Gripamed příbalový leták

Varianty léku

Gripamed sirup

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci, dříve, než začnete tento přípravek užívat protože obsahuje pro vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, jestliže potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Gripamed a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gripamed užívat

Jak se přípravek Gripamed užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gripamed uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Gripamed a k čemu se používá

Gripamed je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžného nachlazení. Použití přípravku je odvozeno od homeopatického obrazu přípravku a patří mezi ně: běžné nachlazení s horečkou a záněty sliznice nosu a nosohltanu. Gripamed též může být užíván preventivně při zvýšeném riziku infekce.

Použití homeopatického léčivého přípravku při uvedených onemocněních je založeno výhradně na homeopatických zkušenostech. Při závažných formách uvedených onemocnění je zapotřebí léčba založená na klinických studiích.

Jestliže se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo jestliže se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gripamed užívat Neužívejte přípravek Gripamed:

 • Jestliže jste alergický(á) na sadec prorostlý, oměj šalamounek, rulík zlomocný, třapatku úzkolistou nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • Jestliže jste alergický(á) na rostliny z čeledi hvězdnicovitých (Asteraceae).
 • Pokud máte tuberkulózu
 • Pokud máte leukemii (zhoubné krevní onemocnění)
 • Pokud máte zánětlivé onemocnění pojivových tkání (kolagenózu)
 • Pokud máte autoimunitní onemocnění (při němž je tělo „napadáno“ svým vlastním imunitním systémem)
 • Pokud máte roztroušenou sklerózu
 • Pokud máte AIDS, infekci HIV nebo jiná chronická virová onemocnění

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku se poraďte s lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

V případě neustupujících příznaků, dušnosti a horečky přetrvávající déle než 3 dny nebo při vzestupu horečky nad 39 ºC či vykašlávání hnisavých nebo krvavých hlenů je nutná porada s lékařem.

Další léčivé přípravky a Gripamed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Vzájemné působení s jinými léčivými přípravky dosud není známo.

Účinnost homeopatického léčivého přípravku může být nežádoucím způsobem ovlivněna nesprávnou životosprávou, stimulancii (povzbuzujícími látkami), alkoholem a tabákem.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Nejsou k dispozici studie o užívání přípravku Gripamed u těhotných žen a v období kojení. Proto se tento přípravek nemá užívat v těhotenství a v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Gripamed nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Gripamed obsahuje pomocné látky sorbitol , alkohol (ethanol) a sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje 25 g sorbitolu ve 100 g sirupu, což odpovídá množství 957 mg/3,5 ml, 1366 mg/5 ml, resp. 2733 mg/10 ml sirupu.

Sorbitol je zdrojem fruktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte (nebo Vaše dítě nesnáší) některé cukry nebo pokud máte diagnostikovanou vrozenou nesnášenlivost fruktózy, což je vzácné genetické onemocnění, při kterém pacienti nejsou schopni rozložit fruktózu, informujte svého lékaře, než užijete (nebo je Vašemu dítěti podán) tento léčivý přípravek.

Sorbitol může při vyšších dávkách způsobit zažívací obtíže a mít mírný projímavý účinek.

Gripamed dále obsahuje 3,6 obj.% alkoholu (ethanolu), tj. do 280 mg v jedné dávce, což odpovídá do 7 ml piva, 3 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku ve 100 ml, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Gripamed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka je:

Věk

Dávka během akutní fáze onemocnění

Dávka před nástupem akutní fáze a k předcházení onemocnění

Děti ve věku 1 – 6 let

10 x denně 3,5 ml s odstupem minimálně 1 hodiny

3 x denně 3,5 ml s odstupem 6 – 8 hodin

Děti ve věku 7 – 12 let

10 x denně 5 ml s odstupem minimálně 1 hodiny

3 x denně 5 ml s odstupem 6 – 8 hodin

Dospívající nad 12 let a dospělí

10 x denně 10 ml s odstupem minimálně 1 hodiny

3 x denně 10 ml s odstupem 6 – 8 hodin

Sirup je před použitím nutno pečlivě protřepat.

K odměření doporučené dávky je přiložena kalibrovaná odměrka.

Jelikož léčivé látky přípravku Gripamed se velice dobře vstřebávají sliznicí ústní dutiny, sirup se má před polknutím chvíli podržet v ústech.

Sirup se užívá neředěný.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 1 týden. Pokud užíváte tento přípravek k prevenci, neužívejte jej vzhledem k obsahu Echinacey bez porady s lékařem déle než 4 týdny.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gripamed, než jste měl(a)

Při velmi silném předávkování se mohou vyskytnout příznaky spojené s alkoholem.

Při užití obsahu celé lahvičky se do těla dostane 2,8 g alkoholu v případě 100 ml lahvičky, 4,3 g alkoholu v případě 150 ml lahvičky a 7,2 g alkoholu v případě 250ml lahvičky.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gripamed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale užijte další běžnou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout až u 1 z 10000 pacientů):

Reakce z přecitlivělosti(u léčivých přípravků s obsahem Echinacey byly pozorovány např. kožní vyrážky, svědění, otok obličeje, dušnost, závrať a pokles krevního tlaku).

Při užívání homeopatického léčivého přípravku se přítomné příznaky mohou přechodně zhoršit

(počáteční/homeopatické zhoršení). V takovém případě pro jistotu ihned přestaňte přípravek užívat a poraďte se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Jestliže se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Gripamed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku lahvičky za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Po otevření lahvičky: Uchovávejte při teplotě do 25 °C. P;řípravek je možno používat po dobu 6 měsíců. Po uplynutí této doby přípravek zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Gripamed obsahuje

100 g (což odpovídá 91,491 ml) sirupu obsahuje:

Léčivými látkami jsou:

Echinacea MT (matečná tinktura) 4,5 g, Eupatorium perfoliatum MT 4,5 mg, Aconitum napellus

D4 9,0 mg, Atropa bella-donna D4 9,0 mg.

Pomocnými látkami jsou: tekutý nekrystalizující sorbitol 70% (E 420), ethanol, xanthanová klovatina, dihydrát sodné soli sacharinu, citronová silice, přírodní pomerančové aroma, kalium-sorbát, monohydrát kyseliny citronové, čištěná voda.

Celkový obsah ethanolu: 3,6 % obj.

Jak přípravek Gripamed vypadá a co obsahuje toto balení

Popis přípravku: žlutozelený viskózní zakalený roztok v hnědé skleněné lahvičce s bezbarvou polyethylenovou vložkou a bílým polypropylenovým uzávěrem garantujícím neporušenost obalu. Velikosti balení: 100 ml, 150 ml a 250 ml.

Balení obsahuje kalibrovanou odměrku k odměření 2 ml; 2,5 ml; 3,5 ml a 5 ml.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Chuť přípravku Gripamed se může mírně lišit v závislosti na rostlinných složkách. Rozdíl v chuti nijak neovlivňuje účinnost či kvalitu přípravku.

Zakalení a srážení přípravku, které se občas vyskytuje u přípravků vyrobených z přírodních složek, nemá vliv na účinnost.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce:

Držitel rozhodnutí o registraci Cassella-med GmbH & Co. KG Gereonsmühlengasse 1

D-50670 Kolín nad Rýnem Německo

Výrobce

Klosterfrau Berlin GmbH Motzener Str. 41

D-12277 Berlin

Německo

Nattermann & Cie. GmbH Nattermannallee 1

50829 Cologne

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 4. 2019

Napsat komentář