Gribero příbalový leták

Gribero 75mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gribero a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat

Jak se přípravek Gribero užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gribero uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Gribero a k čemu se používá

Gribero obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát a patří do skupiny léků označovaných jako antikoagulancia. Účinkuje tak, že zablokuje látku, která se v těle účastní na tvorbě krevních sraženin.

Gribero se používá u dospělých k:

 • předcházení vzniku krevních sraženin v žilách po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu.

Gribero se používá u dětí k:

 • léčbě krevních sraženin a k předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat Neužívejte přípravek Gribero

 • jestliže jste alergický(á) na dabigatran-etexilát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin
 • jestliže v současnosti krvácíte
 • jestliže máte onemocnění některého tělesného orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávná operace mozku nebo očí)
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení. Ten může být vrozený, neznámé příčiny nebo způsobený jinými léky.
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (např. warfarin, rivaroxaban, apixaban nebo heparin), kromě přechodu na jinou antikoagulační léčbu, pokud máte žilní nebo tepenný katétr (hadičku), kterým je Vám podáván heparin k udržení průchodnosti těchto katétrů, nebo pokud se provádí výkon zvaný katetrizační ablace u fibrilace síní, který vrací Váš srdeční rytmus k normálu
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce jater nebo jaterním onemocněním, které by případně mohlo být příčinou úmrtí
 • jestliže užíváte ústy ketokonazol nebo itrakonazol, léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí
 • jestliže užíváte ústy cyklosporin, léčivý přípravek, který zabraňuje vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu
 • jestliže užíváte dronedaron, léčivý přípravek užívaný k léčbě abnormálního srdečního rytmu
 • jestliže užíváte kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir, antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C
 • jestliže máte umělou srdeční chlopeň, která vyžaduje trvalé ředění krve.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gribero se poraďte se svým lékařem. Možná bude také třeba se během léčby tímto léčivým přípravkem poradit s lékařem v případě, že pocítíte příznaky nebo budete muset podstoupit chirurgický výkon.

Informujte svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte nebo která jste prodělal(a), a to zejména o těch, která jsou uvedena v následujícím seznamu:

 • jestliže máte zvýšené riziko krvácení, jako například:
  • jestliže se u Vás v nedávné době objevilo krvácení
  • jestliže jste během minulého měsíce podstoupil(a) biopsii (chirurgické vynětí tkáně)
  • jestliže jste prodělal(a) těžké poranění (například zlomeninu kosti, poranění hlavy nebo jakékoli poranění vyžadující chirurgické ošetření)
  • jestliže trpíte zánětem jícnu nebo žaludku
  • jestliže máte problémy se zpětným pronikáním žaludeční šťávy do jícnu (tzv. reflux)
  • jestliže užíváte léky, které mohou zvýšit riziko krvácení; viz část „Další léčivé přípravky a přípravek Gribero“ níže
  • jestliže užíváte protizánětlivé léky, jako je diklofenak, ibuprofen, piroxikam
  • jestliže trpíte bakteriální endokarditidou (infekcí srdeční výstelky)
  • jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo trpíte dehydratací (příznaky zahrnují pocit žízně a snížené množství tmavě zbarvené (koncentrované)/zpěněné moči)
  • jestliže je Vám více než 75 let
  • jestliže jste dospělý pacient a Vaše tělesná hmotnost je 50 kg nebo méně
  • pouze při použití u dětí: jestliže má dítě infekci v mozku nebo v okolních tkáních.
 • jestliže jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu) nebo u Vás byl diagnostikován stav, který zvyšuje riziko vzniku srdeční příhody.
 • jestliže máte onemocnění jater, které způsobuje změny výsledků krevních testů. Užívání tohoto léčivého přípravku není v tomto případě doporučeno.

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Gribero

 • jestliže musíte podstoupit operaci:

V tomto případě budete muset přípravek Gribero dočasně vysadit z důvodu zvýšeného rizika krvácení během operace a krátce po ní. Je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.

 • pokud operace zahrnuje zavedení katétru nebo podání injekce do páteře (např. pro epidurální nebo spinální anestezii nebo snížení bolesti):
  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.
  • informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás po ukončení anestezie objeví necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo problémy se střevem nebo močovým měchýřem, jelikož je nutná neodkladná péče.
 • při pádu nebo zranění v průběhu léčby, zejména pokud se uhodíte do hlavy, vyhledejte okamžitě lékaře. Možná budete muset být lékařem vyšetřen(a), protože můžete mít zvýšené riziko krvácení.
 • jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.

Další léčivé přípravky a přípravek Gribero

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště je třeba, abyste informoval(a) svého lékaře před užitím přípravku Gribero, pokud užíváte některý z níže uvedených léků:

 • léčivé přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin, fenprokumon, acenokumarol, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban, kyselina acetylsalicylová)
 • léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol), pokud nejsou aplikovány pouze na kůži
 • léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, dronedaron, chinidin, verapamil)

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, lékař Vám může říci, abyste užíval(a) sníženou dávku přípravku Gribero podle typu onemocnění, pro které Vám je předepsán. Viz také bod 3.

 • léčivé přípravky, které zabraňují vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu (například takrolimus, cyklosporin)
 • kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir (antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C)
 • protizánětlivé léčivé přípravky a léčivé přípravky proti bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, diklofenak)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese
 • léčivé přípravky k léčbě deprese, které se nazývají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
 • rifampicin nebo klarithromycin (dvě antibiotika)
 • protivirové léčivé přípravky k léčbě AIDS (např. ritonavir)
 • určité léčivé přípravky k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vliv přípravku Gribero na těhotenství a nenarozené dítě není znám. V těhotenství nemáte tento léčivý přípravek užívat, pokud Vám lékař nesdělí, že je to bezpečné. Ženy v plodném věku se během léčby přípravkem Gribero mají vyhnout otěhotnění.

Během léčby přípravkem Gribero nemáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gribero nemá žádné známé účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Gribero obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Gribero užívá

Tobolky přípravku Gribero lze použít u dospělých a u dětí starších než 8 let, které jsou schopné spolknout tobolky vcelku. K léčbě dětí mladších než 8 let jsou k dispozici jiné lékové formy vhodné pro tuto věkovou kategorii.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Užívejte přípravek Gribero tak, jak Vám doporučil lékař, při následujících onemocněních:

Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu

Doporučená dávka je 220 mg jednou denně (užívá se ve formě 2 tobolek o síle 110 mg).

Jestliže máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu nebo pokud je Vám 75 let nebo více, doporučená dávka je 150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek o síle 75 mg).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, doporučená dávka je 150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek o síle 75 mg).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil a máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu, je třeba dávku přípravku Gribero snížit na 75 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

U obou typů operace nesmí být léčba zahájena, jestliže dochází ke krvácení v místě operace. Jestliže léčbu nelze zahájit dříve než následující den po operaci, dávkování je třeba zahájit 2 tobolkami jednou denně.

