Allopurinol Medreg příbalový leták

Allopurinol Medreg 300mg tableta

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo

lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Allopurinol Medreg a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allopurinol Medreg užívat

Jak se Allopurinol Medreg užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Allopurinol Medreg uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Allopurinol Medreg a k čemu se používá

Allopurinol Medreg obsahuje léčivou látku alopurinol. Tento lék patří do skupiny léků nazývaných inhibitory enzymů, které působí tak, že kontrolují rychlost některých chemických změn v těle.

Allopurinol Medreg se používá k léčbě stavů, při kterých Vaše tělo produkuje příliš mnoho kyseliny močové, jako je například: dna; některé typy onemocnění ledvin a ledvinové kameny; rakovina a některé poruchy enzymů, které vedou k hromadění velkého množství kyseliny močové.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allopurinol Medreg užívat Neužívejte Allopurinol Medreg

 • jestliže jste alergický(á) na alopurinol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku
  • trpíte nebo jste v minulosti trpěl(a) onemocněním jater nebo ledvin,
  • užíváte léky (diuretika a/nebo léky nazývané ACE inhibitory) k léčbě onemocnění srdce nebo vysokého krevního tlaku,
  • máte akutní záchvat dny,
  • jste čínské národnosti Han, afrického nebo indického původu,
  • máte problémy se štítnou žlázou.

  Věnujte zvláštní pozornost užívání přípravku Allopurinol Medreg:

  • Pokud máte ledvinové kameny. Ledvinové kameny se budou zmenšovat a je malá možnost, že vstoupí do močových cest a zablokují je.
  • U pacientů užívajících alopurinol byly hlášeny kožní vyrážky. Často se spolu s vyrážkou mohou objevit vředy v ústech, hrdle, nose, na genitáliích a zánět spojivek (červené a oteklé oči). Těmto závažným kožním vyrážkám často předchází příznaky podobné chřipce, jako je horečka, bolest hlavy, bolest celého těla. Vyrážka může přejít do rozsáhlých puchýřů a olupování kůže. Tyto závažné kožní reakce mohou být častější u lidí čínské národnosti Han, thajského nebo korejského původu. Chronické onemocnění ledvin může u těchto pacientů dále zvyšovat riziko. Pokud se u vás objeví vyrážka nebo tyto kožní příznaky, přestaňte alopurinol užívat a okamžitě kontaktujte svého lékaře.
  • Pokud máte rakovinu nebo Leschův-Nyhanův syndrom, může dojít ke zvýšení množství kyseliny močové ve Vaší moči. Abyste tomu zabránil(a), je nutné dostatečně pít a tím zředit moč.
  • léky používané k potlačení imunitní reakce (imunosupresiva), např. 6-merkaptopurin, azathioprin a cyklosporin,
  • adenin arabinosid (vidarabin) používaný k léčbě oparu a planých neštovic,
  • další léky k léčbě dny, jako je probenecid,
  • kyselina acetylsalicylová (nebo podobné léky nazývané salicyláty),
  • chlorpropamid používaný k léčbě cukrovky,
  • léky používané k ředění krve (antikoagulancia), jako je warfarin,
  • léky používané k léčbě epilepsie, jako je fenytoin,
  • theofylin, používaný k léčbě problémů s dýcháním,
  • antibiotika (ampicilin nebo amoxicillin),
  • léky používané k léčbě rakoviny,
  • didanosin používaný k léčbě infekce HIV,

(uvedenou v bodě 6). Může se to projevovat jako vyrážka, svědění nebo dušnost.

Pokud si nejste jistý(á), poraďte se nejprve se svým lékařem, než začnete tento lék užívat.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Allopurinol Medreg se poraďte se svým lékařem, pokud:

Děti a dospívající

Přípravek se u dětí a dospívajících používá zřídka, s výjimkou některých druhů rakoviny (obzvláště leukemie) a některých enzymatických poruch, jako je Leschův-Nyhanův syndrom.

Allopurinol Medreg obsahující alopurinol v dávce 300 mg (v jedné tabletě) se nedoporučuje k použití u dětí a dospívajících do 18 let z důvodu nevhodnosti této lékové formy (kvůli obsahu oranžové žluti). Děti a dospívající do 18 let mají užívat jiné léky obsahující 300 mg alopurinolu.

