Nykob příbalový leták

Nykob 10mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Nykob a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nykob užívat

Jak se přípravek Nykob užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nykob uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Nykob a k čemu se používá

Nykob obsahuje léčivou látku olanzapin. Nykob patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používá se k léčbě následujících potíží:

 • Schizofrenie, nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které nejsou skutečné, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.
 • Středních až závažných manických epizod, stavu s příznaky rozrušení nebo euforie

Bylo prokázáno, že Nykob předchází znovuobjevení těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická epizoda reagovala na léčbu olanzapinem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nykob užívat Neužívejte přípravek Nykob

 • jestliže jste alergický(á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu, oznamte to svému lékaři.
 • jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nykob se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Užití léku Nykob u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.
 • Léky tohoto typu mohou způsobovat neobvyklé pohyby, především obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Nykob, oznamte to lékaři.
 • Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.
 • U pacientů užívajících olanzapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. Zvažte poradu s dietologem nebo pomoc se sestavením dietního plánu, pokud je to potřeba.
 • U pacientů užívajících olanzapin byly pozorovány vysoké hladiny krevního cukru a vysoké hladiny tuků (triglyceridů a cholesterolu) v krvi. Váš lékař by měl provést vyšetření krve a zkontrolovat hladiny cukru a některých tuků v krvi předtím, než začnete užívat Nykob a poté pravidelně během léčby.
 • Oznamte lékaři, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
  • mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice)
  • Parkinsonova choroba
  • potíže s prostatou
  • střevní neprůchodnost (paralytický ileus)
  • onemocnění jater nebo ledvin
  • onemocnění krve
  • srdeční onemocnění
  • cukrovka
  • záchvaty
  • pokud víte, že v důsledku dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo užívání diuretik (tablet na odvodnění), můžete mít nedostatek solí

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

Pokud trpíte demencí a prodělal(a) jste mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu někdy v minulosti, sdělte to prosím Vy, Váš příbuzný nebo opatrovník Vašemu lékaři.

Je-li Vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Nykob není určen pacientům do 18 let.

Další léčivé přípravky a Nykob

Během léčby přípravkem Nykob užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře.

Současné užívání přípravku Nykob s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte:

 • léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby
 • karbamazepin (lék proti záchvatům a k léčbě výkyvů nálady) fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum) – může být nutné změnit dávky přípravku Nykob.

Přípravek Nykob s alkoholem

Během léčby přípravkem Nykob byste neměli pít žádný alkohol, neboť kombinace přípravku Nykob s alkoholem může způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Nykob může dostat do mateřského mléka.

U novorozenců, jejichž matky užívaly olanzapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba přípravkem Nykob může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, ani neobsluhujte stroje. Uvědomte svého lékaře.

Přípravek Nykob obsahuje laktózu a lecitin (sójový)

Přípravek Nykob obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..

Přípravek Nykob obsahuje lecitin (sójový). Jste-li alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Jak se přípravek Nykob užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Nykob brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Nykob se pohybuje mezi 5 mg až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Nykob, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety přípravku Nykob byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či mimo jídlo. Potahované tablety přípravku Nykob jsou určeny k podání ústy. Tablety přípravku Nykob spolkněte celé a zapijte trochou vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nykob, než jste měl(a)

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Nykob než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, agitovanost (neklid)/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště tváře nebo jazyka) a snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), kóma (bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nykob

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nykob

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Nykob užíval(a) tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Nykob náhle, mohou se u Vás objevit příznaky, jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může navrhnout před ukončením léčby snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Oznamte okamžitě svému lékaři, pokud máte:

 • Neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který může postihnout až 1 z 10 pacientů) hlavně obličeje nebo jazyka.
 • Krevní sraženiny v žilách (méně častý nežádoucí účinek, který může postihnout až 1 ze 100 pacientů) zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti (četnost tohoto nežádoucího účinku nelze z dostupných údajů určit).
  • Přibývání na váze.
  • Ospalost.
  • Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi.
  • Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

  Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

  • Změny hladin některých krvinek, tuků v krvi a na počátku léčby dočasné zvýšení hladiny jaterních enzymů.
  • Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.
  • Zvýšení hladiny kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi
  • Pocit zvýšeného hladu.
  • Závratě.
  • Neklid.
  • Třes.
  • Neobvyklé pohyby (diskineze)
  • Zácpa.
  • Sucho v ústech.
  • Vyrážka.
  • Slabost.
  • Silná únava.
  • Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.
  • Horečka.
  • Bolest kloubů.
  • Sexuální poruchy, jako např. snížené libido u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů.

  Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

  • Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).
  • Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.
  • Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie).
  • Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí).
  • Syndrom neklidných nohou
  • Problémy s řečí.
  • Pomalá srdeční činnost.
  • Přecitlivělost na sluneční světlo.
  • Krvácení z nosu.
  • Nafouknutí břicha.
  • Nadměrné slinění.
  • Ztráta paměti nebo zapomětlivost.
  • Neschopnost udržet moč.
  • Neschopnost močit.
  • Padání vlasů.
  • Vynechání menstruace nebo prodloužení menstruačního cyklu.
  • Změny prsů u mužů a žen, jako např. nenormální tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů.

  Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000

  • Snížení normální tělesné teploty.
  • Abnormální srdeční rytmus.
  • Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.
  • Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.
  • Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.
  • Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.
  • Prodloužená a/nebo bolestivá erekce.
   • Závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie).

  Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Nykob zhoršovat její příznaky.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Jak přípravek Nykob uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za zkratkou EXP. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Nykob obsahuje

Léčivou látkou je olanzapinum (olanzapin). Jedna potahovaná tableta přípravku Nykob obsahuje 5 mg nebo 10 mg léčivé látky.

Pomocnými látkami jsou:

(jádro tablety) monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, krospovidon (typ A), hyprolóza, mastek a magnesium-stearát

(potah tablety) sójový lecitin (E 322), částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), xanthanová klovatina (E 415).

Jak přípravek Nykob vypadá a co obsahuje toto balení

Nykob 5 mg a 10 mg potahované tablety jsou bílé kulaté bikonvexní tablety různých průměrů. Balení přípravku Nykob potahované tablety obsahuje 28, 30, 35, 56 a 70 tablet.

Balení přípravku Nykob 10 mg může obsahovat také 7 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o. náměstí Republiky 1078/1 110 00 Praha 1 – Nové Město Česká republika

Výrobce

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, 15351, Pallini, Attiki, Řecko

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Nykob Bulharsko: Nykob

Česká republika: Nykob 5 mg, 10 mg potahované tablety

Slovenská republika: Nykob 5 mg, 10 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 4. 2020

Nykob 5mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne jakýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoliv nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Nykob a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nykob užívat

Jak se přípravek Nykob užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Nykob uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Nykob a k čemu se používá

Nykob obsahuje léčivou látku olanzapin. Nykob patří do skupiny léků nazývaných antipsychotika a používá se k léčbě následujících potíží:

 • Schizofrenie, nemoci, jejímiž příznaky jsou pocity, že slyšíte, vidíte nebo vnímáte věci, které nejsou skutečné, chybná přesvědčení, neobvyklá podezřívavost a uzavření se do sebe. Lidé trpící touto nemocí se rovněž mohou cítit depresivní, úzkostní nebo v napětí.
 • Středních až závažných manických epizod, stavu s příznaky rozrušení nebo euforie

Bylo prokázáno, že Nykob předchází znovuobjevení těchto příznaků u pacientů s bipolární poruchou, u nichž manická epizoda reagovala na léčbu olanzapinem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Nykob užívat Neužívejte přípravek Nykob

