Anetena příbalový leták

Anetena 3mg/ml oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Anetena a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anetena používat

Jak se přípravek Anetena používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anetena uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Anetena a k čemu se používá

Přípravek Anetena obsahuje léčivou látku netilmicin, antibiotikum, které usmrcuje bakterie.

U dospělých je indikován k lokální léčbě zevních infekcí oka nebo jeho okolí způsobených bakteriemi citlivými na netilmicin.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se necítíte lépe nebo se cítíte hůře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anetena používat Nepoužívejte přípravek Anetena:

 • Jestliže jste alergický(á) na netilmicin, kterékoli aminoglykosidové antibiotikum (gentamicin, tobramycin, kanamycin, atd.) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Anetena si promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud používáte antibiotika delší dobu, můžete být náchylnější k očním infekcím.

Aminoglykosidová antibiotika mohou způsobit závažné problémy se sluchem a s ledvinami. Pokud s přípravkem Anetena používáte jinou antibiotickou léčbu, včetně perorální (podávané ústy), poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Anetena není určen k injekčnímu podání, proto se nesmí injekčně podat do oka nebo do přední části oka (přední oční komory).

Ve všech výše uvedených případech, nebo pokud se u Vás vyskytnou alergické reakce na tento lék, přestaňte tento lék používat a poraďte se se svým lékařem.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost netilmicinu u dětí nebo dospívajících nebyly stanoveny.

Další léčivé přípravky a přípravek Anetena

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Anetena lze používat s jinými léky pro oční podání, je však důležité dodržovat pokyny v bodě 3.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • jakékoli jiné antibiotikum, obzvláště polymyxin B, kolistin, viomycin, streptomycin, vankomycin nebo cefaloridin. Souběžné použití přípravku Anetena s jinými aminoglykosidovými antibiotiky může zvýšit riziko vzniku problémů s ledvinami, se sluchem nebo může ovlivnit účinnost těchto dalších antibiotik;
 • cisplatinu (používanou při léčbě zhoubných nádorových onemocnění);
 • diuretika (léky ke snížení zadržování vody) jako kyselinu etakrynovou a furosemid.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Tento lék používejte pouze, pokud to Váš lékař považuje za vhodné.

Kojení

Nedoporučuje se používat přípravek Anetena během kojení, jelikož se tento lék vylučuje v malých množstvích do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Anetena můžete dočasně zaznamenat rozmazané vidění. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud se Vaše vidění nerozjasní.

Přípravek Anetena 3 mg/ml oční kapky, roztok obsahuje benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v jednom ml.

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po

15 minutách.

Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.

Jak se přípravek Anetena používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 nebo 2 kapky do postiženého oka 3krát denně nebo podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud nosíte kontaktní čočky

Nošení kontaktních čoček se při léčbě povrchových infekcí oka nedoporučuje.

Pokud nosíte kontaktní čočky, vyjměte je před použitím přípravku Anetena. Po použití tohoto léku počkejte 15 minut, než si nasadíte kontaktní čočky zpět.

Návod k použití

Důkladně si umyjte ruce.

Uzávěr zašroubujte pevně dolů, aby došlo k propíchnutí hrotu lahvičky.

Odšroubujte uzávěr, obraťte lahvičku a jemně ji stlačte, aby do postiženého oka (postižených očí) spadla jedna kapka. Nedotýkejte se hrotem lahvičky oka, očních víček nebo jiného povrchu, tím se vyhnete kontaminaci.

Nasaďte a utáhněte uzávěr na lahvičce s kapátkem.

Nechte postižené oko zavřené a přitlačte špičku prstu na vnitřní koutek zavřeného oka a podržte jej tam po dobu 1 minuty. To je důležité, protože se tím snižuje množství léku, které se dostává do jiných částí Vašeho těla.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Anetena, než jste měl(a)

Při použití netilmicinu nebyly hlášeny žádné případy předávkování.

