Halicar příbalový leták

Varianty léku

Halicar mast

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Halicar a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Halicar používat

Jak se Halicar používá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak Halicar uchovávat

6. Obsah balení a další informace

CO JE HALICAR A K ČEMU SE POUŽÍVÁ

Halicar je rostlinný léčivý přípravek určený ke kožnímu podání. Léčivou látkou je základní homeopatická tinktura připravená z čerstvých nadzemních částí druhu Cardiospermum halicacabum L. (srdcovnice nadmutá), která má regenerační a protizánětlivý účinek.

Halicar se používá na ekzémy alergického původu, k doléčování a podpůrné léčbě atopických ekzémů a neurodermitid (svědivá kožní onemocnění).

Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE HALICAR POUŽÍVAT

Nepoužívejte Halicar

Jestliže jste alergický(á) na srdcovnici nadmutou (Cardiospermum halicacabum) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření:

Před použitím přípravku Halicar se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Další léčivé přípravky a Halicar

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné ovlivnění s jinými léčivými přípravky není dosud známo. O současném používání jiných

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Halicar nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Halicar obsahuje emulgující cetylstearylalkohol (typ A). Tato složka může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu).

JAK SE HALICAR POUŽÍVÁ

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Mast je určena ke kožnímu podání.

Doporučené dávkování

Mast se nanáší v tenké vrstvě 2 až 3krát denně (podle potřeby častěji) na postižená místa na pokožce a lehce se vmasíruje. Po zmírnění potíží je možno mast používat méně často.

Použití u dětí

Přípravek může být používán i u batolat a dětí.

Pokud se do 7 dnů příznaky onemocnění nezlepší nebo se zhorší, poraďte se s lékařem.

Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 4 týdny.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U citlivých osob zcela ojediněle možnost výskytu alergických kožních reakcí.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova

48, 100 41, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

JAK HALICAR UCHOVÁVAT

Uchovávejte v dobře uzavřené tubě, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE

Co Halicar obsahuje

Léčivou látkou je: Cardiospermum halicacabum tinctura basica a.u.h. 10,0 g ve 100 g masti.

Pomocnými látkami jsou: Emulgující cetylstearylalkohol (typ A), bílá vazelína, oktyldodekanol, čištěná voda, benzylalkohol, tekutý parafin.

Jak Halicar vypadá a co obsahuje toto balení

Halicar je homogenní, lehce nažloutlá až zelenavo žlutavá mast.

Hliníková tuba zaslepená těsnicím lakem s vnitřní ochrannou vrstvou na bázi epoxifenolových pryskyřic, PE šroubovací uzávěr s trnem na otvírání tuby.

Velikost balení: 25g, 50g.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG

Ottostraße 24

76227 Karlsruhe

Německo

Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Schwabe Czech s.r.o.

Pod Klikovkou 1917/4 150 00 Praha CZ

Tel: +420 241 740 540 e-mail:info@schwabe.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2. 9. 2021

Napsat komentář