 • jestliže jste alergický(á) na olanzapin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Alergická reakce se projeví jako vyrážka, svědění, opuchlý obličej, oteklé rty nebo dušnost. Dojde-li k tomu, oznamte to svému lékaři.
 • jestliže trpíte očními problémy, jako je určitý typ glaukomu (zvýšený tlak v oku).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Nykob se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Užití léku Nykob u starších pacientů s demencí se nedoporučuje, protože může mít vážné nežádoucí účinky.
 • Léky tohoto typu mohou způsobovat neobvyklé pohyby, především obličeje nebo jazyka. Dojde-li k tomu po podání přípravku Nykob, oznamte to lékaři.
 • Velmi vzácně mohou léky tohoto typu způsobovat kombinaci horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti. Dojde-li k tomu, oznamte to ihned lékaři.
 • U pacientů užívajících olanzapin bylo pozorováno zvýšení tělesné hmotnosti. Vy a Váš lékař byste měli pravidelně kontrolovat Vaši tělesnou hmotnost. Zvažte poradu s dietologem nebo pomoc se sestavením dietního plánu, pokud je to potřeba.
 • U pacientů užívajících olanzapin byly pozorovány vysoké hladiny krevního cukru a vysoké hladiny tuků (triglyceridů a cholesterolu) v krvi. Váš lékař by měl provést vyšetření krve a zkontrolovat hladiny cukru a některých tuků v krvi předtím, než začnete užívat Nykob a poté pravidelně během léčby.
 • Oznamte lékaři, pokud se u Vás nebo u někoho z Vaší rodiny již někdy vyskytly potíže s krevními sraženinami (ucpání cév, embolie). Užívání podobných přípravků jako je tento, je totiž spojováno s tvorbou krevních sraženin v cévách.
  • mozková mrtvice nebo malá mozková příhoda (přechodné příznaky mrtvice)
  • Parkinsonova choroba
  • potíže s prostatou
  • střevní neprůchodnost (paralytický ileus)
  • onemocnění jater nebo ledvin
  • onemocnění krve
  • srdeční onemocnění
  • cukrovka
  • záchvaty
  • pokud víte, že v důsledku dlouhotrvajícího těžkého průjmu a zvracení nebo užívání diuretik (tablet na odvodnění), můžete mít nedostatek solí

Trpíte-li některou z následujících chorob, oznamte to co nejdříve ošetřujícímu lékaři:

Pokud trpíte demencí a prodělal(a) jste mozkovou mrtvici nebo malou mozkovou příhodu někdy v minulosti, sdělte to prosím Vy, Váš příbuzný nebo opatrovník Vašemu lékaři.

Je-li Vám více než 65 let, může lékař jako běžné opatření kontrolovat Váš krevní tlak.

Děti a dospívající

Přípravek Nykob není určen pacientům do 18 let.

Další léčivé přípravky a Nykob

Během léčby přípravkem Nykob užívejte jiné léky pouze se souhlasem Vašeho lékaře.

Současné užívání přípravku Nykob s léky proti depresím, úzkosti, nebo s takovými, které Vám pomáhají spát (trankvilizéry), může způsobovat ospalost.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Zejména informujte lékaře, pokud užíváte:

 • léky používané k léčbě Parkinsonovy choroby
 • karbamazepin (lék proti záchvatům a k léčbě výkyvů nálady) fluvoxamin (antidepresivum) nebo ciprofloxacin (antibiotikum) – může být nutné změnit dávky přípravku Nykob.

Přípravek Nykob s alkoholem

Během léčby přípravkem Nykob byste neměli pít žádný alkohol, neboť kombinace přípravku Nykob s alkoholem může způsobovat ospalost.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Tento lék by Vám neměl být podán, když kojíte, jelikož se malé množství přípravku Nykob může dostat do mateřského mléka.

U novorozenců, jejichž matky užívaly olanzapin v posledním trimestru (poslední tři měsíce těhotenství) se mohou vyskytnout tyto příznaky: třes, svalová ztuhlost a/nebo slabost, spavost, neklid, problémy s dýcháním a potíže s příjmem potravy. Pokud se u vašeho dítěte objeví jakýkoliv z těchto příznaků, prosím, kontaktujte dětského lékaře.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Léčba přípravkem Nykob může způsobovat pocit ospalosti. V tomto případě neřiďte motorová vozidla, ani neobsluhujte stroje. Uvědomte svého lékaře.

Přípravek Nykob obsahuje laktózu a lecitin (sójový)

Přípravek Nykob obsahuje laktózu. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat..

Přípravek Nykob obsahuje lecitin (sójový). Jste-li alergický(á) na arašídy nebo sóju, neužívejte tento léčivý přípravek.

