Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan příbalový leták

Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan 70mg/2800iu tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3 „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá“.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat

Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a k čemu se používá Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan?

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu alendronovou (běžně se nazývá alendronát) a cholecalciferol, který je znám jako vitamin D3.

Co je alendronát?

Alendronát patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po přechodu (menopauze) a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin D je základní živina nutná pro vstřebávání vápníku a udržování zdravých kostí. Organismus dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu D. Vitamin D obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy se v kůži tvoří vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo vitaminu D může vést k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D může způsobit ochablost svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Na co se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan používá?

Lékař Vám předepsal přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan k léčbě osteoporózy a proto, že jste ohrožena nedostatkem vitaminu D. Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle u žen po přechodu.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza znamená řídnutí a zeslabování kostí. Vyskytuje se často u žen po přechodu (menopauze). V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou křehčí. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Avšak pokud se neléčí, může docházet ke zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez povšimnutí do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při běžných každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění, které by za normálních okolností nezpůsobilo zlomeninu zdravé kosti. Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo kosti předloktí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže, jako je shrbená postava („stařecký hrb“) a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Kromě léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan Vám může lékař navrhnout i několik změn v životosprávě, jako například:

Přestaňte kouřit:

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Cvičení:

Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný pohyb. Dříve než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy:

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat

Neužívejte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan:

 • jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte nějaké problémy s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání
 • jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 • jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoliv z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním ledvin
 • máte nebo jste v nedávné době měla potíže při polykání a zažívací potíže, jako je zánět žaludku nebo střev, vředy, krvácení, nebo jste podstoupila operaci hrdla, jícnu nebo žaludku
 • jste byla lékařem informována, že máte Barretův jícen (onemocnění, při kterém dochází ke změnám buněk v dolní části jícnu)
 • Vám bylo řečeno, že máte potíže se vstřebáváním minerálů v žaludku nebo ve střevech (malabsorpční syndrom)
 • máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, jste objednána na vytržení zubu, máte nepadnoucí zubní protézu nebo nejste v pravidelné péči zubního lékaře
 • máte rakovinu
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii
 • užíváte inhibitory angiogeneze (jako je bevacizumab nebo thalidomid), které se používají k léčbě rakoviny
 • užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexamethazon), které se používají k léčbě například astmatu, revmatoidní artritidy a silných alergií
 • kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby)
 • máte nebo jste v nedávné době měla ušní infekci nebo potíže s uchem
 • máte v krvi nízké hladiny vitaminu D nebo parathormonu. Tyto stavy bude potřeba vyřešit, než začnete tento přípravek užívat.

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby

Během léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je důležité dbát na ústní hygienu. Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy v ústech nebo se zuby, jako je vypadávání zubů, bolest zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud nevypijete plnou sklenici vody a/nebo si lehnete dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan. Je důležité dodržovat pokyny k užívání tohoto léčivého přípravku. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže po zjištění těchto příznaků dále užíváte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Lékař Vám může předepsat doplňky vitaminu D, pokud nezískáváte dostatek ze stravy nebo jiných doplňků.

Děti a dospívající

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat, včetně těch, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, nebo kterékoli z následujících:

 • doplňky vápníku
 • antacida na potíže s trávením

→ Je pravděpodobné, že tyto a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan, pokud se budou užívat současně. Je proto důležité řídit se pokyny uvedenými v bodu 3 a vyčkat alespoň 30 minut, než ústy užijete jakýkoli jiný lék nebo doplněk stravy.

 • Některé léky k léčbě revmatismu nebo dlouhodobé bolesti nazývané nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí obtíže. Proto je potřebná opatrnost při současném užívání těchto léků s přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan
 • umělé náhražky tuků
 • minerální oleje
 • orlistat, lék k léčbě obezity
 • léky na snižování hladin cholesterolu, jako je kolestyramin nebo kolestipol

→ Je pravděpodobné, že tyto typy léků nebo přísad do potravin mohou zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan do Vašeho organismu.

