Posakonazol Abdi příbalový leták

Posakonazol Abdi 100mg enterosolventní tableta

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Posakonazol Abdi a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat

Jak se přípravek Posakonazol Abdi užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Posakonazol Abdi uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Posakonazol Abdi a k čemu se používá

Posakonazol Abdi obsahuje léčivou látku nazývanou posakonazol. Patří do skupiny léků zvaných

„antimykotika“. Používá se k prevenci a léčbě mnoha různých plísňových infekcí.

Tento lék účinkuje tak, že usmrcuje nebo zastavuje růst některých typů plísní, které mohou způsobovat infekce.

Přípravek Posakonazol Abdi lze použít u dospělých k léčbě plísňových infekcí způsobených plísněmi rodu Aspergillus.

Posakonazol Abdi lze použít u dospělých a dětí ve věku od 2 let vážících více než 40 kg k léčbě následujících typů plísňových infekcí:

 • infekce způsobené plísněmi rodu Aspergillus, které se nezlepšily během léčby antimykotickými přípravky amfotericinem B nebo itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky ukončena;
 • infekce způsobené plísněmi rodu Fusarium, které se nezlepšily během léčby amfotericinem B, nebo pokud musela být léčba amfotericinem B ukončena;
 • infekce způsobené plísněmi, které způsobují nemoci známé jako „chromoblastomykóza“ a

„mycetom“, které se nezlepšily během léčby itrakonazolem, nebo pokud musela být léčba itrakonazolem ukončena;

 • infekce způsobené plísněmi zvanými Coccidioides, které se nezlepšily během léčby jedním nebo více z následujících přípravků: amfotericin B, itrakonazol nebo flukonazol, nebo pokud musela být léčba těmito přípravky ukončena;

Tento přípravek je také možné používat k prevenci plísňových infekcí u dospělých a dětí ve věku od 2 let vážících více než 40 kg, u nichž je vysoké riziko rozvoje plísňových infekcí, jako jsou

 • pacienti, kteří mají oslabený imunitní systém v důsledku chemoterapie „akutní myeloidní leukemie“ (AML) nebo „myelodysplastického syndromu“ (MDS)
 • pacienti, kteří užívají „vysokodávkovou imunosupresivní léčbu“ po „transplantaci hematopoetických kmenových buněk“ (HSCT).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat Neužívejte přípravek Posakonazol Abdi:

 • jestliže jste alergický(á) na posakonazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže užíváte: terfenadin, astemizol, cisaprid, pimozid, halofantrin, chinidin, jakékoli léky obsahující „námelové alkaloidy“, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, nebo „statiny“, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin.
 • jestliže jste právě začali užívat venetoklax nebo je Vaše dávka venetoklaxu pomalu zvyšována z důvodu léčby chronické lymfocytární leukémie (CLL).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posakonazol Abdi neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), obraťte se předtím, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Přečtěte si níže kapitolu „Další léčivé přípravky a přípravek Posakonazol Abdi“, kde najdete informace o dalších lécích, které se mohou s přípravkem Posakonazol Abdi vzájemně ovlivňovat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Posakonazol Abdi se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou, jestliže:

 • jste někdy měl(a) alergickou reakci na jiné antimykotikum, jako je ketokonazol, flukonazol, itrakonazol nebo vorikonazol.
 • máte nebo jste někdy měl(a) problémy s játry. Může být nutné u Vás během léčby tímto léčivým přípravkem provádět krevní testy.
 • se u Vás objeví těžký průjem nebo zvracení, neboť tyto stavy mohou omezit účinnost tohoto léčivého přípravku.
 • máte abnormální záznam srdečního rytmu (EKG), který ukazuje na problém zvaný dlouhý QTc interval.
 • máte slabost srdečního svalu nebo srdeční selhání.
 • máte velmi pomalý srdeční tep.
 • trpíte poruchou srdečního rytmu.
 • máte jakékoliv potíže s hladinou draslíku, hořčíku nebo vápníku v krvi.
 • užíváte vinkristin, vinblastin a další „vinka alkaloidy“ (léky používané k léčbě rakoviny).
 • užíváte venetoklax (lék používaný k léčbě rakoviny).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat, na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Pokud se u Vás během užívání přípravku Posakonazol Abdi vyvine těžký průjem nebo zvracení, ihned se obraťte na svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, protože to může zabránit správnému účinku léku. Více informací je uvedeno v bodě 4.

