Boxarid příbalový leták

Boxarid 14mg potahovaná tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Boxarid a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Boxarid užívat

Jak se přípravek Boxarid užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Boxarid uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Boxarid a k čemu se používá Co je přípravek Boxarid

Přípravek Boxarid obsahuje léčivou látku teriflunomid, což je imunomodulační látka, která působí na imunitní systém tak, že omezuje jím způsobené ataky (napadání) nervového systému.

K čemu se přípravek Boxarid používá

Přípravek Boxarid se používá k léčbě dospělých, dětí a dospívajících (ve věku 10 let a starších) s relaps- remitentními formami roztroušené sklerózy (RS).

Co je roztroušená skleróza

RS je dlouhodobé onemocnění postihující centrální nervový systém (CNS). CNS sestává z mozku a míchy. Při roztroušené skleróze ničí zánět ochranné pouzdro (nazývané myelin) kolem nervů v CNS, což znemožňuje správnou funkci nervů. Tento proces se nazývá demyelinizace.

Pacienti s relabující formou roztroušené sklerózy budou mít opakované ataky (relapsy) fyzických symptomů (příznaků) způsobených nesprávnou funkcí nervů. Tyto příznaky se u jednotlivých pacientů liší, většinou však zahrnují:

 • potíže s chůzí,
 • potíže se zrakem,
 • potíže s rovnováhou.

Příznaky mohou po ukončení relapsu zcela vymizet. S postupem času se však některé potíže mohou projevovat i v období mezi relapsy. To může způsobit fyzické potíže, které Vás mohou omezovat ve Vašich každodenních činnostech.

Jak přípravek Boxarid působí

Přípravek Boxarid pomáhá bránit centrální nervový systém proti atakám imunitního systému tím, že omezí zvyšování počtu některých typů bílých krvinek (lymfocytů). Tímto způsobem se omezí zánět, který u RS vede k poškození nervů.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Boxarid užívat Neužívejte přípravek Boxarid

 • jestliže jste alergický(á) na teriflunomid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže se u Vás po užití teriflunomidu nebo leflunomidu někdy vyskytla závažná kožní vyrážka nebo olupování kůže, puchýře a/nebo vředy v ústech,
 • jestliže máte těžkou poruchu funkce jater,
 • jestliže jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo kojíte,
 • jestliže máte jakékoli potíže, které ovlivňují Váš imunitní systém, např. syndrom získané imunodeficience (AIDS),
 • jestliže máte problémy s kostní dření nebo pokud máte v krvi nízký počet červených či bílých krvinek nebo snížený počet krevních destiček,
 • jestliže máte závažnou infekci,
 • jestliže máte těžké poruchy funkce ledvin, které vyžadují dialýzu,
 • jestliže máte velmi nízkou hladinu bílkovin v krvi (hypoproteinemie).

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, než začnete tento přípravek užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Boxarid se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • jestliže máte potíže s játry a/nebo jestliže pijete velké množství alkoholu. Váš lékař může provést krevní testy, pomocí kterých zkontroluje, do jaké míry Vaše játra fungují správně.

Pokud se při testech zjistí problémy s játry, lékař může Vaši léčbu přípravkem Boxarid ukončit. Přečtěte si prosím bod 4.

 • jestliže máte vysoký krevní tlak (hypertenzi), ať už je léčen, či nikoli. Přípravek Boxarid může způsobit zvýšení krevního tlaku. Lékař Vám bude před zahájením léčby i poté pravidelně kontrolovat krevní tlak. Přečtěte si prosím bod 4.
 • jestliže máte infekci. Než začnete přípravek Boxarid užívat, Váš lékař se ujistí, že máte v krvi dostatek bílých krvinek a destiček. Protože přípravek Boxarid snižuje počet bílých krvinek v krvi, může tím být ovlivněna Vaše odolnost proti infekcím. Pokud si myslíte, že máte infekci, může Váš lékař provést krevní testy pro kontrolu počtu bílých krvinek. Přečtěte si prosím bod 4.
 • jestliže máte těžké kožní reakce.
 • jestliže máte dýchací potíže.
 • jestliže pociťujete slabost, necitlivost a bolest v rukou a nohou.
 • jestliže máte podstoupit očkování.
 • jestliže užíváte leflunomid spolu s přípravkem Boxarid.
 • jestliže přecházíte na léčbu přípravkem Boxarid nebo léčbu tímto přípravkem ukončujete.
 • jestliže nesnášíte laktosu.
 • jestliže máte podstoupit specifický krevní test (vyšetření hladiny vápníku), protože mohou být zjištěny falešně nízké hladiny vápníku.
  • u pacientů užívajících teriflunomid byl pozorován zánět slinivky břišní. Je možné, že ošetřující lékař Vašeho dítěte provede krevní testy, pokud má podezření na zánět slinivky.