 • přípravky užívané při záchvatech jako fenytoin nebo fenobarbital mohou snižovat účinnost vitaminu D
 • cimetidin, lék k léčbě žaludečních vředů nebo refluxu
 • thiazidová léčiva, kterými se snižuje krevní tlak, jako hydrochlorothiazid Individuálně lze zvážit možnost podávání dalších doplňků vitaminu D.

  Při užívání alendronátu / vitaminu D byly hlášeny nežádoucí účinky (například rozostřené vidění, závrať a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje (viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do té doby, než se budete cítit lépe.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan s jídlem a pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan bude méně účinný. Proto je důležité, řídit se pokyny v bodu 3, „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá“. Před požitím jakéhokoli jídla nebo nápoje, kromě vody, musíte vyčkat nejméně 30 minut.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan nemáte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4) a 5), aby se tableta přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem).

Poté, co ve zvolený den ráno vstanete, spolkněte jednu celou tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a zapijte ji pouze plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (ne méně než 200 ml) dříve, než začnete konzumovat první jídlo, nápoj nebo si vezmete jiný lék, aby se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan řádně vstřebal.

 • Nezapíjejte lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou).
 • Nezapíjejte lék kávou ani čajem.
 • Nezapíjejte lék džusem ani mlékem.

Tabletu nerozkousávejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech, a to kvůli možnosti vzniku vředů v ústech.

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než sníte první jídlo daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo pociťovat bolest při polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat a vyhledejte svého lékaře.

Po spolknutí tablety přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid, doplňků vápníku a vitaminů. Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je účinný pouze tehdy, když ho vezmete na lačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku ráno poté, co si to uvědomíte.

Neberte si dvě tablety v jeden den. Vraťte se k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolili.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Je důležité, abyste užívala přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Jelikož není známo, jak dlouho budete muset přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat, musíte se svým lékařem pravidelně probírat, zda tento lék stále potřebujete brát, aby se určilo, zda je pro Vás přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan stále vhodný.

Krabička přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje Kartu s instrukcemi. Obsahuje důležité informace ohledně správného užívání přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, jež mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • nově se vyskytlé nebo zhoršení pálení žáhy, reflux žaludeční šťávy (pronikání žaludečního obsahu do jícnu), obtížné, nepříjemné nebo bolestivé polykání, tvorba vředů v jícnu, což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • rozmazané vidění, slzící oči, bolest v oku nebo zarudnutí oka, zvýšená citlivost na světlo, sklivcové zákalky (plovoucí vločky uvnitř oka) nebo suché oči
 • tmavá až černá stolice nebo stolice připomínající dehet
 • zánět, podráždění nebo poškození výstelky žaludku či jícnu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • alergické reakce, jako je kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou případně způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, těžké kožní reakce
 • onemocnění kůže s tvorbou závažných puchýřů a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo závažné kožní reakce, které začínají jako bolestivá zarudlá místa na kůži, přecházejí do velkých puchýřů a nakonec se odlupují celé vrstvy kůže. To je doprovázeno horečkou a zimnicí, bolestí svalů a celkovým pocitem nemoci (toxická epidermální nekrolýza).
 • bolest v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže v čelisti nebo uvolnění zubu. Mohou to být známky poškození čelistní kosti (osteonekróza), které je obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře
 • vzácně se může vyskytnout neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zejména u pacientek léčených na osteoporózu dlouhodobě. Obraťte se na svého lékaře, pokud Vás postihne bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, protože může jít o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti.
 • vředy v ústech, bolest v ústech, hrdle, na hrudi nebo v žaludku, která může být spojená s konzumací jídla. Můžete mít pocit plnosti s nadmutím, pocit na zvracení nebo zvracet, pociťovat ztrátu chuti k jídlu a úbytek na váze. Ve své stolici možná uvidíte částečky vypadající jako kávová sedlina (krvácení v horní části gastrointestinálního traktu). Může se jednat o známky zánětu, tvorby vředů nebo krvácení v trávicím traktu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekce ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy silná