Po operaci s náhradou kolenního kloubu

Léčbu přípravkem Gribero máte zahájit během 1-4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky.

Poté je třeba pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 10 dní.

Po operaci s náhradou kyčelního kloubu

Léčbu přípravkem Gribero máte zahájit během 1-4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky.

Poté je třeba pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 28-35 dní.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Přípravek Gribero se má užívat dvakrát denně, jedna dávka ráno a jedna dávka večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Interval mezi dávkami má být co nejbližší 12 hodinám.

Doporučená dávka závisí na tělesné hmotnosti a věku. Správnou dávku Vám doporučí lékař.

V průběhu léčby Vám lékař může dávku upravit. Užívejte dále všechny ostatní léky, pokud Vám lékař neřekne, že některé máte přestat užívat.

Tabulka 1 ukazuje jednotlivé a celkové denní dávky přípravku Gribero v miligramech (mg). Dávky závisí na tělesné hmotnosti v kilogramech (kg) a věku pacienta v rocích.

Tabulka 1: Dávkovací tabulka přípravku Gribero tobolky

Kombinace tělesné hmotnosti/věku

Jednotlivá dávka v mg

Celková denní dávka v mg

Tělesná hmotnost v kg

Věk v rocích

11 až méně než 13 kg

8 až méně než 9 let

75

150

13 až méně než 16 kg

8 až méně než 11 let

110

220

16 až méně než 21 kg

8 až méně než 14 let

110

220

21 až méně než 26 kg

8 až méně než 16 let

150

300

26 až méně než 31 kg

8 až méně než 18 let

150

300

31 až méně než 41 kg

8 až méně než 18 let

185

370

41 až méně než 51 kg

8 až méně než 18 let

220

440

51 až méně než 61 kg

8 až méně než 18 let

260

520

61 až méně než 71 kg

8 až méně než 18 let

300

600

71 až méně než 81 kg

8 až méně než 18 let

300

600

81 kg nebo vyšší

10 až méně než 18 let

300

600

Jednotlivé dávky vyžadující kombinace více než jedné tobolky:

300 mg: dvě 150mg tobolky nebo čtyři 75mg tobolky

260 mg: jedna 110mg a jedna 150mg tobolka nebo jedna 110mg a dvě 75mg tobolky

220 mg: jako dvě 110mg tobolky

185 mg: jako jedna 75mg a jedna 110mg tobolka 150 mg: jako jedna 150mg tobolka nebo dvě 75mg tobolky

Jak se přípravek Gribero užívá

Přípravek Gribero může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tobolku je třeba spolknout celou a zapít sklenicí vody, aby se zajistil přesun tobolky do žaludku. Tobolku nelámejte, nekousejte ani nevysypávejte obsah tobolky, protože se tím může zvýšit riziko krvácení.

Návod na otevření blistrů

 • Protlačte tobolky přes fólii blistru

Návod pro lahvičku

 • Pro otevření stlačte víčko a otočte jím.

Změna antikoagulační léčby

Neměňte svou antikoagulační léčbu bez příslušných pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gribero, než jste měl(a)

Příliš velká dávka tohoto léčivého přípravku zvyšuje riziko krvácení. Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek. K dispozici jsou specifické možnosti léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gribero

Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu Pokračujte v užívání zbývajících denních dávek přípravku Gribero další den ve stejnou denní dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí Zapomenutou dávku lze užít ještě do 6 hodin před následující řádnou dávkou.

Zapomenutou dávku je nutno zcela vynechat, pokud zbývající čas do další řádné dávky je kratší než

6 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gribero

Užívejte přípravek Gribero přesně tak, jak Vám byl předepsán. Neukončujte užívání tohoto léčivého přípravku bez předchozí porady se svým lékařem, protože by mohlo být vyšší riziko vzniku krevní sraženiny, pokud léčbu ukončíte předčasně. Pokud se u Vás objeví po užití přípravku Gribero poruchy trávení, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gribero ovlivňuje srážení krve, a proto většina nežádoucích účinků souvisí s příznaky, jako jsou podlitiny nebo krvácení. Může se vyskytnout závažné nebo významné krvácení, které představuje nejzávažnější nežádoucí účinek, a bez ohledu na místo, kde k němu došlo, může toto krvácení vést k poškození zdraví, ohrožení na životě nebo dokonce k úmrtí. V některých případech tato krvácení nemusí být zjevná.

Jestliže zaznamenáte jakékoli krvácení, které samo nepřestane, nebo pokud zaznamenáte známky rozsáhlého krvácení (výjimečná slabost, únava, bledost, závrať, bolest hlavy nebo nevysvětlitelný otok), ihned informujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout o podrobnějším sledování nebo změnit Vaši léčbu.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí.

Možné nežádoucí účinky uvedené níže jsou seskupeny podle toho, s jakou pravděpodobností nastávají. Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena), z hemoroidů, z konečníku, pod kůži, do kloubu, při poranění nebo po něm nebo po operaci
 • Vznik krevního výronu nebo modřiny po operaci
 • Přítomnost krve ve stolici zjištěná laboratorním testem
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles podílu krvinek
 • Alergická reakce
 • Zvracení
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Nevolnost
 • Sekrece z rány (vylučování tekutiny z rány vzniklé chirurgickým výkonem)
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do mozku, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Krví zbarvený výtok v místě vstupu katétru do žíly
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Pokles počtu červených krvinek po operaci
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Poruchy trávení
 • Potíže při polykání
 • Vylučování tekutiny z rány
 • Vylučování tekutiny z pooperační rány

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Vypadávání vlasů

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Vznik krevního výronu
 • Krvácení z nosu
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Zvracení
 • Nevolnost
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Poruchy trávení
 • Vypadávání vlasů
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Krvácení může nastat do žaludku nebo do střeva, z mozku, z konečníku, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Pokles podílu krvinek
 • Svědění
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Alergická reakce
 • Potíže při polykání
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Nedostatek bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do kloubu nebo při poranění, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Krvácení může nastat z hemoroidů
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Gribero uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr a lahvička

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička

Po prvním otevření musí být léčivý přípravek spotřebován do 60 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Gribero obsahuje

 • Léčivou látkou je dabigatran-etexilát. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 75 mg dabigatran-etexilátu

(ve formě mesilátu).

 • Pomocnými látkami jsou:
  • Obsah tobolky: Kyselina vinná, hypromelosa (E 464), mastek, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.
  • Tobolka: Oxid titaničitý (E 171) a hypromelosa (E 464).
  • Černý potiskový inkoust: Šelak (E 904), propylenglykol (E 1520), hydroxid draselný

(E 525), černý oxid železitý (E 172).

