být ve vzácných případech závažný.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů):

 • Křeče jako při epilepsii.

Velmi vzácné: (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • Alergické reakce až alergický šok včetně otoku obličeje, jazyka či krku, sípavý dech, zrudnutí a nízký krevní tlak.
 • Došlo i k případům bezvědomí po operaci. Proto budete během doby probouzení pečlivě sledován(a).
 • Voda na plicích (plicní edém) po podání propofolu.
 • Zánět slinivky břišní.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • Byly hlášeny izolované případy těžkých nežádoucích účinků, které se jeví jako kombinace následujících příznaků: rozpad svalové tkáně, hromadění kyselých látek v krvi, abnormálně vysoké hladiny draslíku v krvi, vysoké hladiny krevních tuků, poruchy zjištěné na elektrokardiogramu (EKG typ Brugada), zvětšení jater, nepravidelný puls, selhání ledvin a srdeční selhání. Tento stav se nazývá „syndrom propofolové infuze“. Někteří z postižených pacientů zemřeli. Tyto účinky však byly pozorovány pouze u pacientů na jednotce intenzivní péče, většinou u pacientů se závažnými poraněními hlavy a u dětí s infekcemi dýchacích cest, kteří dostávali dávky vyšší než 4 mg propofolu na kg tělesné hmotnosti za hodinu. Viz také bod 2 „Upozornění a opatření“.

Další nežádoucí účinky:

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 pacientů):

 • Bolest na místě vpichu během první injekce. Bolest lze zmírnit podáním propofolu do větších žil na předloktí. Injekce lidokainu (přípravek k místnímu znecitlivění) a současně propofolu pomůže rovněž snížit bolest místa vpichu.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů):

 • Krátká zástava dechu.
 • Bolest hlavy v době zotavení.
 • Nevolnost či zvracení v době zotavení.

Méně časté (mohou postihnout až 1 z 100 pacientů):

 • Krevní sraženiny v žilách nebo zánět žil v místě vpichu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • Ztráta sexuálních zábran během zotavení.
 • Neobvyklé zbarvení moči po dlouhodobém podávání propofolu.
 • Případy horečky po zákroku.
 • Poškození tkáně po náhodném podání injekce léčivého přípravku mimo žílu.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • Mimovolné pohyby.
 • Neobvykle dobrá nálada.
 • Zneužívání léku a závislost na lécích.
 • Selhání srdce.
 • Srdeční zástava.
 • Povrchní (mělké) dýchání.
 • Dlouhotrvající a bolestivá erekce penisu.
 • Bolest a/nebo otok v místě vpichu injekce po náhodném podání injekce léčivého přípravku mimo žílu.
 • Velmi vzácně byl uváděn rozpad svalové tkáně v případech, kdy byl propofol podán ve větších než doporučených dávkách, pro uklidnění na jednotkách intenzivní péče.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Propofol-Lipuro uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a krabičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Chraňte před mrazem.

Propofol-Lipuro musí být použit okamžitě po otevření/naředění.

Propofol-Lipuro nepoužívejte, pokud jsou po protřepání přípravku viditelné dvě vrstvy nebo pokud není mléčně bílý.

Obsah balení a další informace

Co Propofol-Lipuro obsahuje

 • Léčivou látkou je propofolum.

Jeden mililitr přípravku Propofol-Lipuro 5 % (5 mg/ml) obsahuje 5 mg propofolu. Jedna ampule s 20 ml obsahuje 100 mg propofolu

 • Pomocnými látkami jsou:

čištěný sójový olej, triacylglyceroly se středním řetězcem, vaječné fosfolipidy pro injekci glycerol, natrium-oleát, voda pro injekci.

Jak Propofol-Lipuro vypadá a co obsahuje toto balení

Jedná se o injekční/infuzní emulzi.

Je to mléčně bílá emulze oleje ve vodě.

Dodává se ve skleněných ampulích o objemu 20 ml, v balení po 5 ampulích.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

B. Braun Melsungen AG

Carl-Braun-Strasse 1 Poštovní adresa:

34212 Melsungen, Německo 34209 Melsungen, Německo

Tel.: +49/5661/71-0 Fax: +49/5661/71-4567

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Propofol-Lipuro 0,5 % (5 mg/ml): Česká republika, Irsko, Portugalsko, Slovenská republika,

Spojené království (Severní Irsko), Španělsko

Propofol B.Braun 5 mg/ml: Itálie Propofol “B.Braun” 5 mg/ml: Dánsko

Propofol-Lipuro 5 mg/ml: Finsko, Francie, Maďarsko, Norsko, Polsko, Švédsko

Propofol-Lipuro 5 mg/ml Emulsion zur Injektion oder Infusion: Lucembursko, Německo, Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 3. 2022.

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Ampule jsou určeny pouze k jednorázovému použití u jednoho pacienta. Ampule musí být před použitím protřepány.

Před použitím má být krček ampule očištěn alkoholem vhodným k použití ve zdravotnictví (sprejem nebo tampónem).

Veškerá nepoužitá emulze musí být po skončení podávání zlikvidována. Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

Kompletní informace o tomto léčivém přípravku jsou uvedeny v souhrnu údajů o přípravku.

Napsat komentář