Alfuzosin Aurovitas příbalový leták

Alfuzosin Aurovitas 10mg tableta s prodlouženým uvolňováním

Přečtěte si pozorně celou tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékáníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alfuzosin Aurovitas a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alfuzosin Aurovitas užívat

Jak se přípravek Alfuzosin Aurovitas užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alfuzosin Aurovitas uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Alfuzosin Aurovitas a k čemu se používá

Alfuzosin Aurovitas patří do skupiny léků nazývaných alfa-1-blokátory.

Alfuzosin Aurovitas je určený k léčbě středně těžkých až těžkých příznaků benigní hyperplazie prostaty. To je onemocnění, při kterém dochází ke zbytnění prostaty (hyperplazie), ale tento růst sám o sobě není zhoubný (benigní). K onemocnění dochází nejčastěji u mužů staršího věku.

Prostata je umístěna pod močovým měchýřem a obklopuje močovou trubici. Věkem se může zvětšovat, tlačit na močovou trubici a zužovat ji. Může tak docházet k problémům při močení, jako je například časté močení nebo obtíže při močení.

Alfuzosin Aurovitas snižuje svalové napětí v prostatě. Tím dochází k uvolnění zúžení močové trubice a močení se tak usnadňuje.

U několika pacientů s benigní hypertrofií prostaty se prostata zvětší natolik, že úplně zastaví tok moči. Toto se nazývá akutní močová retence.

 • Je to velmi bolestivé a možná budete potřebovat krátký pobyt v nemocnici.
 • Do močového měchýře se zavede tenká ohebná hadička (katétr). Ta odvede moč a zmírní bolest.
 • Během této doby může být Alfuzosin Aurovitas použit k tomu, aby moč mohla znovu proudit. To se ukázalo jako přínosné pouze u mužů starších 65 let.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alfuzosin Aurovitas užívat Neužívejte Alfuzosin Aurovitas:

 • jestliže jste alergický na alfuzosin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou bodě 6).

Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, otok rtů, hrdla nebo jazyka, potíže při polykání nebo dýchání.

 • jestliže jste alergický na látky podobné alfuzosinu (jako např. terazosin, doxazosin).
 • jestliže trpíte nebo jste někdy v minulosti trpěl nízkým krevním tlakem při náhlém vzpřímení (ortostatická hypotenze); pokud se rychle postavíte nebo posadíte, můžete pocítit závratě, motání hlavy, mdloby.
 • jestliže již souběžně užíváte jiné alfa-1-blokátory (jako terazosin, doxazosin) nebo agonisty dopaminových receptorů, viz bod níže „Další léčivé přípravky a Alfuzosin Aurovitas“. V případě pochybností se poraďte se svým lékárníkem nebo lékařem.
 • jestliže máte problémy s játry.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alfuzosin Aurovitas se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • trpíte těžkou poruchou funkce ledvin,
 • trpíte onemocněním srdce,
 • trpíte bolestí na hrudi (angina pectoris),
 • trpíte poruchou srdečního rytmu (abnormalita na EKG) nazývanou „prodloužení QT intervalu“,
 • je Vám více než 65 let. Důvodem je zvýšené riziko vzniku nízkého krevního tlaku (hypotenze) a souvisejících nežádoucích účinků u starších pacientů.
 • Před zahájením léčby přípravkem Alfuzosin Aurovitas může lékař provést některá vyšetření k vyloučení přítomnosti jiných onemocnění, která mohou způsobovat stejné příznaky jako benigní hyperplazie prostaty. Před léčbou a poté v pravidelných intervalech, může být provedeno digitální rektální vyšetření a v případě potřeby bude provedena analýza.
 • jste někdy před nebo během léčby měl bolestivou, neodeznívající erekci penisu, nesouvisející se

sexuální aktivitou.

Další léčivé přípravky a Alfuzosin Aurovitas

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval nebo které možná budete užívat.

Je to proto, že Alfuzosin Aurovitas může ovlivnit způsob účinku některých dalších léků. Některé léky mohou mít také vliv na způsob, jakým působí Alfuzosin Aurovitas.

Neužívejte Alfuzosin Aurovitas, jestliže užíváte:

 • jiné alfa-blokátory, jako např. doxazosin, indoramin, prazosin, terazosin, tamsulosin, fenoxybenzamin nebo agonisty dopaminových receptorů.

Před užitím přípravku se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud:

 • jste někdy v minulosti měl příliš velký pokles krevního tlaku při léčbě alfa-blokátory (včetně dřívější léčby alfuzosinem). Příklady dalších alfa-blokátorů jsou uvedeny v předchozím odstavci.
 • užíváte léky k léčbě vysokého krevního tlaku, protože můžete po několika hodinách od užití tohoto léku pocítit závratě, slabost nebo se začít potit. V takovém případě si lehněte, dokud příznaky úplně neodezní. Informujte svého lékaře, může Vám změnit dávkování.
 • užíváte léky k léčbě bolesti na hrudi nebo anginy pectoris (nitráty).
 • užíváte léky k léčbě plísňových infekcí (jako ketokonazol a itrakonazol).
 • užíváte léky k léčbě HIV (jako ritonavir).
 • užíváte léky používané k léčbě hepatitidy C (např. ritonavir, ombitasvir nebo paritaprevir).
 • užíváte léky k léčbě bakteriálních infekcí (jako klarithromycin, telithromycin).
 • užíváte léky k léčbě deprese (jako nefazodon).
 • užíváte tablety ketokonazolu (používané k léčbě Cushingova syndromu, při kterém tělo vytváří nadměrné množství kortizolu).
 • užíváte léčivé přípravky k léčbě předčasné ejakulace (například dapoxetin).