Jak Gribero vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka

Tobolky velikosti 2 s bílým neprůhledným víčkem s potiskem ‚MD‘ a bílým neprůhledným tělem s potiskem ‚75‘, vytištěným černým inkoustem, obsahující směs bílých až světle žlutých pelet a světle žlutého granulátu.

Gribero je k dispozici v baleních:

Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10, 30, 60, 100, 180 a 200 tvrdých tobolek.

Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 100 x 1, 180 x 1 a 200 x 1 tvrdou tobolku v perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 3 balení po 60 x 1 tvrdé tobolce (180 tvrdých tobolek) v Opa/Al/ vysoušedlo PE- Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 2 balení po 50 x 1 tvrdé tobolce (100 tvrdých tobolek) v Opa/Al/ vysoušedlo PE- Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Polypropylenová lahvička s polypropylenovým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem obsahující 60 tvrdých tobolek. Vysoušedlo nepolykejte.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Gribero 75 mg – Hartkapseln

Bulharsko

Gribero 75 mg hard capsules

Česká republika

Gribero

Estonsko

Gribero

Řecko

Gribero

Chorvatsko

Gribero 75 mg tvrde kapsule

Litva

Gribero 75 mg kietosios kapsulės

Lotyšsko

Gribero 75 mg cietās kapsulas

Polsko

Gribero

Rumunsko

Gribero 75 mg capsule

Slovinsko

Gribero 75 mg trde kapsule

Slovenská republika

Gribero 75 mg tvrdé kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 9. 2023

Gribero 110mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gribero a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat

Jak se přípravek Gribero užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gribero uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Gribero a k čemu se používá

Gribero obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát a patří do skupiny léků označovaných jako antikoagulancia. Účinkuje tak, že zablokuje látku, která se v těle účastní na tvorbě krevních sraženin.

Gribero se používá u dospělých k:

 • předcházení vzniku krevních sraženin v žilách po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu.
 • předcházení krevním sraženinám v mozku (cévní mozková příhoda) a jiných cévách v těle, pokud máte nepravidelný srdeční tep označovaný jako nevalvulární fibrilace síní a nejméně jeden další rizikový faktor.
 • léčbě krevních sraženin v žilách nohou a plic a k předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic.

Gribero se používá u dětí k:

 • léčbě krevních sraženin a k předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat Neužívejte přípravek Gribero

 • jestliže jste alergický(á) na dabigatran-etexilát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin
 • jestliže v současnosti krvácíte
 • jestliže máte onemocnění některého tělesného orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávná operace mozku nebo očí)
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení. Ten může být vrozený, neznámé příčiny nebo způsobený jinými léky.
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (např. warfarin, rivaroxaban, apixaban nebo heparin), kromě přechodu na jinou antikoagulační léčbu, pokud máte žilní nebo tepenný katétr (hadičku), kterým je Vám podáván heparin k udržení průchodnosti těchto katétrů, nebo pokud se provádí výkon zvaný katetrizační ablace u fibrilace síní, který vrací Váš srdeční rytmus k normálu
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce jater nebo jaterním onemocněním, které by případně mohlo být příčinou úmrtí
 • jestliže užíváte ústy ketokonazol nebo itrakonazol, léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí
 • jestliže užíváte ústy cyklosporin, léčivý přípravek, který zabraňuje vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu
 • jestliže užíváte dronedaron, léčivý přípravek užívaný k léčbě abnormálního srdečního rytmu
 • jestliže užíváte kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir, antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C
 • jestliže máte umělou srdeční chlopeň, která vyžaduje trvalé ředění krve.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gribero se poraďte se svým lékařem. Možná bude také třeba se během léčby tímto léčivým přípravkem poradit s lékařem v případě, že pocítíte příznaky nebo budete muset podstoupit chirurgický výkon.

Informujte svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte nebo která jste prodělal(a), a to zejména o těch, která jsou uvedena v následujícím seznamu:

 • jestliže máte zvýšené riziko krvácení, jako například:
  • jestliže se u Vás v nedávné době objevilo krvácení
  • jestliže jste během minulého měsíce podstoupil(a) biopsii (chirurgické vynětí tkáně)
  • jestliže jste prodělal(a) těžké poranění (například zlomeninu kosti, poranění hlavy nebo jakékoli poranění vyžadující chirurgické ošetření)
  • jestliže trpíte zánětem jícnu nebo žaludku
  • jestliže máte problémy se zpětným pronikáním žaludeční šťávy do jícnu (tzv. reflux)
  • jestliže užíváte léky, které mohou zvýšit riziko krvácení; viz část „Další léčivé přípravky a přípravek Gribero“ níže
  • jestliže užíváte protizánětlivé léky, jako je diklofenak, ibuprofen, piroxikam
  • jestliže trpíte bakteriální endokarditidou (infekcí srdeční výstelky)
  • jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo trpíte dehydratací (příznaky zahrnují pocit žízně a snížené množství tmavě zbarvené (koncentrované)/zpěněné moči)
  • jestliže je Vám více než 75 let
  • jestliže jste dospělý pacient a Vaše tělesná hmotnost je 50 kg nebo méně
  • pouze při použití u dětí: jestliže má dítě infekci v mozku nebo v okolních tkáních.
 • jestliže jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu) nebo u Vás byl diagnostikován stav, který zvyšuje riziko vzniku srdeční příhody.
 • jestliže máte onemocnění jater, které způsobuje změny výsledků krevních testů. Užívání tohoto léčivého přípravku není v tomto případě doporučeno.

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Gribero

 • jestliže musíte podstoupit operaci:

V tomto případě budete muset přípravek Gribero dočasně vysadit z důvodu zvýšeného rizika krvácení během operace a krátce po ní. Je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.

 • pokud operace zahrnuje zavedení katétru nebo podání injekce do páteře (např. pro epidurální nebo spinální anestezii nebo snížení bolesti):
  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.
  • informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás po ukončení anestezie objeví necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo problémy se střevem nebo močovým měchýřem, jelikož je nutná neodkladná péče.
 • při pádu nebo zranění v průběhu léčby, zejména pokud se uhodíte do hlavy, vyhledejte okamžitě lékaře. Možná budete muset být lékařem vyšetřen(a), protože můžete mít zvýšené riziko krvácení.
 • jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.

Další léčivé přípravky a přípravek Gribero

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště je třeba, abyste informoval(a) svého lékaře před užitím přípravku Gribero, pokud užíváte některý z níže uvedených léků:

 • léčivé přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin, fenprokumon, acenokumarol, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban, kyselina acetylsalicylová)
 • léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol), pokud nejsou aplikovány pouze na kůži
 • léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, dronedaron, chinidin, verapamil).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, lékař Vám může říci, abyste užíval(a) sníženou dávku přípravku Gribero podle typu onemocnění, pro které Vám je předepsán. Viz bod 3.