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • otok kloubů
 • otok končetin (rukou nebo nohou)
 • bolest žaludku, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti žaludku nebo nadýmání, průjem, plynatost
 • vypadávání vlasů, svědění kůže
 • bolest hlavy, závrať
 • závrať (vertigo)
 • neobvyklá slabost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • pocit na zvracení, zvracení
 • vyrážka, zarudnutí kůže
 • přechodné chřipce podobné příznaky, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nemoci, někdy s horečkou obvykle na začátku léčby
 • nepříjemná chuť v ústech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové stahy a/nebo pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst
 • zúžení jícnu
 • vyrážka zhoršující se na slunci

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D3). Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3)

70 mikrogramů (2 800 IU).

Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly, butylhydroxytoluen, sacharóza (viz bod 2

„Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu.“), želatina, předbobtnalý škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, laktóza (viz bod 2

„Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu.“), sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan jsou bílé tablety ve tvaru tobolky s vyraženým číslem

„28“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je balený v blistrech obsahujících 4 nebo 12 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13

Irsko

Výrobce

GE Pharmaceuticals Ltd.,

Industrial Zone “Chekanitza-South” area,

2140 Botevgrad, Bulharsko

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1,

Komárom 2900, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Estonsko

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan

Lotyško

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 SV tabletes

Litva

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 TV tabletės

Nizozemsko

Alendroninezuur/Cholecalciferol Mylan 70 mg/2800 IE, tabletten

Rumunsko

Acid Alendronic/Colecalciferol Mylan 70 mg/2800 UI comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 5. 2020

Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan 70mg/5600iu tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3 „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá“.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat

Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a k čemu se používá Co je přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan?

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu alendronovou (běžně se nazývá alendronát) a cholecalciferol, který je znám jako vitamin D3.

Co je alendronát?

Alendronát patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po přechodu (menopauze) a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin D je základní živina nutná pro vstřebávání vápníku a udržování zdravých kostí. Organismus dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu D. Vitamin D obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy se v kůži tvoří vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo vitaminu D může vést k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D může způsobit ochablost svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Na co se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan používá?

Lékař Vám předepsal přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan k léčbě osteoporózy a proto, že jste ohrožena nedostatkem vitaminu D. Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle u žen po přechodu.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza znamená řídnutí a zeslabování kostí. Vyskytuje se často u žen po přechodu (menopauze). V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou křehčí. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Avšak pokud se neléčí, může docházet ke zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez povšimnutí do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při běžných každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění, které by za normálních okolností nezpůsobilo zlomeninu zdravé kosti. Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo kosti předloktí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže, jako je shrbená postava („stařecký hrb“) a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Kromě léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan Vám může lékař navrhnout i několik změn v životosprávě, jako například:

Přestaňte kouřit:

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Cvičení:

Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný pohyb. Dříve než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy:

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat

Neužívejte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan:

 • jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)
 • jestliže máte nějaké problémy s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání
 • jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut
 • jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoliv z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním ledvin
 • máte nebo jste v nedávné době měla potíže při polykání a zažívací potíže, jako je zánět žaludku nebo střev, vředy, krvácení, nebo jste podstoupila operaci hrdla, jícnu nebo žaludku
 • jste byla lékařem informována, že máte Barretův jícen (onemocnění, při kterém dochází ke změnám buněk v dolní části jícnu)
 • Vám bylo řečeno, že máte potíže se vstřebáváním minerálů v žaludku nebo ve střevech (malabsorpční syndrom)
 • máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, jste objednána na vytržení zubu, máte nepadnoucí zubní protézu nebo nejste v pravidelné péči zubního lékaře
 • máte rakovinu
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii
 • užíváte inhibitory angiogeneze (jako je bevacizumab nebo thalidomid), které se používají k léčbě rakoviny
 • užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexamethazon), které se používají k léčbě například astmatu, revmatoidní artritidy a silných alergií
 • kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby)
 • máte nebo jste v nedávné době měla ušní infekci nebo potíže s uchem
 • máte v krvi nízké hladiny vitaminu D nebo parathormonu. Tyto stavy bude potřeba vyřešit, než začnete tento přípravek užívat.