Užívání přípravku Alfuzosin Aurovitas a operace

 • Pokud se máte podrobit operaci, která vyžaduje celkovou anestezii, informujte svého lékaře před operací, že užíváte Alfuzosin Aurovitas. Váš lékař může rozhodnout, že přestanete užívat

Alfuzosin Aurovitas 24 hodin před operací. To je proto, že by mohlo dojít k poklesu krevního tlaku, což může být nebezpečné.

 • Pokud se léčíte s vysokým krevním tlakem, má Vám lékař, zvláště na začátku léčby, pravidelně měřit krevní tlak.
 • Pokud se máte podrobit očnímu zákroku z důvodu katarakty (šedého zákalu), informujte svého očního lékaře ještě před zákrokem o tom, že užíváte nebo jste v minulosti užíval Alfuzosin Aurovitas. Alfuzosin Aurovitas totiž může způsobit komplikace během zákroku, kterým může Váš oční lékař předejít v případě, že je dopředu informován.

Přípravek Alfuzosin Aurovitas s jídlem, pitím a alkoholem

Přípravek Alfuzosin Aurovitas užívejte po jídle.

Při užívání přípravku Alfuzosin Aurovitas můžete pociťovat závrať a slabost. Pokud k tomu dojde, nepijte žádný alkohol.

Těhotenství, kojení a plodnost

Tyto informace nejsou relevantní, protože alfuzosin je určen pouze pro muže.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Při užívání přípravku Alfuzosin Aurovitas můžete pociťovat závratě a slabost. Nežádoucí účinky, jako je výrazný pokles krevního tlaku při vstávání, spolu se závratí, poruchami zraku a slabostí, se mohou vyskytnout zejména na začátku léčby. V takovém případě nesmíte řídit ani obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Alfuzosin Aurovitas užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

 • Tabletu spolkněte celou a zapijte ji dostatečným množstvím tekutiny (např. sklenicí vody).
 • Tabletu nelámejte, nedrťte ani nežvýkejte. Může to ovlivnit uvolňování léčivé látky do těla.
 • Tablety užívejte po jídle.
 • První tabletu užijte před spaním.

Benigní hypertrofie prostaty

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Alfuzosin Aurovitas jednou denně (po jídle).

Akutní močová retence

 • Alfuzosin Aurovitas Vám podá lékař v den, kdy budete mít zaveden katétr.
 • Máte pokračovat v užívání přípravku Alfuzosin Aurovitas jednou denně.
 • Máte přestat užívat přípravek Alfuzosin Aurovitas den po odstranění katétru (celkem 3-4 dny).

Použití u dětí a dospívajících

Děti

Alfuzosin Aurovitas není určen pro děti a dospívající.

Starší pacienti (> 65 let)

Obvyklá dávka je jedna tableta přípravku Alfuzosin Aurovitas jednou denně. Dávku není nutné u starších pacientů upravovat (nad 65 let).

Pacienti s lehkou až středně těžkou poruchou funkce ledvin

U lehké až středně těžké poruchy funkce ledvin není nutné dávku upravovat.

Jestliže jste užil více přípravku Alfuzosin Aurovitas, než jste měl

Kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Sdělte lékaři, kolik tablet jste užil. Položte se, abyste zabránil nežádoucím účinkům. Neřiďte sám do nemocnice.

Jestliže jste zapomněl užít přípravek Alfuzosin Aurovitas

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil vynechanou dávku. Užijte následující tabletu v obvyklou dobu.

Jestliže jste přestal užívat přípravek Alfuzosin Aurovitas

Užívejte přípravek i v případě, že dojde ke zlepšení příznaků. Léčbu můžete ukončit pouze na doporučení lékaře. Příznaky se lépe kontrolují, pokud užíváte stále stejnou dávku přípravku.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Tyto nežádoucí účinky se s největší pravděpodobností vyskytnou na začátku léčby.

Bolest na hrudi (angina pectoris) (nový nástup, zhoršení nebo opětovný výskyt)

K tomuto obvykle dochází pouze v případě, že jste již dříve měl anginu pectoris. Pokud pocítíte bolest na hrudi, přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Stává se to v méně než 1 případě z 10 000.

Alergické reakce

Můžete si všimnout příznaků angioedému jako červená krupičková vyrážka na kůži, otoky (víček, obličeje, rtů, úst a jazyka), problémy při dýchání a polykání.

Jde o příznaky alergické reakce. V takovém případě přestaňte užívat tento přípravek a kontaktujte okamžitě svého lékaře nebo nejbližší pohotovost. Stává se to v méně než 1 případě z 10 000.

