Alendronic Acid/Vitamin D3 Accord příbalový leták

Alendronic Acid/Vitamin D3 Accord 70mg/2800iu tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat

Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D Accord 3 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a k čemu se používá

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord?

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu alendronovou (běžně se nazývá alendronát) a cholecalciferol, který je znám jako vitamin D3.

Co je alendronát?

Alendronát patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po přechodu (menopauze) a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin D je základní živina nutná pro vstřebávání vápníku a udržování zdravých kostí. Organizmus dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu D. Vitamin D obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy se v kůži tvoří vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo vitaminu D může vést k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D může způsobit ochablost svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Na co se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord používá?

Lékař Vám předepsal přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord k léčbě osteoporózy a proto, že jste ohrožena nedostatkem vitaminu D. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle u žen po přechodu.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza znamená řídnutí a zeslabování kostí. Vyskytuje se často u žen po přechodu (menopauze). V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou křehčí. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Avšak pokud se neléčí, může docházet ke zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez povšimnutí do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při běžných každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění, které by za normálních okolností nezpůsobilo zlomeninu zdravé kosti. Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo zápěstí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže, jako je shrbená postava („stařecký hrb”) a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Kromě léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord Vám může lékař navrhnout i několik změn v životosprávě, jako například:

Přestaňte kouřit

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Cvičení

Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný pohyb. Dříve než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

užívat

Neužívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

 • jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte nějaké problémy s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání,
 • jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut,
 • jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoliv z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním ledvin,
 • máte nebo jste v nedávné době měla potíže při polykání a zažívací potíže,
 • jste byla lékařem informována, že máte Barretův jícen (onemocnění, při kterém dochází ke změnám buněk v dolní části jícnu),
 • Vám bylo řečeno, že máte potíže se vstřebáváním minerálů v žaludku nebo ve střevech (malabsorpční syndrom),
 • máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, jste objednána na vytržení zubu nebo nejste v pravidelné péči zubního lékaře,
 • máte rakovinu,
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii,
 • užíváte inhibitory angiogeneze (jako je bevacizumab nebo thalidomid), které se používají k léčbě rakoviny,
 • užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexamethazon), které se používají k léčbě například astmatu, revmatoidní artritidy a silných alergií,
 • kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby).

  Při užívání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord byly hlášeny nežádoucí účinky (například rozmazané vidění, závrať a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje (viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je důležité dbát na ústní hygienu. Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy v ústech nebo se zuby, jako jsou vypadávání zubů, bolest zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud nevypijete plnou sklenici vody a/nebo si lehnete dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže po zjištění těchto příznaků dále užíváte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Děti a dospívající

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord, pokud se budou užívat současně. Je proto důležité řídit se pokyny uvedenými v bodu 3 a vyčkat alespoň 30 minut, než ústy užijete jakýkoli jiný lék nebo doplněk stravy.

Některé léky k léčbě revmatismu nebo dlouhodobé bolesti nazývané nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí problémy. Proto je potřebná opatrnost při současném užívání těchto léků s přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Některé přípravky nebo přísady do potravin, a to včetně umělých náhražek tuků, minerálních olejů, léku na hubnutí orlistatu a přípravků snižujících hladiny cholesterolu, kolestyraminu a kolestipolu, mohou pravděpodobně zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord do Vašeho organizmu. Přípravky užívané při záchvatech křečí (jako fenytoin nebo fenobarbital) mohou snižovat účinnost vitaminu D. Individuálně lze zvážit možnost podávání doplňků vitaminu D.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord s jídlem a pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord bude méně účinný. Proto je důležité řídit se pokyny v bodu 3 „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Accord užívá“. Před požitím jakéhokoli jídla nebo nápoje, s výjimkou vody, musíte vyčkat nejméně 30 minut.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord nemáte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do té doby, než se budete cítit lépe.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje laktózu a sacharózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívá

Vždy užívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4) a 5), aby se tableta přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu.

