Rosucard příbalový leták

Přípravek Rosucard se používá tehdy, kdy máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. V důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Příbalový leták Rosucard 20 mg tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat
 3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá

ROSUCARD patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

ROSUCARD Vám byl předepsán, protože:

 • Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. V důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Lékař Vám předepsal statin, neboť samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD.

Nebo:

 • Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat ROSUCARD
ROSUCARD se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol. V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • ROSUCARD snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.
 • ROSUCARD účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k jejich zužování. Někdy se cévy mohou zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i riziko vzniku infarktu, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací. ROSUCARD užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat

Neužívejte přípravek ROSUCARD

 • Jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodu 6).
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, přestaňte ho ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD užívat vhodnou antikoncepci.
 • Jestliže máte jaterní onemocnění.
 • Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.
 • Jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.
 • Jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku ROSUCARD tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech

 • Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.
 • Jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu.
 • Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Rosucard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže máte problémy s ledvinami.
 • Jestliže máte problémy s játry.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.
 • Jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu.
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním.
 • Jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty. Čtěte, prosím, tuto příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.
 • Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/rito­navir, čtěte, prosím, „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.
 • Jestliže pacient je dítě mladší než 10 let.: ROSUCARD nemají užívat děti mladší než 10 let.
 • Jestliže pacient má méně než 18 let: ROSUCARD 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let.
 • Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD).
 • Jestliže jste asijského původu – Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:

 • Neužívejte ROSUCARD 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku ROSUCARD.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD. V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a ROSUCARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).
 • Warfarin nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve.
 • Fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu, např. ezetimib.
 • Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku).
 • Erythromycin (antibiotikum).
 • Perorální antikoncepci, „antikoncepční pilulky“.
 • Hormonální substituční léčbu nebo
 • Lopinavir/ritonavir k léčbě infekce virem HIV viz „Zvláštní opatrnosti při použití ROSUCARD je zapotřebí“.

Účinek těchto léčiv se může měnit při současném podávání s přípravkem ROSUCARD a nebo tyto léky mohou měnit účinnost přípravku ROSUCARD.

Přípravek ROSUCARD s jídlem a pitím
ROSUCARD můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte ROSUCARD, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, vysaďte ROSUCARD okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku mají užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají ROSUCARD, aby se vyhnuly otěhotnění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Většina lidí může v průběhu užívání přípravku ROSUCARD řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

ROSUCARD obsahuje monohydrát laktosy
ROSUCARD 10 mg potahované tablety obsahuje 60 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 20 mg potahované tablety obsahuje 120 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 40 mg potahované tablety obsahuje 240 mg monohydrátu laktosy.

Pokud Vám lékař řekl, že špatně snášíte některé cukry (laktosa, mléčný cukr), informujte o tom lékaře předtím, než začnete užívat ROSUCARD.

3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek ROSUCARD.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokud užíváte ROSUCARD ke snížení vysokého cholesterolu

Počáteční dávka
Léčba přípravkem ROSUCARD musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Dávku 5 mg získáte rozpůlením 10 mg tablety podél půlící rýhy.

Velikost počáteční dávky závisí na:

 • Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.
 • Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice.
 • Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků.
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jaká dávka je pro Vás nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

 • Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Je Vám více než 70 let.
 • Máte středně těžké poškození funkce ledvin.
 • Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka:
Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku ROSUCARD by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. Maximální denní dávka přípravku ROSUCARD je 40 mg. Tato dávka je určena pouze pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte ROSUCARD ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací:
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10–17 let
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka je 20 mg jednou denně. Dětem a dospívajícím nemá být předepsán ROSUCARD 40 mg.

Jak tablety užívat
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.
ROSUCARD užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne.
Pokuste se užívat tablety ve stejnou denní dobu, protože si to lépe zapamatujete.

Pravidelné kontroly cholesterolu
Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ROSUCARD, než jste měl(a)
Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.
Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo jste léčen(a) kvůli nějakému dalšímu problému, informujte lékaře, že užíváte ROSUCARD.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ROSUCARD
Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat ROSUCARD
Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit. Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.
Ukončete léčbu přípravkem ROSUCARD a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás dostaví alergická reakce:

 • Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.
 • Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání.
 • Silné svědění kůže (s vystouplými boulemi).