Pokud si neúmyslně nakapete více kapek, než byste měl(a), je nepravděpodobné, že budete mít nějaké problémy. Aplikujte další dávku jako obvykle.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Anetena

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Anetena

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Jestliže používáte přípravek Anetena s jinými očními léky

Jestliže používáte jakékoli jiné oční léky, počkejte 5 minut mezi použitím každého léku. Oční masti použijte jako poslední.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina lidí, kteří jsou léčeni těmito očními kapkami, netrpí žádnými nežádoucími účinky.

Pří použití netilmicinu se vyskytly následující nežádoucí účinky. Frekvence není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • podráždění oka
 • zarudnutí oka
 • vyrážka na očním víčku
 • otok očního víčka
 • svědění oka
 • alergická reakce
 • kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Anetena uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku a na krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce neotevřeného a správně uchovávaného přípravku.

Přípravek Anetena zlikvidujte 28 dní po prvním otevření. Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Uchovávejte lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Anetena obsahuje

 • Léčivou látkou je netilmicinum. Jeden ml roztoku obsahuje netilmicinum 3 mg (jako netilmicini sulfas).
 • Dalšími složkami jsou chlorid sodný, benzalkonium-chlorid, hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.

Jak přípravek Anetena vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Anetena je čirý a bezbarvý nebo světle žlutý roztok obsažený v lahvičce o objemu 5 ml v krabičce.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti, 36

95025 Aci Sant‘ Antonio (CT)

Itálie

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 1. 2023

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Německo, Lotyšsko, Litva: Nettacin

Kypr, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko: Netenax Česká republika, Francie: Anetena

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, webové stránky: www.sukl.cz.

Anetena 3mg/ml oční kapky, roztok v jednodávkovém obalu

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co je přípravek Anetena a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anetena používat

Jak se přípravek Anetena používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Anetena uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Anetena a k čemu se používá

Přípravek Anetena obsahuje léčivou látku netilmicin, antibiotikum, které usmrcuje bakterie.

U dospělých je indikován k lokální léčbě zevních infekcí oka nebo jeho okolí způsobených bakteriemi citlivými na netilmicin.

Promluvte si se svým lékařem, pokud se necítíte lépe nebo se cítíte hůře.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Anetena používat Nepoužívejte přípravek Anetena:

 • Jestliže jste alergický(á) na netilmicin, kterékoli aminoglykosidové antibiotikum (gentamicin, tobramycin, kanamycin, atd.) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Anetena si promluvte se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud používáte antibiotika delší dobu, můžete být náchylnější k očním infekcím.

Aminoglykosidová antibiotika mohou způsobit závažné problémy se sluchem a s ledvinami. Pokud s přípravkem Anetena používáte jinou antibiotickou léčbu, včetně perorální (podávané ústy), poraďte se se svým lékařem.

Přípravek Anetena není určen k injekčnímu podání, proto se nesmí injekčně podat do oka nebo do přední části oka (přední oční komory).

Ve všech výše uvedených případech, nebo pokud se u Vás vyskytnou alergické reakce na tento lék, přestaňte tento lék používat a poraďte se se svým lékařem.

Děti a dospívající

Bezpečnost a účinnost netilmicinu u dětí nebo dospívajících nebyly stanoveny.

Další léčivé přípravky a přípravek Anetena

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Přípravek Anetena lze používat s jinými léky pro oční podání, je však důležité dodržovat pokyny v bodě 3.

Informujte svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte:

 • jakékoli jiné antibiotikum, obzvláště polymyxin B, kolistin, viomycin, streptomycin, vankomycin nebo cefaloridin. Souběžné použití přípravku Anetena s jinými aminoglykosidovými antibiotiky může zvýšit riziko vzniku problémů s ledvinami, se sluchem nebo může ovlivnit účinnost těchto dalších antibiotik;
 • cisplatinu (používanou při léčbě zhoubných nádorových onemocnění);
 • diuretika (léky ke snížení zadržování vody) jako kyselinu etakrynovou a furosemid.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Těhotenství

Tento lék používejte pouze, pokud to Váš lékař považuje za vhodné.

