Peroxid Vodíku Fagron příbalový leták

Peroxid Vodíku Fagron 0,03 kožní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace anebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

  • Pokud se během 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Peroxid vodíku Fagron a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Peroxid vodíku Fagron používat

Jak se Peroxid vodíku Fagron používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Peroxid vodíku Fagron uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Peroxid vodíku Fagron a k čemu se používá

Peroxid vodíku Fagron je antiseptikum ve formě kožního roztoku.

Přípravek se použív zevně k oplachování a čištění (dezinfekci) drobných kožních poranění, jako jsou odřeniny, oděrky, menší řezné rány, bodnutí hmyzem apod. Pouze na doporučení lékaře se přípravek používá k vyčis´štění hnisajících ran a kožních vředů.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Peroxid vodíku Fagron používat Nepoužívejte přípravek Peroxid vodíku Fagron

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Peroxid vodíku Fagron se poraďte se svým lékařem:

Při větším rozsahu rány vyhledejte lékařské ošetření a o případném použití Peroxid vodíku Fagron se poraďte s lékařem.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte lékaře.

Přípravek se nesmí použít k ošetření hlubokých ran.

Přípravek není určen k vnitřnímu užití, neboť při podání ústy vyvolává poškození sliznice trávicího ústrojí.

Přípravek nesmí přijít do kontaktu s očima.

Další léčivé přípravky a přípravek Peroxid vodíku Fagron

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které budete používat.

Při používání tohoto přípravku nepoužívejte současně jiné lokálně působící přípravky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek můžete používat i v těhotenství a v období kojení.

Přípravek Peroxid vodíku Fagron obsahuje kyselinu benzoovou

Mírně dráždí kůži, oči a sliznice.

Jak se přípravek Peroxid vodíku Fagron používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem..

Při ošetření kožních ran ránu opláchněte co nejdříve od vzniku poranění dostatečným množstvím neředěného roztoku (opakovaným stlačením mechanického rozprašovače) tak, aby došlo k úplnému smočení ošetřované oblasti. Ošetření povrchové rány v obličeji (zejména v okolí očí) proveďte pomocí buničité vaty, na kterou jste přípravek předem aplikovali. Mokvající rány je vhodné oplachovat při každém převazu.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest, přítomnost hnisu) nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice, výrazná bolest v ráně), vyhledejte ihned lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Může dojít k alergické kožní reakci na kyselinu benzoovou. Při vstříknutí do oka může dojít k podrážení až poškození oční rohovky.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete také hlásit přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Peroxid vodíku Fagron uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.

Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Peroxid vodíku Fagron obsahuje

Léčivá látka: hydrogenii peroxidum 30 %, 11,2 g ve 100 g roztoku.

Pomocné látky: kyselina benzoová, difosforečnan sodný, čištěná voda.

Jak přípravek Peroxid vodíku Fagron vypadá a co obsahuje toto balení

Peroxid vodíku Fagron je kožní sprej, roztok; čirá bezbarvá kapalina. Dodávaný v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a krytem.

Velikost balení: 100 g.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Fagron a.s.

Holická 1098/31m

Hodolany

779 00 Olomouc

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 5. 2021

Napsat komentář