Anopyrin příbalový leták

Anopyrin 400mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Pokud bolest neustoupí do 5 dní nebo pokud horečka neklesne do 3 dní nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anopyrin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin užívat

Jak se přípravek Anopyrin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anopyrin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Anopyrin a k čemu se používá

Přípravek s obsahem kyseliny acetylsalicylové ve formě pufrovaných tablet tlumí bolest a snižuje horečku, ve vyšších dávkách má protizánětlivé účinky.

Použití tzv. pufrovaných tablet mírní výskyt nežádoucích účinků na zažívací ústrojí.

Přípravek se užívá při horečce a bolesti zejména při akutních chřipkových onemocněních. Dále při bolestech hlavy, zubů, bolestech zad různého původu a po poradě s lékařem při bolesti v průběhu nervů. Přípravek mohou užívat dospělí a dospívající od 16 let (viz bod 2 „Děti a dospívající“).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin užívat Neužívejte přípravek Anopyrin

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou, salicyláty nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • pokud máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému),
 • jestliže u Vás v minulosti požití kyseliny acetylsalicylové nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků, vyvolalo astmatický záchvat,
 • při současném vředovém onemocnění žaludku nebo dvanáctníku,
 • pokud máte závažné onemocnění jater nebo ledvin,
 • při chorobné krvácivosti,
 • při chirurgických zákrocích spojených s větším krvácením,
 • v posledních třech měsících těhotenství,
 • v kombinaci s metotrexátem (přípravek užívaný k léčbě nádorových onemocnění nebo revmatoidní artritidy) při dávce 15 mg týdně či vyšší.

Přípravek nesmí užívat děti a dospívající do 16 let při současně probíhajícím virovém horečnatém onemocnění (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice).

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anopyrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo tenkého střeva,
 • jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího ústrojí,
 • máte nebo jste někdy měl(a) záchvat dny,
 • máte porušenou funkci jater, ledvin nebo srdce,
 • trpíte nedostatkem enzymu glukóza-6-fosfát dehydrogenázy,
 • užíváte léky uvedené v bodě „Další léčivé přípravky a přípravek Anopyrin“,
 • trpíte onemocněním štítné žlázy a užíváte levothyroxin (hormon užívaný při onemocnění štítné žlázy).

Pokud trpíte nedostatkem enzymu zvaného glukosa-6-fosfát-dehydrogenáza, musíte užívat přípravek

Anopyrin pod přísným lékařským dohledem.

Děti a dospívající

Děti a dospívající do 16 let smějí užívat přípravek Anopyrin pouze po doporučení lékařem. U dětí a dospívajících do 16 let s virovým horečnatým onemocněním (např. chřipka nebo chřipce podobné infekce horních dýchacích cest, plané neštovice) existuje v souvislosti s užíváním kyseliny acetylsalicylové vyšší riziko rozvoje tzv. Reyeova syndromu. Reyeův syndrom je život ohrožující stav, který bez včasné diagnózy a léčby končí smrtí. Příznaky se mohou objevit buď během nemoci, nebo (nejčastěji) až ve stádiu rekonvalescence, tj. po odeznění akutních příznaků onemocnění. Může se jednat o: vytrvalé zvracení, průjem, poruchy dýchání (nepravidelné, zrychlené), ztrátu energie, únavu, ospalost, netečnost, strnulost, pohled „do prázdna“, nebo naopak podrážděné a agresivní chování, vzrušenost, zmatenost, křeče, delirium. Pokud se u dítěte nebo mladistvého vyskytne kterýkoliv z uvedených příznaků, je třeba neprodleně vyhledat lékaře.

Další léčivé přípravky a přípravek Anopyrin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je velmi důležité, abyste informovali svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • léky spojené s rizikem krvácení, např. pentoxifylin, diltiazem, warfarin, klopidogrel, tiklopidin (proti srážení krve/k prevenci tvorby krevních sraženin),
 • metotrexát v dávce nižší než 15 mg týdně (k léčbě nádorového onemocnění nebo revmatoidní artritidy),
 • citalopram, sertralin nebo paroxetin a jiné selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu

(SSRI) (k léčbě deprese),

 • kortikoidy (k léčbě zánětu),
 • nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID), jako je ibuprofen (k léčbě bolesti a zánětu),
 • diuretika a ACE-inhibitory (k léčbě vysokého krevního tlaku),
 • digoxin (k léčbě srdečních onemocnění),
 • lithium (k léčbě manio-depresivní choroby),
 • probenecid (k léčbě dny),
 • cyklosporin, takrolimus (k prevenci a léčbě odmítnutí orgánů po transplantaci),
 • kyselinu valproovou, fenytoin (k léčbě epilepsie),
 • acetazolamid (k léčbě glaukomu),
 • glibenklamid, glimepirid aj. (k léčbě cukrovky),
 • sulfonamidy, jako je sulfametoxazol (k léčbě infekcí),
 • levothyroxin (k léčbě onemocnění štítné žlázy),
 • tenofovir (k léčbě infekce HIV nebo chronické hepatitidy typu B),
 • nikorandil [k léčbě bolesti na hrudi (angina pectoris)].

Metamizol

Účinek kyseliny acetylsalicylové na shlukování krevních destiček (krevní buňky, které se shlukují a vytvářejí krevní sraženinu) může být při současném podávání s metamizolem (látka snižující bolest a horečku) snížen. Proto je zapotřebí tuto kombinaci u pacientů užívajících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové z důvodu ochrany srdce a cév podávat s opatrností.

Vakcína proti varicele

U pacientů očkovaných varicelovou vakcínou (vakcína proti planým neštovicím nebo pásovému oparu) se nedoporučuje užívat salicyláty po dobu 6 týdnů po podání vakcíny. Při užití salicylátů během infekce planých neštovic nebo pásového oparu se vyskytly případy Reyeova syndromu (závažný život ohrožující stav, při kterém dochází k poškození mozku, jater a dalších orgánů).

Přípravek Anopyrin s jídlem, pitím a alkoholem

Tablety užijte celé nebo nejlépe rozpadlé v malém množství vody, ke konci jídla nebo po něm a zapijte vhodnou tekutinou, nejlépe zásaditou minerálkou. V průběhu léčby požívejte alkohol s opatrností. Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu nebo poškození zažívacího traktu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Přípravek neužívejte v posledních třech měsících těhotenství, neboť by mohl způsobit vážné poškození plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení krvácení.

V průběhu prvních šesti měsíců těhotenství nesmí být přípravek podáván, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je však ze závažných důvodů přípravek podán ženám, které jsou v prvních šesti měsících těhotenství, pak musí být podávaná dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

Během kojení je možno přípravek používat jen na doporučení lékaře.

Přípravek patří do skupiny léků (nesteroidních antirevmatik), které mohou přechodně snížit plodnost u žen. Po přerušení užívání dojde k úpravě.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Anopyrin nemá žádný vliv na schopnost řídit vozidla a obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Anopyrin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Nedoporučí-li lékař jinak, obvyklé dávkování u dospělých a dospívajících od 16 let je 1–2 tablety každých

4–8 hodin. Maximální denní dávka 10 tablet se nesmí překročit. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.

Bez doporučení lékaře neužívejte přípravek déle než 7 dní. Neustoupí-li bolesti do 5 dnů nebo do 3 dnů horečka neklesne, případně se během léčby příznaky zhorší, vyhledejte lékaře.

Děti a dospívající

Děti a dospívající do 16 let smí užívat přípravek Anopyrin pouze po doporučení lékařem. Dávkování vždy určí lékař. Přípravek se nesmí podávat dětem a dospívajícím do 16 let při současně probíhajícím virovém horečnatém onemocnění.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anopyrin, než jste měl(a)

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem ihned vyhledejte lékaře. Předávkování se projevuje poruchami dýchání, otokem plic a poruchami vědomí.

Předávkování salicyláty může zejména u malých dětí způsobit závažný pokles hladiny cukru v krvi a potenciálně smrtelnou otravu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anopyrin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Minimální odstup mezi jednotlivými dávkami je 4 hodiny.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte lék užívat a vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás objeví tyto nežádoucí účinky:

 • anafylaktoidní reakce projevující se mj. svěděním a zčervenáním kůže, vyrážkou, otokem, kašlem, dušností, bledostí, studeným potem, zrychlenou srdeční činností nebo poklesem krevního tlaku (vyskytuje se méně často),
 • angioedém projevující se otokem kůže a sliznic (např. krku nebo jazyka), dušností a/nebo svěděním a vyrážkou (vyskytuje se vzácně).

