Ajatin Profarma Tinktura příbalový leták

Ajatin Profarma Tinktura 100mg/ml kožní roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, musíte se

poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem používat

Jak se přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem používá

Možné nežádoucí účinky

Jak přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem a k čemu se používá

Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem je dezinfekční přípravek, který ničí choroboplodné zárodky. Je určen ke kožnímu podání.

Přípravek se používá k dezinfekci běžných drobných kožních poranění. U závažných, hlubokých poranění nebo při větším rozsahu rány je nutno vyhledat lékaře.

Dále se přípravek používá k dezinfekci kůže před operací prováděnou lékařem. Přípravek mohou používat pacienti všech věkových kategorií.

Pokud se během 3 dnů poranění nehojí nebo přetrvává nebo se objeví příznaky infekce, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem používat

Nepoužívejte přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem

  • jestliže jste alergický(á) na roztok benzododecinium-bromidu 10 % nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).

Upozornění a opatření

Přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem se nesmí používat vnitřně.

Při aplikaci pomocí mechanického rozprašovače se přípravek nesmí dostat do oka a nesmí se vdechovat.

Pokud v ráně dojde k rozvoji zánětu či infekce (zarudnutí, otok, bolest v ráně, přítomnost hnisu), nebo se objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte lékaře.

V případě kožního onemocnění se o používání přípravku poraďte s lékařem.

Při podráždění kůže způsobeném tímto přípravkem je nutno použít dezinfekční prostředek jiného chemického složení.

Barevná složka přípravku zbarvuje trvale některé plastické hmoty a vlákna. Z pokožky se přípravek odstraňuje velmi dobře teplou vodou.

Při nízkých teplotách přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem vytváří bílý zákal a sediment, které vymizí při uložení na teplejší místo (asi 22 °C).

Děti a dospívající

Přípravek mohou používat dospělí, děti a dospívající.

Další léčivé přípravky a přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem

Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem.

Není vhodná kombinace přípravku Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem se silně oxidujícími látkami (např. s peroxidem vodíku).

Těhotenství, kojení a plodnost

Přípravek lze používat v těhotenství, v období kojení a mohou ho používat ženy v plodném věku.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Jak se přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem používá

Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Důkladně potřete ošetřované místo tampónem plně prosáklým roztokem, po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí tinktury.

U přípravku s mechanickým rozprašovačem nastříkejte přípravek na ošetřované místo pomocí mechanického rozprašovače ze vzdálenosti 10 cm tak, aby došlo ke zvlhčení celé ošetřované oblasti.

Po ošetření kůže je třeba počkat do zaschnutí roztoku. Před prvním použitím přípravku několikrát stiskněte mechanický rozprašovač, dokud není rozprašování roztoku rovnoměrné.

Použití u dětí a dospívajících

Přípravek lze používat u pacientů všech věkových kategorií.

Pokud se poranění do 3 dnů nehojí nebo přetrvává, poraďte se s lékařem.

Pokud se v ráně objeví příznaky zánětu či infekce nebo se u Vás objeví celkové příznaky (např. horečka, zimnice), vyhledejte ihned lékaře.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

U přecitlivělých osob nebo po opakovaném použití se mohou na pokožce objevit vyrážky různého charakteru a intenzity (frekvence jejich výskytu není známa).

Při případném objevení nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším používání přípravku poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Šrobárova 48

100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Chraňte před světlem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na štítku případně i na krabičce za EXP.

Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem obsahuje

  • Léčivou látkou je benzododecinii bromidi solutio 10%.
  • Pomocnými látkami jsou ethanol denaturovaný thymolem, čištěná voda a citronová žluť.

Jak přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem vypadá a co obsahuje toto balení

Přípravek Ajatin Profarma tinktura a Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem je čirý žlutooranžový roztok charakteristického zápachu.

Ajatin Profarma tinktura je balený v lahvičce (10 ml, 25 ml, 50 ml) nebo lahvi (1000 ml) se šroubovacím uzávěrem garantujícím neporušenost obalu.

Ajatin Profarma tinktura s mechanickým rozprašovačem je balený v lahvičce s mechanickým rozprašovačem (10 ml, 25 ml, 50 ml roztoku).

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce

PROFARMA-PRODUKT, s.r.o., Liberecká 801/20, 466 01 Jablonec nad Nisou, Česká republika Tel/ fax: +420483100308, e-mail: profarma@profarma.cz

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 17. 3. 2020

Napsat komentář