Physioneal 40 Glucose 2,27% W/V/22,7 Mg/Ml příbalový leták

Physioneal 40 Glucose 2,27% W/V/22,7 Mg/Ml roztok pro peritoneální dialýzu

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Tyto přípravky se jmenují Physioneal 40 Glucose 1,36%w/v/13,6 mg/ml; Physioneal 40 Glucose 2,27%w/v/22,7 mg/ml a Physioneal 40 Glucose 3,86%w/v/38,6 mg/ml. V dalším textu této příbalové informace budou zmiňovány jako Physioneal 40.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Physioneal 40 a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Physioneal 40 používat

Jak se přípravek Physioneal 40 používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Physioneal 40 uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Physioneal 40 a k čemu se používá

Přípravek Physioneal 40 je roztok pro peritoneální dialýzu. Odstraňuje z krve vodu a odpadní látky. Zároveň upravuje abnormální hladiny různých složek krve. Přípravek Physioneal 40 obsahuje různé množství glukózy (1,36 %, 2,27 % nebo 3,86 %). Čím je množství glukózy v roztoku vyšší, tím větší množství vody bude z krve odstraněno.

Přípravek Physioneal 40 Vám může být předepsán, jestliže trpíte:

 • přechodným nebo trvalým selháním ledvin,
 • závažným zadržováním vody,
 • závažnými poruchami kyselosti nebo zásaditosti (pH) a hladiny solí v krvi,
 • určitým typem intoxikace (otravou) léky, není-li k dispozici vhodnější léčba.

Přípravek Physioneal 40 má kyselost (pH) blízkou krvi. Proto může být zvláště vhodný, pokud cítíte v době napouštění roztoku do břišní dutiny u jiných více kyselých roztoků pro peritoneální dialýzu bolest břicha či nepříjemné pocity.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Physioneal 40 používat

Při prvním použití přípravku musíte být pod dozorem Vašeho lékaře.

Nepoužívejte přípravek Physioneal 40

 • Jestliže jste alergický(á) a na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  • Jestliže máte chirurgicky neodstranitelný problém postihující břišní stěnu nebo dutinu anebo neodstranitelný problém zvyšující riziko břišní infekce.
  • Jestliže máte prokázanou ztrátu funkce pobřišnice způsobenou jeho závažným zjizvením.

  Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Physioneal 40 se poraďte se svým lékařem. Zvláštní opatrnosti je zapotřebí:

  • Jestliže máte závažné problémy v oblasti břišní stěny nebo břišní dutiny. Např. jestliže máte kýlu nebo chronickou infekci nebo zánětlivé stavy postihující střeva.
  • Jestliže Vám byla transplantována břišní aorta.
  • Jestliže máte dýchací obtíže.
  • Jestliže jste zaznamenal(a) bolest břicha, zvýšení teploty nebo zákal či částice ve vypouštěném roztoku. Může se jednat o příznak peritonitidy (zánět pobřišnice) či infekce. Je nutné, abyste o tom ihned informoval(a) ošetřující personál. Poznamenejte si číslo šarže použitého vaku roztoku pro peritoneální dialýzu a předejte je ošetřujícímu personálu spolu s vakem s vypuštěnou tekutinou. Ošetřující personál rozhodne, jestli je nutno léčbu ukončit a/nebo zahájit nápravná opatření. Např. jestliže máte infekci, lékař může provést určité testy, aby zjistil, které antibiotikum bude pro Vás nejlepší. Dokud lékař nebude vědět, jakou infekcí trpíte, může Vám podat antibiotikum účinné proti velkému počtu různých baktérií neboli širokospektré antibiotikum.
  • Jestliže máte vysokou hladinu laktátu v krvi. Zvýšené riziko laktátové acidózy máte v případě, že:
   • máte příliš nízký krevní tlak
   • máte krevní infekci
   • máte akutní selhání ledvin
   • máte dědičné onemocnění látkové výměny (metabolismu)
   • užíváte metformin (lék používaný při léčbě cukrovky)
   • užíváte léky na HIV, zejména léky nazývané NRTI
  • Jestliže máte diabetes (cukrovku) a používáte tento roztok, je nutno pravidelně vyhodnocovat dávku léku, který užíváte na úpravu hladiny krevního cukru (např. inzulínu). Úprava dávky léku na cukrovku může být nutná zejména při zahájení či změně peritoneální dialyzační léčby.
  • Jestliže máte alergii na obilniny, může následně dojít k hypersenzitivní reakci zahrnující závažnou alergickou reakci nazývanou anafylaxe. Okamžitě zastavte infuzi a vypusťte roztok z peritoneální dutiny.
  • Jestliže máte, vzhledem k Vašemu onemocnění ledvin, vysokou hladinu parathormonu v krvi. Nízký obsah vápníku v přípravku Physioneal 40 by mohl zhoršit hyperparatyreózu. Lékař bude sledovat hladinu parathormonu v krvi.
  • Měl(a) byste si – dle možnosti společně s lékařem – vést záznamy o příjmu a výdeji tekutin a tělesné hmotnosti. Lékař bude pravidelně sledovat krev, zejména množství solí (např.

