Grimodin příbalový leták

Grimodin 600mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Grimodin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat

Jak se Grimodin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Grimodin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Grimodin a k čemu se používá

Přípravek Grimodin patří do skupiny přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Léčivou látkou přípravku Grimodin je gabapentinum.

Grimodin se používá k léčbě:

 • různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Lékař ošetřující Vás nebo Vaše dítě starší 6 let Vám předepíše Grimodin k léčbě epilepsie, pokud současná léčba nepomáhá plně kontrolovat onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte Vy nebo Vaše dítě starší 6 let Grimodin navíc k současné léčbě. Grimodin může být k léčbě dospělých a dospívajících ve věku 12 let a více používán i samostatně.
 • periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako pocit horka, pálení, pulzování, bodání, píchání, stahy, bolestivé, šimrání, necitlivost, mravenčení apod.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat Neužívejte Grimodin

 • jestliže jste alergický/á (přecitlivělý/á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
  • Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.
  • Podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
  • Pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).
  • Pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.

  Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání gabapentinu a vzniku závislosti. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo se závislostí.U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je gabapentin, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás takové myšlenky někdy vyskytnou, okamžitě se obraťte na svého lékaře.Důležitá informace o možné závažné reakciU malého počtu pacientů užívajících gabapentin se vyskytla alergická reakce nebo potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny. Musíte tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Grimodin.Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“.Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.Další léčivé přípravky a GrimodinInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě poruch spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných neurologických či psychiatrických problémů.Léky obsahující opioidy, například morfinUžíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Grimodin. Kromě toho může kombinace přípravku Grimodin s opioidy vyvolat ospalost, sedaci, útlum dýchání nebo smrt.Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)Je-li přípravek Grimodin užíván současně s antacidy, které obsahují hliník a hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Grimodin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Grimodin nejdříve dvě hodiny po podání antacida.Grimodin

  • pravděpodobně se vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.
  • může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Grimodin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Grimodin s jídlem

Grimodin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Přípravek Grimodin se nesmí v těhotenství užívat, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující používání gabapentinu těhotnými ženami, ale u jiných přípravků používaných k léčbě záchvatů bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více přípravků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře užívejte, pokud možno, pouze jeden přípravek pro léčbu záchvatů.

Vyhledejte ihned svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Grimodin otěhotníte, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete.

Užívání tohoto přípravku náhle nepřerušujte, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Grimodin, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojence nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Grimodin nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Grimodin může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Nesmíte řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý/á, že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše schopnosti vykonávat tyto činnosti.

Jak se Grimodin užívá

Vždy užívejte přípravek Grimodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající

Užijte takový počet tablet, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně. Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Použití u dětí od 6 let a starších:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou úvodní dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Doporučená dávka pro kontrolu epilepsie je 25 až 35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tableta(y) se užívají každý den, obvykle jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Grimodin se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je:

Dospělí:

Užijte takový počet tablet, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně.

Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování, pokud trpíte onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Grimodin, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Grimodin je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Grimodin je určen pro perorální podání. Vždy polykejte celé tablety, s dostatečným množstvím vody. Grimodin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Jestliže jste užil/a více přípravku Grimodin, než jste měl/a

Pokud Vy nebo někdo jiný náhodně užije více tablet nebo se domníváte, že nějakou tabletu spolklo dítě, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Protože tablety gabapentinu mohou způsobit ospalost, doporučuje se požádat další osobu, aby Vás dopravila k lékaři nebo do nemocnice, nebo abyste si zavolal/a záchranku. Vezměte s sebou zbylé tablety, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil/a.

Příznaky předávkování zahrnují závrať, dvojité vidění, zastřenou řeč, ztrátu vědomí, ospalost a průjem.