  Další léčivé přípravky a přípravek BoxaridInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. To se týká také léků dostupných bez lékařského předpisu.Informujte svého lékaře nebo lékárníka, zejména pokud užíváte některý z následujících přípravků:

Dechové obtíže

Sdělte svému lékaři, pokud máte nevysvětlitelný kašel a dyspnoe (dušnost). Váš lékař může provést další vyšetření.

Děti a dospívající

Přípravek Boxarid není určený k použití u dětí mladších 10 let, jelikož v této věkové skupině pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) nebyl tento přípravek studován.

Výše vyjmenovaná upozornění a opatření platí také pro děti a dospívajících. Následující informace je důležitá pro děti a jejich opatrovníky:

 • leflunomid, methotrexát a jiné léky ovlivňující imunitní systém (často nazývané imunosupresiva nebo imunomodulátory)
 • rifampicin (lék k léčbě tuberkulózy a jiných infekcí)
 • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin k léčbě epilepsie
 • třezalka tečkovaná (rostlinný lék k léčbě deprese)
 • repaglinid, pioglitazon, nateglinid nebo rosiglitazon k léčbě cukrovky
 • daunorubicin, doxorubicin, paklitaxel nebo topotekan k léčbě nádorových onemocnění
 • duloxetin k léčbě deprese, močové inkontinence nebo onemocnění ledvin u pacientů s cukrovkou
 • alosetron k léčbě závažného průjmu
 • theofylin k léčbě astmatu
 • tizanidin na uvolnění svalů
 • warfarin, tzv. antikoagulans používané proti nežádoucímu srážení krve (aby se předešlo tvorbě krevních sraženin)
 • perorální antikoncepce (obsahující ethinylestradiol, levonorgestrel)
 • cefaklor, benzylpenicilin (penicilin G), ciprofloxacin k léčbě infekcí
 • indometacin, ketoprofen k léčbě bolesti nebo zánětu
 • furosemid k léčbě srdečních onemocnění
 • cimetidin ke snížení žaludeční kyselosti
 • zidovudin k léčbě HIV infekce
 • rosuvastatin, simvastatin, atorvastatin, pravastatin k léčbě hypercholesterolemie (vysoká hladina cholesterolu)
 • sulfasalazin k léčbě zánětlivých onemocnění střev nebo revmatoidní artritidy
 • kolestyramin k léčbě vysoké hladiny cholesterolu nebo zmírnění svědění u onemocnění jater
 • aktivní uhlí ke snížení vstřebávání léků nebo jiných látek.

Těhotenství, kojení a plodnost

Neužívejte přípravek Boxarid, pokud jste nebo se domníváte, že můžete být těhotná. Pokud jste těhotná nebo otěhotníte v průběhu léčby přípravkem Boxarid, hrozí vyšší riziko rozvoje vrozených vad u dítěte. Ženy v plodném věku nesmí tento přípravek užívat bez spolehlivé antikoncepce.

Pokud se u Vaší dcery během užívání přípravku Boxarid objeví první menstruace, měli byste informovat lékaře, který Vám poskytne odborné poradentství ohledně antikoncepce a potenciálních rizik v případě těhotenství.

Pokud plánujete po ukončení léčby přípravkem Boxarid otěhotnět, informujte o tom svého lékaře.

Bude totiž nutné se ujistit, že většina tohoto přípravku byla z Vašeho těla vyloučena před otěhotněním.

Může trvat až 2 roky, než se léčivá látka přirozeně vyloučí. Při užívání určitých léků, které urychlují odstranění přípravku Boxarid z těla, lze tuto dobu zkrátit na několik týdnů.

V každém případě je nutné krevními testy potvrdit, že byla léčivá látka v dostatečné míře z Vašeho těla odstraněna. Váš lékař musí potvrdit, že je hladina přípravku Boxarid v krvi dostatečně nízká a že můžete otěhotnět.

Další informace o laboratorním testování Vám sdělí Váš lékař.

Pokud máte podezření, že jste během léčby přípravkem Boxarid nebo do dvou let po ukončení této léčby otěhotněla, musíte přerušit užívání přípravku Boxarid a ihned se obrátit na svého lékaře, který provede těhotenský test. Pokud test potvrdí, že jste těhotná, může Váš lékař navrhnout léčbu určitými léky, které rychle a v dostatečné míře přípravek Boxarid z Vašeho těla odstraní. Tímto postupem může snížit riziko pro Vaše dítě.