  bikarbonátu, draslíku, hořčíku, vápníku a fosfátu), parathormon (hormon příštítných tělísek) a tuky.

  • Jestliže máte vysokou hladinu bikarbonátu v krvi
  • Nepoužívejte více roztoku, než Vám předepsal lékař. Mezi příznaky podání nadměrného množství roztoku patří distenze (roztažení) břicha, bolest břicha a dušnost.
  • Lékař bude pravidelně sledovat hladinu draslíku v krvi. Pokud dojde k velkému poklesu, může Vám podat chlorid draselný.
  • Nesprávné pořadí uzavírání nebo proplachování může mít za následek vniknutí vzduchu do peritoneální dutiny, což může vést k bolesti břicha a/nebo k peritonitidě (zánětu pobřišnice).
   • Pokud jste si infudoval(a) nesmísený roztok, musíte roztok okamžitě vypustit a použít nově smíchaný vak.
  • Jelikož známou vzácnou komplikací peritoneální dialýzy je onemocnění nazývané enkapsulující peritoneální skleróza (EPS), měl(a) byste o ní vědět Vy i Váš lékař. EPS vyvolává:
   • zánět břicha
   • zduření střev, které může být spojeno s bolestí břicha, distenzí (roztažením) břicha či zvracením. EPS může být smrtelná.

   DětiPokud jste mladší 18 let, Váš lékař posoudí poměr rizika a přínosu použití tohoto přípravku.Další léčivé přípravky a přípravek Physioneal 40

  • Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
  • Jestliže užíváte jiné léky, lékař bude možná muset zvýšit jejich dávkování. Je to proto, že peritoneální dialýza urychluje vylučování určitých léků z těla.
  • Opatrnosti je zapotřebí, jestliže užíváte léky nazývané srdeční glykosidy (např. digoxin). Je možné, že:
   • budete potřebovat doplňky draslíku a vápníku
   • se u Vás rozvine arytmie (nepravidelný srdeční tep)
   • Lékař Vás bude během léčby pečlivě sledovat, zejména hladinu draslíku.

(uvedenou v bodě 6).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem, dříve než začnete tento přípravek používat. Lékař rozhodne, jestli je tato léčba pro Vás vhodná či nikoli.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Tato léčba může způsobit slabost, rozmazané vidění nebo závratě. Pokud máte tyto potíže, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Jak se přípravek Physioneal 40 používá

Přípravek Physioneal 40 se podává do peritoneální dutiny, což je dutina v břiše mezi kůží a pobřišnicí. Pobřišnice je blána, která obklopuje vnitřní orgány, jako střeva a játra.

Přípravek není určen k nitrožilnímu podání.

Vždy používejte tento přípravek přesně dle pokynů lékařského týmu se zkušenostmi s peritoneální dialýzou. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se lékaře.

Pokud je vak poškozen, musí být zlikvidován.