 • léčivé přípravky, které zabraňují vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu (například takrolimus, cyklosporin)
 • kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir (antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C)
 • protizánětlivé léčivé přípravky a léčivé přípravky proti bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, diklofenak)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese
 • léčivé přípravky k léčbě deprese, které se nazývají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
 • rifampicin nebo klarithromycin (dvě antibiotika)
 • protivirové léčivé přípravky k léčbě AIDS (např. ritonavir)
 • určité léčivé přípravky k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin)

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vliv přípravku Gribero na těhotenství a nenarozené dítě není znám. V těhotenství nemáte tento léčivý přípravek užívat, pokud Vám lékař nesdělí, že je to bezpečné. Ženy v plodném věku se během léčby přípravkem Gribero mají vyhnout otěhotnění.

Během léčby přípravkem Gribero nemáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gribero nemá žádné známé účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Gribero obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Gribero užívá

Tobolky přípravku Gribero lze použít u dospělých a u dětí starších než 8 let, které jsou schopné spolknout tobolky vcelku. K léčbě dětí mladších než 8 let jsou k dispozici jiné lékové formy vhodné pro tuto věkovou kategorii.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Užívejte přípravek Gribero tak, jak Vám doporučil lékař, při následujících onemocněních:

Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu

Doporučená dávka je 220 mg jednou denně (užívá se ve formě 2 tobolek o síle 110 mg).

Jestliže máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu nebo pokud je Vám 75 let nebo více, doporučená dávka je 150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek o síle 75 mg).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující amiodaron, chinidin nebo verapamil, doporučená dávka je

150 mg jednou denně (ve formě 2 tobolek o síle 75 mg).

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil a máte sníženou funkci ledvin na méně než polovinu, je třeba dávku přípravku Gribero snížit na 75 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

U obou typů operace nesmí být léčba zahájena, jestliže dochází ke krvácení v místě operace. Jestliže léčbu nelze zahájit dříve než následující den po operaci, dávkování je třeba zahájit 2 tobolkami jednou denně.

Po operaci s náhradou kolenního kloubu

Léčbu přípravkem Gribero máte zahájit během 1-4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky.

Poté je třeba pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 10 dní.

Po operaci s náhradou kyčelního kloubu

Léčbu přípravkem Gribero máte zahájit během 1-4 hodin po skončení operace užitím jedné tobolky.

Poté je třeba pokračovat 2 tobolkami jednou denně po celkovou dobu 28-35 dní.

Předcházení ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic

Doporučená dávka je 300 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 150 mg dvakrát denně.

Jestliže je Vám 80 let nebo více, je doporučená dávka 220 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil, je třeba dávku přípravku Gribero snížit na 220 mg užívaných dvakrát denně ve formě jedné tobolky o síle 110 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Jestliže je u Vás případné vyšší riziko krvácení, může se Váš lékař rozhodnout předepsat Vám dávku

220 mg užívanou ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Tento léčivý přípravek můžete dále užívat, pokud má být Váš srdeční rytmus vrácen k normálu výkonem zvaným kardioverze. Užívejte přípravek Gribero podle pokynů svého lékaře.

Pokud Vám byl do cévy výkonem zvaným perkutánní koronární intervence se zavedením stentu zaveden zdravotnický prostředek (stent) k udržení průchodnosti cévy, můžete být dále léčen(a) přípravkem Gribero, až si Váš lékař ověří, že bylo dosaženo normální kontroly srážení krve. Užívejte přípravek Gribero podle pokynů svého lékaře.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Přípravek Gribero se má užívat dvakrát denně, jedna dávka ráno a jedna dávka večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Interval mezi dávkami má být co nejbližší 12 hodinám.

Doporučená dávka závisí na tělesné hmotnosti a věku. Správnou dávku Vám doporučí lékař.

V průběhu léčby Vám lékař může dávku upravit. Užívejte dále všechny ostatní léky, pokud Vám lékař neřekne, že některé máte přestat užívat.

Tabulka 1 ukazuje jednotlivé a celkové denní dávky přípravku Gribero v miligramech (mg). Dávky závisí na tělesné hmotnosti v kilogramech (kg) a věku pacienta v rocích.

Tabulka 1: Dávkovací tabulka přípravku Gribero tobolky

Kombinace tělesné hmotnosti/věku

Jednotlivá dávka v mg

Celková denní dávka v mg

Tělesná hmotnost v kg

Věk v rocích

11 až méně než 13 kg

8 až méně než 9 let

75

150

13 až méně než 16 kg

8 až méně než 11 let

110

220

16 až méně než 21 kg

8 až méně než 14 let

110

220

21 až méně než 26 kg

8 až méně než 16 let

150

300

26 až méně než 31 kg

8 až méně než 18 let

150

300

31 až méně než 41 kg

8 až méně než 18 let

185

370

41 až méně než 51 kg

8 až méně než 18 let

220

440

51 až méně než 61 kg

8 až méně než 18 let

260

520

61 až méně než 71 kg

8 až méně než 18 let

300

600

71 až méně než 81 kg

8 až méně než 18 let

300

600

81 kg nebo vyšší

10 až méně než 18 let

300

600

Jednotlivé dávky vyžadující kombinace více než jedné tobolky:

300 mg: dvě 150mg tobolky nebo čtyři 75mg tobolky

260 mg: jedna 110mg a jedna 150mg tobolka nebo jedna 110mg a dvě 75mg tobolky

220 mg: jako dvě 110mg tobolky

185 mg: jako jedna 75mg a jedna 110mg tobolka 150 mg: jako jedna 150mg tobolka nebo dvě 75mg tobolky

Jak se přípravek Gribero užívá

Přípravek Gribero může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tobolku je třeba spolknout celou a zapít sklenicí vody, aby se zajistil přesun tobolky do žaludku. Tobolku nelámejte, nekousejte ani nevysypávejte obsah tobolky, protože se tím může zvýšit riziko krvácení.

Návod na otevření blistrů

 • Protlačte tobolky přes fólii blistru.

Návod pro lahvičku

 • Pro otevření stlačte víčko a otočte jím.

Změna antikoagulační léčby

Neměňte svou antikoagulační léčbu bez příslušných pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gribero, než jste měl(a)

Příliš velká dávka tohoto léčivého přípravku zvyšuje riziko krvácení. Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek. K dispozici jsou specifické možnosti léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gribero

Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu Pokračujte v užívání zbývajících denních dávek přípravku Gribero další den ve stejnou denní dobu. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Použití u dospělých: Předcházení ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic

Použití u dětí: Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin Zapomenutou dávku lze užít ještě do 6 hodin před následující řádnou dávkou.

