Artaxin příbalový leták

Artaxin 625mg tvrdá tobolka

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka nebo zdravotní sestry.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Pokud se do 2 až 3 měsíců nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Název tohoto léčivého přípravku je ARTAXIN 625 mg tvrdé tobolky. Nicméně v textu této příbalové informace bude označován jako ARTAXIN.

V této příbalové informaci naleznete:

Co je ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky užívat

Jak se přípravek ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky a k čemu se používá

ARTAXIN patří do skupiny léčivých přípravků zvaných „jiná nesteroidní protizánětlivá a protirevmatická léčiva“.

ARTAXIN obsahuje léčivou látku glukosamin.

Slouží ke zmírnění příznaků u lehké až středně těžké osteoartrózy kolene.

Osteoartróza je onemocnění, způsobující bolest a omezení funkce kloubů (např. ztuhlost). Příznaky jsou ztuhlost (po spánku nebo dlouhé době v klidu), bolest při pohybu (např. při chůzi po schodech nebo na nerovném povrchu), která v klidu odeznívá. Při pohybu či dotyku kolena také můžete někdy zaznamenat praskavé zvuky.

Pokud se objeví příznaky, jako bolest kloubů v klidu, otok či zčervenání kloubů, horečka či snížení tělesné hmotnosti, obraťte se na svého lékaře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky

užívat Neužívejte ARTAXIN

 • jestliže jste alergický/á na glukosamin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
 • jestliže jste alergický/á na korýše, z nichž je glukosamin vyráběn.

Upozornění a opatření:

Před užitím tohoto přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • pokud trpíte poruchou glukózové tolerance. Při zahájení léčby přípravkem ARTAXIN možná budou třeba častější kontroly hladiny glukózy v krvi.
 • pokud máte známý rizikový faktor pro kardiovaskulární onemocnění, protože v několika případech byl pozorován u pacientů léčených přípravkem ARTAXIN zvýšený cholesterol.
 • pokud trpíte astmatem. Při zahájení léčby glukosaminem byste si měl(a) být vědom(a) možnosti zhoršení příznaků.
 • pokud máte problémy s ledvinami nebo játry – u takových pacientů dosud nebyla provedena žádná studie s glukosaminem, takže nelze doporučit bezpečnou dávku.

Další léčivé přípravky a ARTAXIN

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je třeba dbát opatrnosti, pokud má být přípravek ARTAXIN kombinován s jinými léčivými přípravky, zejména s:

 • Některými typy léčivých přípravků používanými k prevenci srážlivosti krve (jako je warfarin, dikumarol, fenprokumon, acenokumarol a fluidion). Účinky těchto léčivých přípravků mohou být silnější, pokud se užívají s glukosaminem. Pacienti léčení takovými kombinacemi by proto měli být při zahájení nebo ukončení léčby glukosaminem obzvlášť bedlivě sledováni.
 • Tetracykliny (antibakteriální přípravky používané proti infekci).

Přípravek ARTAXIN s jídlem a pitím

Přípravek ARTAXIN lze užívat s jídlem a pitím před, během nebo po jídle.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat tento přípravek. ARTAXIN neužívejte během těhotenství.

Nedoporučuje se užívat přípravek Artaxin při kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Studie hodnotící účinky na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje nebyly provedeny. Pokud se při užívání tobolek projeví závratě nebo malátnost, vyhněte se řízení dopravních prostředků a obsluze strojů.

Jak se přípravek ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s touto příbalovou informací. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku je 2 tobolky jednou denně (1250 mg glukosaminu), nejméně po dobu 3 měsíce.

Tobolky polykejte celé a zapijte vodou. Tobolky nekousejte.

Glukosamin není určen k léčbě akutní bolesti. Ke zmírnění příznaků (zejména ke zmírnění bolesti) nemusí dojít po několik týdnů a někdy i déle. Pokud nepocítíte žádné zlepšení po 2-3 měsících, sdělte to svému lékaři.

Použití u dětí a dospívajících

ARTAXIN se nedoporučuje podávat dětem mladším 18 let.

Jestliže jste užil(a) více ARTAXINu, než jste měl(a):

Jestliže jste užil(a) více tobolek, než jste měl(a), mohou se u Vás vyskytnout bolesti hlavy, závratě, dezorientace, bolesti kloubů, pocit na zvracení, zvracení nebo průjem i když je možné, že nemusíte mít žádné příznaky. V každém případě informujte svého lékaře.

Jestliže jste zapomněl(a) užít ARTAXIN

Pokud jste zapomněl(a) užít dávku, jednoduše pokračujte v užívání další dávkou jako obvykle.

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat ARTAXIN

Nepřestávejte užívat tento přípravek pokud se budete cítit lépe. Pokud přestanete užívat tento přípravek, Vaše příznaky se mohou objevit znovu.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Tyto reakce jsou obvykle lehké a přechodné.

Závažné nežádoucí účinky

Okamžitě přestaňte užívat glukosamin a ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice, pokud zaznamenáte některý z následujících příznaků, protože mohou znamenat, že trpíte závažnou alergickou reakcí na tento přípravek:

 • otok obličeje, jazyka, hrdla
 • potíže s polykáním nebo dýcháním
 • vyrážka nebo kopřivka.

Další nežádoucí účinky

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí): bolest hlavy, únava, pocit na zvracení, bolesti břicha, poruchy trávení, průjem, zácpa.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí): vyrážka, svědění, zrudnutí.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit): zvracení, kopřivka, závrať, otoky nohou nebo kotníků, angioedém (otok vznikající na různých místech organizmu např. v obličeji, na sliznici dýchacího ústrojí). Zhoršení existujícího astmatu, zhoršení kontroly nad hladinou glukózy v krvi u diabetických pacientů.

Rovněž byly hlášeny zvýšené hladiny cholesterolu. Nelze určit, zda mají tyto stavy přímý vztah ke glukosaminu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak ARTAXIN 625 mg, tvrdé tobolky uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Neuchovávejte při teplotě nad 30 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce za slovem EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí

Obsah balení a další informace Co ARTAXIN obsahuje

 • Léčivou látkou je glukosaminum. Jedna tobolka obsahuje glukosaminum 625 mg (odpovídá glukosamini hydrochloridum 750 mg).
 • Další složkou je magnesium-stearát.
 • Složení tobolky: želatina, červený oxid železitý (E172), oxid titaničitý (E171), černý oxid železitý

(E172).

Jak ARTAXIN vypadá a co obsahuje toto balení

ARTAXIN jsou tvrdé hnědé želatinové tobolky.

ARTAXIN je dodáván v papírové krabičce obsahující 10, 60 a 180 tobolek (uložených v blistrech). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci

LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.

Gran Capitán, 10

08970 Sant Joan Despí (Barcelona) Španělsko

Výrobce

NOUCOR HEALTH, S.A.

Avda. Camí Reial 51-57

08184 Palau Solità i Plegamans (Barcelona)

Španělsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 6. 2. 2023

Napsat komentář