Další léčivé přípravky a Allopurinol Medreg

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Je důležité informovat svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léků (pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem):

léky používané k léčbě srdečních problémů nebo vysokého krevního tlaku jako jsou

ACE inhibitory nebo léky na odvodnění (diuretika).

Pokud je souběžně užíván hydroxid hlinitý, může být účinek alopurinolu snížen. Mezi užitím obou léků má být interval alespoň 3 hodiny.

Při podávání alopurinolu a cytostatik (např. cyklofosfamid, doxorubicin, bleomycin, prokarbazin, alkylhalogenidy) se objevují častěji poruchy krve , než když jsou tyto léčivé látky podávány samostatně.

Proto má být v pravidelných intervalech kontrolován krevní obraz.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Alopurinol se vylučuje do lidského mateřského mléka. Alopurinol se nedoporučuje užívat v období kojení.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Allopurinol Medreg může u některých lidí vyvolat závrať nebo problémy s koordinací pohybů. Neřiďte a neobsluhujte stroje, dokud nevíte, jak na Vás tento přípravek působí.

Allopurinol Medreg obsahuje laktózu

Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Allopurinol Medreg obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Allopurinol Medreg obsahuje oranžovou žluť (E110)

Může způsobit alergické reakce.

Jak se Allopurinol Medreg užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Množství přípravku Allopurinol Medreg, které pacienti užívají, se může velmi lišit. Váš lékař rozhodne o dávce přípravku Allopurinol Medreg, která je pro Vás vhodná.

Obvyklá počáteční dávka je v rozmezí 100 až 300 mg denně. Tuto dávku lze užít jako jednorázovou dávku po jídle. Tablety se zapíjejí sklenicí vody, aby se usnadnilo polykání. Dávka může být zvýšena až na 900 mg denně v závislosti na závažnosti Vašeho stavu.

Dávka vyšší než 300 mg má být podávána v jednotlivých dílčích dávkách nepřesahujících 300 mg v jedné dávce.

Pokud jste starší osoba nebo máte sníženou funkci jater nebo ledvin, může vám lékař předepsat nižší dávku nebo můžete užívat dávky v delších intervalech. Pokud podstupujete dialýzu dvakrát nebo třikrát týdně, může Vám lékař předepsat dávku 300 nebo 400 mg, která se má užít ihned po dialýze.

Váš lékař Vám obvykle zpočátku předepíše nízkou dávkou alopurinolu (např. 100 mg/den), aby snížil riziko vzniku možných nežádoucích účinků. V případě potřeby Vám bude dávka zvýšena.

Použití u dětí a dospívajících (do 15 let)

Obvyklá dávka je v rozmezí 100-400 mg denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Allopurinol Medreg, než jste měl(a)

Pokud užijete příliš mnoho tablet nebo někdo jiný užije Váš lék omylem, informujte ihned svého lékaře nebo jděte rovnou do nemocnice. Vezměte si s sebou balení léku. Příznaky předávkování mohou zahrnovat pocit na zvracení, zvracení, průjem a závrať.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Allopurinol Medreg

Pokud zapomenete užít dávku, užijte další dávku ihned, jakmile si vzpomenete. Pokud se však již blíží čas další dávky, zapomenutou dávku vynechte. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat Allopurinol Medreg

Nepřestávejte užívat Allopurinol Medreg bez konzultace s Vaším lékařem.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přecitlivělost

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů):

Okamžitě se poraďte se svým lékařem, pokud zaznamenáte jakýkoli z následujících stavů:

 • reakce různého druhu, jako je olupující se kůže, vředy nebo boláky na rtech a v ústech
 • nebo velmi vzácně náhlé sípání, chvění nebo tlak na hrudi, kolaps

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1 000 pacientů):

 • horečka a zimnice, bolest hlavy, bolest svalů (příznaky podobné chřipce) a celkový pocit nemoci
 • závažné reakce z přecitlivělosti zahrnující horečku, kožní vyrážku, bolest kloubů, odchylky v krevních a jaterních testech (toto mohou být příznaky multiorgánové poruchy přecitlivělosti)
 • krvácení do rtů, očí, úst, nosu nebo genitálií
 • jakékoli změny na kůži, například: vředy v ústech, hrdle, nose, na pohlavních orgánech a zánět spojivek (červené a oteklé oči), rozsáhlé puchýře nebo olupování kůže