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby

Během léčby přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je důležité dbát na ústní hygienu. Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy v ústech nebo se zuby, jako je vypadávání zubů, bolest zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud nevypijete plnou sklenici vody a/nebo si lehnete dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan. Je důležité dodržovat pokyny k užívání tohoto léčivého přípravku. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže po zjištění těchto příznaků dále užíváte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Lékař Vám může předepsat doplňky vitaminu D, pokud nezískáváte dostatek ze stravy nebo jiných doplňků.

Děti a dospívající

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat, včetně těch, které jsou k dostání bez lékařského předpisu, nebo kterékoli z následujících:

 • doplňky vápníku
 • antacida na potíže s trávením

→ Je pravděpodobné, že tyto a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan, pokud se budou užívat současně. Je proto důležité řídit se pokyny uvedenými v bodu 3 a vyčkat alespoň 30 minut, než ústy užijete jakýkoli jiný lék nebo doplněk stravy.

 • Některé léky k léčbě revmatismu nebo dlouhodobé bolesti nazývané nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí obtíže. Proto je potřebná opatrnost při současném užívání těchto léků s přípravkem Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan
 • umělé náhražky tuků
 • minerální oleje
 • orlistat, lék k léčbě obezity
 • léky na snižování hladin cholesterolu, jako je kolestyramin nebo kolestipol

→ Je pravděpodobné, že tyto typy léků nebo přísad do potravin mohou zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan do Vašeho organismu.

 • přípravky užívané při záchvatech jako fenytoin nebo fenobarbital mohou snižovat účinnost vitaminu D
 • cimetidin, lék k léčbě žaludečních vředů nebo refluxu
 • thiazidová léčiva, kterými se snižuje krevní tlak, jako hydrochlorothiazid Individuálně lze zvážit možnost podávání dalších doplňků vitaminu D.

  Při užívání alendronátu / vitaminu D byly hlášeny nežádoucí účinky (například rozostřené vidění, závrať a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje (viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do té doby, než se budete cítit lépe.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan s jídlem a pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan bude méně účinný. Proto je důležité, řídit se pokyny v bodu 3, „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá“. Před požitím jakéhokoli jídla nebo nápoje, kromě vody, musíte vyčkat nejméně 30 minut.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan nemáte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4) a 5), aby se tableta přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem).

Poté, co ve zvolený den ráno vstanete, spolkněte jednu celou tabletu přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan a zapijte ji pouze plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (ne méně než 200 ml) dříve, než začnete konzumovat první jídlo, nápoj nebo si vezmete jiný lék, aby se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan řádně vstřebal.

 • Nezapíjejte lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou).
 • Nezapíjejte lék kávou ani čajem.
 • Nezapíjejte lék džusem ani mlékem.

Tabletu nerozkousávejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech, a to kvůli možnosti vzniku vředů v ústech.

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než sníte první jídlo daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo pociťovat bolest při polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat a vyhledejte svého lékaře.

Po spolknutí tablety přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid, doplňků vápníku a vitaminů. Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je účinný pouze tehdy, když ho vezmete na lačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku ráno poté, co si to uvědomíte.

Neberte si dvě tablety v jeden den. Vraťte se k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolili.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Je důležité, abyste užívala přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Jelikož není známo, jak dlouho budete muset přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan užívat, musíte se svým lékařem pravidelně probírat, zda tento lék stále potřebujete brát, aby se určilo, zda je pro Vás přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan stále vhodný.