Antikoncepce

V průběhu léčby přípravkem Boxarid a po ní musíte používat účinnou metodu antikoncepce. Teriflunomid zůstává v krvi ještě dlouhou dobu po ukončení léčby. Po ukončení léčby proto nadále používejte účinnou antikoncepci.

 • Nepřestávejte ji používat, dokud hladiny přípravku Boxarid ve Vaší krvi dostatečně nepoklesnou

– to zkontroluje Váš lékař.

 • Promluvte si se svým lékařem o nejvhodnější metodě antikoncepce, případně o změně antikoncepce, kterou používáte.

Přípravek Boxarid neužívejte, pokud kojíte, protože teriflunomid přechází do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Boxarid může způsobovat závratě, které mohou narušit Vaši schopnost soustředit se a reagovat. Pokud Vás lék tímto způsobem ovlivňuje, neřiďte dopravní prostředky ani neobsluhujte stroje.

Přípravek Boxarid obsahuje laktosu

Přípravek Boxarid obsahuje laktosu (druh cukru). Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Boxarid obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné potahované tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Boxarid užívá

Na léčbu přípravkem Boxarid bude dohlížet lékař se zkušenostmi s léčbou roztroušené sklerózy.

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Dospělí

Doporučená dávka je jedna 14mg tableta denně.

Použití u dětí a dospívajících (ve věku 10 let a starší)

Dávka závisí na tělesné hmotnosti:

 • Děti s tělesnou hmotností vyšší než 40 kg: jedna 14mg tableta denně.
 • Děti s tělesnou hmotností menší nebo rovnou 40 kg: jedna 7mg tableta denně. Dávka 7 mg léčivého přípravku Boxarid není dostupná, proto je třeba použít jiný léčivý přípravek obsahující 7 mg teriflunomidu.

Děti a dospívající, jež dosáhnou stabilní tělesné hmotnosti vyšší než 40 kg, budou na základě pokynu jejich lékaře převedeni na jednu 14 mg tabletu denně.

Cesta a způsob podání

Přípravek Boxarid je určen k perorálnímu podání (podání ústy). Přípravek Boxarid se užívá každý den v jedné denní dávce, a to v jakoukoli denní dobu. Tabletu je třeba polknout vcelku a zapít vodou.

Přípravek Boxarid lze užívat s jídlem nebo samostatně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Boxarid, než jste měl(a)

Pokud jste užil(a) příliš velké množství přípravku Boxarid, ihned kontaktujte svého lékaře. Mohou se vyskytnout nežádoucí účinky podobné těm, které jsou popsány v bodě 4.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Boxarid

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Vezměte si svou dávku v naplánovanou dobu.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Boxarid

Přípravek Boxarid nepřestávejte užívat ani neměňte dávku bez doporučení svého lékaře.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Při užívání tohoto léku se mohou objevit následující nežádoucí účinky. Závažné nežádoucí účinky

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné nebo se závažnými mohou stát. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z těchto nežádoucích účinků, ihned kontaktujte svého lékaře.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

 • zánět slinivky břišní, který může zahrnovat příznaky jako bolest v oblasti břicha, pocit na zvracení, nebo zvracení (s frekvencí časté u dětských pacientů a méně časté u dospělých pacientů).
  • alergické reakce, které mohou zahrnovat příznaky jako vyrážka, kopřivka, otok rtů, jazyka nebo obličeje nebo náhlé potíže s dýcháním
  • závažné kožní reakce, které mohou zahrnovat příznaky jako kožní vyrážka, puchýře, horečka nebo vředy v ústech
  • závažné infekce nebo sepse (potenciálně život ohrožující typ infekce), které mohou zahrnovat příznaky jako vysoká horečka, třes, zimnice, snížený průtok moči nebo zmatenost
  • zánět plic, který může zahrnovat příznaky jako dušnost nebo přetrvávající kašel.

  Není známo (z dostupných údajů nelze určit)

  • závažné onemocnění jater, které může zahrnovat příznaky jako zežloutnutí kůže nebo očního

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

bělma, tmavší moč než obvykle, nevysvětlitelný pocit na zvracení a zvracení nebo bolest břicha.

Další nežádoucí účinky se mohou vyskytnout s následující frekvencí:

Velmi časté (mohou se objevit u více než 1 z 10 osob)

 • bolest hlavy
 • průjem, pocit na zvracení
 • zvýšení hladiny ALT (zvýšení krevních hladin určitých jaterních enzymů) prokázané v testech
 • řídnutí vlasů.