Poté, co ve zvolený den ráno vstanete, spolkněte jednu celou tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a zapijte ji pouze plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (ne méně než 200 ml) dříve, než začnete konzumovat první jídlo, nápoj nebo si vezmete jiný lék, aby se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord řádně vstřebal.

 • Nezapíjejte lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou).
 • Nezapíjejte lék kávou ani čajem.
 • Nezapíjejte lék džusem ani mlékem.

Tabletu nerozkousávejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech, a to kvůli možnosti vzniku vředů v ústech.

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo pociťovat bolest při polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat a vyhledejte svého lékaře.

Po spolknutí tablety přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid, doplňků vápníku a vitaminů. Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je účinný pouze tehdy, když ho vezmete na lačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den. Vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Je důležité, abyste užívala přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Jelikož není známo, jak dlouho budete muset přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat, musíte se svým lékařem pravidelně probírat, zda tento lék stále potřebujete brát, aby se určilo, zda je pro Vás stále vhodný.

Krabička přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje Kartu s instrukcemi. Obsahuje důležité informace ohledně správného užívání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, jež mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • pálení žáhy; obtíže při polykání; bolest při polykání; tvorba vředů v jícnu, což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo obtíže či bolest při polykání.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

 • alergické reakce, jako je kopřivka; otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou případně způsobit obtíže s dýcháním nebo polykáním; těžké kožní reakce,
 • bolest v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže v čelisti nebo uvolnění zubu. Mohou to být známky poškození čelistní kosti (osteonekróza), které je obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře, pokud zaznamenáte takové příznaky
 • vzácně se může vyskytnout neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zejména u pacientek léčených na osteoporózu dlouhodobě. Obraťte se na svého lékaře, pokud Vás postihne bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, protože může jít o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti,
 • silná bolest kostí, svalů a/nebo kloubů.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy silná.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • otok kloubů,
 • bolest břicha; nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle; zácpa; pocit plnosti žaludku nebo nadýmání; průjem; plynatost,
 • vypadávání vlasů; svědění,
 • bolest hlavy; závrať,
 • únava; otok rukou nebo nohou.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • pocit na zvracení; zvracení,
 • podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku,
 • černá stolice nebo stolice připomínající dehet,
 • rozmazané vidění; bolest v oku nebo zarudnutí oka,
 • vyrážka; zarudnutí pokožky,
 • přechodné chřipce podobné příznaky, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nemoci, někdy s horečkou obvykle na začátku léčby,
 • poruchy chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové stahy a/nebo pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,
 • tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),
 • zúžení jícnu,
 • vyrážka zhoršující se na slunci,
 • vředy v ústech.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D3).

Jedna tableta přípravku 70 mg/2 800 IU obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3) 70 mikrogramů (2 800 IU).

Jedna tableta přípravku 70 mg/5 600 IU obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3) 140 mikrogramů (5 600 IU).

Pomocnými látkami jsou laktóza, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium- stearát, čištěný slunečnicový olej, butylhydroxytoluen, želatina, sacharóza, kukuřičný škrob, křemičitan hořečnato-hlinitý.

Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70 mg/2 800 IU: oválné bikonvexní tablety, skvrnité, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým číslem 2800 na jedné straně, 12,3±0,2mm dlouhé a 6,5± 0,2 mm široké.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70 mg/5 600 IU: Tablety ve tvaru modifikovaného obdélníku, skvrnité, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým číslem 5600 na jedné straně, 11,4 ±0,2mm dlouhé a 7,2±0,2mm široké.

Tablety jsou k dispozici v Al/Al (PA/Al/PVC/Al) blistrech balených v papírových krabičkách. Velikost balení: 4 nebo 12 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Řecko

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351,

Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 11. 2022

Alendronic Acid/Vitamin D3 Accord 70mg/5600iu tableta

Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
 • Dříve než začnete lék užívat, je obzvláště důležité porozumět informacím v bodu 3.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat

Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívá

Možné nežádoucí účinky

5 Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D Accord 3 uchovávat

6. Obsah balení a další informace

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a k čemu se používá

Co je přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord?