Děti

Přípravek Posakonazol Abdi nemá být podán dětem mladším 2 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Posakonazol Abdi

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Posakonazol Abdi neužívejte, pokud užíváte kterýkoli z následujících léků:

 • terfenadin (používá se k léčbě alergií)
 • astemizol (používá se k léčbě alergií)
 • cisaprid (používá se k léčbě žaludečních problémů)
 • pimozid (používá se k léčbě příznaků Touretteova syndromu a duševních nemocí)
 • halofantrin (používá se k léčbě malárie)
 • chinidin (používá se k léčbě abnormálního srdečního rytmu).

Přípravek Posakonazol Abdi může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velmi závažným změnám srdečního rytmu.

 • jakékoli léky, které obsahují „námelové alkaloidy“, jako je ergotamin nebo dihydroergotamin, které se používají k léčbě migrény. Přípravek Posakonazol Abdi může zvyšovat množství těchto léků v krvi, což může vést k velkému zhoršení prokrvení prstů na rukou nebo nohou a vést k jejich poškození.
 • „statin“, jako je simvastatin, atorvastatin nebo lovastatin, které se používají k léčbě vysokého cholesterolu.
 • venetoklax, při použití na začátku léčby určitého typu rakoviny, chronické lymfocytární leukémie

(CLL).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká, přípravek Posakonazol Abdi neužívejte. Pokud si nejste jistý(á), obraťte se předtím, než začnete tento lék užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Další léčivé přípravky

Pročtěte si výše uvedený seznam léků, které se nesmí užívat současně s přípravkem Posakonazol Abdi. Kromě těchto výše uvedených léků existují další léky spojené s rizikem vzniku problémů se srdečním rytmem, které se při užívání s přípravkem Posakonazol Abdi může zvýšit. Ujistěte se prosím, že jste svému lékaři řekl(a) o všech lécích, které užíváte (na lékařský předpis nebo dostupných bez lékařského předpisu).

Některé léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků přípravku Posakonazol Abdi tím, že zvýší množství přípravku Posakonazol Abdi v krvi.

Následující léky mohou snížit účinnost přípravku Posakonazol Abdi snížením jeho množství v krvi:

 • rifabutin a rifampicin (užívány k léčbě některých infekcí). Pokud již užíváte rifabutin, bude potřeba sledovat Váš krevní obraz a výskyt některých z možných nežádoucích účinků rifabutinu.
 • fenytoin, karbamazepin, fenobarbital nebo primidon (užívány k léčbě nebo prevenci záchvatů křečí).
 • efavirenz a fosamprenavir, které jsou užívány k léčbě infekce HIV.

Přípravek Posakonazol Abdi může případně zvýšit riziko nežádoucích účinků některých jiných léků zvýšením množství těchto léků v krvi. Tyto léky zahrnují:

 • vinkristin, vinblastin a ostatní „vinka alkaloidy“ (užívány k léčbě rakoviny)
 • venetoklax (užívaný k léčbě rakoviny)
 • cyklosporin (užívaný během transplantací nebo po nich)
 • takrolimus a sirolimus (užívány během transplantací nebo po nich)
 • rifabutin (užívaný k léčbě některých infekcí)
 • léky užívané k léčbě infekce HIV zvané inhibitory proteázy (zahrnující lopinavir a atazanavir, které jsou podávány s ritonavirem)
 • midazolam, triazolam, alprazolam nebo další „benzodiazepiny“ (užívány jako sedativa nebo ke snížení napětí svalů)
 • diltiazem, verapamil, nifedipin, nisoldipin nebo další „blokátory vápníkových kanálů“ (užívané k léčbě vysokého krevního tlaku)
 • digoxin (užívaný k léčbě srdečního selhání)
 • glipizid nebo další „deriváty sulfonylmočoviny“ (užívány k léčbě vysoké hladiny cukru v krvi)
 • all-trans-retinová kyselina (ATRA), nazývaná také tretinoin (užívaná k léčbě některých typů rakoviny krve).

Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á)), obraťte se předtím, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat, na svého lékaře nebo lékárníka.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete přípravek Posakonazol Abdi užívat. Neužívejte přípravek Posakonazol Abdi během těhotenství, pokud Vám tak výslovně neřekne lékař.

Pokud jste žena v plodném věku, používejte během léčby tímto přípravkem účinnou antikoncepci. Pokud během léčby přípravkem Posakonazol Abdi otěhotníte, kontaktujte ihned svého lékaře.

Během léčby přípravkem Posakonazol Abdi nekojte. To proto, že malé množství může přecházet do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Během užívání přípravku Posakonazol Abdi můžete pociťovat závrať, ospalost nebo mít rozmazané vidění, což může mít vliv na Vaši schopnost řídit nebo používat nástroje či obsluhovat stroje. Pokud k tomu dojde, neřiďte ani nepoužívejte žádné nástroje ani neobsluhujte stroje a obraťte se na svého lékaře.

Informace o některých složkách přípravku Posakonazol Abdi

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Posakonazol Abdi obsahuje 80,0 mg monohydrátu laktózy usušeného rozprášením v jedné tabletě. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se přípravek Posakonazol Abdi užívá

Nezaměňujte užívání posakonazolu v perorální suspenzi a posakonazolu v tabletách bez předchozí porady s lékařem nebo lékárníkem, protože to může mít za následek nedostatečnou účinnost nebo zvýšené riziko nežádoucích účinků.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik přípravku se užívá

Obvyklá dávka je 300 mg (tři 100mg tablety) dvakrát denně první den, poté 300 mg (tři 100mg tablety) jednou denně.

Délka léčby může záviset na typu infekce, kterou máte, a může být pro Vás individuálně upravena lékařem. Neupravujte si sami svoji dávku, ani neměňte léčebný režim, aniž byste se poradil(a) se svým lékařem.

Užití tohoto přípravku

 • Tabletu spolkněte vcelku a zapijte ji trochou vody.
 • Tabletu nedrťte, nežvýkejte, nelámejte ani nerozpouštějte.
 • Tablety lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Posakonazol Abdi, než jste měl(a)

Pokud si myslíte, že jste užil(a) více přípravku Posakonazol Abdi, než jste měl(a), kontaktujte ihned svého lékaře nebo jděte do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Posakonazol Abdi

 • Pokud jste vynechal(a) dávku, užijte ji ihned poté, co si vzpomenete.
 • Pokud však již téměř nastala doba pro další dávku, vynechte zapomenutou dávku a vraťte se k obvyklému schématu.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Závažné nežádoucí účinky

Neprodleně informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, jestliže zaznamenáte kterýkoli z následujících závažných nežádoucích účinků – můžete potřebovat bezodkladnou lékařskou péči:

 • pocit na zvracení nebo zvracení, průjem
 • známky jaterních potíží – zahrnují zežloutnutí kůže nebo očního bělma, neobvykle tmavou moč nebo světlou stolici, pocit na zvracení bez zjevné příčiny, žaludeční problémy, ztrátu chuti k jídlu nebo neobvyklou únavu nebo slabost, zvýšení jaterních enzymů prokázané krevními testy
 • alergická reakce

Další nežádoucí účinky

Informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru, pokud se u Vás objeví kterýkoli z následujících nežádoucích účinků:

Časté: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 10 osob

 • změna hladin solí v krvi prokázaná v krevních testech – známky zahrnují pocit zmatenosti nebo slabosti
 • abnormální pocity na kůži, jako je necitlivost, brnění, svědění, mravenčení, píchání nebo pálení
 • bolest hlavy
 • nízké hladiny draslíku – prokázané krevními testy
 • nízké hladiny hořčíku – prokázané krevními testy
 • vysoký krevní tlak
 • ztráta chuti k jídlu, bolest břicha nebo podrážděný žaludek, nadýmání, sucho v ústech, poruchy vnímání chutí
 • pálení žáhy (pálivý pocit na hrudi stoupající do hrdla)
 • nízké počty „neutrofilů”, typ bílých krvinek (neutropenie) – což může zvýšit pravděpodobnost vzniku infekcí a prokáže se krevními testy
 • horečka
 • pocit slabosti, závrati, únavy nebo ospalosti
 • vyrážka
 • svědění
 • zácpa
 • nepříjemný pocit v konečníku

Méně časté: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 ze 100 osob

 • anemie – známky zahrnují bolest hlavy, pocit únavy nebo závrať, dušnost nebo bledost a nízkou hladinu hemoglobinu prokázanou krevními testy
 • nízké počty krevních destiček (trombocytopenie) prokázané krevními testy – což může vést ke krvácení
 • nízké počty „leukocytů”, což je typ bílých krvinek (leukopenie), prokázané krevními testy – což může vést k větší náchylnosti k infekcím
 • vysoké počty „eosinofilů”, což je typ bílých krvinek (eosinofilie) – k tomu může dojít, pokud máte zánět
 • zánět krevních cév
 • problémy se srdečním rytmem
 • záchvaty (křeče)
 • poškození nervů (neuropatie)
 • abnormální srdeční rytmus – prokáže se na elektrokardiogramu (EKG), bušení srdce, pomalý nebo zrychlený srdeční tep, vysoký nebo nízký krevní tlak
 • nízký krevní tlak
 • zánět slinivky břišní (pankreatitida) – což může vyvolat silnou bolest břicha
 • narušení přísunu kyslíku do sleziny (infarkt sleziny) – což může vyvolat silnou bolest břicha
 • závažné problémy s ledvinami – známky zahrnují větší nebo menší výdej moči, jinou barvu moči, než je obvyklé
 • vysoké hladiny kreatininu v krvi – prokázané krevními testy
 • kašel, škytavka
 • krvácení z nosu
 • silná, ostrá bolest na hrudi při nádechu (pleuritická bolest)
 • otok mízních uzlin (lymfadenopatie)
 • snížený pocit citlivosti, zvláště na kůži
 • třes
 • vysoké nebo nízké hladiny cukru v krvi
 • rozmazané vidění, citlivost na světlo
 • vypadávání vlasů (alopecie)
 • tvorba vředů v dutině ústní
 • zimnice, celkový pocit nepohody
 • bolest, bolest zad nebo šíje, bolest v horních nebo dolních končetinách
 • zadržování vody (edém)
 • menstruační problémy (abnormální krvácení z pochvy)
 • nespavost (insomnie)
 • úplná nebo částečná neschopnost řeči
 • otok úst
 • abnormální sny nebo potíže se spánkem
 • problémy s koordinací pohybů nebo rovnováhou
 • zánět sliznic
 • pocit ucpaného nosu
 • ztížené dýchání
 • nepříjemný pocit na hrudi
 • pocit nadýmání
 • mírný až silný pocit na zvracení, zvracení, křeče a průjem, obvykle vyvolané virem, bolest břicha
 • říhání
 • pocit neklidu