Jestliže jste zapomněl/a užít Grimodin

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal/a užívat Grimodin

Nepřestávejte užívat Grimodin, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně jednoho týdne. Přestanete-li užívat Grimodin náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Grimodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto léčivého přípravku objeví kterýkoli z následujících příznaků, neboť mohou být závažné:

 • Závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).
 • Úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).
 • Potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.
 • Grimodin může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude Grimodin vysazen. Neprodleně zkontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:
  • kožní vyrážka;
  • kopřivka;
  • horečka;
  • neustupující zduření uzlin;
  • otok rtů a jazyka;
  • zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí;
  • neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení;
  • těžká únava nebo slabost;
  • neočekávaná bolest svalů;
  • časté infekce.
   • virové infekce
   • pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
   • únava, horečka

   Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu z 10):

   • pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce ucha nebo jiné infekce
   • nízký počet bílých krvinek
   • nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
   • zloba vůči jiným lidem, zmatenost, kolísání nálady, deprese, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
   • křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolesti hlavy, citlivá kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy
   • rozmazané vidění, dvojité vidění
   • točení hlavy
   • vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
   • ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
   • vomitus (zvracení), nauzea (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest břicha, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
   • otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
   • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
   • potíže s erekcí (impotence)
   • otok dolních a horních končetin, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
   • snížení počtu bílých krvinek, přibývání na váze
   • náhodné zranění, zlomenina, odřenina

   Kromě toho bylo v klinických studiích u dětí často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 osobu ze 100):

   • alergické reakce jako je kopřivka;
   • omezená pohyblivost;
   • zrychlená srdeční činnost;
   • otok obličeje, trupu a končetin;
   • abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater;
   • pád;
   • potíže s myšlením;
   • zvýšení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)
   • agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)
   • potíže s polykáním

   Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

   • potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání);
   • snížení hladiny glukózy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou);
   • ztráta vědomí.

   Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit, jsou uvedeny níže:

   • snížení počtu trombocytů (krevních destiček)
   • sebevražedné myšlenky, halucinace
   • potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost
   • zvonění v uších
   • skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně;
   • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
   • zánět jater
   • akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence);
   • zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně;
   • nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi;
   • rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza)
   • změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy);
   • problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace;
   • nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
   • anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu.

  Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout, zda máte v dalším užívání přípravku Grimodin pokračovat.Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. Jiné nežádoucí účinky zahrnují:Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinekNahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Grimodin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Grimodin obsahuje

 • Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna potahovaná tableta obsahuje gabapentinum 600 mg.
 • Pomocnými látkami přípravku Grimodin potahované tablety, jsou:

Jádro: povidon 360, krospovidon, poloxamer 407, magnesium-stearát.

Potahová vrstva:

Opadry 20A28569 (hyprolosa, mastek).

Jak Grimodin vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, konvexní podlouhlé potahované tablety s vyraženým označením síly. Všechny potahované tablety jsou baleny v PVC+PVdC/Al blistru.

Dostupné velikosti balení jsou 10, 40, 50, 56, 60, 80, 98, 100, 120 nebo 180 potahovaných tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

WEST-PHARMA – Produções de Especialidades Farmacêuticas, S.A.

Rua João de Deus, n.º 11, Venda Nova, 2700-486 Amadora, Portugalsko

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas S.A.

Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalsko

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovenská republika: Grimodin

Portugalsko: Gabapentina Gabamox.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 16. 3. 2023

Grimodin 300mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Grimodin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat

Jak se Grimodin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Grimodin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Grimodin a k čemu se používá

Grimodin patří do skupiny přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Grimodin je gabapentinum.

Grimodin se používá k léčbě:

 • různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Grimodin k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Grimodin navíc k Vaší současné léčbě. Přípravek Grimodin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let používán i samostatně.
 • Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako pocit horka, pálení, pulzování, bodání, píchání, stahy, bolestivé, šimrání, necitlivost, mravenčení apod.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat Neužívejte Grimodin

 • jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  • Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.
  • Podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
  • Pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).
  • Pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.

  Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání gabapentinu a vzniku závislosti. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo se závislostí.U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je gabapentin, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás takové myšlenky někdy vyskytnou, okamžitě se obraťte na svého lékaře.Důležitá informace o možné závažné reakciU malého počtu pacientů užívajících gabapentin se vyskytla alergická reakce nebo potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny. Musíte tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Grimodin.Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“.Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.Další léčivé přípravky a GrimodinInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě poruch spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných neurologických či psychiatrických problémů.Léky obsahující opioidy, například morfinUžíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Grimodin. Kromě toho může kombinace přípravku Grimodin s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání.Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)Je-li přípravek Grimodin užíván současně s antacidy, které obsahují hliník a hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Grimodin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Grimodin nejdříve dvě hodiny po podání antacida.Grimodin:

  • pravděpodobně se vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.
  • může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Grimodin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Grimodin s jídlem

Grimodin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Grimodin se nesmí v těhotenství užívat, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující používání gabapentinu těhotnými ženami, ale u jiných přípravků, používaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více přípravků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře užívejte, pokud možno pouze jeden přípravek pro léčbu záchvatů.

Vyhledejte ihned svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Grimodin otěhotníte, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Užívání tohoto přípravku náhle nepřerušujte, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Grimodin, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojence nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Grimodin nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Grimodin může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Nesmíte řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše schopnosti vykonávat tyto činnosti.

Grimodin obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Grimodin užívá

Vždy užívejte přípravek Grimodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně. Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou úvodní dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Doporučená dávka pro kontrolu epilepsie je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolka(y) se užívají každý den, obvykle jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Grimodin se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je:

Dospělí:

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně.

Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování, pokud trpíte onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Grimodin, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Grimodin je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Grimodin je určen pro perorální podání. Vždy polykejte celé tobolky, s dostatečným množstvím vody.

Grimodin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Grimodin, než jste měl(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný náhodně užije více tobolek nebo se domníváte, že nějakou tobolku spolklo dítě, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Protože tobolky gabapentinu mohou způsobit ospalost, doporučuje se požádat další osobu, aby Vás dopravila k lékaři nebo do nemocnice, nebo abyste si zavolal(a) záchranku. Vezměte s sebou zbylé tobolky, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil(a).

Příznaky předávkování zahrnují závrať, dvojité vidění, zastřenou řeč, ztrátu vědomí, ospalost a mírný průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Grimodin

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Grimodin

Nepřestávejte užívat Grimodin, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně jednoho týdne. Přestanete-li užívat Grimodin náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Grimodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto léčivého přípravku objeví kterýkoli z následujících příznaků, neboť mohou být závažné:

 • Závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).
 • Úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy

(zánět slinivky).

 • Grimodin může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude Grimodin vysazen. Neprodleně kontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:
  • kožní vyrážka;
  • kopřivka;
  • horečka;
  • neustupující zduření uzlin;
  • otok rtů a jazyka;
  • zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí;
  • neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení;
  • těžká únava nebo slabost;
  • neočekávaná bolest svalů;
  • časté infekce.
 • Potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.
  • virové infekce
  • pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
  • únava, horečka

  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

  • pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce ucha nebo jiné infekce
  • nízký počet bílých krvinek
  • nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
  • zloba vůči jiným lidem, zmatenost, kolísání nálady, deprese, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
  • křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolesti hlavy, citlivá kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy
  • rozmazané vidění, dvojité vidění
  • točení hlavy
  • vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
  • ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
  • vomitus (zvracení), nauzea (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest břicha, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
  • otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
  • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
  • potíže s erekcí (impotence)
  • otok dolních a horních končetin, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
  • snížení počtu bílých krvinek, přibývání na váze
  • náhodné zranění, zlomenina, odřenina

  Kromě toho bylo v klinických studiích u dětí často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

  • alergické reakce jako je kopřivka;
  • omezená pohyblivost;
  • zrychlená srdeční činnost;
  • otok obličeje, trupu a končetin;
  • abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater;
  • pád;
  • potíže s myšlením;
  • zvýšení hladiny glukosy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)
  • agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)
  • potíže s polykáním.

  Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

  • potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání);
  • snížení hladiny glukosy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou);
  • ztráta vědomí.

  Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit, jsou uvedeny níže:

  • snížení počtu trombocytů (krevních destiček)
  • halucinace
  • potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost
  • zvonění v uších
  • skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně;
  • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
  • zánět jater
  • akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence);
  • zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně;
  • nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi;
  • rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza);
  • změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy);
  • problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace;
  • nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
  • anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu).

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout, zda máte v dalším užívání přípravku Grimodin pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Grimodin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v původním obalu.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Grimodin obsahuje

 • Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 nebo 400 mg.
 • Pomocnými látkami přípravku Grimodin jsou:

Obsah tobolky: monohydrát laktosy kukuřičný škrob mastek

Složení 300mg tobolky (č. 0, tmavě zelená a bílá) Víčko: indigokarmín (E132) oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) želatina

Tělo: oxid titaničitý (E171) želatina

Složení 400mg tobolky (č. 0, zelená a bílá) Víčko: indigokarmín (E132) oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) želatina

Tělo: oxid titaničitý (E171) želatina

Jak Grimodin vypadá a co obsahuje toto balení

Grimodin 300 mg: tvrdé tobolky n°0 se zeleným víčkem a bílým tělem tobolky, obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Grimodin 400 mg: tvrdé tobolky n°0 se zeleným víčkem a bílým tělem tobolky, obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Grimodin je balen v PVC+PVDC/Al blistrech.

K dispozici jsou velikosti balení po 40, 50, 56, 60, 80, 98, 100, 120 nebo 180 tvrdých tobolkách pro síly

300 mg nebo 400 mg.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n.º 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalsko

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovenská republika: Grimodin

Portugalsko: Gabapentina Gabamox.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 3. 2023

Grimodin 400mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře, lékárníka, nebo zdravotní sestry.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je Grimodin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat

Jak se Grimodin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Grimodin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Grimodin a k čemu se používá

Grimodin patří do skupiny přípravků používaných k léčbě epilepsie a periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů).

Léčivou látkou přípravku Grimodin je gabapentinum.

Grimodin se používá k léčbě:

 • různých forem epilepsie (záchvaty postihující nejdříve určitou část mozku, které se později mohou, ale nemusejí šířit do ostatních částí mozku). Váš lékař Vám předepíše přípravek Grimodin k léčbě epilepsie, pokud Vaše současná léčba nepomáhá plně kontrolovat Vaše onemocnění. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte přípravek Grimodin navíc k Vaší současné léčbě. Přípravek Grimodin může být k léčbě dospělých a dětí nad 12 let používán i samostatně.
 • Periferní neuropatické bolesti (dlouho přetrvávající bolest způsobená poškozením nervů). Periferní neuropatická bolest (postihující hlavně nohy a/nebo paže) může být zapříčiněna nejrůznějšími onemocněními, jako je např. diabetes (cukrovka) nebo pásový opar. Pocity bolesti lze popsat jako pocit horka, pálení, pulzování, bodání, píchání, stahy, bolestivé, šimrání, necitlivost, mravenčení apod.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Grimodin užívat Neužívejte Grimodin

 • jestliže jste alergický(á) na gabapentin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  • Trpíte-li onemocněním ledvin, Váš lékař Vám může upravit dávkování.
  • Podstupujete-li hemodialýzu (očišťování krve od zplodin látkové výměny při selhání ledvin), informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost.
  • Pokud se u Vás objeví příznaky, jako jsou úporné bolesti břicha, je Vám na nevolno a zvracíte, ihned kontaktujte svého lékaře, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy (zánět slinivky).
  • Pokud máte onemocnění nervového systému, poruchu dýchání nebo je Vám více než 65 let, lékař Vám může předepsat jiný režim dávkování.

