Herbadent příbalový leták

Herbadent roztok na dásně

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to, svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Herbadent roztok na dásně a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Herbadent roztok na dásně používat

Jak se Herbadent roztok na dásně používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak Herbadent roztok na dásně uchovávat

6. Obsah balení a další informace

CO JE HERBADENT roztok na dásně A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Přípravek Herbadent roztok na dásně se bez porady s lékařem používá k masáži dásní, zejména při paradentóze a zánětu dásní a k ošetření otlaků (např. při zubních protézách).

Po poradě s lékařem se dále přípravek používá k prevenci zánětu dásní po nasazení dentálních dlah a mezičelistních fixací, k ošetření slizničních změn při závažných kožních a slizničních reakcích (multiformní erytém, pemphigus) nebo po traumatickém poškození sliznice úst. Dále při zánětu dutiny ústní s tvorbou vřídků či puchýřků (aftózní stomatitida, herpetická gingivostomatitida) a v rámci pomocné léčby druhotných infekcí sliznice úst po chirurgických stomatologických výkonech. Přípravek je určen pro dospělé.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HERBADENT roztok na

dásně POUŽÍVAT

Nepoužívejte přípravek Herbadent roztok na dásně

– jestliže jste alergický(á) na bylinný extrakt pro přípravek Herbadent, kyselinu salicylovou, benzokain nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost přípravku u dětí a dospívajících do 18 let věku nebyla dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje.

Další léčivé přípravky a přípravek Herbadent roztok na dásně

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Při doporučeném způsobu aplikace není známo žádné riziko.

Řízení dopravních prostředků

Vzhledem k charakteru přípravku nepřipadá ovlivnění řízení dopravních prostředků a obsluhy strojů v úvahu.

Důležitá informace o některých složkách přípravku Herbadent roztok na dásně Přípravek obsahuje alkohol.

JAK SE HERBADENT roztok na dásně POUŽÍVÁ

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

HERBADENT roztok na dásně se používá v neředěném stavu. Slouží k masáži dásní a potírání slizničních změn.

Masáž dásní: Přípravek se aplikuje tak, že se vatová tyčinka nasytí neředěným roztokem Herbadentu a masíruje okraj dásně asi 10krát okolo každého zubu. Tento výkon se provádí jednou denně, vždy večer po vyčištění zubů.

Aplikace na slizniční změny: Přípravek se aplikuje na postižené místo vatovou tyčinkou nasycenou neředěným roztokem přípravku.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte déle než 4 týdny.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při dodržení doporučeného způsobu použití nebyly zjištěny. U osob přecitlivělých na některou složku přípravku je možnost alergických reakcí.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nažádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adrese: Státní ústav pro kontrolu léčiv,

Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK HERBADENT roztok na dásně UCHOVÁVAT

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v dobře uzavřeném obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkem.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

DALŠÍ INFORMACE

Co HERBADENT roztok na dásně obsahuje

Složení: 1 originální balení (25 ml) přípravku obsahuje:

Léčivými látkami jsou: Herbarum extractum fluidum pro Herbadent (bylinný extrakt pro přípravek

Herbadent) 22,5ml, acidum salicylicum 0,25g, benzocainum 0,0625g.

Pomocnými látkami jsou: kyselina boritá, monohydrát kyseliny citronové, silice máty peprné, silice hřebíčkovcového květu, silice plodu fenyklu obecného pravého, ethanol 96% (V/V), čištěná voda (součásti extraktu).

Složení extraktu:

Agrimoniae herba (řepíková nať)

5,0 g

Matricariae flos (heřmánkový květ)

2,0 g

Salviae officinalis herba (nať šalvěje lékařské)

2,0 g

Tormentillae rhizoma (nátržníkový oddenek)

1,0 g

Ethanolum 96% (V/V) (ethanol 96%)

77,0 g

Aqua purificata (čištěná voda)

18,5 g

Jak HERBADENT roztok na dásně vypadá a co obsahuje toto balení

HERBADENT roztok na dásně je čirá tekutina hnědé barvy a charakteristického pachu. Hnědá skleněná lahvička o obsahu 25 ml, LDPE těsnící vložka a HDPE šroubovací uzávěr garantující neporušenost obalu, krabička.

Velikost balení: 25 ml

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

HERBAI a.s.

Údolní 212/1, Braník

147 00 Praha 4

Česká republika

Výrobce:

HERBAI s.r.o.

Strakonická 13

150 00 Praha 5

Česká republika

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 1. 7 . 2 0 2 1

Napsat komentář