Zapomenutou dávku je nutno zcela vynechat, pokud zbývající čas do další řádné dávky je kratší než

6 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gribero

Užívejte přípravek Gribero přesně tak, jak Vám byl předepsán. Neukončujte užívání tohoto léčivého přípravku bez předchozí porady se svým lékařem, protože by mohlo být vyšší riziko vzniku krevní sraženiny, pokud léčbu ukončíte předčasně. Pokud se u Vás objeví po užití přípravku Gribero poruchy trávení, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gribero ovlivňuje srážení krve, a proto většina nežádoucích účinků souvisí s příznaky, jako jsou podlitiny nebo krvácení. Může se vyskytnout závažné nebo významné krvácení, které představuje nejzávažnější nežádoucí účinek, a bez ohledu na místo, kde k němu došlo, může toto krvácení vést k poškození zdraví, ohrožení na životě nebo dokonce k úmrtí. V některých případech tato krvácení nemusí být zjevná.

Jestliže zaznamenáte jakékoli krvácení, které samo nepřestane, nebo pokud zaznamenáte známky rozsáhlého krvácení (výjimečná slabost, únava, bledost, závrať, bolest hlavy nebo nevysvětlitelný otok), ihned informujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout o podrobnějším sledování nebo změnit Vaši léčbu.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí.

Možné nežádoucí účinky uvedené níže jsou seskupeny podle toho, s jakou pravděpodobností nastávají. Předcházení vzniku krevních sraženin po operativních náhradách kolenního nebo kyčelního kloubu

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena), z hemoroidů, z konečníku, pod kůži, do kloubu, při poranění nebo po něm nebo po operaci
 • Vznik krevního výronu nebo modřiny po operaci
 • Přítomnost krve ve stolici zjištěná laboratorním testem
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles podílu krvinek
 • Alergická reakce
 • Zvracení
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Nevolnost
 • Sekrece z rány (vylučování tekutiny z rány vzniklé chirurgickým výkonem)
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do mozku, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Krví zbarvený výtok v místě vstupu katétru do žíly
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Pokles počtu červených krvinek po operaci
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Poruchy trávení
 • Potíže při polykání
 • Vylučování tekutiny z rány
 • Vylučování tekutiny z pooperační rány.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Vypadávání vlasů.

Předcházení ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Poruchy trávení
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Nevolnost.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat z hemoroidů, z konečníku nebo do mozku
 • Vznik krevního výronu
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Alergická reakce
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Zvracení
 • Potíže při polykání
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení může nastat do kloubu, z chirurgického řezu, při poranění, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Pokles podílu krvinek
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Vypadávání vlasů.

V klinickém hodnocení byl výskyt srdečních infarktů u dabigatran-etexilátu početně vyšší než u warfarinu. Celkový výskyt byl nízký.

Léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a/nebo plic

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z konečníku, z penisu/pochvy nebo
 • z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Poruchy trávení.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do kloubu nebo po poranění
 • Krvácení může nastat z hemoroidů
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Vznik krevního výronu
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Alergická reakce
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení může nastat z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly nebo může jít o krvácení do mozku
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Potíže při polykání.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Pokles podílu krvinek
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve
 • Vypadávání vlasů.

V programu klinického hodnocení byl výskyt srdečních infarktů u dabigatran-etexilátu vyšší než u warfarinu. Celkový výskyt byl nízký. U pacientů léčených dabigatranem nebyl pozorován žádný rozdíl ve výskytu srdečních infarktů ve srovnání s pacienty léčenými placebem.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Vznik krevního výronu
 • Krvácení z nosu
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Zvracení
 • Nevolnost
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Poruchy trávení
 • Vypadávání vlasů
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Krvácení může nastat do žaludku nebo do střeva, z mozku, z konečníku, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Pokles podílu krvinek
 • Svědění
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Alergická reakce
 • Potíže při polykání
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Nedostatek bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do kloubu nebo při poranění, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Krvácení může nastat z hemoroidů
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Gribero uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr a lahvička

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička

Po prvním otevření musí být léčivý přípravek spotřebován do 60 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Gribero obsahuje

 • Léčivou látkou je dabigatran-etexilát. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 110 mg dabigatran-etexilátu (ve formě mesilátu).
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Obsah tobolky: Kyselina vinná, hypromelosa (E 464), mastek, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.
 • Tobolka: Oxid titaničitý (E 171) a hypromelosa (E 464).
 • Černý potiskový inkoust: Šelak (E 904), propylenglykol (E 1520), hydroxid draselný

(E 525), černý oxid železitý (E 172).

Jak Gribero vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka

Tobolky velikosti 1 s bílým neprůhledným víčkem s potiskem ‚MD‘ a bílým neprůhledným tělem s potiskem ‚110‘, vytištěným černým inkoustem, obsahující směs bílých až světle žlutých pelet a světle žlutého granulátu.

Gribero je k dispozici v baleních:

Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10, 30, 60, 100, 180 a 200 tvrdých tobolek.

Opa/Al/ vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x 1, 60 x 1, 100 x 1, 180 x 1 a 200 x 1 tvrdou tobolku v perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 3 balení po 60 x 1 tvrdé tobolce (180 tvrdých tobolek) v Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 2 balení po 50 x 1 tvrdé tobolce (100 tvrdých tobolek) v Opa/Alu/vysoušedlo PE-Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Polypropylenová lahvička s polypropylenovým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem obsahující 60 tvrdých tobolek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Gribero 110 mg – Hartkapseln

Bulharsko

Gribero 110 mg hard capsules

Česká republika

Gribero

Estonsko

Gribero

Řecko

Gribero

Chorvatsko

Gribero 110 mg tvrde kapsule

Litva

Gribero 110 mg kietosios kapsulės

Lotyšsko

Gribero 110 mg cietās kapsulas

Polsko

Gribero

Rumunsko

Gribero 110 mg capsule

Slovinsko

Gribero 110 mg trde kapsule

Slovenská republika

Gribero 110 mg tvrdé kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 9. 2023

Gribero 150mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Gribero a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat

Jak se přípravek Gribero užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Gribero uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Gribero a k čemu se používá

Gribero obsahuje léčivou látku dabigatran-etexilát a patří do skupiny léků označovaných jako antikoagulancia. Účinkuje tak, že zablokuje látku, která se v těle účastní na tvorbě krevních sraženin.

Gribero se používá u dospělých k:

 • předcházení krevním sraženinám v mozku (cévní mozková příhoda) a jiných cévách v těle, pokud máte nepravidelný srdeční tep označovaný jako nevalvulární fibrilace síní a nejméně jeden další rizikový faktor.
 • léčbě krevních sraženin v žilách nohou a plic a k předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic.