  Po uvedení přípravku na trh byly hlášeny případy zneužívání gabapentinu a vzniku závislosti. Poraďte se se svým lékařem, pokud jste v minulosti měl(a) problémy se zneužíváním léků nebo se závislostí.U malého počtu lidí léčených antiepileptiky, jako je gabapentin, se vyskytly myšlenky na sebepoškození nebo sebevraždu. Pokud se u Vás takové myšlenky někdy vyskytnou, okamžitě se obraťte na svého lékaře.Důležitá informace o možné závažné reakciU malého počtu pacientů užívajících gabapentin se vyskytla alergická reakce nebo potenciální závažná kožní reakce, které se mohou vyvinout v mnohem závažnější potíže, pokud nejsou léčeny. Musíte tyto příznaky znát a mít je na paměti během užívání přípravku Grimodin.Přečtěte si popis těchto příznaků v bodu 4 této příbalové informace v části „Kontaktujte svého lékaře ihned, jakmile po užití tohoto přípravku zaznamenáte kterýkoli z následujících příznaků, protože může být závažný“.Pokud pociťujete slabost, citlivost nebo bolest svalů a současně se necítíte dobře, případně máte horečku, můžete trpět neobvyklým rozkladem svalových buněk, což je život ohrožující stav, který může vést k poruše ledvin. Můžete rovněž zaznamenat změnu barvy moči a změny ve výsledcích krevních testů (konkrétně zvýšení hladiny krevní kreatinfosfokinázy). Pokud zaznamenáte jakýkoli z uvedených příznaků, ihned kontaktujte svého lékaře.Další léčivé přípravky a GrimodinInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat.Lékaře (nebo lékárníka) informujte zejména v případě, že užíváte nebo jste v nedávné době užíval(a) přípravky k léčbě epileptických záchvatů (křečí), přípravky k léčbě poruch spánku, deprese, úzkosti nebo jakýchkoli jiných neurologických či psychiatrických problémů.Léky obsahující opioidy, například morfinUžíváte-li léky obsahující opioidy (například morfin), oznamte to svému lékaři nebo lékárníkovi, protože opioidy mohou zvýšit účinek přípravku Grimodin. Kromě toho může kombinace přípravku Grimodin s opioidy vyvolat příznaky, jako je ospalost a/nebo útlum dýchání.Léky neutralizující žaludeční kyselinu (antacida)Je-li přípravek Grimodin užíván současně s antacidy, které obsahují hliník a hořčík, může být sníženo vstřebávání přípravku Grimodin ze žaludku. Doporučuje se proto užívat Grimodin nejdříve dvě hodiny po podání antacida.Grimodin:

  • pravděpodobně se vzájemně neovlivňuje s jinými léky proti epilepsii ani perorálními antikoncepčními přípravky.
  • může zkreslit výsledky některých laboratorních testů. Podstupujete-li vyšetření moči, oznamte svému lékaři nebo v nemocnici, jaké léčivé přípravky užíváte.

(uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Grimodin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Grimodin s jídlem

Grimodin lze užívat s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Těhotenství

Grimodin se nesmí v těhotenství užívat, neurčí-li lékař jinak. Ženy, které mohou otěhotnět, musí používat spolehlivou antikoncepci.

Nebyly provedeny žádné studie sledující používání gabapentinu těhotnými ženami, ale u jiných přípravků, používaných k léčbě záchvatů, bylo hlášeno zvýšené riziko poškození plodu, zvláště bylo-li užíváno více přípravků pro léčbu záchvatů současně. Během těhotenství proto pod dohledem lékaře užívejte, pokud možno pouze jeden přípravek pro léčbu záchvatů.

Vyhledejte ihned svého lékaře, jestliže během užívání přípravku Grimodin otěhotníte, myslíte si, že byste mohla být těhotná nebo těhotenství plánujete. Užívání tohoto přípravku náhle nepřerušujte, může to vyvolat záchvat, který může mít pro Vás i Vaše dítě závažné důsledky.