Jaké množství a jak často

Lékař určí vhodnou koncentraci glukózy a počet vaků, které budete denně dostávat.

Použití u dětí a dospívajících

Pokud je Vám méně než 18 let, Váš lékař pečlivě vyhodnotí, zda Vám tento lék předepsat.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Physioneal 40

Nepřerušujte peritoneální dialýzu bez souhlasu lékaře. Ukončení léčby může mít život ohrožující důsledky.

Způsob podání

Před použitím

 • Zahřejte vak na teplotu 37 °C. Použijte ohřívací ploténku speciálně určenou pro tento účel. Přípravek nikdy neohřívejte ve vodě. K ohřátí vaku za žádných okolností nepoužívejte mikrovlnnou troubu.
 • Při podávání roztoku používejte aseptickou techniku tak, jak jste byl(a) proškolen(a).
 • Před zahájením výměny zajistěte, aby Vaše ruce a prostor, kdy budete výměnu provádět, byly čisté.
 • Před otevřením ochranného přebalu vaku zkontrolujte, zda máte správný typ roztoku, datum expirace a množství (objem). Zvedněte vak s dialyzačním roztokem a zkontrolujte, zda neprosakuje (nadbytečná tekutina v ochranném přebalu vaku). Vak, který prosakuje, nepoužívejte.
 • Po sejmutí ochranného přebalu zkontrolujte pevným stisknutím vak, zda nevykazuje známky netěsnosti. Zkontrolujte, zda není přelamovací plomba mezi komorami poškozená. Pokud je plomba poškozená, vak zlikvidujte. Vak, který prosakuje, nepoužívejte.
 • Zkontrolujte, zda je roztok čirý. Vak nepoužívejte, pokud je roztok zakalený nebo obsahuje částice. Před zahájením výměny zajistěte, aby všechna spojení byla bezpečná.
 • Promíchejte důkladně obě komory přelomením přelamovací plomby mezi komorami. Čekejte, dokud se obsah horní komory zcela nevyprázdní do dolní komory. Promíchejte jemným tlakem obou dlaní na stěny dolní komory.
 • Pokud máte nějaké otázky nebo dotazy k tomuto přípravku nebo jeho použití, zeptejte se svého lékaře.
 • Každý vak použijte pouze jednou. Veškerý nespotřebovaný roztok zlikvidujte.
 • Roztok musí být infudován do 24 hodin po smísení. Po použití zkontrolujte, zda vypouštěný roztok není zakalený.

Kompatibilita s jinými léčivými přípravky

Lékař Vám může předepsat i jiné injekčně podávané léky, které se přidávají přímo do vaku s přípravkem Physioneal 40. V takovém případě se lék přidává do malé komory v místě určeném k přidání léků, před přelomením přelamovací plomby. Po přidání léku je nutno přípravek ihned použít. Jestliže si nejste jistý(á), zeptejte se lékaře.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Physioneal 40, než jste během 24 hodin měl(a)

Jestliže infuzí dostanete nadměrné množství přípravku Physioneal 40, můžete mít následující příznaky:

 • distenze (roztažení) břicha
 • pocit plnosti a/nebo
 • dušnost.

V takovém případě ihned kontaktujte svého lékaře. Lékař Vám poradí, co máte dělat. Jestliže máte další otázky o použití tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Jestliže se vyskytne některý z následujících účinků, ihned informujte svého lékaře nebo dialyzační centrum:

 • Příliš vysoký krevní tlak (hypertenze)
 • Otok kotníků či nohou, otoky očních víček, dušnost či bolest na hrudi (hypervolemie)
 • Bolest břicha
 • Zimnice (třesavka/příznaky podobné chřipce), horečka
 • Zánět pobřišnice (peritonitida)

Jedná se o závažné nežádoucí účinky. Můžete potřebovat rychlou lékařskou pomoc.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo dialyzačnímu centru. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