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je tableta obsahující dvě léčivé látky, kyselinu alendronovou (běžně se nazývá alendronát) a cholecalciferol, který je znám jako vitamin D3.

Co je alendronát?

Alendronát patří do skupiny nehormonálních léků nazývaných bisfosfonáty. Alendronát zabraňuje úbytku kostní hmoty, k němuž dochází u žen po přechodu (menopauze) a pomáhá kostní hmotu obnovovat. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle.

Co je vitamin D?

Vitamin D je základní živina nutná pro vstřebávání vápníku a udržování zdravých kostí. Organizmus dokáže vstřebávat řádně vápník z potravy pouze tehdy, pokud má dostatek vitaminu D. Vitamin D obsahuje velmi málo potravin. Jeho hlavním zdrojem je pobyt na slunci v létě, kdy se v kůži tvoří vitamin D. S přibývajícími roky naše kůže tvoří méně vitaminu D. Příliš málo vitaminu D může vést k úbytku kostní hmoty a osteoporóze. Výrazný nedostatek vitaminu D může způsobit ochablost svalstva, jejímž důsledkem mohou být pády a větší riziko zlomenin.

Na co se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord používá?

Lékař Vám předepsal přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord k léčbě osteoporózy a proto, že jste ohrožena nedostatkem vitaminu D. Snižuje riziko zlomenin páteře a zlomenin v oblasti kyčle u žen po přechodu.

Co je osteoporóza?

Osteoporóza znamená řídnutí a zeslabování kostí. Vyskytuje se často u žen po přechodu (menopauze). V menopauze přestávají vaječníky produkovat ženský hormon estrogen, který pomáhá udržovat kostru ženy ve zdravém stavu. Dochází tak k úbytku kostní hmoty a kosti jsou křehčí. Čím dříve dosáhne žena menopauzy, tím větší je riziko rozvoje osteoporózy.

Zpočátku se osteoporóza neprojevuje žádnými příznaky. Avšak pokud se neléčí, může docházet ke zlomeninám. I když tyto zlomeniny obvykle bolí, zlomeniny kostí páteře mohou zůstat bez povšimnutí do doby, než se projeví zmenšením tělesné výšky. Ke zlomeninám může dojít i při běžných každodenních činnostech, jako je zdvihání těžších předmětů, nebo při menším zranění, které by za normálních okolností nezpůsobilo zlomeninu zdravé kosti. Zlomeniny obvykle postihují oblast kyčle, páteř nebo zápěstí a mohou působit nejenom bolest, ale i značné potíže, jako je shrbená postava („stařecký hrb”) a ztráta pohyblivosti.

Jak lze osteoporózu léčit?

Kromě léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord Vám může lékař navrhnout i několik změn v životosprávě, jako například:

Přestaňte kouřit

Zdá se, že kouření zvyšuje rychlost úbytku kostní hmoty a může tedy zvyšovat riziko zlomenin.

Cvičení

Stejně jako svaly i kosti potřebují k tomu, aby zůstaly pevné a zdravé, tělesný pohyb. Dříve než začnete s nějakou formou cvičení, poraďte se se svým lékařem.

Konzumace vyvážené stravy

Lékař Vám může poradit, zda máte změnit stravovací režim nebo užívat nějaké doplňky stravy.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

užívat

Neužívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

 • jestliže jste alergická na kyselinu alendronovou, cholekalciferol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6),
 • jestliže máte nějaké problémy s jícnem, jako je zúžení jícnu nebo obtížné polykání,
 • jestliže nedokážete stát nebo vzpřímeně sedět alespoň 30 minut,
 • jestliže Vám lékař sdělil, že máte nízkou hladinu vápníku v krvi.