Krabička přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje Kartu s instrukcemi. Obsahuje důležité informace ohledně správného užívání přípravku Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, jež mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • nově se vyskytlé nebo zhoršení pálení žáhy, reflux žaludeční šťávy (pronikání žaludečního obsahu do jícnu), obtížné, nepříjemné nebo bolestivé polykání, tvorba vředů v jícnu (trubice spojující ústa se žaludkem), což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo potíže či bolest při polykání

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • rozmazané vidění, slzící oči, bolest v oku nebo zarudnutí oka, zvýšená citlivost na světlo, sklivcové zákalky (plovoucí vločky uvnitř oka) nebo suché oči
 • tmavá až černá stolice nebo stolice připomínající dehet
 • zánět, podráždění nebo poškození výstelky žaludku či jícnu

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • alergické reakce, jako je kopřivka, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou případně způsobit potíže s dýcháním nebo polykáním, těžké kožní reakce
 • onemocnění kůže s tvorbou závažných puchýřů a krvácení ze rtů, očí, úst, nosu a genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom) nebo závažné kožní reakce, které začínají jako bolestivá zarudlá místa na kůži, přecházejí do velkých puchýřů a nakonec se odlupují celé vrstvy kůže. To je doprovázeno horečkou a zimnicí, bolestí svalů a celkovým pocitem nemoci (toxická epidermální nekrolýza).
 • bolest v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže v čelisti nebo uvolnění zubu. Mohou to být známky poškození čelistní kosti (osteonekróza), které je obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře
 • vzácně se může vyskytnout neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zejména u pacientek léčených na osteoporózu dlouhodobě. Obraťte se na svého lékaře, pokud Vás postihne bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, protože může jít o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti.
 • vředy v ústech, bolest v ústech, hrdle, na hrudi nebo v žaludku, která může být spojená s konzumací jídla. Můžete mít pocit plnosti s nadmutím, pocit na zvracení nebo zvracet, pociťovat ztrátu chuti k jídlu a úbytek na váze. Ve své stolici možná uvidíte částečky vypadající jako kávová sedlina (krvácení v horní části gastrointestinálního traktu). Může se jednat o známky zánětu, tvorby vředů nebo krvácení v trávicím traktu.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekce ucha. Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy silná

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • otok kloubů
 • otok končetin (rukou a nohou)
 • bolest žaludku, nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle, zácpa, pocit plnosti žaludku nebo nadýmání, průjem, plynatost
 • vypadávání vlasů, svědění kůže
 • bolest hlavy, závrať
 • závrať (vertigo)
 • neobvyklá slabost

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • pocit na zvracení, zvracení
 • vyrážka, zarudnutí kůže
 • přechodné chřipce podobné příznaky, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nemoci, někdy s horečkou obvykle na začátku léčby
 • nepříjemná chuť v ústech

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové stahy a/nebo pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst
 • zúžení jícnu
 • vyrážka zhoršující se na slunci

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na blistru a krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D3). Jedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3)

140 mikrogramů (5 600 IU).

Pomocnými látkami jsou střední nasycené triacylglyceroly, butylhydroxytoluen, sacharóza (viz bod 2

„Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu.“), želatina, předbobtnalý škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, mikrokrystalická celulóza, laktóza (viz bod 2

„Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan obsahuje laktózu a sacharózu.“), sodná sůl kroskarmelózy a magnesium-stearát.

Jak přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan jsou bílé tablety ve tvaru čtyřúhelníku s vyraženým číslem „56“ na jedné straně a hladké na druhé straně.

Přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan je balený v blistrech obsahujících 4 nebo 12 tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci

Mylan Ireland Limited Unit 35/36 Grange Parade Baldoyle Industrial Estate Dublin 13

Irsko

Výrobce

GE Pharmaceuticals Ltd.,

Industrial Zone “Chekanitza-South” area,

2140 Botevgrad, Bulharsko

Mylan Hungary Kft., Mylan utca 1,

Komárom 2900, Maďarsko

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

Česká republika

Alendronic Acid/Vitamin D3 Mylan

Estonsko

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan

Lotyško

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 SV tabletes

Litva

Alendronic Acid/Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 TV tabletės

Nizozemsko

Alendroninezuur/Cholecalciferol Mylan 70 mg/5600 IE, tabletten

Rumunsko

Acid Alendronic /Colecalciferol Mylan 70 mg/5600 UI comprimate

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 11. 5. 2020

Napsat komentář