Pleforbil příbalový leták

Pleforbil 20mg/ml injekční roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Pleforbil a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pleforbil používat

Jak se přípravek Pleforbil používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Pleforbil uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Pleforbil a k čemu se používá

Přípravek Pleforbil obsahuje léčivou látku plerixafor, která blokuje bílkovinu na povrchu krevních kmenových buněk. Tato bílkovina „přivazuje“ krevní kmenové buňky v kostní dřeni. Plerixafor zlepšuje uvolňování kmenových buněk do krevního řečiště (mobilizace). Kmenové buňky lze poté odebrat přístrojem, který odděluje složky krve (přístroj pro aferézu) a následně je zmrazit a uchovat až do Vaší transplantace.

Pokud se mobilizace nedaří, přípravek Pleforbil pomáhá při odběru krevních kmenových buněk, jejich uchování a opětném navrácení (transplantaci)

 • u dospělých pacientů s lymfomem (nádorové onemocnění bílých krvinek) nebo mnohočetným myelomem (nádorové onemocnění, které postihuje plazmatické buňky v kostní dřeni),
 • u dětí od 1 roku do 18 let věku s lymfomem nebo solidními nádory.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pleforbil používat Nepoužívejte přípravek Pleforbil

 • pokud jste alergický(á)na plerixafor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Poraďte se s lékařem dříve, než začnete používat přípravek Pleforbil.

Oznamte svému lékaři:

 • pokud máte, nebo jste měl(a) jakékoli problémy se srdcem.
 • pokud máte problémy s ledvinami. Váš lékař může upravit dávkování léku.
 • pokud máte vysoký počet bílých krvinek.
 • pokud máte nízký počet krevních destiček.
 • pokud jste v minulosti měl(a) mdloby nebo točení hlavy ve stoje nebo vsedě nebo jste vminulosti po injekci omdlel(a).

Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy k monitorování počtu krvinek.

Použití přípravku Pleforbil pro mobilizaci kmenových buněk se nedoporučuje, pokud máte leukémii (nádorové onemocnění krve nebo kostní dřeně).

Další léčivé přípravky a přípravek Pleforbil

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná, nesmíte přípravek Pleforbil používat, neboť nejsou k dispozici zkušenosti s použitím přípravku Pleforbil u těhotných žen. Je velmi důležité, abyste lékaři oznámila, pokud jste těhotná nebo si myslíte, že byste mohla být těhotná nebo plánujete otěhotnět. Pokud jste žena, která může otěhotnět, doporučuje se užívání antikoncepce.

Při používání přípravku Pleforbil nesmíte kojit, protože není známo, zda je přípravek Pleforbil vylučován do lidského mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Pleforbil může způsobit závratě a únavu. Proto neřiďte dopravní prostředek, pokud se Vám točí hlava, cítíte se unaveni nebo se necítíte dobře.

Přípravek Pleforbil obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné dávce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Pleforbil používá

Lék Vám bude injekčně podávat lékař nebo zdravotní sestra.

Nejprve dostanete G-CSF a poté Vám bude podán přípravek Pleforbil

Mobilizace se zahajuje nejprve podáním dalšího léku nazývaného G-CSF (faktor stimulující granulocytární kolonie). G-CSF pomůže přípravku Pleforbil ke správné funkci ve Vašem těle. Pokud chcete vědět více o G-CSF, zeptejte se svého lékaře a pročtěte si příslušné příbalové informace.

Jaké množství přípravku Pleforbil se podává?

Doporučená dávka u dospělých je buď 20 mg (fixní dávka) nebo 0,24 mg/kg tělesné hmotnosti/den. Doporučená dávka u dětí od 1 roku do méně než 18 let věku je 0,24 mg/kg tělesné hmotnosti/den.

Dávka přípravku bude záviset na Vaší tělesné hmotnosti, kterou je nutné určit týden před podáním první dávky. Pokud máte středně těžkou nebo těžkou poruchu funkce ledvin, lékař dávkování léku sníží.

Jak se přípravek Pleforbil podává?

Přípravek Pleforbil se podává subkutánní injekcí (vpich pod kůži).

Kdy se přípravek Pleforbil podává poprvé?

První dávku dostanete 6 až 11 hodin před aferézou (odběr krevních kmenových buněk).

Jak dlouho se přípravek Pleforbil podává?