Pokud si myslíte, že se na Vás vztahuje kterákoliv z výše uvedených podmínek, tablety neužívejte. Nejdříve se poraďte se svým lékařem a dbejte jeho rady.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže:

 • trpíte onemocněním ledvin,
 • máte nebo jste v nedávné době měla potíže při polykání a zažívací potíže,
 • jste byla lékařem informována, že máte Barretův jícen (onemocnění, při kterém dochází ke změnám buněk v dolní části jícnu),
 • Vám bylo řečeno, že máte potíže se vstřebáváním minerálů v žaludku nebo ve střevech (malabsorpční syndrom),
 • máte špatný stav chrupu, onemocnění dásní, jste objednána na vytržení zubu nebo nejste v pravidelné péči zubního lékaře,
 • máte rakovinu,
 • podstupujete chemoterapii nebo radioterapii,
 • užíváte inhibitory angiogeneze (jako je bevacizumab nebo thalidomid), které se používají k léčbě rakoviny,
 • užíváte kortikosteroidy (jako je prednison nebo dexamethazon), které se používají k léčbě například astmatu, revmatoidní artritidy a silných alergií,
 • kouříte nebo jste kouřila (protože to může zvýšit riziko problémů se zuby).

  Při užívání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord byly hlášeny nežádoucí účinky (například rozmazané vidění, závrať a silné bolesti kostí, svalů nebo kloubů), které mohou mít vliv na schopnost řídit dopravní prostředky nebo obsluhovat stroje (viz bod 4, „Možné nežádoucí účinky“). Pokud se

Může Vám být doporučeno, abyste před zahájením léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord podstoupila zubní vyšetření.

Během léčby přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je důležité dbát na ústní hygienu. Během léčby musíte chodit na pravidelné zubní prohlídky a musíte se obrátit na svého lékaře nebo zubního lékaře v případě, že zaznamenáte jakékoli problémy v ústech nebo se zuby, jako jsou vypadávání zubů, bolest zubů nebo otok.

Může se vyskytnout i podráždění, zánět nebo tvorba vředů v jícnu, často s příznaky bolesti na hrudi, pálením žáhy nebo potížemi, případně bolestí při polykání, zvláště pokud nevypijete plnou sklenici vody a/nebo si lehnete dříve než 30 minut po užití přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord. Tyto nežádoucí účinky se mohou zhoršit, jestliže po zjištění těchto příznaků dále užíváte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Děti a dospívající

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord se nemá podávat dětem a dospívajícím mladším 18 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste užívala v nedávné době nebo které možná budete užívat.

Je pravděpodobné, že doplňky vápníku, antacida (přípravky proti překyselení žaludku) a některé další léky podávané ústy budou zasahovat do vstřebávání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord, pokud se budou užívat současně. Je proto důležité řídit se pokyny uvedenými v bodu 3 a vyčkat alespoň 30 minut, než ústy užijete jakýkoli jiný lék nebo doplněk stravy.

Některé léky k léčbě revmatismu nebo dlouhodobé bolesti nazývané nesteroidní antiflogistika (např. kyselina acetylsalicylová nebo ibuprofen) mohou způsobovat trávicí problémy. Proto je potřebná opatrnost při současném užívání těchto léků s přípravkem Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Některé přípravky nebo přísady do potravin, a to včetně umělých náhražek tuků, minerálních olejů, léku na hubnutí orlistatu a přípravků snižujících hladiny cholesterolu, kolestyraminu a kolestipolu, mohou pravděpodobně zabránit pronikání vitaminu D obsaženého v přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord do Vašeho organizmu. Přípravky užívané při záchvatech křečí (jako fenytoin nebo fenobarbital) mohou snižovat účinnost vitaminu D. Individuálně lze zvážit možnost podávání doplňků vitaminu D.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord s jídlem a pitím

Pokud se jídlo a nápoje (včetně minerální vody) užijí ve stejnou dobu, je pravděpodobné, že způsobí, že přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord bude méně účinný. Proto je důležité řídit se pokyny v bodu 3 „Jak se přípravek Alendronic Acid/Vitamin D3 Accord užívá“. Před požitím jakéhokoli jídla nebo nápoje, s výjimkou vody, musíte vyčkat nejméně 30 minut.

Těhotenství a kojení

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je určen pouze pro použití u žen po menopauze.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord nemáte užívat, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že byste mohla být těhotná, nebo pokud kojíte.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

kterýkoli z těchto nežádoucích účinků u Vás objeví, nesmíte řídit do té doby, než se budete cítit lépe.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje laktózu a sacharózu.

Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol sodíku (23 mg) v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

Jak se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívá

Vždy užívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistá, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Užívejte jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord jednou týdně.

Dbejte důsledně následujících pokynů.

Zvolte si den v týdnu, který Vám nejvíce vyhovuje. Každý týden si v tento zvolený den vezměte jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Je naprosto nezbytné dbát pokynů číslo 2), 3), 4) a 5), aby se tableta přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord rychle dostala do žaludku a omezila se tak možnost podráždění jícnu.

Poté, co ve zvolený den ráno vstanete, spolkněte jednu celou tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord a zapijte ji pouze plnou sklenicí vody (ne minerální vodou) (ne méně než 200 ml) dříve, než začnete konzumovat první jídlo, nápoj nebo si vezmete jiný lék, aby se přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord řádně vstřebal.

 • Nezapíjejte lék minerální vodou (nesycenou ani sycenou).
 • Nezapíjejte lék kávou ani čajem.
 • Nezapíjejte lék džusem ani mlékem.

Tabletu nerozkousávejte ani nedrťte, ani ji nenechte rozpustit v ústech, a to kvůli možnosti vzniku vředů v ústech.

Alespoň po dobu 30 minut po spolknutí tablety si nelehejte – zůstaňte ve vzpřímené poloze (vsedě, vstoje nebo choďte). Nelehejte si dříve, než zkonzumujete první jídlo daného dne.

Neužívejte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord před spaním nebo předtím, než ráno vstanete.

Pokud začnete mít potíže nebo pociťovat bolest při polykání, bolest na hrudi, pálení žáhy nebo se pálení žáhy zhorší, přestaňte přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat a vyhledejte svého lékaře.

Po spolknutí tablety přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord počkejte alespoň 30 minut, než si vezmete v daný den první jídlo, nápoj nebo jiný lék, a to včetně antacid, doplňků vápníku a vitaminů. Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord je účinný pouze tehdy, když ho vezmete na lačno.

Jestliže jste užila více přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord, než jste měla

Pokud si omylem vezmete příliš mnoho tablet, vypijte plnou sklenici mléka a neprodleně vyhledejte svého lékaře. Nesnažte se vyvolat zvracení a nelehejte si.

Jestliže jste zapomněla užít přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Pokud vynecháte dávku, vezměte si pouze jednu tabletu přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord ráno poté, co si to uvědomíte. Neberte si dvě tablety v jeden den. Vraťte k režimu užívání jedné tablety jednou týdně, a to v den, který jste si původně zvolila.

Jestliže jste přestala užívat přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord

Je důležité, abyste užívala přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord tak dlouho, jak Vám předepsal Váš lékař. Jelikož není známo, jak dlouho budete muset přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord užívat, musíte se svým lékařem pravidelně probírat, zda tento lék stále potřebujete brát, aby se určilo, zda je pro Vás stále vhodný.

Krabička přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje Kartu s instrukcemi. Obsahuje důležité informace ohledně správného užívání přípravku Alendronic acid/Vitamin D3 Accord.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto léčivého přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Ihned navštivte lékaře, pokud zaznamenáte kterýkoli z následujících nežádoucích účinků, jež mohou být závažné a kvůli nimž můžete potřebovat naléhavé lékařské ošetření:

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • pálení žáhy; obtíže při polykání; bolest při polykání; tvorba vředů v jícnu, což může vyvolávat bolest na hrudi, pálení žáhy nebo obtíže či bolest při polykání.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 lidí):

 • alergické reakce, jako je kopřivka; otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, které mohou případně způsobit obtíže s dýcháním nebo polykáním; těžké kožní reakce,
 • bolest v ústech a/nebo čelisti, otok nebo vředy v ústech, necitlivost nebo pocit tíže v čelisti nebo uvolnění zubu. Mohou to být známky poškození čelistní kosti (osteonekróza), které je obecně spojeno se zpomaleným hojením a infekcí, často po vytržení zubu. Pokud se u Vás takové příznaky objeví, obraťte se na svého lékaře a zubaře, pokud zaznamenáte takové příznaky
 • vzácně se může vyskytnout neobvyklá zlomenina stehenní kosti, zejména u pacientek léčených na osteoporózu dlouhodobě. Obraťte se na svého lékaře, pokud Vás postihne bolest, slabost nebo nepříjemné pocity v oblasti stehna, kyčle nebo třísla, protože může jít o časný příznak možné zlomeniny stehenní kosti,
 • silná bolest kostí, svalů a/nebo kloubů.