Přestaňte také užívat ROSUCARD a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklou bolest ve svalech, která trvá nezvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u ostatních statinů se u malého počtu osob mohou objevit nepříjemné svalové příznaky, které se vzácně mohou prohlubovat a vést až k potenciálně život ohrožujícímu svalovému poškození známému jako rhabdomyolýza.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s léčbou rosuvastatinem (léčivá látka přípravku ROSUCARD):

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • Bolest hlavy.
 • Bolest břicha.
 • Zácpa.
 • Pocit na zvracení.
 • Bolest svalů.
 • Slabost.
 • Závratě.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 40 mg).
 • Cukrovka (diabetes mellitus), obvykle u pacientů s hladinou cukru v krvi na horní hranici „normálních hodnot“.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 10 mg a 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

 • Těžká alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými boulemi). Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat ROSUCARD a volejte lékařskou pomoc.
 • Poškození svalů – přestaňte užívat ROSUCARD a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal(a).
 • Silná bolest břicha (zánět slinivky břišní).
 • Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.
 • Abnormální pokles počtu krevních buněk podílejících se na tvorbě krevních sraženin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

 • Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).
 • Hepatitida (zánět jater).
 • Bolest kloubů.
 • Stopy krve v moči.
 • Poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti).
 • Ztráta paměti.
 • Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí (z dostupných dat nelze frekvenci stanovit), mohou zahrnovat:

 • Deprese
 • Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr.
 • Průjem.
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřovité onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů).
 • Kašel.
 • Dušnost.
 • Edémy (otoky).

Možné nežádoucí účinky:

 • Sexuální potíže.
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka.
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
 • Poruchy šlach, někdy komplikované jejich přetržením.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek ROSUCARD

Léčivou látkou je rosuvastatinum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum (vápenatá sůl rosuvastatinu).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,ko­loidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek ROSUCARD vypadá a co obsahuje toto balení
ROSUCARD 10 potahované tablety: světle růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety s půlící rýhou.
ROSUCARD 20 potahované tablety: růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
ROSUCARD 40 potahované tablety: tmavě růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
Velikost balení: 28, 30, 84, 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Příbalový leták Rosucard 10 mg tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat
 3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá

ROSUCARD patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

ROSUCARD Vám byl předepsán, protože:

 • Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. V důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Lékař Vám předepsal statin, neboť samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD.

Nebo:

 • Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat ROSUCARD
ROSUCARD se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol. V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • ROSUCARD snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.
 • ROSUCARD účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k jejich zužování. Někdy se cévy mohou zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i riziko vzniku infarktu, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací. ROSUCARD užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat

Neužívejte přípravek ROSUCARD

 • Jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodu 6).
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, přestaňte ho ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD užívat vhodnou antikoncepci.
 • Jestliže máte jaterní onemocnění.
 • Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.
 • Jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.
 • Jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku ROSUCARD tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech

 • Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.
 • Jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu.
 • Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Rosucard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže máte problémy s ledvinami.
 • Jestliže máte problémy s játry.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.
 • Jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu.
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním.
 • Jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty. Čtěte, prosím, tuto příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.
 • Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/rito­navir, čtěte, prosím, „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.
 • Jestliže pacient je dítě mladší než 10 let.: ROSUCARD nemají užívat děti mladší než 10 let.
 • Jestliže pacient má méně než 18 let: ROSUCARD 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let.
 • Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD).
 • Jestliže jste asijského původu – Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:

 • Neužívejte ROSUCARD 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku ROSUCARD.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD. V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a ROSUCARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).
 • Warfarin nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve.
 • Fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu, např. ezetimib.
 • Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku).
 • Erythromycin (antibiotikum).
 • Perorální antikoncepci, „antikoncepční pilulky“.
 • Hormonální substituční léčbu nebo
 • Lopinavir/ritonavir k léčbě infekce virem HIV viz „Zvláštní opatrnosti při použití ROSUCARD je zapotřebí“.

Účinek těchto léčiv se může měnit při současném podávání s přípravkem ROSUCARD a nebo tyto léky mohou měnit účinnost přípravku ROSUCARD.

