Allergocrom příbalový leták

Allergocrom 2,8mg/0,14ml nosní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je nosní sprej Allergocrom a k čemu se používá.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete nosní sprej Allergocrom používat.

Jak se nosní sprej Allergocrom používá.

Možné nežádoucí účinky.

Jak nosní sprej Allergocrom uchovávat.

Obsah balení a další informace

Co je nosní sprej Allergocrom a k čemu se používá

Nosní sprej Allergocrom je roztok. Patří do skupiny antialergických léčivých přípravků, které se používají k léčbě a prevenci sezónní senné rýmy i celoroční alergické rýmy aplikací do nosu.

K urychlení účinku je někdy vhodné 2 až 3 dny před zahájením aplikace nosního spreje Allergocrom podávat nosní kapky, které napomáhají oplasknutí nosní sliznice.

Účelná je také krátkodobá kombinace s antihistaminiky (léky, které zabraňují propuknutí alergické reakce).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete nosní sprej Allergocrom používat Nepoužívejte nosní sprej Allergocrom:

– jestliže jste alergický (á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodĕ 6.)

Upozornění a opatření

Před použitím nosního spreje Allergocrom se poradte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a nosní sprej Allergocrom

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste používal(a) v nedávné době nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

V prvních třech měsících těhotenství a v období kojení se nosní sprej Allergocrom může užívat jen ze závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nosní sprej Allergocrom nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhu strojů.

Jak se nosní sprej Allergocrom používá

Vždy používejte tento přípravek přesnĕ podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je: 4krát denně si pacient vstříkne do obou nosních otvorů po jedné sprejové dávce; odstup mezi dávkami je zhruba 4 – 5 hodin.

Léčivá látka dinatrium-chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas; zabraňuje však i jejímu prohlubování, pokud se již rozvinula. K rozvinutí plného účinku je zapotřebí několikadenního pravidelného užívání. Pokud je to možné, je proto vhodné začít jej podávat před očekávaným stykem s alergizující látkou (před sezónní sennou rýmou atp.) V léčbě je třeba pokračovat tak dlouho, dokud jste vystaven/a působení alergizujících vlivů (pylu, prachu, houbovým alergenům, alergenům z potravy). Účinnost léčby je třeba pravidelně kontrolovat. Nosní sprej Allergocrom je možné užívat dlouhodobě, celkovou dobu léčení určí lékař.

Před prvním použitím sejměte ochranný kryt sprejovací lahvičky, lahvičku držte svisle a mačkejte rozprašovací mechanismus tolikrát, až se objeví jemně rozprášená mlha. Pak zaveďte vývod lahvičky vždy do jednoho nosního otvoru a vstříkněte po jedné sprejové dávce. Po prvním použití je lahvička již plně připravena k dalším dávkám, nemusí se znova odstřikovat.

Abyste zabránili vysrážení roztoku ve sprejovacím zařízení – a tím i ucpání mechanismu – je bezpodmínečně nutné, ihned po každém použití opět nasadit ochranný kryt lahvičky.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování je stejné pro dospělé, dospívající i děti od 6 let a nemění se ani při případných dalších současných onemocněních. Vyšší počet denních dávek než je uvedeno se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více nosního spreje Allergocrom, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se poraďte se svým lékařem. Případy předávkování dosud nebyly popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) použít nosní sprej Allergocrom

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U nosního spreje Allergocrom frekvence výskytu nežádoucích účinků z dostupných údajů (spontánní hlášení) není známa.

Respirační poruchy

Podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu, kýchání.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolesti hlavy, reakce přecitlivělosti (svědění, dušnost, zúžení průdušek, angioedém).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak nosní sprej Allergocrom uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchování. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i etiketě za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co nosní sprej Allergocrom obsahuje

Léčivou látkou je: dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát). Jeden ml roztoku obsahuje dinatrii cromoglicas 20 mg. Jedna sprejová dávka (0,14 ml) obsahuje dinatrii cromoglicas 2,8 mg.

Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda pro injekci nebo vysoce čištěná voda

Jak nosní sprej Allergocrom vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní sprej Allergocrom je v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem z polypropylenu v krabičce. Velikost balení: 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 1. 2021

Allergocrom 20mg/ml oční kapky, roztok

Napsat komentář