Gribero se používá u dětí k:

 • léčbě krevních sraženin a k předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Gribero užívat Neužívejte přípravek Gribero

 • jestliže jste alergický(á) na dabigatran-etexilát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce ledvin
 • jestliže v současnosti krvácíte
 • jestliže máte onemocnění některého tělesného orgánu, které zvyšuje riziko závažného krvácení (např. žaludeční vřed, poranění nebo krvácení v mozku, nedávná operace mozku nebo očí)
 • jestliže máte zvýšený sklon ke krvácení. Ten může být vrozený, neznámé příčiny nebo způsobený jinými léky.
 • jestliže užíváte léky zabraňující srážení krve (např. warfarin, rivaroxaban, apixaban nebo heparin), kromě přechodu na jinou antikoagulační léčbu, pokud máte žilní nebo tepenný katétr (hadičku), kterým je Vám podáván heparin k udržení průchodnosti těchto katétrů, nebo pokud se provádí výkon zvaný katetrizační ablace u fibrilace síní, který vrací Váš srdeční rytmus k normálu
 • jestliže trpíte závažným snížením funkce jater nebo jaterním onemocněním, které by případně mohlo být příčinou úmrtí
 • jestliže užíváte ústy ketokonazol nebo itrakonazol, léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí
 • jestliže užíváte ústy cyklosporin, léčivý přípravek, který zabraňuje vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu
 • jestliže užíváte dronedaron, léčivý přípravek užívaný k léčbě abnormálního srdečního rytmu
 • jestliže užíváte kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir, antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C
 • jestliže máte umělou srdeční chlopeň, která vyžaduje trvalé ředění krve.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Gribero se poraďte se svým lékařem. Možná bude také třeba se během léčby tímto léčivým přípravkem poradit s lékařem v případě, že pocítíte příznaky nebo budete muset podstoupit chirurgický výkon.

Informujte svého lékaře o všech onemocněních, kterými trpíte nebo která jste prodělal(a), a to zejména o těch, která jsou uvedena v následujícím seznamu:

 • jestliže máte zvýšené riziko krvácení, jako například:
  • jestliže se u Vás v nedávné době objevilo krvácení
  • jestliže jste během minulého měsíce podstoupil(a) biopsii (chirurgické vynětí tkáně)
  • jestliže jste prodělal(a) těžké poranění (například zlomeninu kosti, poranění hlavy nebo jakékoli poranění vyžadující chirurgické ošetření)
  • jestliže trpíte zánětem jícnu nebo žaludku
  • jestliže máte problémy se zpětným pronikáním žaludeční šťávy do jícnu (tzv. reflux)
  • jestliže užíváte léky, které mohou zvýšit riziko krvácení; viz část „Další léčivé přípravky a přípravek Gribero“ níže
  • jestliže užíváte protizánětlivé léky, jako je diklofenak, ibuprofen, piroxikam
  • jestliže trpíte bakteriální endokarditidou (infekcí srdeční výstelky)
  • jestliže máte sníženou funkci ledvin nebo trpíte dehydratací (příznaky zahrnují pocit žízně a snížené množství tmavě zbarvené (koncentrované)/zpěněné moči)
  • jestliže je Vám více než 75 let
  • jestliže jste dospělý pacient a Vaše tělesná hmotnost je 50 kg nebo méně
  • pouze při použití u dětí: jestliže má dítě infekci v mozku nebo v okolních tkáních.
 • jestliže jste prodělal(a) srdeční příhodu (infarkt myokardu) nebo u Vás byl diagnostikován stav, který zvyšuje riziko vzniku srdeční příhody.
 • jestliže máte onemocnění jater, které způsobuje změny výsledků krevních testů. Užívání tohoto léčivého přípravku není v tomto případě doporučeno.

Zvláštní opatrnost při užívání přípravku Gribero

 • jestliže musíte podstoupit operaci:

V tomto případě budete muset přípravek Gribero dočasně vysadit z důvodu zvýšeného rizika krvácení během operace a krátce po ní. Je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař.

 • pokud operace zahrnuje zavedení katétru nebo podání injekce do páteře (např. pro epidurální nebo spinální anestezii nebo snížení bolesti):
  • je velmi důležité, abyste užíval(a) přípravek Gribero před operací a po operaci přesně v době, kdy Vám to řekl Váš lékař
  • informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás po ukončení anestezie objeví necitlivost nebo slabost dolních končetin nebo problémy se střevem nebo močovým měchýřem, jelikož je nutná neodkladná péče.
 • při pádu nebo zranění v průběhu léčby, zejména pokud se uhodíte do hlavy, vyhledejte okamžitě lékaře. Možná budete muset být lékařem vyšetřen(a), protože můžete mít zvýšené riziko krvácení.
 • jestliže víte, že máte onemocnění zvané antifosfolipidový syndrom (poruchu imunitního systému, která způsobuje zvýšené riziko tvorby krevních sraženin), sdělte to svému lékaři, který rozhodne, zda bude nutné léčbu změnit.

Další léčivé přípravky a přípravek Gribero

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Zvláště je třeba, abyste informoval(a) svého lékaře před užitím přípravku Gribero, pokud užíváte některý z níže uvedených léků:

 • léčivé přípravky ke snížení srážlivosti krve (např. warfarin, fenprokumon, acenokumarol, heparin, klopidogrel, prasugrel, tikagrelor, rivaroxaban, kyselina acetylsalicylová)
 • léčivé přípravky k léčbě plísňových infekcí (např. ketokonazol, itrakonazol), pokud nejsou aplikovány pouze na kůži
 • léčivé přípravky k léčbě poruch srdečního rytmu (např. amiodaron, dronedaron, chinidin, verapamil)

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil, lékař Vám může říci, abyste užíval(a) sníženou dávku přípravku Gribero podle typu onemocnění, pro které Vám je předepsán. Viz bod 3.

 • léčivé přípravky, které zabraňují vzniku odmítavé reakce těla proti transplantovanému orgánu (například takrolimus, cyklosporin)
 • kombinovaný přípravek obsahující glekaprevir a pibrentasvir (antivirový přípravek používaný k léčbě hepatitidy C)
 • protizánětlivé léčivé přípravky a léčivé přípravky proti bolesti (např. kyselina acetylsalicylová, ibuprofen, diklofenak)
 • třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), rostlinný přípravek k léčbě deprese
 • léčivé přípravky k léčbě deprese, které se nazývají selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu nebo selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu
 • rifampicin nebo klarithromycin (dvě antibiotika)
 • protivirové léčivé přípravky k léčbě AIDS (např. ritonavir)
 • určité léčivé přípravky k léčbě epilepsie (např. karbamazepin, fenytoin).

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Vliv přípravku Gribero na těhotenství a nenarozené dítě není znám. V těhotenství nemáte tento léčivý přípravek užívat, pokud Vám lékař nesdělí, že je to bezpečné. Ženy v plodném věku se během léčby přípravkem Gribero mají vyhnout otěhotnění.