Při užívaní přípravku Anopyrin se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky seřazené dle frekvence výskytu:

Časté (u 1–10 ze 100 pacientů):

 • břišní diskomfort, pálení žáhy, nevolnost (pocit na zvracení), zvracení.

Méně časté (u 1–10 z 1 000 pacientů):

 • kopřivka,
 • reakce z přecitlivělosti např. záchvaty dušnosti (především u astmatiků), potíže s dýcháním nebo dušnost, velmi závažná alergická reakce (anafylaktoidní reakce) a těžké kožní reakce.

Vzácné (u 1–10 z 10 000 pacientů):

 • zúžení průdušek (bronchospasmus) provázené dušností, dráždivým kašlem a pískáním,
 • vřed v trávicím traktu, krvácení v trávicím traktu,
 • angioedém.

Velmi vzácné (u méně než 1 z 10 000 pacientů):

 • prasknutí vředu a krvácení v trávicím traktu (bez předchozích příznaků),
 • Reyeův syndrom (příznaky viz bod 2 „Děti a dospívající“),
 • poškození ledvin,
 • změny ve výsledcích krevních testů: zvýšení jaterních enzymů (mohou poukazovat na poškození jater), snížení nebo zvýšení kyselin nebo zásad v krvi (porucha acidobazické rovnováhy).

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • rýma,
 • podráždění nebo zánět žaludku, střev nebo jícnu, poškození jater,
 • otok plic (v souvislosti s chronickým užíváním a alergickou reakcí na kyselinu acetylsalicylovou),
 • poruchy krve a kostní dřeně (hemolytická anémie),
 • nitrolební krvácení,
 • lokalizovaná kožní vyrážka (fixní lékový exantém).

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Anopyrin uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C, v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a blistru za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Anopyrin obsahuje

Léčivou látkou je kyselina acetylsalicylová. Jedna tableta obsahuje 400 mg kyseliny acetylsalicylové. Dalšími složkami jsou kukuřičný škrob, mastek, kyselina aminooctová (glycin), celulosový prášek, mikrokrystalická celulosa.

Jak přípravek Anopyrin vypadá a co obsahuje toto balení

Popis: bílé mramorované oboustranně ploché kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Tabletu lze rozdělit na dvě stejné dávky.

Velikost balení: 1× 10 tablet a 10× 10 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, a. s., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Výrobce

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 5. 2020

Anopyrin 100mg tableta

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anopyrin a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin užívat

Jak se přípravek Anopyrin užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anopyrin uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Anopyrin a k čemu se používá

Přípravek Anopyrin obsahuje léčivou látku kyselinu acetylsalicylovou. Patří mezi léčiva, která tlumí shlukování krevních destiček (trombocytů), a tím předcházejí vzniku krevních sraženin v cévách (vzniku trombů).

Přípravek Anopyrin se užívá:

 • při nestabilní angině pectoris (bolest na hrudi způsobená poruchou průtoku krve srdečními věnčitými tepnami) – jako doplněk standardní léčby,
 • při akutním srdečním infarktu – jako součást standardní léčby,
 • k zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu (k prevenci reinfarktu),
 • po operacích nebo jiných výkonech na tepnách, např. po aortokoronárním přemostění

(bypassu), při perkutánní transluminální koronární angioplastice,

 • k předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku (tranzitorních ischemických atak) a mozkových infarktů.

Upozornění

Přípravek Anopyrin není určen k léčbě bolestivých stavů. Přípravek není určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anopyrin užívat

Neužívejte přípravek Anopyrin:

 • jestliže jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na jiné salicyláty (látky příbuzné kyselině acetylsalicylové) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže u Vás v minulosti požití salicylátů nebo látek s podobným účinkem, zejména nesteroidních protizánětlivých léků, vyvolalo astmatický záchvat,
 • při právě probíhajících žaludečních nebo dvanáctníkových vředech,
 • při chorobně zvýšeném sklonu ke krvácení (hemoragické diatéze),
 • pokud máte mastocytózu (onemocnění imunitního systému),
 • při závažném onemocnění jater nebo ledvin,
 • pokud užíváte methotrexát v dávkách vyšších než 15 mg/týden,
 • ve třetí třetině těhotenství, neboť by při dávkách vyšších než 100 mg denně mohl způsobit vážné poškození plodu, mohl by vést k prodloužení či opoždění porodu a prodloužení krvácení.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Anopyrin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte nebo jste někdy měl(a):

