Allergocrom Kombi příbalový leták

Allergocrom Kombi 20mg/ml oční kapky, roztok+nosní sprej, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoliv další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Balení Allergocrom Kombi obsahuje 1 lahvičku přípravku Allergocrom 20 mg/ml oční kapky, roztok a 1 lahvičku přípravku Allergocrom 20 mg/ml nosní sprej, roztok

Allergocrom 20 mg/ml oční kapky, roztok

Dinatrii cromoglicas

Co naleznete v této příbalové informaci:

Co jsou oční kapky Allergocrom a k čemu se používají

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete oční kapky Allergocrom používat

Jak se oční kapky Allergocrom používají

Možné nežádoucí účinky

Jak oční kapky Allergocrom uchovávat

Obsah balení a další informace

Co jsou oční kapky Allergocrom a k čemu se používají

Oční kapky Allergocrom jsou oftalmologikum, antialergikum. Používají se při akutních i chronických alergických zánětech spojivek, např. při pylovém „jarním“ zánětu spojivek, ale jiném tzv. nespecifickém alergickém podráždění spojivky.

Chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas, a zabraňuje i jejímu prohlubování. Jeho působení je preventivní. Rozvinutí plného účinku proto obvykle vyžaduje několikadenní pravidelné používání; při podání v očních kapkách brání vzniku alergického zánětu, svědění, slzení, zarudnutí očí, vzniku světloplachosti.

Oční kapky Allergocrom se používají k léčbě akutního i chronického zánětu spojivek alergického původu, např. při senné rýmě, jarních zánětech spojivek.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete oční kapky Allergocrom používat Nepoužívejte oční kapky Allergocrom

– jestliže jste alergický(á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím oční kapek Allergocrom se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a oční kapky Allergocrom

Účinky očních kapek Allergocrom a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Váš lékař proto má být informován o všech lécích, které v současné době užíváte, nebo které začnete používat. Než začnete současně s používáním očních kapek Allergocrom používat nějaký dostupný lék bez lékařského předpisu, poraďte se, prosím, se svým ošetřujícím lékařem.

Možnosti vzájemného ovlivnění účinnosti jsou zejména při současném používání dalších očních přípravků

– kapek, koupelí, mastí.

Těhotenství a kojení

V těhotenství a v období kojení se může přípravek používat jen ze závažných důvodů.

Jestliže jste těhotná anebo kojíte, poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete používat nějaký lék.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Protože po vkápnutí Allergocromu do oka je krátkodobě porušena zraková ostrost, nesmíte asi 15 minut po nakapání řídit vůz, obsluhovat stroje nebo pracovat bez opory ve větších výškách.

Oční kapky Allergocrom obsahují benzalkonium-chlorid

Tento léčivý přípravek obsahuje 0,05 mg benzalkonium-chloridu v 1 ml roztoku.

V průběhu léčby tímto přípravkem nepoužívejte kontatktní čočky. Pokud ve výjimečných případech oftalmolog použití kontaktních čoček povolí, je třeba vzít do úvahy následující informace:

Benzalkonium-chlorid může být vstřebán měkkými očními čočkami a může měnit jejich barvu. Před podáním tohoto léčivého přípravku vyjměte kontaktní čočky a nasaďte je zpět až po 15 minutách. Benzalkonium-chlorid může způsobit podráždění očí, zvláště pokud trpíte syndromem suchého oka nebo onemocněním rohovky (průhledná vrstva v přední části oka). Jestliže se po podání tohoto přípravku objeví abnormální pocity v oku, bodání nebo bolest v oku, informujte svého lékaře.

Jak se oční kapky Allergocrom používají?

Vždy používejte oční kapky Allergocrom přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je, pokud lékař neurčil jinak, 4krát denně jedna kapka do spojivkového vaku, v časovém odstupu 4 – 5 hodin přes den. Toto dávkování platí pro dospělé, dospívající i děti od 6 let.

Oční kapky Allergocrom byste měl(a) používat tak dlouho, dokud jste vystaven(a) látkám, vůči kterým se u

Vás alergie vyvinula – např. pylu, prachu aj.

Případné zvýšení denní dávky – např. na 6krát denně po jedné kapce do každého oka – i celkovou dobu léčení určí lékař.

Jak máte oční kapky Allergocrom používat?

Odšroubujte ochranné víčko, zakloňte mírně hlavu, odtáhněte dolní víčko a za dolní víčko stlačením plastové lahvičky vkápněte na vnitřní stranu víčka jednu kapku přípravku. Nedotýkejte se lahvičkou oka ani víčka. Velmi pomalu oko zavřete. Ihned po použití lahvičku zase uzavřete.

Obsah lahvičky se po prvním otevření může používat ještě 4 týdny.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergocrom, než jste měl(a):

Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít oční kapky Allergocrom nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Máte-li jakékoli otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, mohou mít i oční kapky Allergocrom nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Oční kapky Allergocrom jsou obvykle dobře snášeny, může se však vyskytnout krátkodobé podráždění spojivek se zčervenáním, pocitem pálení a se slzením. Zřídkakdy se objeví otok víček nebo déletrvající překrvení. Pokud se kterýkoli z nežádoucích účinků vyskytne v závažné míře, nebo pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, prosím, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Jak oční kapky Allergocrom uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C, lahvičku v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Po prvním otevření je přípravek použitelný 4 týdny.

