Ladiva příbalový leták

Ladiva tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Pokud příznaky onemocnění při užívání tradičního rostlinného léčivého přípravku přetrvávají nebo pokud se objeví nežádoucí účinky neuvedené v této příbalové informaci, je třeba se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ladiva a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladiva užívat

Jak se přípravek Ladiva užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ladiva uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ladiva a k čemu se používá

Přípravek Ladiva obsahuje extrakt z maliníkového listu.

Jedná se o tradiční rostlinný léčivý přípravek používaný k úlevě od mírných křečí spojených s menstruací u dospělých žen.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ladiva užívat Neužívejte přípravek Ladiva:

– jestliže jste alergická na extrakt z maliníkového listu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Ladiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Pokud se příznaky během užívání tohoto léčivého přípravku zhorší, je třeba se poradit s lékařem.

Děti a dospívající

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje vzhledem k absenci dostatečných údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Ladiva

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte/používáte, které jste v nedávné době užívala/používala nebo které možná budete užívat/používat.

Léčivé přípravky se mohou vzájemně ovlivňovat, jsou-li užívány současně. Pro přípravek Ladiva nebyly hlášeny žádné takové interakce.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vzhledem k absenci dostatečných údajů se užívání přípravku Ladiva nedoporučuje, pokud jste těhotná nebo kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nebyly provedeny studie k posouzení vlivu na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Ladiva užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Dávkování

Dospělé ženy:

Doporučená dávka je jedna tobolka až 3-4krát denně, zapíjí se vodou.

Pacienti s poruchou funkce ledvin a/nebo jater:

Vzhledem k absenci dostatečných dat u těchto skupin pacientů nelze vyslovit doporučení ohledně dávky.

Způsob podání Perorální podání.

Délka užívání

Pokud příznaky přetrvávají déle než 7 dnů při užívání tohoto léčivého přípravku, je třeba se poradit s lékařem.

Použití u dětí a dospívajících

Použití u dětí a dospívajících mladších 18 let se nedoporučuje vzhledem k absenci dostatečných údajů.

Jestliže jste užila více přípravku Ladiva, než jste měla

Jestliže jste užila více přípravku Ladiva, než jste měla, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Nebyl hlášen žádný případ předávkování.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Ladiva

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradila vynechanou dávku. Pokračujte v užívání své obvyklé dávky v obvyklém čase.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Nejsou známy žádné nežádoucí účinky.

V případě výskytu nežádoucích účinků je třeba se poradit s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ladiva uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ladiva obsahuje

Léčivou látkou je extrakt z maliníkového listu.

Jedna tvrdá tobolka obsahuje 226 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Rubus idaeus L., folium (maliníkový list) (3-5:1). Extrakční rozpouštědlo: voda.

Dalšími složkami jsou:

  • obsah tobolky: mikrokrystalická celulóza, mastek, magnesium-stearát, kukuřičný škrob; koloidní bezvodý oxid křemičitý
  • tělo tobolky: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), červený oxid železitý (E 172)
  • víčko tobolky: hypromelóza, oxid titaničitý (E 171), žlutý oxid železitý (E 172)

Jak přípravek Ladiva vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ladiva jsou tvrdé tobolky (tobolky) s béžovým víčkem a světle růžovým tělem, které jsou naplněné světle hnědým práškem.

Přípravek Ladiva je dostupný v krabičce obsahující 1 nebo 2 PVC/PVDC-Al blistry.

Velikost balení: 8 nebo 16 tobolek

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Medis GmbH Europaring F15

2345 Brunn am Gebirge Rakousko

Výrobce

Medis, d.o.o.,

Brnčičeva ulica 1,

1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Adresa výrobního místa:

Medis, d.o.o.,

Brnčičeva ulica 3,

1231 Ljubljana-Črnuče Slovinsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Rakousko, Německo: Ladiva Kapseln

Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Norsko, Polsko, Spojené království (Severní Irsko), Španělsko, Slovensko, Švédsko, Slovinsko: Ladiva

Francie: Ladivia

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 10. 9. 2021.

Napsat komentář