Jak se přípravek Nykob užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, kolik tablet přípravku Nykob brát a jak dlouho je užívat. Denní dávka přípravku Nykob se pohybuje mezi 5 mg až 20 mg. Objeví-li se znovu příznaky nemoci, oznamte to lékaři, ale nepřestaňte s užíváním přípravku Nykob, pokud tak lékař nerozhodne.

Tablety přípravku Nykob byste měli užívat jednou denně dle rady svého lékaře. Pokuste se tablety užívat vždy ve stejnou denní dobu. Není důležité, zda během jídla či mimo jídlo. Potahované tablety přípravku Nykob jsou určeny k podání ústy. Tablety přípravku Nykob spolkněte celé a zapijte trochou vody.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Nykob, než jste měl(a)

U pacientů, kteří užili větší množství přípravku Nykob než měli, se projevily následující příznaky: zrychlení srdečního tepu, agitovanost (neklid)/agresivita, problémy s řečí, nezvyklé pohyby (zvláště tváře nebo jazyka) a snížená úroveň vnímání. Další známky mohou být: náhlá zmatenost, křeče (epileptické), kóma (bezvědomí), kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, ztuhlosti svalů a ospalosti či spavosti, zpomalení dýchání, aspirace (vdechnutí např. potravy nebo tekutiny), vysoký nebo nízký krevní tlak, abnormální srdeční rytmus. Uvědomte ihned svého lékaře nebo nemocnici, pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků. Ukažte lékaři své balení přípravku.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Nykob

Vezměte si lék ihned, jak si to uvědomíte. Neberte si dvě dávky během jednoho dne.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Nykob

Nepřestávejte užívat přípravek pouze proto, že se cítíte lépe. Je důležité, abyste přípravek Nykob užíval(a) tak dlouho, jak určil Váš lékař.

Pokud ukončíte užívání přípravku Nykob náhle, mohou se u Vás objevit příznaky, jako je pocení, neschopnost spát, třes, úzkost nebo nevolnost a zvracení. Váš lékař Vám může navrhnout před ukončením léčby snižovat dávku postupně.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Oznamte okamžitě svému lékaři, pokud máte:

 • Neobvyklé pohyby (častý nežádoucí účinek, který může postihnout až 1 z 10 pacientů) hlavně obličeje nebo jazyka.
 • Krevní sraženiny v žilách (méně častý nežádoucí účinek, který může postihnout až 1 ze 100 pacientů) zvláště dolních končetin (příznaky zahrnují otok, bolest a zarudnutí dolní končetiny), které mohou putovat žilním řečištěm do plic a zapříčinit bolest na hrudi a dýchací obtíže. Jestliže zpozorujete některý z těchto příznaků, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.
 • Kombinace horečky, zrychleného dýchání, pocení, svalové ztuhlosti a ospalosti nebo spavosti (četnost tohoto nežádoucího účinku nelze z dostupných údajů určit).
  • Přibývání na váze.
  • Ospalost.
  • Zvýšení hladiny hormonu prolaktinu v krvi.
  • Někteří nemocní mohou na počátku léčby pociťovat závratě nebo mít pocit na omdlení (s pomalou srdeční činností), obzvlášť při vstávání z lehu nebo sedu. Tyto pocity obvykle samy zmizí, v opačném případě to oznamte svému lékaři.

  Časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 z 10 pacientů

  • Změny hladin některých krvinek, tuků v krvi a na počátku léčby dočasné zvýšení hladiny jaterních enzymů.
  • Zvýšení hladiny cukrů v krvi a moči.
  • Zvýšení hladiny kyseliny močové a kreatinfosfokinázy v krvi
  • Pocit zvýšeného hladu.
  • Závratě.
  • Neklid.
  • Třes.
  • Neobvyklé pohyby (diskineze)
  • Zácpa.
  • Sucho v ústech.
  • Vyrážka.
  • Slabost.
  • Silná únava.
  • Hromadění vody vedoucí k otokům rukou, kotníků nebo nohou.
  • Horečka.
  • Bolest kloubů.
  • Sexuální poruchy, jako např. snížené libido u mužů a žen nebo poruchy erekce u mužů.

