Allergo-Comod příbalový leták

Allergo-Comod 20mg/ml oční kapky, roztok

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře.
  • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Allergo-COMOD a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergo-COMOD používat

Jak se Allergo-COMOD používá

Možné nežádoucí účinky

Jak Allergo-COMOD uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Allergo-COMOD a k čemu se používá

Přípravek Allergo-COMOD je oftalmologikum, antialergikum.

V buňkách zabraňuje uvolňování látek, odpovědných za spuštění alergické reakce. Po podání do spojivkového vaku působí proti alergickému zánětu spojivek.

Používá se při akutním (prudkém) i chronickém zánětu spojivek, např. při zánětu spojivek doprovázejícím sennou rýmu, při tzv. „jarním“ zánětu spojivek nebo alergickém zánětu spojivek a rohovky.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Allergo-COMOD používat Nepoužívejte Allergo-COMOD

jestliže jste alergický(á) na léčivou látku dinatrium-chromoglykát nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Před použitím přípravku Allergo-COMOD se poraďte se svým lékařem.

Děti a dospívající

Terapii dětí mladších 6 let je třeba pečlivě zvážit.

Další léčivé přípravky a Allergo-COMOD

Informujte svého lékaře o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat a pokud je Vám známo, že trpíte přecitlivělostí na kromoglykáty nebo jinou složku přípravku, informujte ho o tom rovněž.

Allergo-COMOD s jídlem a pitím

Allergocrom se může používat nezávisle na jídle.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek používat.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Bezprostředně po nakapání do oka může přípravek vyvolat na krátkou dobu rozmazané vidění. Doporučuje se proto neřídit motorové vozidlo a neobsluhovat stroje po dobu 20 minut po aplikaci přípravku.

Jak se přípravek Allergo-COMOD používá

Vždy používejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem. Doporučená dávka přípravku je:

Pokud Vám lékař nepředepsal jinak vkápněte 4krát denně – s časovým odstupem nejméně 4 hodin – do spojivkového vaku obou očí po jedné kapce přípravku do každého oka. Pro dospělé i pro děti od 6 let platí stejné dávkování.

Před použitím je třeba sejmout ochrannou čepičku. Před prvním použitím se musí tolikrát zatlačit na dno plastické lahvičky, až z jejího hrotu vystoupí první kapka. Tím je lahvička připravena k dalšímu použití. Obraťte lahvičku hrotem dolů a zatlačte nepřerušovaným tlakem na dno lahvičky až na doraz. Tím aktivujete kapací mechanismus, který uvolní jednu kapku nezávisle na rychlosti a síle stlačení. Zakloňte mírně hlavu, jemně odtáhněte dolní víčko a naneste jednu kapku do dolního spojivkového vaku. Hrotem lahvičky se nesmíte dotknout spojivky. Oko pomalu zavřete. Po použití lahvičku otřete do sucha a pečlivě uzavřete.

Jestliže jste použil(a) více přípravku Allergo-COMOD, než jste měl(a) poraďte se při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem s lékařem.

Jestliže jste zapomněl(a) použít Allergo-COMOD nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v obvyklou dobu normální dávkou.

Jestliže jste přestal(a) používat Allergo-COMOD z vlastní vůle, je nutné vzít v úvahu, že Vaše potíže mohou zesílit nebo se znovu objevit, zejména v případě, že jste stále ještě ve styku s alergizujícím vlivem! Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Přípravek Allergo-COMOD se obvykle dobře snáší. Vzácně může vyvolat pálení v očích, pocit cizího tělíska ve spojivkovém vaku, otok víčka a překrvení spojivky. Pokud tyto obtíže nastanou, většinou zanedlouho samy odezní.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48, 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Allergo-COMOD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce i štítku na lahvičce. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nepoužívejte tento přípravek, pokud si všimnete poškozeného obalu.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Allergo-COMOD obsahuje

Léčivou látkou je: dinatrii cromoglicas (natrium-chromoglykát), 20 mg v 1 ml (cca 30 kapek).

Pomocnými látkami jsou: dihydrát dinatrium-edetátu, sorbitol, voda na injekci.

Jak přípravek Allergo-COMOD vypadá a co obsahuje toto balení

PE lahvička s obsahem 1 x 10 ml roztoku s dávkovačem kapek (COMOD systém) a víčkem, krabička. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

V kapací lahvičce přípravku Allergo-COMOD je k použití zaručen obsah 10 ml.

Z výrobně-technických důvodů vždy zůstává v lahvičce i po úplném vypotřebování přípravku malý zbytek kapaliny.

Držitel rozhodnutí o registraci

URSAPHARM spol. s r.o.

Kubánské náměstí 1391/11

100 00 Praha 10, Česká republika

Tel.: +420 295 560 468 e-mail: info@ursapharm.cz

Výrobce

URSAPHARM Arzneimittel GmbH, Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 14. 6. 2021

Napsat komentář