Apulco příbalový leták

Apulco 0,28%/9,5% medicinální plyn, stlačený

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informace dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

‌Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Apulco a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apulco používat

Jak se přípravek Apulco používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Apulco uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Apulco a k čemu se používá

Tento medicinální plyn je medicinální plyn určený výhradně k diagnostickým účelům. Používá se k diagnostickému vyšetření plicních funkcí: stanovení difuzní kapacity resp. tzv. transfer faktoru (schopnosti plic vyměňovat plyny).

‌Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Apulco používat Nepoužívejte přípravek Apulco:

– pokud Váš lékař nepožaduje, abyste podstoupil(a) vyšetření plicních funkcí.

‌Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Apulco k vyšetření plicních funkcí se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a přípravek Apulco

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Apulco s jídlem, pitím a alkoholem

Jestliže použijete tento medicinální plyn, nesmíte být ve stavu, který by Vám bránil správně podstoupit vyšetření plicních funkcí podle pokynů lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického pracovníka.

‌Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než budete tento medicinální plyn inhalovat.

‌Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Použití tohoto medicinálního plynu během vyšetření plicních funkcí by nemělo mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Apulco používá

Inhalujte tento medicinální plyn pouze během diagnostického vyšetření plicních funkcí, a to přesně podle pokynů svého lékaře nebo ošetřujícího zdravotnického pracovníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Délku trvání diagnostického vyšetření plic a četnost jeho opakování může určit pouze Váš lékař nebo ošetřující zdravotnický pracovník.

Možné nežádoucí účinky

Během inhalování tohoto medicinálního plynu při vyšetření plicních funkcí se mohou velmi nepravděpodobně projevit nežádoucí účinky: závratě, bolest na hrudi a pocit dezorientace. Pokud se u Vás kterýkoli z příznaků tohoto druhu během použití tohoto medicinálního plynu projeví, je třeba inhalaci ihned ukončit a zajistit lékařské ošetření.

Po inhalaci medicinálního plynu může být zapotřebí vzorek žilní krve k provedení krevního rozboru.

Jak přípravek Apulco uchovávat

Láhve na stlačený plyn je nutno uchovávat zastřešené a chráněné před nepříznivými povětrnostními podmínkami.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku.

Nevyhazujte tento medicinální plyn, ale vraťte ho dodavateli. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Apulco obsahuje

Léčivými látkami jsou carbonei monoxidum a helium. Dalšími složkami jsou dusík a kyslík.

Jak přípravek Apulco vypadá a co obsahuje toto balení

Je to bezbarvý plyn, bez zápachu, který je stlačený v hliníkových láhvích na stlačený plyn. Válcová část láhve je bílá a její horní zaoblená část je jasně zelená.

Každá láhev na stlačený plyn je opatřena následující tabulkou: Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 9,5 %

Kapacita v litrech

Plnicí tlak (bar)

Počet litrů plynu

5

200

904

10

200

1808

20

200

3615

40

200

7231

Pro přípravek:

Apulco 0,28 % / 14 %

Kapacita v litrech

Plnicí tlak (bar)

Počet litrů plynu

5

200

897

10

200

1794

20

200

3589

40

200

7178

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci

AIR PRODUCTS spol. s r.o.

J. Š. Baara 2063/21 405 02 Děčín Česká republika

Výrobce

S.E. de Carburos Metálicos S.A. Pol Nord-Este C-35, Km 59 08470 Sant Celoni (Barcelona) Španělsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Apulco

Německo: Apulco CoHe 0,28% 9,5%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet Německo: Apulco CoHeMax 0,28% 14%, gas zur medizinischen anwendung, druckverdichtet Nizozemsko: Apulco CoHe 0,28%/9,5%, medicinaal gas, samengeperst

Nizozemsko: Apulco CoHeMax 0,28%/14%, medicinaal gas, samengeperst Portugalsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gás medicinal, comprimido Portugalsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gás medicinal, comprimido Slovenská republika: Apulco CoHe 0,28 % / 9,5 % medicinálny plyn, stlačený Slovenská republika: Apulco CoHeMax 0,28 % / 14 % medicinálny plyn, stlačený Španělsko: Apulco CoHe 0,28% / 9,5% gas comprimido medicinal

Španělsko: Apulco CoHeMax 0,28% / 14% gas comprimido medicinal

‌Tato příbalová informace byla naposledy revidována 27. 7. 2021

Napsat komentář