 • přecitlivělost na jiné léky proti bolesti nebo zánětu nebo máte jakoukoliv alergii,
 • souběžně užíváte léky tlumící srážení krve (např. kumarinové deriváty, heparin – s výjimkou léčby heparinem v nízkých dávkách),
 • máte průduškové astma,
 • máte opakující se žaludeční nebo dvanáctníkové obtíže,
 • máte poruchu funkce ledvin nebo jater,
 • trpíte onemocněním štítné žlázy a užíváte levothyroxin (hormon užívaný při onemocnění štítné žlázy).

Pokud trpíte nedostatkem enzymu zvaného glukosa-6-fosfát-dehydrogenáza, musíte užívat přípravek Anopyrin pod přísným lékařským dohledem.

U pacientů užívajících přípravky s obsahem kyseliny acetylsalicylové se doporučuje požívat alkohol s opatrností, jelikož může dojít ke zvýšení rizika krvácení ze zažívacího traktu a/nebo poškození zažívacího traktu.

Pacienti, kteří trpí průduškovým astmatem, alergickou rýmou, nosními polypy (výrůstky na nosní sliznici) nebo chronickými (vleklými) infekcemi dýchacích cest (obzvláště sdruženými s projevy typu alergické rýmy) a pacienti s přecitlivělostí na léky k léčbě bolesti zánětu nebo revmatismu jakéhokoli druhu jsou při užívání tablet přípravku Anopyrin ohroženi astmatickými záchvaty (tzv. nesnášenlivost analgetik/analgetické astma). Pokud máte tyto obtíže, poraďte se před užitím přípravku Anopyrin se svým lékařem. Totéž platí, pokud reagujete přecitlivěle (alergicky), např. kožními reakcemi, svěděním, kopřivkou, na jiné látky.

O užívání přípravku Anopyrin musíte informovat před operačním výkonem lékaře nebo zubního lékaře.

Děti a dospívající

Přípravek není určen pro děti a dospívající do 18 let.

Přípravek Anopyrin se může u dětí a dospívajících používat jen na výslovné doporučení lékaře a to jen tehdy, nejsou-li účinná jiná opatření. Kdyby při těchto onemocněních došlo k dlouhotrvajícímu zvracení, mohlo by to být známkou Reyeova syndromu, velmi vzácného, ale život ohrožujícího onemocnění, které bezpodmínečně vyžaduje okamžitou lékařskou pomoc.

Další léčivé přípravky a přípravek Anopyrin

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Nikorandil [lék na léčbu bolesti na hrudi (angina pectoris)]. Při užívání přípravek Anopyrin zesiluje/zvyšuje:

 • rizika žaludečního nebo střevního krvácení při současné léčbě kortikoidy (léky podobné hormonům kůry nadledvin) nebo při souběžném požívání alkoholu,
 • účinky určitých přípravků užívaných ústy k léčbě cukrovky (perorální antidiabetika ze skupiny derivátů sulfonylurey),
 • žádoucí i nežádoucí účinky methotrexátu – léčiva užívaného k léčbě lupénky (psoriázy), onemocnění kloubů (revmatoidní artritidy) a některých nádorových onemocnění,
 • množství (koncentraci) některých souběžně užívaných léčiv (digoxinu, barbiturátů nebo lithia) v krvi,
 • žádoucí i nežádoucí účinky přípravků k léčbě bolesti nebo zánětu (nesteroidních analgetik/antiflogistik) a obecně všech léčiv užívaných k léčbě revmatických onemocnění,
 • účinky určitých léčiv užívaných k léčbě infekčních onemocnění – sulfonamidů a kombinací obsahujících sulfonamidy, jako je např. kotrimoxazol (kombinace sulfamethoxazolu a trimethoprimu),
 • účinky trijodthyroninu (liothyroninu), což je léčivo užívané k léčbě nedostatečné činnosti štítné žlázy,
 • účinky kyseliny valproové (léčiva užívaného např. k léčbě epileptických záchvatů),
 • účinky levothyroxinu (léčivo užívané k léčbě poruch štítné žlázy).