 • Změny krevních testů:
  • zvýšení hladiny vápníku (hyperkalcemie)
  • pokles hladiny draslíku (hypokalemie), který může vyvolat svalovou slabost, záškuby nebo poruchy srdečního rytmu
  • zvýšení hladiny bikarbonátu (alkalóza)
 • Slabost, únava
 • Zadržování vody (otok)
 • Zvýšení tělesné hmotnosti

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • Pokles v odstraňování tekutiny při dialýze
 • Mdloby, závratě nebo bolest hlavy
 • Zakalený roztok vypuštěný z peritoneální dutiny, bolest břicha
 • Peritoneální krvácení, hnisání, otok nebo bolest v místě, kam byl zaveden katétr, blokáda katétru
 • Pocit na zvracení, ztráta chuti k jídlu, zažívací potíže, nadýmání, žízeň, sucho v ústech
 • Distenze nebo zánět břišní dutiny, hernie břišní dutiny (tříselná kýla)
 • Změny krevních testů:
  • laktátová acidóza
  • zvýšená hladina oxidu uhličitého
  • zvýšená hladina cukru (hyperglykemie)
  • zvýšení počtu bílých krvinek (eozinofilie)
 • Poruchy spánku
 • Nízký krevní tlak (hypotenze)
 • Kašel
 • Bolest svalů nebo kostí
 • Otok obličeje nebo krku
 • Vyrážka

Ostatní nežádoucí účinky spojené s procedurou peritoneální dialýzy

 • Infekce v místě, kde byl zaveden katétr, blokáda katétru

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Physioneal 40 uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Uchovávejte přípravek v původním balení.
 • Uchovávejte při teplotě nad 4 °C.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na štítku na krabici a na vaku za zkratkou EXP a symbolem . Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Přípravek Physioneal 40 zlikvidujte tak, jak jste byli proškoleni.

Obsah balení a další informace

Tato příbalová informace neobsahuje veškeré informace o tomto léčivém přípravku. Jestliže máte další otázky nebo si nejste něčím jistý(á), zeptejte se svého lékaře.

Co přípravek Physioneal 40 obsahuje

Léčivými látkami ve smíseném roztoku pro peritoneální dialýzu jsou:

1,36%

2,27%

3,86%

Glucosum monohydricum (g/l)

15,0

25,0

42,5

Množství odpovídající glucosum

(g/l)

13,6

22,7

38,6

Natrii chloridum (g/l)

5,38

Calcii chloridum dihydricum (g/l)

0,184

Magnesii chloridum dihydricum (g/l)

0,051

Natrii hydrogencarbonas (g/l)

2,10

Natrii (S)-lactatis solutio (g/l)

1,68

1,36%

2,.27%

3,86%

Glukóza (mmol/l)

75,5

126

214

Sodík (mmol/l)

132

Vápník (mmol/l)

1,25

Hořčík (mmol/l)

0,25

Chloridy (mmol/l)

95

Bikarbonát (mmol/l)

25

Laktát (mmol/l)

15

Pomocné látky: voda na injekci a oxid uhličitý. Složení smíchaného roztoku v mmol/l :

Jak přípravek Physioneal 40 vypadá a co obsahuje toto balení

 • Přípravek Physioneal 40 je čirý, bezbarvý až slabě nažloutlý roztok pro peritoneální dialýzu.
 • Přípravek Physioneal 40 je dodáván ve dvoukomorovém vaku z PVC. Malá komora
 • (obsahující roztok A) je opatřena injekčním vstupem pro přidávání léků k roztoku glukózy s elektrolyty. Velká komora je opatřena portem pro připojení vhodné soupravy pro aplikaci, umožňující provedení dialýzy.
 • Physioneal 40 je dodáván v jednoduchých dvoukomorových vacích s obsahem 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml nebo ve dvojitých dvoukomorových vacích s obsahem 1500 ml, 2000 ml, 2500 ml.
 • Velikost balení je 5 nebo 6 x 1500 ml, 4 nebo 5 x 2000 ml a 4 nebo 5 x 2500 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6

150 00 Praha 5

Česká republika

Výrobce

Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar

Irsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11/2021

Napsat komentář