Další nežádoucí účinky zahrnují

Velmi časté (mohou postihnout více než 1 z 10 lidí):

 • bolest kostí, svalů a/nebo kloubů, někdy silná.

Časté (mohou postihnout až 1 z 10 lidí):

 • otok kloubů,
 • bolest břicha; nepříjemný pocit v žaludku nebo říhání po jídle; zácpa; pocit plnosti žaludku nebo nadýmání; průjem; plynatost,
 • vypadávání vlasů; svědění,
 • bolest hlavy; závrať,
 • únava; otok rukou nebo nohou.

Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí):

 • pocit na zvracení; zvracení,
 • podráždění nebo zánět jícnu nebo žaludku,
 • černá stolice nebo stolice připomínající dehet,
 • rozmazané vidění; bolest v oku nebo zarudnutí oka,
 • vyrážka; zarudnutí pokožky,
 • přechodné chřipce podobné příznaky, jako jsou bolesti svalů, celkový pocit nemoci, někdy s horečkou obvykle na začátku léčby,
 • poruchy chuti.

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 lidí):

 • příznaky nízkých hladin vápníku v krvi, jako jsou svalové křeče nebo mimovolní svalové stahy a/nebo pocity mravenčení v prstech nebo v okolí úst,
 • tvorba žaludečních nebo peptických vředů (někdy rozsáhlých nebo s krvácením),
 • zúžení jícnu,
 • vyrážka zhoršující se na slunci,
 • vředy v ústech.

Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 lidí):

 • poraďte se se svým lékařem, pokud máte bolest ucha, výtok z ucha a/nebo infekci ucha.

Mohlo by se jednat o známky poškození kosti v uchu.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti, uvedené na krabičce a blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Uchovávejte v původním blistru, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord obsahuje

Léčivými látkami jsou acidum alendronicum a colecalciferolum (vitamin D3).

Jedna tableta přípravku 70 mg/2 800 IU obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3) 70 mikrogramů (2 800 IU).

Jedna tableta přípravku 70 mg/5 600 IU obsahuje acidum alendronicum 70 mg (jako natrii alendronas trihydricus) a colecalciferolum (vitamin D3) 140 mikrogramů (5 600 IU).

Pomocnými látkami jsou laktóza, mikrokrystalická celulóza, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium- stearát, čištěný slunečnicový olej, butylhydroxytoluen, želatina, sacharóza, kukuřičný škrob, křemičitan hořečnato-hlinitý.

Jak přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70 mg/2 800 IU: oválné bikonvexní tablety, skvrnité, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým číslem 2800 na jedné straně, 12,3±0,2mm dlouhé a 6,5± 0,2 mm široké.

Přípravek Alendronic acid/Vitamin D3 Accord 70 mg/5 600 IU: Tablety ve tvaru modifikovaného obdélníku, skvrnité, bílé až téměř bílé barvy, s vyraženým číslem 5600 na jedné straně, 11,4 ±0,2mm dlouhé a 7,2±0,2mm široké.

Tablety jsou k dispozici v Al/Al (PA/Al/PVC/Al) blistrech balených v papírových krabičkách. Velikost balení: 4 nebo 12 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

Držitel rozhodnutí o registraci Accord Healthcare Polska Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7

02-677 Varšava

Polsko

Výrobce

Pharmathen International S.A Industrial Park Sapes,

Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300,

Řecko

PHARMATHEN S.A.

Dervenakion 6

Pallini Attiki, 15351,

Řecko

Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29. 11. 2022

Napsat komentář