Léčba trvá 2 až 4 po sobě jdoucí dny (v některých případech až 7 dní), dokud není odebráno dostatečné množství kmenových buněk pro transplantaci. V některých případech nelze odebrat dostatečné množství kmenových buněk, a proto bude pokus o jejich odběr ukončen.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Prosíme, okamžitě informujte svého lékaře v následujících případech:

 • krátce po podání přípravku Pleforbil se u Vás objeví vyrážka, otoky kolem očí, dušnost nebo pocit nedostatku vzduchu, pocit točení hlavy ve stoje nebo vsedě, pocit na omdlení nebo mdloby
 • pokud máte bolesti v levém podžebří (na břiše) nebo v levém rameni

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 pacienta z 10)

 • průjem, nauzea (pocit na zvracení), zarudnutí nebo podráždění v místě vpichu injekce
 • nízký počet červených krvinek zjištěný laboratorním testem (anemie u dětí)

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10)

 • bolest hlavy
 • točení hlavy, pocit únavy nebo pocit, že nejste ve své kůži
 • potíže s usínáním
 • nadýmání, zácpa, říhání, zvracení
 • potíže se žaludkem jako je bolest, otok nebo tlak
 • sucho v ústech, necitlivost kolem úst
 • pocení, celkové zrudnutí kůže, bolesti kloubů, bolesti svalů a kostí

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100)

 • alergické reakce jako je kožní vyrážka, otoky kolem očí, dušnost
 • anafylaktické reakce včetně anafylaktického šoku
 • abnormální sny, noční můry

Vzácně mohou být gastrointestinální nežádoucí účinky závažné (průjem, zvracení, bolesti břicha a pocit na zvracení).

Infarkt myokardu

U pacientů s rizikovými faktory infarktu myokardu se v klinických studiích méně často vyskytl infarkt myokardu po podání přípravku Pleforbil a G-CSF. Pokud máte nepříjemný pocit na hrudi, okamžitě o tom informujte svého lékaře.

Brnění a necitlivost

Pocit brnění a necitlivosti jsou u pacientů léčených pro nádorové a zhoubné nádorové onemocnění běžné. Tyto potíže udává přibližně 1 z 5 pacientů. Tyto účinky se však při použití přípravku Pleforbil nevyskytují nijak častěji.

V krevních testech můžete mít zvýšený počet bílých krvinek (leukocytóza).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Pleforbil uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a injekční lahvičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření injekční lahvičky má být přípravek Pleforbil okamžitě spotřebován.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Lékárník zlikviduje léky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Pleforbil obsahuje

 • Léčivou látkou je plerixafor. Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 20 mg plerixaforu.

Jedna injekční lahvička obsahuje 24 mg plerixaforu v 1,2 ml roztoku.

 • Pomocnými látkami jsou chlorid sodný, kyselina chlorovodíková a hydroxid sodný pro úpravu pH

a voda pro injekci.

Jak přípravek Pleforbil vypadá a co obsahuje toto balení

Pleforbil se dodává jako čirý bezbarvý injekční roztok ve skleněné injekční lahvičce s chlorbutylovou pryžovou zátkou a hliníkovým těsnícím uzávěrem s plastovým odtrhovacím víčkem.

Jedna injekční lahvička obsahuje 1,2 ml roztoku. Jedno balení obsahuje 1 injekční lahvičku.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Onkogen Kft.

1037 Budapešť, Bécsi út 77-79. Maďarsko

Výrobce

Seacross Pharma (Europe) Limited POD 13, The Old Station House 15A Main Street, Blackrock Dublin, A94 T8P8

Irsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Irsko Plerixafor Seacross 20 mg/ml Solution for Injection

Německo Plerixafor Seacross 20 mg/ml Injektionslösung

Španělsko Plerixafor Seacross 20 mg/ml solución inyectable Itálie Plerixafor Seacross

Portugalsko Plerixafor Seacross

Norsko Plerixafor Seacross

Finsko Plerixafor Seacross 20 mg/ml injektioneste, liuos

Švédsko Plerixafor Seacross

Dánsko Plerixafor Seacross

Holandsko Plerixafor Seacross 20 mg/ml oplossing voor injectie Francie PLERIXAFOR SEACROSS 20 mg/ml, solution injectable

Maďarsko Plerixafor Onkogen

Česká republika Pleforbil

Slovenská republika Plerixafor Onkogen 20 mg/ml injekčný roztok

Slovinsko Pleriksafor Onkogen 20 mg/ml raztopina za injiciranje Chorvatsko Pleriksafor Onkogen 20 mg/ml otopina za injekciju Rumunsko Plerixafor Onkogen 20 mg/ml soluţie injectabilă Estonsko Plerixafor Auxilia

Litva Plerixafor Auxilia 20 mg/ml injekcinis tirpalas

Polsko Plerixafor Biofar

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: říjen 2023

—————————————————————————————————————————

Následující informace jsou určeny pouze pro zdravotnické pracovníky:

Další informace viz Souhrn údajů o přípravku.

Napsat komentář