Aflumed příbalový leták

Aflumed perorální roztok

Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

  • Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.
  • Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.
  • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.
  • Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Co naleznete v této příbalové informaci

Co je Aflumed a k čemu se používá

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aflumed užívat

Jak se Aflumed užívá

Možné nežádoucí účinky

Jak Aflumed uchovávat

Obsah balení a další informace

Co je Aflumed a k čemu se používá

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě běžných infekcí souvisejících s nachlazením a chřipkou, jako jsou horečnatá, zánětlivá onemocnění horních cest dýchacích, doprovázená rýmou, kašlem, bolestí v krku, chrapotem či bolestmi končetin.

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Aflumed užívat Neužívejte Aflumed

  • jestliže jste alergický(á) na léčivé látky,
  • jestliže jste závislý(á) na alkoholu.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Aflumed se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Děti a dospívající

S použitím tohoto léčivého přípravku u dětí není dosud dostatek zkušeností. Z tohoto důvodu se nemá podávat dětem mladším 12 let.

Další léčivé přípravky a přípravek Aflumed

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Účinky homeopatických léků může narušit nezdravý životní styl, stejně jako dráždivé či povzbuzující látky.

Těhotenství, kojení a plodnost

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

Tento léčivý přípravek má být kvůli obsahu alkoholu užíván během těhotenství nebo kojení pouze po konzultaci s lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Aflumed má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Aflumed obsahuje alkohol.

Tento léčivý přípravek obsahuje 379 mg alkoholu (ethanolu) v jednom ml, což odpovídá 405 mg/g. Množství alkoholu v 10 kapkách tohoto léčivého přípravku odpovídá méně než 3 ml piva nebo 2 ml vína.

Takto malé množství alkoholu v tomto léčivém přípravku nemá žádné znatelné účinky.

Jak se Aflumed užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou.

Doporučená dávka přípravku je: dospělí a dospívající s akutními příznaky užívají 5-10 kapek každou půlhodinu až hodinu, nejvýše však 12krát za den. Po odeznění akutních příznaků onemocnění se doporučuje užívat 5-10 kapek jednou až třikrát denně.

Způsob podání

Pro dosažení maximální účinnosti je třeba podržet neředěné kapky přibližně 1 minutu v ústech. Přípravek se užívá půl hodiny před jídlem nebo půl hodiny po jídle.

Doba používání

Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem . Bez porady s lékařem užívejte tento přípravek nejdéle 7 dní.

Pokud trpíte úpornějšími, nejasnými nebo nově se objevujícími obtížemi, nebo máte teplotu, která přetrvává déle než 3 dny nebo přesahuje 39°C, vyhledejte lékaře, protože Vaše onemocnění může vyžadovat lékařskou pomoc.

Poznámka: Při dávkování držte lahvičku vzpřímeně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Aflumed, než jste měl(a)

Požití nadměrného množství tohoto léčivého přípravku může způsobit otravu alkoholem, zvláště u malých dětí, což vede k ohrožení života pacienta. Je proto nutné neprodleně vyhledat lékařskou pomoc.

Balení 20 ml přípravku obsahuje přibližně 8 g alkoholu. Balení 30 ml přípravku obsahuje přibližně 12 g alkoholu. Balení 50 ml přípravku obsahuje přibližně 19 g alkoholu. Balení 100 ml přípravku obsahuje přibližně 38 g alkoholu.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Aflumed

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku, ale pokračujte v užívání přípravku dle předpisu vašeho lékaře nebo dle výše uvedených pokynů.

Jestliže jste přestal(a) užívat Aflumed

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry.

Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Vezměte prosím na vědomí:

Užívání homeopatických léků může zpočátku vést ke zhoršení stávajících obtíží (tzv. homeopatické zhoršení). V tomto případě je třeba používání přípravku přerušit a poradit se s lékařem.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48

100 41 Praha 10

Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Jak Aflumed uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a lahvičce za

Použitelné do:. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Doba použitelnosti po prvním otevření je 6 měsíců.

Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace Co Aflumed obsahuje

10 g (odpovídá přibližně 11 ml) perorálního roztoku obsahuje:

Aconitum napellus D6 2,0 g

Baptisia tinctoria D4 2,0 g

Eupatorium perfoliatum D4 2,0 g

Ferri phosphas D8 2,0 g

Gelsemium sempervirens D6 2,0 g

Jeden gram léčivého přípravku (perorálního roztoku) odpovídá 41 kapkám.

Léčivé látky jsou alkoholické roztoky v různém stupni ředění (Ferri phosphas – 30% alkohol; ostatní léčivé látky 43% alkohol).

Přípravek neobsahuje pomocné látky.

Jak Aflumed vypadá a co obsahuje toto balení

Aflumed je čirý, bezbarvý roztok.

Aflumed je k dispozici v lahvičkách z hnědého skla o objemu 20 ml/30 ml/50 ml/100 ml s vloženou kapací vložkou (LDPE) a šroubovacím uzávěrem (PP) s kroužkem garantujícím neporušenost obalu. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Dr. Theiss Naturwaren GmbH Michelinstrasse 10

D-66424 Homburg

Německo

Tato příbalová informace byla naposledy revidována 13. 7. 2023

Napsat komentář