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů):

 • závažná alergická reakce, která způsobuje otok obličeje nebo hrdla
 • závažná potenciálně život ohrožující alergická reakce

TYTO PŘÍZNAKY MOHOU ZNAMENAT, ŽE JSTE ALERGICKÝ(Á) NA ALLOPURINOL

MEDREG. NEUŽÍVEJTE další tablety, pokud Vám to lékař neřekne. Další nežádoucí účinky:

Časté (mohou postihnout méně než 1 z 10 pacientů):

 • kožní vyrážka
 • zvýšená hladina tyreotropního hormonu v krvi

Méně časté (mohou postihnout méně než 1 ze 100 pacientů):

 • pocit nevolnosti (pocit na zvracení) nebo zvracení
 • abnormální jaterní testy
 • průjem

Vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 1 000 pacientů):

 • problémy s játry, jako například zánět jater

Velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 z 10 000 pacientů):

 • vysoká teplota
 • krev v moči (hematurie)
 • vysoká hladina cholesterolu v krvi (hyperlipidémie)
 • celkový pocit nemoci nebo pocit slabosti
 • slabost, necitlivost, nestabilita v nohou, pocit neschopnosti hýbat svaly (paralýza) nebo ztráta vědomí
 • bolest hlavy, točení hlavy, ospalost nebo poruchy vidění
 • bolest na hrudi (angina pectoris), vysoký krevní tlak nebo pomalý srdeční tep
 • zadržování tekutin vedoucí k otoku (edému), zejména kotníků
 • abnormální metabolismus glukózy (cukrovka). Aby Váš lékař rozhodl, zda je u Vás tento stav přítomen, může chtít změřit hladinu cukru ve Vaší krvi.
 • příležitostně může Allopurinol Medreg ovlivnit Vaši krev, což se může projevit jako modřiny vznikající snadněji než obvykle, nebo se u Vás může objevit bolest v krku nebo jiné příznaky infekce. Tyto účinky se obvykle vyskytují u lidí s problémy s játry nebo ledvinami. Informujte svého lékaře co nejdříve.
 • tento lék může ovlivnit lymfatické uzliny
 • mužská neplodnost, impotence
 • zvětšení prsou u mužů i žen
 • změna Vašeho normálního vyprazdňování
 • změna vnímání chuti
 • šedý zákal
 • vypadávání vlasů nebo změna jejich barvy
 • deprese
 • nedostatek volní koordinace svalových pohybů (ataxie)
 • pocit brnění, lechtání, píchání nebo pálení kůže (parestezie)

Není známo (z dostupných údajů nelze určit):

 • aseptická meningitida (zánět mozkových blan, tj. onemocnění mozkomíšních plen); příznaky zahrnují ztuhlost šíje, bolest hlavy, pocit na zvracení, horečku nebo zastřené vědomí. Pokud k tomu dojde, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Allopurinol Medreg uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Allopurinol Medreg obsahuje

 • Léčivou látkou je alopurinol. Jedna tableta obsahuje 300 mg alopurinolu.
 • Dalšími složkami jsou: monohydrát laktózy, kukuřičný škrob, povidon K30, sodná sůl karboxymethylškrobu (typ A), sušený kukuřičný škrob, kyselina stearová, hlinitý lak oranžové žluti (E110).

Jak Allopurinol Medreg vypadá a co obsahuje toto balení

Světle oranžové až oranžové, cca. 11 mm v průměru, kulaté, bikonvexní nepotahované tablety s vyraženými „AL“ a „300“ oddělenými půlicí rýhou na jedné straně a hladké na druhé straně. Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety, pokud máte potíže ji polknout celou.

Tablety jsou dodávány v PVDC/PVC/Al blistrech v krabičce.

Velikosti balení: 30, 50, 60, 90, 100 nebo 120 tablet.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci:

Medreg s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město 110 00 Praha 1 Česká republika

Výrobce:

Medis International a.s. Průmyslová 961/16 747 23 Bolatice

Česká republika

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru registrován pod těmito názvy:

Česká republika, Polsko Allopurinol Medreg

Slovenská republika Allopurinol Medreg 300 mg

Rumunsko Alopurinol Gemax Pharma 300 mg comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 12. 2023.

Napsat komentář