Nepoužívejte tento přípravek po ukončení doby použitelnosti, uvedené na krabičce i štítku na lahvičce za textem „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte oční kapky Allergocrom, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co oční kapky Allergocrom obsahují:

Léčivou látkou je dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát). Jeden ml roztoku obsahuje dinatrii cromoglycas 20 mg (1 ml = cca 30 kapek)

Pomocnými látkami jsou: benzalkonium-chlorid, dihydrát dinatrium-edetátu, monohydrát glukosy, voda pro injekci.

Jak oční kapky Allergocrom vypadají a co obsahuje toto balení

PE lahvička s kapátkem a PE víčkem obsahující 10 ml roztoku.

Allergocrom 20 mg/ml nosní sprej, roztok

Dinatrii cromoglicas

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je nosní sprej Allergocrom a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete nosní sprej Allergocrom používat

Jak se nosní sprej Allergocrom používá

Možné nežádoucí účinky

Jak nosní sprej Allergocrom uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je nosní sprej Allergocrom a k čemu se používá

Nosní sprej Allergocrom je roztok.

Patří do skupiny antialergických léčivých přípravků, které se používají k léčbě a prevenci sezónní senné rýmy i celoroční alergické rýmy aplikací do nosu.

K urychlení účinku je někdy vhodné 2 až 3 dny před zahájením aplikace nosního spreje Allergocrom podávat nosní kapky, které napomáhají oplasknutí nosní sliznice.

Účelná je také krátkodobá kombinace s antihistaminiky (léky, které zabraňují propuknutí alergické reakce).

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete nosní sprej Allergocrom používat Nepoužívejte nosní sprej Allergocrom:

  • jestliže jste alergický(á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodĕ 6.)

Upozornění a opatření

Před použitím nosního spreje Allergocrom se poraďte se svým lékařem.

Další léčivé přípravky a nosní sprej Allergocrom

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste používal(a) v nedávné době nebo které možná budete používat.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat. V prvních třech měsících těhotenství a v období kojení se nosní sprej Allergocrom může užívat jen ze závažných důvodů.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Nosní sprej Allergocrom nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhu strojů.

Jak se nosní sprej Allergocrom používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem.

Doporučená dávka přípravku je: 4krát denně si pacient vstříkne do obou nosních otvorů po jedné sprejové dávce ; odstup mezi dávkami je zhruba 4 – 5 hodin. Léčivá látka dinatrium-chromoglykát zasahuje do mechanismů vzniku alergické reakce a zabrání jejímu spuštění, pokud byl podán včas; zabraňuje však i jejímu prohlubování, pokud se již rozvinula. K rozvinutí plného účinku je zapotřebí několikadenního pravidelného užívání. Pokud je to možné, je proto vhodné začít jej podávat před očekávaným stykem s alergizující látkou (před sezónní sennou rýmou atd.).

V léčbě je třeba pokračovat tak dlouho, dokud jste vystaven(a) působení alergizujících vlivů (pylu, prachu, houbovým alergenům, alergenům z potravy). Účinnost léčby je třeba pravidelně kontrolovat.

nosní sprej Allergocrom je možné užívat dlouhodobě, celkovou dobu léčení určí lékař.

Před prvním použitím sejměte ochranný kryt sprejovací lahvičky, lahvičku držte svisle a mačkejte rozprašovací mechanismus tolikrát, až se objeví jemně rozprášená mlha. Pak zaveďte vývod lahvičky vždy do jednoho nosního otvoru a vstříkněte po jedné sprejové dávce. Po prvním použití je lahvička již plně připravena k dalším dávkám, nemusí se znova odstřikovat.

Abyste zabránili vysrážení roztoku ve sprejovacím zařízení – a tím i ucpání mechanismu – je bezpodmínečně nutné, ihned po každém použití opět nasadit ochranný kryt lahvičky.

Použití u dětí a dospívajících

Dávkování je stejné pro dospělé, dospívající i děti od 6 let a nemění se ani při případných dalších současných onemocněních. Vyšší počet denních dávek, než je uvedeno, se nedoporučuje.

Jestliže jste použil(a) více nosního spreje Allergocrom, než jste měl(a) nebo při náhodném požití přípravku dítětem, se poraďte se svým lékařem. Případy předávkování dosud nebyly popsány.

Jestliže jste zapomněl(a) použít nosní sprej Allergcrom nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U nosního spreje Allergocrom frekvence výskytu nežádoucích účinků z dostupných údajů (spontánní hlášení) není známa.

Respirační poruchy

Podráždění nosní sliznice, krvácení z nosu, kýchání.

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace

Bolesti hlavy, reakce přecitlivělosti (svědění, dušnost, zúžení průdušek, angioedém).

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak nosní sprej Allergocrom uchovávat

Tento přípravek nevyžaduje zvláštní podmínky uchování. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i etiketě za Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Po prvním otevření použitelné 12 týdnů.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co nosní sprej Allergocrom obsahuje

Léčivou látkou je dinatrii cromoglicas (dinatrium-chromoglykát). Jeden ml roztoku obsahuje dinatrii cromoglicas 20 mg. Jedna sprejová dávka (0,14 ml) obsahuje dinatrii cromoglicas 2,8 mg.

Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, roztok hydroxidu sodného 1 mol/l, voda pro injekci nebo vysoce čištĕná voda.

Jak nosní sprej Allergocrom vypadá a co obsahuje toto balení

Nosní sprej Allergocrom je v PE lahvičce s mechanickým rozprašovačem a uzávěrem z polypropylenu v krabičce.

Velikost balení: 15 ml.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidovaná: 26. 6. 2020

Napsat komentář