Harpagofyt Apomedica příbalový leták

Harpagofyt Apomedica potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Harpagofyt Apomedica a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harpagofyt Apomedica užívat

Jak se přípravek Harpagofyt Apomedica užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Harpagofyt Apomedica uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Harpagofyt Apomedica a k čemu se používá

Harpagofyt Apomedica je tradiční rostlinný léčivý přípravek obsahující suchý extrakt z harpagofytového kořene.

Harpagofyt Apomedica je tradiční rostlinný léčivý přípravek pro podpůrnou léčbu mírných bolestí kloubů.

Přípravek Harpagofyt Apomedica je určen pro dospělé od 18 let věku.

Použití tohoto tradičního rostlinného léčivého přípravku je založeno výlučně na zkušenosti z dlouhodobého použití.

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Harpagofyt Apomedica

užívat

Neužívejte přípravek Harpagofyt Apomedica

  • jestliže jste alergický(á) na extrakt z harpagofytového kořene nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • jestliže trpíte aktivním žaludečním nebo dvanáctníkovým vředem

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Harpagofyt Apomedica se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. U pacientů se žlučníkovými kameny je zapotřebí tento léčivý přípravek užívat s opatrností. Bolest kloubů doprovázenou otokem kloubů, zarudnutím nebo horečkou musí vyšetřit lékař.

Děti a dospívající do 18 let věku

Podávání dětem a dospívajícím do 18 let věku se nedoporučuje vzhledem k nedostatku údajů.

Další léčivé přípravky a přípravek Harpagofyt Apomedica

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení přípravku s jinými léčivými přípravky nebylo hlášeno.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Pro užívání přípravku Harpagofyt Apomedica v těhotenství a v období kojení nejsou k dispozici dostatečné klinické údaje, jeho užívání u těhotných a kojících žen se tudíž nedoporučuje.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje nebyly provedeny.

Přípravek Harpagofyt Apomedica obsahuje laktosu a sacharosu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Harpagofyt Apomedica užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučené dávkování:

Dospělí: 2 potahované tablety denně (1 potahovaná tableta ráno a večer).

Dávku lze zvýšit na 2 potahované tablety ráno a večer.

Děti a dospívající do 18 let věku:

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici dostatečné údaje, nelze užívání u dětí a dospívajících do 18 let věku doporučit.

Délka léčby

Účinek přípravku Harpagofyt Apomedica nenastoupí okamžitě, ale projeví se až po několika dnech léčby.

Pokud se obtíže zhorší nebo se nezlepší po 7 dnech, poraďte se se svým lékařem. Léčba přípravkem nemá překročit 4 týdny.

Způsob podání

Perorální podání (ústy). Potahovanou tabletu užívejte vcelku – nerozkousávejte, s dostatečným množstvím tekutiny, například sklenicí vody, během jídla nebo po jídle. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Harpagofyt Apomedica, než jste měl(a)

Obvykle nejsou žádné důsledky. Při náhodném požití většího množství přípravku, zejména dítětem, se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Harpagofyt Apomedica

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte s další dávkou.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Byly zaznamenány poruchy trávicího ústrojí (průjem, pocit na zvracení, zvracení, bolest břicha).

Může nastat bolest hlavy, závrať či reakce z přecitlivělosti (např. vyrážka, kopřivka, otok obličeje).

Četnost výskytu vedlejších účinků není známa (z dostupných údajů nelze určit).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Harpagofyt Apomedica uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za

„Použitelné do“ a blistru za EXP.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Harpagofyt Apomedica potahované tablety obsahuje

  • Léčivou látkou je suchý extrakt z harpagofytového kořene.

Jedna potahovaná tableta obsahuje: 600 mg extraktu (ve formě suchého extraktu) z Harpagophytum procumbens DE CANDOLLE a / nebo Harpagophytum zeyheri DECNE, radix (harpagofytový kořen) (1,5-2,5:1), extrakční rozpouštědlo: voda

  • Pomocnými látkami jsou: celulosový prášek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, hypromelosa, monohydrát laktosy, magnesium-stearát, sodná sůl

karboxymethylškrobu (typ A), mikrokrystalická celulosa, sacharosa, kyselina stearová, oxid titaničitý (E 171).

Jak přípravek Harpagofyt Apomedica vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Harpagofyt Apomedica jsou bílé, podlouhlé potahované tablety s hladkým povrchem a půlicí rýhou na obou stranách. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

PVC/PVDC/Al blistry, krabička.

Velikost balení: 30 nebo 60 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

APOMEDICA

Pharmazeutische Produkte GmbH Roseggerkai 3

8010 Graz Rakousko

Výrobce

APOMEDICA

Pharmazeutische Produkte GmbH Roseggerkai 3

8010 Graz Rakousko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 15. 9. 2022

Napsat komentář