Mupina příbalový leták

Mupina 20mg/g nosní mast

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři,

lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Mupina a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mupina používat

Jak se přípravek Mupina používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Mupina uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Mupina a k čemu se používá

Přípravek Mupina 20 mg/g nosní mast (v této příbalové informaci uváděný jako „Mupina“) obsahuje léčivou látku zvanou mupirocin (ve formě vápenaté soli mupirocinu). Přípravek Mupina je antibiotická nosní mast.

Používá se:

 • k usmrcení skupiny bakterií v nose, tzv. stafylokoků,
 • tato skupina zahrnuje MRSA (Staphylococcus aureus rezistentní (necitlivý) vůči meticilinu),
 • tato mast je určena pouze pro nosní použití.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Mupina používat Nepoužívejte přípravek Mupina:

– jestliže jste alergický(á) na vápenatou sůl mupirocinu, mupirocin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Přípravek Mupina nesmí být používán u kojenců, aby nedošlo ke vdechnutí do průdušnice.

Pokud si nejste jistý(á), zda se Vás to týká, tento přípravek nepoužívejte. Před použitím přípravku Mupina se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Mupina se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Mupina může způsobit závažné kožní reakce nebo alergie. Viz část „Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost“ v bodě 4.

Jestliže je přípravek Mupina používán dlouhodobě, mohou se rozvinout infekce způsobené necitlivými organismy. Pokud k tomu dojde, informujte svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestru.

Vyvarujte se kontaktu masti s očima.

– Při náhodném vniknutí masti do očí je důkladně vypláchněte vodou.

Další léčivé přípravky a přípravek Mupina

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Je nepravděpodobné, že přípravek Mupina ovlivní vaši schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Mupina používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělí (včetně starších osob) a děti od jednoho roku věku:

Přípravek Mupina se nanáší do přední části nosních dírek dvakrát až třikrát denně.

Děti mladší než jeden rok:

Přípravek Mupina nesmí být používán u dětí mladších jednoho roku.

Pacienti s poruchou funkce ledvin:

Není nutné upravovat dávkování.

Pacienti s poruchou funkce jater:

Není nutné upravovat dávkování.

Použití tohoto přípravku

Obvykle se přípravek Mupina aplikuje do nosu dvakrát až třikrát denně.

Umyjte a usušte si ruce.

Na malíček si naneste malé množství masti Mupina, přibližně velikosti hlavičky zápalky.

Mast naneste dovnitř jedné nosní dírky.

Opakujte kroky 2 a 3 u druhé nosní dírky.

Stiskněte strany nosu, aby se mast rozprostřela po celé ploše nosní dírky.

Zavřete tubu uzávěrem a umyjte si ruce.

K nanesení masti je možné místo malíčku použít vatovou tyčinku, zejména u malých dětí nebo velmi nemocných pacientů.

Jak dlouho máte používat přípravek Mupina?

Přípravek Mupina používejte tak dlouho, jak určil Váš lékař. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou. Bakterie jsou z nosu odstraněny obvykle během 5 až 7 dnů od zahájení léčby.

Pokud spolknete mast Mupina

Jestliže mast spolknete, poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Mupina

 • Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Mupina použít, použijte ho hned, jakmile si vzpomenete.
 • Pokud máte další dávku použít do jedné hodiny, vynechanou dávku přeskočte.
 • Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Mupina

Jestliže přestanete používat přípravek Mupina příliš brzy, nemusí být všechny bakterie usmrceny nebo mohou dál růst. Zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry, kdy máte ukončit používání masti.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Stavy, kterým je třeba věnovat pozornost Závažné kožní reakce nebo alergie:

U osob používajících přípravek Mupina jsou velmi vzácné. Mezi příznaky patří:

 • vystouplá a svědivá vyrážka,
 • otoky, někdy postihující obličej nebo ústa, způsobující dýchací potíže,
 • kolaps nebo ztráta vědomí.

 Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.

Přestaňte přípravek Mupina používat.

– Pokud se u Vás objeví závažné kožní reakce nebo alergie:

 • smyjte mast,
 • přestaňte mast používat a
 • co nejdříve informujte svého lékaře.

Ve vzácných případech mohou léky, jako je přípravek Mupina, vyvolat zánět tračníku (tlustého střeva) způsobující průjem, obvykle s krví a hlenem, bolest břicha a horečku (pseudomembranózní kolitida).

 Pokud se u Vás objeví kterýkoli z těchto příznaků, co nejdříve informujte svého lékaře.

U tohoto léku se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky:

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

 • Svědění, zarudnutí, pálení, brnění nebo štípání v nose.

Velmi vzácné (mohou se objevit až u 1 z 10 000 osob)

 • U některých osob se mohou vyvinout závažné kožní reakce nebo závažná alergie. Příznaky mohou zahrnovat vyrážku, svědění, zarudnutí nebo bolestivost.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Mupina uchovávat

 • Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
 • Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na tubě nebo krabičce za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
 • Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.
 • Po prvním otevření se obsah může používat po dobu až 7 dnů.
 • Přípravek Mupina je téměř bílá hladká mast. Nepoužívejte tento přípravek, pokud vypadá jinak než obvykle.
 • Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Mupina obsahuje

 • Léčivou látkou je mupirocinum (jako mupirocinum calcicum). 100 gramů nosní masti obsahuje mupirocinum 2,00 g (jako mupirocinum calcicum). Jeden gram nosní masti obsahuje mupirocinum 20 mg (jako mupirocinum calcicum).
 • Dalšími složkami jsou bílá vazelína a bis-diglycerol-polyacyladipát-2.

Jak přípravek Mupina vypadá a co obsahuje toto balení

 • Přípravek Mupina je téměř bílá hladká mast.
 • Přípravek Mupina se dodává v tubě o obsahu 3 nebo 5 g. Tuba je vložena do krabičky.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

INFECTOPHARM Arzneimittel und Consilium GmbH Von-Humboldt-Str. 1

64646 Heppenheim

Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Německo: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe

Francie: MupiNa 2 %, pommade nasale

Řecko: MupiNa

Itálie: PSEROCINA NASALE

Nizozemsko: Mupirocine InfectoPharm, 20 mg/g, neuszalf

Rakousko: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g Nasensalbe

Polsko: Mupina

Portugalsho: Mupirocina Infectopharm Nasal

Slovenská republika: Mupina 20 mg/g nosová masť

Španělsko: Bacnas 20 mg/g pomada nasal

Česká republika: Mupina

Maďarsko: Mupirocin InfectoPharm 20 mg/g orrkenőcs Spojené králavství (Velká Británie): Mupirocin 20 mg/g Nasal Ointment

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 26. 6. 2023

Napsat komentář