Přípravek Anopyrin zeslabuje účinky:

 • určitých léčiv vyvolávajících zvýšené vylučování moči, tzv. antagonistů aldosteronu (spironolaktonu a kanrenoátu) a tzv. kličkových diuretik (např. furosemidu),
 • přípravků k léčbě vysokého krevního tlaku,
 • léčiv zvyšujících vylučování kyseliny močové z těla (např. probenecidu, sulfinpyrazonu).

Metamizol

Účinek kyseliny acetylsalicylové na shlukování krevních destiček (krevní buňky, které se shlukují a vytvářejí krevní sraženinu) může být při současném podávání s metamizolem (látka snižující bolest a horečku) snížen. Proto je zapotřebí tuto kombinaci u pacientů užívajících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové z důvodu ochrany srdce a cév podávat s opatrností.

Varicelová vakcína

U pacientů očkovaných varicelovou vakcínou (vakcína proti planým neštovicím nebo pásovému oparu) se nedoporučuje užívat salicyláty po dobu 6 týdnů po podání vakcíny. Při užití salicylátů během infekce planých neštovic nebo pásového oparu se vyskytly případy Reyeova syndromu (závažný život ohrožující stav, při kterém dochází k poškození mozku, jater a dalších orgánů).

Acetazolamid (k léčbě zeleného zákalu)

Při současném užívání salicylátů s acetazolamidem je třeba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož je zvýšené riziko vzniku metabolické acidózy (stav, kdy dochází k poruše rovnováhy vnitřního prostředí organismu).

Léčivé přípravky spojené s rizikem krvácení (např. pentoxifylin, diltiazem, léky snižující krevní srážlivost, např. warfarin, léky blokující shlukování krevních destiček, např. klopidogrel, tiklopidin, dipyridamol)

Při současném užívání přípravku Anopyrin a těchto přípravků existuje zvýšené riziko krvácení, neboť jejich účinky se mohou vzájemně zesilovat.

Přípravek Anopyrin s jídlem, pitím a alkoholem

Při užívání přípravku Anopyrin se doporučuje požívat alkohol s opatrností. Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu nebo poškození zažívacího traktu.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Zjistíte-li při užívání přípravku Anopyrin, že jste otěhotněla, informujte o tom lékaře.

V průběhu prvního a druhého trimestru (v prvním až šestém měsíci) těhotenství nesmí být přípravek podáván, pokud to není zcela nezbytné. Pokud je přípravek podáván ženám, které chtějí otěhotnět nebo jsou v prvním a druhém trimestru těhotenství, pak musí být podávaná dávka co nejnižší a doba léčby co nejkratší.

V posledním trimestru (v sedmém až devátém měsíci) těhotenství se přípravek Anopyrin nesmí užívat, protože při jeho užívání by se zvýšilo riziko komplikací u matky i u dítěte při porodu.

Léčivá látka acetylsalicylová kyselina a její metabolity (látky vzniklé její látkovou přeměnou v těle) v malých množstvích přecházejí do mateřského mléka. Protože dosud nebyly oznámeny škodlivé účinky na kojence, při denní dávce do 150 mg zpravidla nebývá nutno zastavit kojení. Užívá-li žena vyšší denní dávky (více než 150 mg), má přestat kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek neovlivňuje pozornost.

Upozornění na pomocné látky

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Anopyrin užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kolik tablet přípravku Anopyrin máte užívat a jak často

 • Při nestabilní angině pectoris:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg přípravku Anopyrin. Přesnou dávku stanoví lékař.

 • Při akutním srdečním infarktu:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg přípravku Anopyrin. Přesnou dávku stanoví lékař.

 • K zabránění vzniku dalšího srdečního infarktu po prvním srdečním infarktu:

Doporučuje se denní dávka 300 mg přípravku Anopyrin.

 • Po operacích nebo jiných výkonech na tepnách:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg přípravku Anopyrin. Přesnou dávku stanoví lékař.

 • K předcházení vzniku přechodných záchvatů nedostatečného prokrvení mozku:

Užívají se denní dávky mezi 100 mg a 300 mg přípravku Anopyrin. Přesnou dávku stanoví lékař.

Přípravek Anopyrin se obvykle užívá jednou denně, pokud možno vždy v přibližně stejnou denní dobu.