Během léčby přípravkem Gribero nemáte kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Gribero nemá žádné známé účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Přípravek Gribero obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tvrdé tobolce, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Gribero užívá

Tobolky přípravku Gribero lze použít u dospělých a u dětí starších než 8 let, které jsou schopné spolknout tobolky vcelku. K léčbě dětí mladších než 8 let jsou k dispozici jiné lékové formy vhodné pro tuto věkovou kategorii.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Užívejte přípravek Gribero tak, jak Vám doporučil lékař, při následujících onemocněních:

Předcházení ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu a léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a plic

Doporučená dávka je 300 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 150 mg dvakrát denně.

Jestliže je Vám 80 let nebo více, je doporučená dávka 220 mg užívaná ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Pokud užíváte léčivé přípravky obsahující verapamil, je třeba dávku přípravku Gribero snížit na 220 mg užívaných dvakrát denně ve formě jedné tobolky o síle 110 mg, protože u Vás může být zvýšené riziko krvácení.

Jestliže je u Vás případné vyšší riziko krvácení, může se Váš lékař rozhodnout předepsat Vám dávku 220 mg užívanou ve formě jedné tobolky o síle 110 mg dvakrát denně.

Tento léčivý přípravek můžete dále užívat, pokud má být Váš srdeční rytmus vrácen k normálu výkonem zvaným kardioverze nebo výkonem zvaným katetrizační ablace u fibrilace síní. Užívejte přípravek Gribero podle pokynů svého lékaře.

Pokud Vám byl do cévy výkonem zvaným perkutánní koronární intervence se zavedením stentu zaveden zdravotnický prostředek (stent) k udržení průchodnosti cévy, můžete být dále léčen(a) přípravkem Gribero, až si Váš lékař ověří, že bylo dosaženo normální kontroly srážení krve. Užívejte přípravek Gribero podle pokynů svého lékaře.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Přípravek Gribero se má užívat dvakrát denně, jedna dávka ráno a jedna dávka večer, každý den přibližně ve stejnou dobu. Interval mezi dávkami má být co nejbližší 12 hodinám.

Doporučená dávka závisí na tělesné hmotnosti a věku. Správnou dávku Vám doporučí lékař.

V průběhu léčby Vám lékař může dávku upravit. Užívejte dále všechny ostatní léky, pokud Vám lékař neřekne, že některé máte přestat užívat.

Tabulka 1 ukazuje jednotlivé a celkové denní dávky přípravku Gribero v miligramech (mg). Dávky závisí na tělesné hmotnosti v kilogramech (kg) a věku pacienta v rocích.

Tabulka 1: Dávkovací tabulka přípravku Gribero tobolky

Kombinace tělesné hmotnosti/věku

Jednotlivá dávka

Celková denní

Tělesná hmotnost v kg

Věk v rocích

v mg

dávka v mg

11 až méně než 13 kg

8 až méně než 9 let

75

150

13 až méně než 16 kg

8 až méně než 11 let

110

220

16 až méně než 21 kg

8 až méně než 14 let

110

220

21 až méně než 26 kg

8 až méně než 16 let

150

300

26 až méně než 31 kg

8 až méně než 18 let

150

300

31 až méně než 41 kg

8 až méně než 18 let

185

370

41 až méně než 51 kg

8 až méně než 18 let

220

440

51 až méně než 61 kg

8 až méně než 18 let

260

520

61 až méně než 71 kg

8 až méně než 18 let

300

600

71 až méně než 81 kg

8 až méně než 18 let

300

600

81 kg nebo vyšší

10 až méně než 18 let

300

600

Jednotlivé dávky vyžadující kombinace více než jedné tobolky:

300 mg: dvě 150mg tobolky nebo čtyři 75mg tobolky

260 mg: jedna 110mg a jedna 150mg tobolka nebo jedna 110mg a dvě 75mg tobolky

220 mg: jako dvě 110mg tobolky

185 mg: jako jedna 75mg a jedna 110mg tobolka 150 mg: jako jedna 150mg tobolka nebo dvě 75mg tobolky

Jak se přípravek Gribero užívá

Přípravek Gribero může být užíván s jídlem nebo bez jídla. Tobolku je třeba spolknout celou a zapít sklenicí vody, aby se zajistil přesun tobolky do žaludku. Tobolku nelámejte, nekousejte ani nevysypávejte obsah tobolky, protože se tím může zvýšit riziko krvácení.

Návod na otevření blistrů

 • Protlačte tobolky přes fólii blistru.

Návod pro lahvičku

 • Pro otevření stlačte víčko a otočte jím.

Změna antikoagulační léčby

Neměňte svou antikoagulační léčbu bez příslušných pokynů lékaře.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Gribero, než jste měl(a)

Příliš velká dávka tohoto léčivého přípravku zvyšuje riziko krvácení. Kontaktujte ihned svého lékaře, pokud jste užil(a) příliš mnoho tobolek. K dispozici jsou specifické možnosti léčby.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Gribero

Zapomenutou dávku lze užít ještě do 6 hodin před následující řádnou dávkou.

Zapomenutou dávku je nutno zcela vynechat, pokud zbývající čas do další řádné dávky je kratší než

6 hodin.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Gribero

Užívejte přípravek Gribero přesně tak, jak Vám byl předepsán. Neukončujte užívání tohoto léčivého přípravku bez předchozí porady se svým lékařem, protože by mohlo být vyšší riziko vzniku krevní sraženiny, pokud léčbu ukončíte předčasně. Pokud se u Vás objeví po užití přípravku Gribero poruchy trávení, kontaktujte svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Gribero ovlivňuje srážení krve, a proto většina nežádoucích účinků souvisí s příznaky, jako jsou podlitiny nebo krvácení. Může se vyskytnout závažné nebo významné krvácení, které představuje nejzávažnější nežádoucí účinek, a bez ohledu na místo, kde k němu došlo, může toto krvácení vést k poškození zdraví, ohrožení na životě nebo dokonce k úmrtí. V některých případech tato krvácení nemusí být zjevná.

Jestliže zaznamenáte jakékoli krvácení, které samo nepřestane, nebo pokud zaznamenáte známky rozsáhlého krvácení (výjimečná slabost, únava, bledost, závrať, bolest hlavy nebo nevysvětlitelný otok), ihned informujte lékaře. Váš lékař může rozhodnout o podrobnějším sledování nebo změnit Vaši léčbu.

Informujte ihned svého lékaře, pokud se u Vás objeví závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí.

Možné nežádoucí účinky uvedené níže jsou seskupeny podle toho, s jakou pravděpodobností nastávají.