Kojení

Nedoporučuje se používat přípravek Anetena během kojení, jelikož se tento lék vylučuje v malých množstvích do mateřského mléka.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Po použití přípravku Anetena můžete dočasně zaznamenat rozmazané vidění. Neřiďte dopravní prostředky nebo neobsluhujte stroje, dokud se Vaše vidění nerozjasní.

Jak se přípravek Anetena používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka je 1 nebo 2 kapky do postiženého oka 3krát denně nebo podle pokynů Vašeho lékaře.

Pokud nosíte kontaktní čočky

Nošení kontaktních čoček se při léčbě povrchových očních infekcí nedoporučuje.

Pokud potřebujete nosit kontaktní čočky, můžete používat přípravek Anetena v balení pro jednorázové podání, protože neobsahuje konzervační látky.

Návod k použití

Před aplikací očních kapek si důkladně umyjte ruce.

Otevřete hliníkový sáček obsahující jednodávkové obaly.

Ujistěte se, že je jednodávkový obal neporušený.

Oddělte jeden jednodávkový obal ze stripu a neotevřené obaly vložte zpět do sáčku.

Otevřete obal otočením uzávěru, aniž byste za něj táhl(a).

Po otevření obalu se nedotýkejte špičky.

Jemně stlačte jednodávkový obal, aby do postiženého oka (postižených očí) spadla jedna kapka. Nedovolte, aby se špička jednodávkového obalu dotkla oka, očních víček nebo jiného povrchu, čímž se vyhnete kontaminaci.

Nechte postižené oko zavřené a přitlačte špičku prstu na vnitřní koutek zavřeného oka a podržte jej tam po dobu 1 minuty. To je důležité, protože tím snižuje množství léku, které se dostává do jiných částí Vašeho těla.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Anetena, než jste měl(a)

Při použití netilmicinu nebyly hlášeny žádné případy předávkování.

Pokud si neúmyslně nakapete více kapek, než byste měl(a), je nepravděpodobné, že budete mít nějaké problémy. Aplikujte další dávku jako obvykle.

Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Anetena

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) používat přípravek Anetena

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Jestliže používáte přípravek Anetena s jinými očními léky

Jestliže používáte jakékoli jiné oční léky, počkejte 5 minut mezi použitím každého léku. Oční masti použijte jako poslední.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Většina lidí, kteří jsou léčeni těmito očními kapkami, netrpí žádnými nežádoucími účinky.

Pří použití netilmicinu se vyskytly následující nežádoucí účinky. Frekvence není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • podráždění oka
 • zarudnutí oka
 • vyrážka na očním víčku
 • otok očního víčka
 • svědění oka
 • alergická reakce
 • kopřivka

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Anetena uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na dně každého obalu, na přebalu a na krabičce za “EXP”. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni daného měsíce neotevřeného a správně uchovávaného přípravku.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

.

Uchovávejte jednodávkové obaly v původním hliníkovém sáčku, aby byl přípravek chráněn před světlem.

Kapky v jednodávkovém obalu jsou pouze pro jednorázové podání. Po prvním otevření ihned obsah jednodávkového obalu spotřebujte a tento jednodávkový obal po použití zlikvidujte.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co přípravek Anetena obsahuje

 • Léčivou látkou je netilmicinum. Jeden ml roztoku obsahuje netilmicinum 3 mg (jako netilmicini sulfas).
 • Dalšími složkami jsou chlorid sodný, hydroxid sodný (pro úpravu pH), čištěná voda.

Jak přípravek Anetena vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Anetena je čirý a bezbarvý nebo světle žlutý roztok obsažený v jednodávkových obalech, které jsou zabaleny v hliníkovém sáčku a vloženy do krabičky.

Jedna krabička obsahuje 15 nebo 20 jednodávkových obalů. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

SIFI S.p.A.

Via Ercole Patti, 36

95025 Aci Sant’ Antonio (CT)

Itálie

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Bulharsko, Německo, Lotyšsko, Litva: Nettacin

Kypr, Řecko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Španělsko: Netenax Česká republika, Francie: Anetena

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 1. 2023

Podrobné informace o tomto léčivém přípravku jsou k dispozici na webových stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv, webové stránky: www.sukl.cz.

Napsat komentář