Kojení

Gabapentin, léčivá látka přípravku Grimodin, se vylučuje do mateřského mléka. Vzhledem k tomu, že účinky na kojence nejsou známy, kojení se během léčby přípravkem Grimodin nedoporučuje.

Plodnost

Ve studiích na zvířatech nebyl pozorován žádný účinek na plodnost.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Grimodin může způsobovat závratě, ospalost a únavu. Nesmíte řídit, obsluhovat složité stroje nebo se zabývat jinými potenciálně nebezpečnými činnostmi, dokud si nebudete jistý(á), že tento lék nepříznivě neovlivňuje Vaše schopnosti vykonávat tyto činnosti.

Grimodin obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Jak se Grimodin užívá

Vždy užívejte přípravek Grimodin přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Váš lékař určí, jaká dávka pro Vás bude vhodná.

Epilepsie, doporučená dávka je:

Dospělí a dospívající:

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně. Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Děti ve věku od 6 let a starší:

Dávka podaná dítěti je stanovena lékařem a je vypočítána z jeho tělesné hmotnosti. Léčba bývá zahájena nízkou úvodní dávkou, která může být postupně zvyšována po dobu přibližně 3 dnů. Doporučená dávka pro kontrolu epilepsie je 25-35 mg/kg/den. Obvykle je podávána ve 3 jednotlivých dávkách; tobolka(y) se užívají každý den, obvykle jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Grimodin se nedoporučuje používat u dětí do 6 let.

Periferní neuropatická bolest, doporučená dávka je:

Dospělí:

Užijte takový počet tobolek, jaký Vám doporučil Váš lékař. Váš lékař Vám bude obvykle zvyšovat dávku postupně. Zahajovací dávka se pohybuje obvykle v rozmezí 300 až 900 mg denně.

Poté může být, na základě doporučení lékaře, dávka postupně zvýšena až na maximální dávku 3600 mg denně. Váš lékař Vám sdělí, že máte užívat tuto dávku rozdělenou do 3 dávek denně, tj. jednou ráno, jednou odpoledne a jednou večer.

Trpíte-li onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu

Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkování, pokud trpíte onemocněním ledvin nebo podstupujete hemodialýzu.

Jste-li starší pacient (nad 65 let), můžete užívat obvyklou dávku přípravku Grimodin, pokud nemáte problémy s ledvinami. Pokud máte potíže s ledvinami, Váš lékař Vám může předepsat jiné dávkovací schéma a/nebo dávky.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Grimodin je příliš silný nebo příliš slabý, co nejdříve to sdělte svému lékaři nebo lékárníkovi.

Způsob podání

Grimodin je určen pro perorální podání. Vždy polykejte celé tobolky, s dostatečným množstvím vody.

Grimodin nepřestávejte užívat, dokud Vám Váš lékař nedoporučí léčbu ukončit.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Grimodin, než jste měl(a)

Pokud Vy nebo někdo jiný náhodně užije více tobolek nebo se domníváte, že nějakou tobolku spolklo dítě, kontaktujte neprodleně svého lékaře nebo nejbližší lékařskou pohotovost. Protože tobolky gabapentinu mohou způsobit ospalost, doporučuje se požádat další osobu, aby Vás dopravila k lékaři nebo do nemocnice, nebo abyste si zavolal(a) záchranku. Vezměte s sebou zbylé tobolky, obal od přípravku a příbalovou informaci, aby bylo možné určit, jaký lék jste užil(a).

Příznaky předávkování zahrnují závrať, dvojité vidění, zastřenou řeč, ztrátu vědomí, ospalost a mírný průjem.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Grimodin

Zapomenete-li užít dávku, užijte ji, jakmile si vzpomenete, pokud ještě není čas na další dávku. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil/a vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Grimodin

Nepřestávejte užívat Grimodin, dokud Vám to neurčí Váš lékař. Je-li Vaše léčba ukončena, je třeba učinit tak postupně během nejméně jednoho týdne. Přestanete-li užívat Grimodin náhle nebo dříve, než Vám určí Váš lékař, vystavujete se zvýšenému riziku záchvatů.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Grimodin nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Okamžitě se obraťte na svého lékaře, pokud se u Vás po užití tohoto léčivého přípravku objeví kterýkoli z následujících příznaků, neboť mohou být závažné:

 • Závažné kožní reakce vyžadující okamžitou lékařskou péči, otok rtů a obličeje, kožní vyrážka a zčervenání a/nebo ztráta vlasů (tyto mohou být příznaky závažných alergických reakcí).
 • Úporná bolest břicha, nevolnost a zvracení, protože toto mohou být příznaky akutní pankreatitidy

(zánět slinivky).

 • Grimodin může způsobit závažnou nebo až život ohrožující alergickou reakci, která může postihnout kůži nebo jiné části vašeho těla jako jsou játra nebo krevní buňky. Při tomto typu reakce se u Vás může (ale nemusí) vyskytnout kožní vyrážka. Tato reakce může způsobit, že budete přijat do nemocnice nebo že Vám bude Grimodin vysazen. Neprodleně kontaktujte svého lékaře, pokud se u vás objeví některý z následujících projevů:
  • kožní vyrážka;
  • kopřivka;
  • horečka;
  • neustupující zduření uzlin;
  • otok rtů a jazyka;
  • zežloutnutí kůže nebo bělma Vašich očí;
  • neobvyklá tvorba modřin nebo krvácení;
  • těžká únava nebo slabost;
  • neočekávaná bolest svalů;
  • časté infekce.
 • Potíže s dýcháním, které mohou v případě, že jsou závažného charakteru, vyžadovat k zajištění normálního dýchání naléhavou a intenzivní péči.
  • virové infekce
  • pocit ospalosti, závratě, ztráta koordinace
  • únava, horečka

  Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu ze 100):

  • pneumonie (zápal plic), infekce dýchacích cest, infekce močových cest, infekce ucha nebo jiné infekce
  • nízký počet bílých krvinek
  • nechutenství, zvýšená chuť k jídlu
  • zloba vůči jiným lidem, zmatenost, kolísání nálady, deprese, úzkost, nervozita, obtíže s myšlením
  • křeče, trhavé pohyby, poruchy řeči, ztráta paměti, třes, nespavost, bolesti hlavy, citlivá kůže, snížení smyslového vnímání, poruchy koordinace, mimovolné pohyby očí, zesílené, oslabené nebo chybějící reflexy
  • rozmazané vidění, dvojité vidění
  • točení hlavy
  • vysoký krevní tlak, zrudnutí nebo rozšíření cév
  • ztížené dýchání, zánět průdušek, bolest v krku, kašel, pocit sucha v nose
  • vomitus (zvracení), nauzea (pocit na zvracení), onemocnění zubů, zánět dásní, průjem, bolest břicha, zažívací potíže, zácpa, sucho v ústech nebo v hrdle, nadýmání
  • otok obličeje, modřiny, vyrážka, svědění, akné
  • bolest kloubů, bolest svalů, bolest zad, záškuby
  • potíže s erekcí (impotence)
  • otok dolních a horních končetin, potíže s chůzí, slabost, bolest, pocit nemoci, příznaky podobné chřipce
  • snížení počtu bílých krvinek, přibývání na váze
  • náhodné zranění, zlomenina, odřenina

  Kromě toho bylo v klinických studiích u dětí často pozorováno agresivní chování a trhavé pohyby.Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 1000):

  • alergické reakce jako je kopřivka;
  • omezená pohyblivost;
  • zrychlená srdeční činnost;
  • otok obličeje, trupu a končetin;
  • abnormální výsledky krevních testů, ukazující na onemocnění jater;
  • pád;
  • potíže s myšlením;
  • zvýšení hladiny glukosy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou)
  • agitovanost (stav chronického neklidu a neúmyslných bezúčelných pohybů)
  • potíže s polykáním.