Předcházení ucpání cévy v mozku nebo jiné cévy v těle krevní sraženinou vzniklou při abnormálním srdečním rytmu

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z penisu/pochvy nebo z močových cest

(včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži

 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Poruchy trávení
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Nevolnost.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat z hemoroidů, z konečníku nebo do mozku
 • Vznik krevního výronu
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Alergická reakce
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Zvracení
 • Potíže při polykání
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení může nastat do kloubu, z chirurgického řezu, při poranění, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Pokles podílu krvinek
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Vypadávání vlasů.

V klinickém hodnocení byl výskyt srdečních infarktů u dabigatran-etexilátu početně vyšší než u warfarinu. Celkový výskyt byl nízký.

Léčba krevních sraženin v žilách nohou a plic včetně předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin v žilách nohou a/nebo plic

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Krvácení může nastat z nosu, do žaludku nebo do střeva, z konečníku, z penisu/pochvy nebo
 • z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Poruchy trávení.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do kloubu nebo po poranění
 • Krvácení může nastat z hemoroidů
 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Vznik krevního výronu
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Alergická reakce
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Svědění
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Nevolnost
 • Zvracení
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Vzácné (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 1 000):

 • Krvácení může nastat z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly nebo může jít o krvácení do mozku
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Potíže při polykání.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Pokles podílu krvinek
 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi) nebo dokonce jejich nepřítomnost/nedostatek
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve
 • Vypadávání vlasů.

V programu klinického hodnocení byl výskyt srdečních infarktů u dabigatran-etexilátu vyšší než u warfarinu. Celkový výskyt byl nízký. U pacientů léčených dabigatranem nebyl pozorován žádný rozdíl ve výskytu srdečních infarktů ve srovnání s pacienty léčenými placebem.

Léčba krevních sraženin a předcházení opakovanému vzniku krevních sraženin u dětí

Časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka z 10):

 • Pokles počtu červených krvinek v krvi
 • Pokles počtu krevních destiček v krvi
 • Kožní vyrážka nápadná svědícími tmavočervenými vyvýšeninami kůže, způsobenými alergickou reakcí
 • Náhlé kožní změny, které ovlivňují barvu a vzhled kůže
 • Vznik krevního výronu
 • Krvácení z nosu
 • Zpětný průnik žaludeční šťávy do jícnu (reflux)
 • Zvracení
 • Nevolnost
 • Častá řídká nebo tekutá stolice
 • Poruchy trávení
 • Vypadávání vlasů
 • Zvýšení hladiny jaterních enzymů.

Méně časté (mohou se vyskytovat až u 1 člověka ze 100):

 • Pokles počtu bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Krvácení může nastat do žaludku nebo do střeva, z mozku, z konečníku, z penisu/pochvy nebo z močových cest (včetně krve v moči, která zbarví moč do růžova či do červena) nebo pod kůži
 • Pokles množství hemoglobinu v krvi (látka obsažená v červených krvinkách)
 • Pokles podílu krvinek
 • Svědění
 • Vykašlávání krve nebo krví zbarveného hlenu
 • Bolest břicha nebo žaludku
 • Zánět jícnu a žaludku
 • Alergická reakce
 • Potíže při polykání
 • Zežloutnutí kůže nebo bělma očí v důsledku onemocnění jater nebo krve.

Není známo (četnost výskytu nelze z dostupných údajů určit):

 • Nedostatek bílých krvinek (které pomáhají v boji s infekcemi)
 • Závažná alergická reakce projevující se dýchacími obtížemi nebo závratí
 • Závažná alergická reakce projevující se otokem obličeje nebo krku
 • Potíže s dechem nebo sípání
 • Krvácení
 • Krvácení může nastat do kloubu nebo při poranění, z chirurgického řezu, z místa vstupu injekce nebo katétru do žíly
 • Krvácení může nastat z hemoroidů
 • Žaludeční vřed nebo vřed střeva (včetně jícnového vředu)
 • Neobvyklé hodnoty výsledků laboratorních testů jaterní funkce.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Gribero uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce, blistru nebo lahvičce za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistr a lahvička

Uchovávejte při teplotě do 30 °C.

Lahvička

Po prvním otevření musí být léčivý přípravek spotřebován do 60 dnů.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Gribero obsahuje

 • Léčivou látkou je dabigatran-etexilát. Jedna tvrdá tobolka obsahuje 150 mg dabigatran-etexilátu (ve formě mesilátu).
 • Pomocnými látkami jsou:
 • Obsah tobolky: Kyselina vinná, hypromelosa (E 464), mastek, hyprolosa, sodná sůl kroskarmelosy, magnesium-stearát.
 • Tobolka: Oxid titaničitý (E 171) a hypromelosa (E 464).
 • Černý potiskový inkoust: Šelak (E 904), propylenglykol (E 1520), hydroxid draselný

(E 525), černý oxid železitý (E 172).

Jak Gribero vypadá a co obsahuje toto balení

Tvrdá tobolka.

Tobolky velikosti 0 s bílým neprůhledným víčkem s potiskem ‚MD‘ a bílým neprůhledným tělem s potiskem ‚150‘, vytištěným černým inkoustem, obsahující směs bílých až světle žlutých pelet a světle žlutého granulátu.

Gribero je k dispozici v baleních:

Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10, 30, 60, 100, 180 a 200 tvrdých tobolek.

Opa/Al/ vysoušedlo PE-Al/PE blistr obsahující 10 x 1, 20 x 1, 30 x 1, 50 x1, 60 x 1, 100 x 1, 180 x 1 a 200 x 1 tvrdou tobolku v perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 3 balení po 60 x 1 tvrdé tobolce (180 tvrdých tobolek) v Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Vícečetné balení obsahující 2 balení po 50 x 1 tvrdé tobolce (100 tvrdých tobolek) v Opa/Al/vysoušedlo PE-Al/PE perforovaných jednodávkových blistrech.

Polypropylenová lahvička s polypropylenovým dětským bezpečnostním šroubovacím uzávěrem s vysoušedlem obsahující 60 tvrdých tobolek. Vysoušedlo nepolykejte.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Sandoz s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, Česká republika

Výrobce

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Salutas Pharma GmbH, Otto-Von-Guericke-Allee 1, Sachsen-Anhalt, 39179 Barleben, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Rakousko

Gribero 150 mg – Hartkapseln

Bulharsko

Gribero 150 mg hard capsules

Česká republika

Gribero

Estonsko

Gribero

Řecko

Gribero

Chorvatsko

Gribero 150 mg tvrde kapsule

Litva

Gribero 150 mg kietosios kapsulės

Lotyšsko

Gribero 150 mg cietās kapsulas

Polsko

Gribero

Rumunsko

Gribero 150 mg capsule

Slovinsko

Gribero 150 mg trde kapsule

Slovenská republika

Gribero 150 mg tvrdé kapsuly

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 9. 2023

Napsat komentář