Jak a kdy máte užívat přípravek Anopyrin

Přípravek Anopyrin užívejte po jídle, tablety se polykají celé a zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.

Tento přípravek se nemá užívat na lačný žaludek.

Jak dlouho máte užívat přípravek Anopyrin Přípravek Anopyrin je určen k dlouhodobému užívání. O délce jeho užívání rozhoduje Váš ošetřující lékař.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Anopyrin, než jste měl(a)

Závratě a ušní šelest (hučení a pískání v uších) mohou být, obzvláště u dětí a u starších osob, známkami závažné otravy. Předávkování salicyláty může zejména u malých dětí způsobit závažný pokles hladiny cukru v krvi a potenciálně smrtelnou otravu.

Při podezření na předávkování přípravkem Anopyrin ihned vyhledejte nebo zavolejte lékaře. Ten podle závažnosti předávkování rozhodne o potřebných opatřeních.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Anopyrin

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Pokračujte v užívání příští předepsanou dávkou beze změny tak, jak Vám předepsal lékař.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Anopyrin

Nepřestávejte užívat tablety přípravku Anopyrin, aniž byste si o tom předtím promluvil(a) se svým lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přestaňte užívat tento přípravek a vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc, pokud se vyskytne:

 • vyrážka, kopřivka, svědění celého těla, nenadálý otok kolem očí, pocit tísně na hrudi spojený s obtížným dýcháním nebo polykáním, zmodrání kůže, nízký krevní tlak (mohou být známkou závažné alergické reakce),
 • černá (dehtovitá) stolice (která může být známkou závažného žaludečního krvácení).

Nežádoucí účinky jsou seřazeny podle četnosti jejich výskytu:

Časté (mohou se vyskytnout u 1–10 pacientů ze 100):

 • bolest žaludku,
 • pocit na zvracení, zvracení,
 • průjem,
 • krvácení do trávicí soustavy.

Méně časté (mohou se vyskytnout u 1–10 pacientů z 1 000):

 • žaludeční krvácení,
 • žaludeční vřed,
 • kožní reakce.

Vzácné (mohou se vyskytnout u 1–10 pacientů z 10 000):

 • chudokrevnost (v důsledku skrytých ztrát krve z trávicího ústrojí),
 • reakce z přecitlivělosti např. záchvaty dušnosti (především u astmatiků), potíže s dýcháním nebo dušnost, velmi závažná alergická reakce (anafylaktoidní reakce) a těžké kožní reakce.

Velmi vzácné (mohou se vyskytnout u méně než 1 pacienta z 10 000):

 • poruchy funkce ledvin,
 • snížení množství glukosy v krvi,
 • poruchy funkce jater.

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • poruchy krve a kostní dřeně (hemolytická anémie u pacientů s deficitem glukosa-6-fosfát dehydrogenázy),
 • nitrolební krvácení,
 • závrať a ušní šelest,
 • lokalizovaná kožní vyrážka (fixní lékový exantém),
 • tvorba vředů v jícnu, zánět jícnu, žaludku, dvanáctníku a střev,
 • proděravění jícnu a střev,
 • poškození jater, zvýšení jaterních enzymů,
 • otok plic (v souvislosti s chronickým užíváním a přecitlivělostí na kyselinu acetylsalicylovou).

Kyselina acetylsalicylová i v nízkých dávkách omezuje vylučování kyseliny močové. Pokud máte sklon k onemocnění dnou, může užívání tohoto přípravku u Vás vyvolat dnavý záchvat.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Anopyrin uchovávat

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Anopyrin obsahuje

 • Léčivou látkou je acidum acetylsalicylicum 100 mg.
 • Dalšími pomocnými látkami jsou předbobtnalý kukuřičný škrob, celulosový prášek, sodná sůl kroskarmelosy, glycin, mastek.

Jak přípravek Anopyrin vypadá a co obsahuje toto balení

Bílé, mramorované, kulaté ploché tablety s půlicí rýhou na jedné straně. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety.

Tablety jsou baleny v PVC/PVDC/Al průhledných blistrech a v krabičce. Velikost balení: 20, 30, 50, 56, 60 a 100 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Zentiva, k. s., U Kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Česká republika

Výrobce

S.C. ZENTIVA S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, cod 032266, Bukurešť, Rumunsko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 31. 5. 2020

Napsat komentář