  Vzácné (mohou postihnout až 1 pacienta z 1000):

  • potíže s dýcháním, mělké dýchání (útlum dýchání);
  • snížení hladiny glukosy v krvi (nejčastěji pozorováno u pacientů s cukrovkou);
  • ztráta vědomí.

  Nežádoucí účinky, jejichž četnost výskytu z dostupných údajů nelze určit, jsou uvedeny níže:

  • snížení počtu trombocytů (krevních destiček)
  • halucinace
  • potíže s abnormálními pohyby jako je svíjení, trhavé pohyby a ztuhlost
  • zvonění v uších
  • skupina nežádoucích účinků, které mohou zahrnovat otok lymfatických uzlin (izolované malé vyvýšené bulky pod kůží), horečku, vyrážku a zánět jater, vyskytující se současně;
  • zežloutnutí kůže a očí (žloutenka)
  • zánět jater
  • akutní selhání ledvin, únik moči (inkontinence);
  • zvětšení objemu prsů, zvětšení prsní tkáně;
  • nežádoucí účinky po náhlém vysazení gabapentinu (úzkost, poruchy spánku, nevolnost, bolest, pocení), bolest na hrudi;
  • rozklad svalových vláken (rhabdomyolýza);
  • změna ve výsledcích krevních testů (zvýšení hladiny kreatinfosfokinázy);
  • problémy se sexuální funkcí, včetně neschopnosti dosáhnout orgasmu, opožděná ejakulace;
  • nízká hladina sodíku v krvi (hyponatrémie)
  • anafylaxe (závažná, potenciálně život ohrožující alergická reakce zahrnující obtížné dýchání, otok rtů, hrdla a jazyka a hypotenzi (nízký krevní tlak) vyžadující akutní léčbu).

Tyto projevy mohou být prvními známkami závažné reakce. Lékař by Vás měl vyšetřit a rozhodnout, zda máte v dalším užívání přípravku Grimodin pokračovat.

Podstupujete-li hemodialýzu, informujte lékaře, zaznamenáte-li bolest svalů a/nebo slabost. Jiné nežádoucí účinky zahrnují:

Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 osobu z 10):

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Grimodin uchovávat

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 ºC. Uchovávejte v původním obalu.

Přípravek nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Grimodin obsahuje

 • Léčivou látkou je gabapentinum. Jedna tvrdá tobolka obsahuje gabapentinum 300 nebo 400 mg.
 • Pomocnými látkami přípravku Grimodin jsou:

Obsah tobolky: monohydrát laktosy kukuřičný škrob mastek

Složení 300mg tobolky (č. 0, tmavě zelená a bílá) Víčko: indigokarmín (E132) oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) želatina

Tělo: oxid titaničitý (E171) želatina

Složení 400mg tobolky (č. 0, zelená a bílá) Víčko: indigokarmín (E132) oxid titaničitý (E171) žlutý oxid železitý (E172) želatina

Tělo: oxid titaničitý (E171) želatina

Jak Grimodin vypadá a co obsahuje toto balení

Grimodin 300 mg: tvrdé tobolky n°0 se zeleným víčkem a bílým tělem tobolky, obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Grimodin 400 mg: tvrdé tobolky n°0 se zeleným víčkem a bílým tělem tobolky, obsahující bílý až téměř bílý prášek.

Grimodin je balen v PVC+PVDC/Al blistrech.

K dispozici jsou velikosti balení po 40, 50, 56, 60, 80, 98, 100, 120 nebo 180 tvrdých tobolkách pro síly

300 mg nebo 400 mg.

Na trhu nemusí být k dispozici všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Egis Pharmaceuticals PLC

1106 Budapešť, Keresztúri út 30-38. Maďarsko

Výrobce

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n.º 2, Abrunheira, 2710-089 Sintra, Portugalsko

Farmalabor – Produtos Farmacêuticos, S.A.

Zona Industrial de Condeixa-a-Nova, 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugalsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Lotyšsko, Rumunsko, Slovenská republika: Grimodin

Portugalsko: Gabapentina Gabamox.

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 3. 2023

Napsat komentář