Další nežádoucí účinky zahrnují:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

 • Závrať
 • Bolest hlavy
 • Pocit na zvracení (nevolnost)
 • Bolest břicha
 • Slabost nebo únava

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 • Závrať, točení hlavy nebo mdloby při rychlém vzpřímení či posazení (posturální hypotenze)
 • Zrychlený tlukot srdce (tachykardie) a bušení na hrudi a nepravidelná srdeční frekvence (palpitace)
 • Ospalost
 • Rýma, svědění, kýchání a ucpaný nos
 • Průjem
 • Sucho v ústech
 • Vyrážka a svědění
 • Močová inkontinence
 • Zadržovaní tekutin (může způsobit otoky dolních a horních končetin)
 • Bolest na hrudi
 • Návaly horka
 • Celkový pocit nevolnosti
 • Problémy s viděním

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10 000 pacientů)

 • Poškození jater
 • Svědící, vyvýšená vyrážka nazývaná také kopřivka

Další nežádoucí účinky (četnost není známa), které se mohou vyskytnout:

Při operaci katarakty (šedého zákalu) se může zornička špatně rozšiřovat a duhovka (barevná část oka) může být během zákroku uvolněná.

 • Nepravidelný a zrychlený srdeční rytmus (fibrilace síní).
 • Snížený počet bílých krvinek (neutropenie). Příznaky mohou zahrnovat častější infekce, bolesti v krku nebo vředy v ústech.
 • Zvýšené riziko krvácení (včetně krvácení z nosu a/nebo krvácení z dásní) a vzniku podlitin. Může se jednat o problém s krví zvaný „trombocytopenie“, což je stav, při kterém je snížené množství krevních destiček v krvi.
 • Abnormální funkce jater. Příznaky mohou zahrnovat zežloutnutí kůže nebo očního bělma.
 • Pokud máte podstoupit operaci katarakty (šedého zákalu) a užíváte nebo jste dříve užíval Alfuzosin Aurovitas, zornička se může špatně rozšiřovat a duhovka (barevná část oka) může být během zákroku uvolněná. K tomuto dochází pouze během zákroku a je důležité, aby Váš oční lékař o této možnosti věděl, protože zákrok může provádět jiným způsobem (viz bod „Užívání přípravku Alfuzosin Aurovitas a operace“).
 • Abnormální, obvykle bolestivá přetrvávající erekce penisu nesouvisející se sexuální aktivitou

(priapismus).

 • Zvracení.
 • Cévní mozková příhoda (nedostatečný průtok krve do mozku). Ta je pravděpodobnější u pacientů, kteří měli dříve problémy s průtokem krve do mozku.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Alfuzosin Aurovitas uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku, krabičce, lahvičce za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alfuzosin Aurovitas obsahuje

 • Léčivou látkou je alfuzosini hydrochloridum. Jedna tableta s prodlouženým uvolňováním obsahuje alfuzosini hydrochloridum 10 mg.
 • Dalšími složkami jsou:

Jádro  tablety: hypromelosa (E 464), hydrogenovaný rostlinný olej, povidon (K-30) (E1201), hydrogenfosforečnan vápenatý, karbomer, koloidní bezvodý oxid křemičitý (E551), magnesium- stearát (E572).

Potahová vrstva tablety: hypromelosa (E464), propylenglykol, oxid titaničitý (E 171).

Tableta má prodloužené uvolňování, což znamená, že po užití se léčivá látka neuvolňuje najednou, ale postupně, a tudíž i déle působí.

Jak přípravek Alfuzosin Aurovitas vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety s prodlouženým uvolňováním.

Bílé až téměř bílé kulaté bikonvexní potahované tablety s vyraženým „X“ na jedné a „47“ na straně druhé.

Alfuzosin Aurovitas je k dispozici v průhledných PVC/PVdC Al blistrech a v bílých, neprůhledných, kulatých HDPE lahvičkách obsahujících silikagel.

Velikosti balení:

Blistr: 30, 50, 90 a 100 tablet.

HDPE lahvička: 30, 500 a 1000 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Aurovitas, spol. s r.o. Karlovarská 77/12 161 00 Praha 6

Česká republika

Výrobce

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta

Tento léčivý přípravek je v členských státech Evropského hospodářského prostoru a ve

Spojeném království (Severním Irsku) registrován pod těmito názvy:

Česká republika: Alfuzosin Aurovitas

Itálie: Alfuzosina Aurobindo 10 mg compresse a rilascio prolungato

Irsko: Alfu 10 mg prolonged release tablets

Kypr: Alfuzosin Aurobindo 10 mg δισκία παρατεταμένης

Malta: Zochek 10 mg prolonged-release tablets

Německo: Alfuzosin Aurobindo 10 mg Retardtabletten

Nizozemsko: Alfuzosine HCl Aurobindo 10 mg, tabletten met verlengde afgifte

Španělsko: ALFUZOSINA AUROVITAS 10 mg comprimidos de liberación prolongada EFG

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 18. 5. 2023

Napsat komentář