  Méně časté nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta ze 100

  • Alergické reakce (např. otok v ústech a krku, svědění, vyrážka).
  • Vývoj cukrovky nebo zhoršení stavu cukrovky, občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím.
  • Křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie).
  • Svalová ztuhlost nebo křeče (včetně svalů ovládajících pohyby očí).
  • Syndrom neklidných nohou
  • Problémy s řečí.
  • Pomalá srdeční činnost.
  • Přecitlivělost na sluneční světlo.
  • Krvácení z nosu.
  • Nafouknutí břicha.
  • Nadměrné slinění.
  • Ztráta paměti nebo zapomětlivost.
  • Neschopnost udržet moč.
  • Neschopnost močit.
  • Padání vlasů.
  • Vynechání menstruace nebo prodloužení menstruačního cyklu.
  • Změny prsů u mužů a žen, jako např. nenormální tvorba mléka nebo nenormální zvětšení prsů.

  Vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000

  • Snížení normální tělesné teploty.
  • Abnormální srdeční rytmus.
  • Náhlé nevysvětlitelné úmrtí.
  • Zánět slinivky způsobující silné bolesti břicha, zvýšenou teplotu a nevolnost.
  • Jaterní onemocnění projevující se zežloutnutím pokožky a bělma očí.
  • Svalové onemocnění projevující se bolestmi nejasného původu.
  • Prodloužená a/nebo bolestivá erekce.
   • Závažné alergické reakce, jako je léková reakce s eozinofilií a systémovými příznaky (DRESS). DRESS se zpočátku projevuje příznaky podobnými chřipce a vyrážkou v obličeji s následným rozšířením vyrážky, vysokou horečkou, zvětšením lymfatických uzlin, vzestupem hladin jaterních enzymů zjištěných při vyšetření krve a rovněž zvýšením počtu určitého typu bílých krvinek v krvi (eozinofilie).

  Velmi vzácné nežádoucí účinky: mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000Během užívání olanzapinu se může u starších pacientů s demencí vyskytnout mozková mrtvice, zápal plic, problémy s udržením moči, pády, extrémní únava, zrakové halucinace, zvýšená tělesná teplota, zarudnutí kůže a poruchy chůze. U této skupiny pacientů bylo v několika případech hlášeno úmrtí.U pacientů s Parkinsonovou chorobou může Nykob zhoršovat její příznaky.Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Velmi časté nežádoucí účinky: mohou postihnout více než 1 pacienta z 10

Jak přípravek Nykob uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na obalu a blistru za zkratkou EXP. Datum použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni příslušného měsíce.

Přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Nykob obsahuje

Léčivou látkou je olanzapinum (olanzapin). Jedna potahovaná tableta přípravku Nykob obsahuje 5 mg nebo 10 mg léčivé látky.

Pomocnými látkami jsou:

(jádro tablety) monohydrát laktózy, mikrokrystalická celulóza, krospovidon (typ A), hyprolóza, mastek a magnesium-stearát

(potah tablety) sójový lecitin (E 322), částečně hydrolyzovaný polyvinylalkohol, mastek, oxid titaničitý (E 171), xanthanová klovatina (E 415).

Jak přípravek Nykob vypadá a co obsahuje toto balení

Nykob 5 mg a 10 mg potahované tablety jsou bílé kulaté bikonvexní tablety různých průměrů. Balení přípravku Nykob potahované tablety obsahuje 28, 30, 35, 56 a 70 tablet.

Balení přípravku Nykob 10 mg může obsahovat také 7 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Neuraxpharm Bohemia s.r.o. náměstí Republiky 1078/1 110 00 Praha 1 – Nové Město Česká republika

Výrobce

Pharmathen S.A., Dervenakion 6, 15351, Pallini, Attiki, Řecko

SVUS Pharma a.s., Smetanovo nábřeží 1238/20a, 500 02 Hradec Králové, Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Dánsko: Nykob Bulharsko: Nykob

Česká republika: Nykob 5 mg, 10 mg potahované tablety

Slovenská republika: Nykob 5 mg, 10 mg filmom obalené tablety

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 10. 4. 2020

Napsat komentář