Vzácné: následující nežádoucí účinky mohou postihnout až 1 z 1 000 osob

 • zánět plic – známky zahrnují pocit dušnosti a tvorbu zabarveného hlenu
 • vysoký krevní tlak v plicních cévách (plicní hypertenze), to může vyvolat závažné poškození plic a srdce
 • krevní problémy, jako je neobvyklá srážlivost krve nebo prodloužené krvácení
 • těžké alergické reakce, včetně rozsáhlé vyrážky s tvorbou puchýřů a olupování kůže
 • duševní problémy, jako je slyšení hlasů nebo vidění věcí, které neexistují
 • mdloba
 • problémy s myšlením nebo mluvením, trhavé pohyby, zvláště rukou, které nemůžete ovládat
 • cévní mozková příhoda („mrtvice“) – známky zahrnují bolest, slabost, necitlivost nebo brnění v končetinách
 • vznik slepé nebo tmavé skvrny v zorném poli
 • srdeční selhání nebo srdeční příhoda (infarkt myokardu), které mohou vést k zástavě srdce a úmrtí, problémy se srdečním rytmem s náhlým úmrtím
 • krevní sraženiny v dolních končetinách (hluboká žilní trombóza) – známky zahrnují intenzivní bolest nebo otok dolních končetin
 • krevní sraženiny v plicích (plicní embolie) – známky zahrnují pocit dušnosti nebo bolest při dýchání
 • krvácení do žaludku nebo střev – známky zahrnují zvracení krve nebo krev ve stolici
 • neprůchodnost střev (intestinální obstrukce), zvláště v „ileu” (části tenkého střeva). Toto zneprůchodnění zabrání posunování střevního obsahu do nižších částí střeva – známky zahrnují pocit nadýmání, zvracení, těžkou zácpu, ztrátu chuti k jídlu a křeče
 • „hemolyticko-uremický syndrom” při rozpadu červených krvinek (hemolýza), k čemuž může dojít spolu se selháním ledvin nebo bez něj
 • „pancytopenie”, což je nízký počet všech krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček), prokáže se krevními testy
 • velké purpurové skvrny na kůži (trombotická trombocytopenická purpura)
 • otok obličeje nebo jazyka
 • deprese
 • dvojité vidění
 • bolest prsů
 • nesprávná funkce nadledvin – což může vyvolat slabost, únavu, ztrátu chuti k jídlu, změny barvy kůže
 • nesprávná funkce hypofýzy – to může způsobit nízkou hladinu některých hormonů ovlivňujících funkci mužských nebo ženských pohlavních orgánů v krvi
 • potíže se sluchem
 • pseudohyperaldosteronismus, který se projevuje vysokým krevním tlakem a nízkou hladinou draslíku (prokázáno krevním testem).

Není známo: četnost nelze z dostupných údajů určit

 • někteří pacienti po užití přípravku Posakonazol Abdi rovněž hlásili pocit zmatenosti.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků uvedených výše, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Posakonazol Abdi uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Posakonazol Abdi obsahuje

Léčivou látkou přípravku Posakonazol Abdi je posakonazol. Jedna tableta obsahuje 100 mg posakonazolu.

Dalšími složkami jsou: acetát-sukcinát hypromelózy, hypromelóza, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, sodná sůl kroskarmelózy, monohydrát laktózy usušený rozprášením, silicifikovaná mikrokrystalická celulóza, částečně substituovaná hyprolóza, magnesium-stearát, částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, oxid titaničitý (E 171), makrogol, mastek, žlutý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Posakonazol Abdi vypadá a co obsahuje toto balení

Posakonazol Abdi 100 mg enterosolventní tablety jsou žluté, potahované tablety ve tvaru tobolky o délce přibližně 19,9 mm s vyraženým označením „P100“ na jedné straně tablety, balené v blistrech v krabičkách po 24, 48 nebo 96 tabletách.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

Abdi Farma, Unipessoal Lda.

Quinta da Fonte, Rua dos Malhões, Edifício D. Pedro I

2770-071 Paço de Arcos,

Portugalsko

Výrobce

Interpharma Services Ltd. 43A Cherni Vrach Blvd., 1407 Sofia, Bulharsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném Království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Česká republika Posakonazol Abdi

Chorvatsko Posakonazol Abdi 100 mg želučanootporne tablete

Itálie Posaconazolo Abdi

Německo Posaconazol Abdi 100 mg magensaftresistente Tabletten

Nizozemsko Posaconazol Abdi 100 mg maagsapresistente tablet

Spojené království (Severní Irsko) Posaconazole Abdi 100 mg Gastro-resistant Tablets

Posaconazole 100 mg Gastro-resistant Tablets

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 7. 2023.

Napsat komentář