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

 • chřipka, infekce horních cest dýchacích, infekce močových cest, zánět průdušek, vedlejších nosních dutin, bolest v krku a nepříjemný pocit při polykání, zánět močového měchýře, virový zánět žaludku a střev, opar na rtu, zubní infekce, zánět hrtanu, plísňová infekce nohou
 • laboratorní hodnoty: bylo pozorováno snížení počtu červených krvinek (anemie), změny ve výsledcích jaterních testů a testů na bílé krvinky (viz bod 2), stejně jako zvýšení enzymů ve svalech (kreatinfosfokináza)
 • mírné alergické reakce
 • úzkostné pocity
 • mravenčení, pocit slabosti, necitlivosti, brnění nebo bolest dolní části zad nebo nohy (ischias); celková necitlivost, pálení, brnění nebo bolest rukou a prstů (syndrom karpálního tunelu)
 • bušení srdce
 • zvýšení krevního tlaku
 • zvracení, bolest zubů, bolest horní části břicha
 • vyrážka, akné
 • bolest šlach, kloubů, kostí, svalů (muskuloskeletální bolest)
 • potřeba močit častěji, než je běžné
 • silné menstruace
 • bolest
 • nedostatek energie nebo pocit slabosti (astenie)
 • pokles tělesné hmotnosti.

Méně časté (mohou se objevit až u 1 ze 100 osob)

 • snížený počet krevních destiček (mírná trombocytopenie)
 • zvýšené vnímání nebo citlivost zejména na kůži, bodavá nebo pulsující bolest podél jednoho nebo více nervů, potíže s nervy horních nebo dolních končetin (periferní neuropatie)
 • postižení nehtů, závažné kožní reakce
 • posttraumatická bolest
 • psoriáza (lupénka)
 • zánět úst/rtů
 • abnormální hladina tuků (lipidů) v krvi
 • zánět tlustého střeva (kolitida).

Vzácné (mohou se objevit až u 1 z 1000 osob)

 • zánět nebo poškození jater.

Není známo (frekvence nelze z dostupných údajů určit)

 • plicní hypertenze (zvýšení tlaku krve v plicních cévách).

Děti (ve věku 10 let a starší) a dospívající

Výše jmenované nežádoucí účinky platí také pro děti a dospívající. Následující dodatečná informace je důležitá pro děti, dospívající a jejich opatrovníky:

Časté (mohou se objevit až u 1 z 10 osob)

– zánět slinivky břišní.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Boxarid uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a pouzdře za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Boxarid obsahuje

 • Léčivou látkou je teriflunomid. Jedna tableta obsahuje 14 mg teriflunomidu.
 • Dalšími složkami jsou hyprolosa (E 463), monohydrát laktosy, kukuřičný škrob, mikrokrystalická celulosa (E 460), sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), magnesium-stearát (E 470b), hypromelosa 2910 (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 8000 (E 1521), bezvodý koloidní oxid křemičitý, hlinitý lak indigokarmínu (E 132)

Jak přípravek Boxarid vypadá a co obsahuje toto balení

Boxarid 14 mg potahované tablety jsou bledě až pastelově modré pětihranné potahované tablety o velikosti 7,3 mm s potiskem „14“ na jedné straně, druhá strana bez potisku (tloušťka 3,5-4,1 mm).

Přípravek Boxarid je dostupný v krabičkách obsahujících:

 • 14 nebo 28 potahovaných tablet v blistrech
 • 14, 28, 84 a 98 potahovaných tablet v pouzdrech s integrovanými blistry
 • 10 x 1 potahovanou tabletu v perforovaných jednodávkových blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21.

1103 Budapešť, Maďarsko

Výrobce:

Pharmascience International Ltd. 1st floor Iacovides Tower

81-83 Griva Digeni Avenue 1090 Nicosia

Kypr

GE Pharmaceuticals Ltd. Industrial Zone Chekanitza South area Botevgrad, 2140 Bulharsko

Gedeon Richter Plc. Gyömrői út 19-21. Budapešť H-1103 Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Bulharsko Boxarid 14 mg film-coated tablets.

Maďarsko BOXARID 14 mg filmtabletta

Česká republika Boxarid

Slovenská republika BOXARID 14 mg Filmom obalená tableta

Estonsko BOXARID.

Lotyšsko Boxarid 14 mg apvalkotās tabletes.

Litva BOXARID 14 mg plėvele dengtos tabletės

Polsko Boxarid

Rumunsko BOXARID 14 mg comprimate filmate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 7. 2. 2023

Napsat komentář