Herbapax příbalový leták

Varianty léku

Herbapax sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Viz bod 4.

  • Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Herbapax a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbapax užívat

Jak se přípravek Herbapax užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Herbapax uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Herbapax a k čemu se používá

Herbapax je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě kašle. Použití přípravku je odvozeno od homeopatické povahy přípravku a zahrnuje: kašel jakéhokoli původu a zánět průdušek (nehnisavý zánět průdušek).

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Herbapax užívat Neužívejte přípravek Herbapax:

  • Jestliže jste alergický(á) na rosnatku, břečťan popínavý, chinovník, červce nopálového, síran měďnatý, hlavěnku dávivou a blín černý nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Jestliže jste alergický(á) na chinin (obsažený v léčivé látce cinchona pubescens (chinovník)).
  • U dětí do 4 let věku.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku se poraďte s lékařem nebo lékárníkem. .

V případě neustupujících příznaků, dušnosti, horečky přetrvávající déle než 3 dny, vzestupu horečky nad 39 ºC či vykašlávání hnisavých nebo krvavých hlenů je nutná porada s lékařem.

Další léčivé přípravky a Herbapax

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Při souběžném užívání může Herbapax zesílit účinky léků potlačujících srážení krve (antikoagulancií).

Účinnost homeopatického léčivého přípravku může být nežádoucím způsobem ovlivněna nesprávnou životosprávou, povzbuzujícími látkami, alkoholem a tabákem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici studie o užívání přípravku Herbapax u těhotných a kojících žen. Proto se tento přípravek nemá užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Herbapax neovlivňuje schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Přípravek Herbapax obsahuje pomocné látky sorbitol a alkohol

Dospělí: Tento léčivý přípravek obsahuje 464 mg alkoholu (ethanolu) v jedné dávce (15 ml přípravku Herbapax). Toto množství alkoholu v dávce tohoto léčivého přípravku odpovídá 5 ml vína nebo 12 ml piva. Děti 4 – 7 let: Tento léčivý přípravek obsahuje 155 mg alkoholu (ethanolu) v jedné dávce (5 ml přípravku Herbapax). Toto množství alkoholu v dávce tohoto léčivého přípravku odpovídá 1,66 ml vína nebo 4 ml piva. Děti a dospívající 8 – 18 let: Tento léčivý přípravek obsahuje 309 mg alkoholu (ethanolu) v jedné dávce (10 ml přípravku Herbapax). Toto množství alkoholu v dávce tohoto léčivého přípravku odpovídá 3,33 ml vína nebo 8 ml piva.

Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

Dospělí: Tento léčivý přípravek obsahuje 2720 mg sorbitolu v jedné dávce (15 ml přípravku Herbapax). Děti 4 – 7 let: Tento léčivý přípravek obsahuje 907 mg sorbitolu v jedné dávce (5 ml přípravku Herbapax).

Děti a dospívající 8 – 18 let: Tento léčivý přípravek obsahuje 1814 mg sorbitolu v jedné dávce (10 ml přípravku

Herbapax).

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Sorbitol může způsobit zažívací obtíže a mít mírný laxativní účinek.

Jak se přípravek Herbapax užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Přípravek Herbapax se užívá perorálně (ústy).

Doporučená dávka přípravku je:

Věk

Dávkování

Celková denní dávka

Děti ve věku 4 – 7 let

3 x denně 5 ml

15 ml

Děti a dospívající ve věku 8 – 14 let

3 x denně 10 ml

30 ml

Dospívající ve věku 15 –

18 let

4 x denně 10 ml

40 ml

Dospělí

4 x denně 15 ml

60 ml

Dávku odměřte pomocí přiložené odměrky.

Sirup je před použitím nutno pečlivě protřepat.

Sirup se užívá během dne, pokud možno ve stejných intervalech.

Jelikož léčivé látky přípravku Herbapax se velice dobře vstřebávají sliznicí ústní dutiny, sirup se má před polknutím chvíli podržet v ústech. Sirup se užívá neředěný.

Pokud se do 5 dnů (u dětí do 3 dnů) nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Celková délka léčby přípravkem Herbapax nemá překročit 7 dnů.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Herbapax, než jste měl(a)

Vzhledem k velkému ředění se neočekávají žádné nežádoucí účinky v případě předávkování. Pokud dojde k velkému předávkování, mohou se vyskytnout příznaky jako po vypití velkého množství alkoholu.

Při užití obsahu celé lahvičky se do těla dostane asi 3,1 g alkoholu v případě 100 ml lahvičky, 4,7 g v případě

150 ml lahvičky a 7,8 g v případě 250 ml lahvičky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Herbapax

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v předepsaném dávkování.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Méně časté (výskyt u 1 až 10 pacientů z 1000) se při užívání léčivých přípravků obsahujících chinin (který je obsažen v léčivé látce china – matečná tinktura) může vyskytnout reakce z přecitlivělosti, např. kožní alergie či horečka.

Vzácné (výskyt u 1 až 10 pacientů z 10000): snížený počet krevních destiček se zvýšeným sklonem ke krvácení.

Není známo (frekvenci nelze z dostupných údajů určit): reakce z přecitlivělosti jako kožní vyrážka, svědění, kopřivka.

Po prvním užití přípravku Herbapax může dojít ke vzniku budoucí přecitlivělosti na léčivé látky chinin či chinidin.

Vzhledem k povaze homeopatika může dojít ke zhoršení funkce štítné žlázy vzhledem k obsahu Hedera helix

(břečťan popínavý). Upozornění:

Při užívání homeopatického léčivého přípravku se přítomné příznaky mohou přechodně zhoršit (počáteční / homeopatické zhoršení). V takovém případě pro jistotu ihned přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Herbapax uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za Použitelné do: a štítku lahvičky za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Po otevření lahvičky uchovávejte tento přípravek při teplotě do 25 °C. Otevřený přípravek je možno používat po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby již otevřenou lahvičku nepoužívejte.

Před použitím protřepejte!

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Herbapax obsahuje

100 g (což odpovídá 94,34 ml) sirupu obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Drosera MT (matečná tinktura) 0,02 g, Hedera helix MT 0,04 g, Cinchona pubescens MT 0,02 g,

Dactylopius coccus MT 0,04 g, Cuprum sulf. Dil. D4 2,0 g, Psychotria ipecacuanha Dil. D4 2,0 g, Hyoscyamus niger Dil. D4 2,0 g

Pomocnými látkami jsou:

Sorbitol (E 420), ethanol 96%, xanthanová klovatina, kalium-sorbát, badyáníková silice, dihydrát sodné soli sacharinu, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Celkový obsah ethanolu: 3,9 obj. %.

Jak přípravek Herbapax vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: bělavý až narůžovělý nebo nažloutlý viskózní roztok v lahvičce z hnědého skla s bezbarvou polyetylenovou vložkou a bílým polypropylenovým uzávěrem, součástí balení je odměrka umožňující dávkování 2 / 2,5 / 3,5 / 5 ml.

Velikosti balení: 100 ml, 150 ml a 250 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Chuť přípravku Herbapax se může mírně lišit v závislosti na rostlinných složkách. Rozdíl v chuti nijak neovlivňuje terapeutickou účinnost či kvalitu přípravku.

Zakalení a vysrážení, které se občas vyskytuje u přípravků vyrobených z přírodních složek, nemá vliv na jejich účinnost.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci Cassella-med GmbH & Co. KG Gereonsmühlengasse 1

D-50670 Kolín Německo

Výrobce

Klosterfrau Berlin GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 12. 2021

Napsat komentář