Přípravek ROSUCARD s jídlem a pitím
ROSUCARD můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte ROSUCARD, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, vysaďte ROSUCARD okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku mají užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají ROSUCARD, aby se vyhnuly otěhotnění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Většina lidí může v průběhu užívání přípravku ROSUCARD řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

ROSUCARD obsahuje monohydrát laktosy
ROSUCARD 10 mg potahované tablety obsahuje 60 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 20 mg potahované tablety obsahuje 120 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 40 mg potahované tablety obsahuje 240 mg monohydrátu laktosy.

Pokud Vám lékař řekl, že špatně snášíte některé cukry (laktosa, mléčný cukr), informujte o tom lékaře předtím, než začnete užívat ROSUCARD.

3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek ROSUCARD.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokud užíváte ROSUCARD ke snížení vysokého cholesterolu

Počáteční dávka
Léčba přípravkem ROSUCARD musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Dávku 5 mg získáte rozpůlením 10 mg tablety podél půlící rýhy.

Velikost počáteční dávky závisí na:

 • Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.
 • Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice.
 • Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků.
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jaká dávka je pro Vás nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

 • Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Je Vám více než 70 let.
 • Máte středně těžké poškození funkce ledvin.
 • Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka:
Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku ROSUCARD by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. Maximální denní dávka přípravku ROSUCARD je 40 mg. Tato dávka je určena pouze pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte ROSUCARD ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací:
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10–17 let
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka je 20 mg jednou denně. Dětem a dospívajícím nemá být předepsán ROSUCARD 40 mg.

Jak tablety užívat
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.
ROSUCARD užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne.
Pokuste se užívat tablety ve stejnou denní dobu, protože si to lépe zapamatujete.

Pravidelné kontroly cholesterolu
Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ROSUCARD, než jste měl(a)
Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.
Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo jste léčen(a) kvůli nějakému dalšímu problému, informujte lékaře, že užíváte ROSUCARD.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ROSUCARD
Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat ROSUCARD
Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit. Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.
Ukončete léčbu přípravkem ROSUCARD a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás dostaví alergická reakce:

 • Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.
 • Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání.
 • Silné svědění kůže (s vystouplými boulemi).

Přestaňte také užívat ROSUCARD a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklou bolest ve svalech, která trvá nezvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u ostatních statinů se u malého počtu osob mohou objevit nepříjemné svalové příznaky, které se vzácně mohou prohlubovat a vést až k potenciálně život ohrožujícímu svalovému poškození známému jako rhabdomyolýza.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s léčbou rosuvastatinem (léčivá látka přípravku ROSUCARD):

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • Bolest hlavy.
 • Bolest břicha.
 • Zácpa.
 • Pocit na zvracení.
 • Bolest svalů.
 • Slabost.
 • Závratě.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 40 mg).
 • Cukrovka (diabetes mellitus), obvykle u pacientů s hladinou cukru v krvi na horní hranici „normálních hodnot“.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 10 mg a 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

 • Těžká alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými boulemi). Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat ROSUCARD a volejte lékařskou pomoc.
 • Poškození svalů – přestaňte užívat ROSUCARD a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal(a).
 • Silná bolest břicha (zánět slinivky břišní).
 • Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.
 • Abnormální pokles počtu krevních buněk podílejících se na tvorbě krevních sraženin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

 • Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).
 • Hepatitida (zánět jater).
 • Bolest kloubů.
 • Stopy krve v moči.
 • Poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti).
 • Ztráta paměti.
 • Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí (z dostupných dat nelze frekvenci stanovit), mohou zahrnovat:

 • Deprese
 • Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr.
 • Průjem.
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřovité onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů).
 • Kašel.
 • Dušnost.
 • Edémy (otoky).

Možné nežádoucí účinky:

 • Sexuální potíže.
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka.
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
 • Poruchy šlach, někdy komplikované jejich přetržením.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek ROSUCARD

Léčivou látkou je rosuvastatinum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum (vápenatá sůl rosuvastatinu).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,ko­loidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek ROSUCARD vypadá a co obsahuje toto balení
ROSUCARD 10 potahované tablety: světle růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety s půlící rýhou.
ROSUCARD 20 potahované tablety: růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
ROSUCARD 40 potahované tablety: tmavě růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
Velikost balení: 28, 30, 84, 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Příbalový leták Rosucard 40 mg tablety

rosuvastatinum

Přečtěte si pozorně tento příbalový leták, protože obsahuje pro vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si jej budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat
 3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek ROSUCARD a k čemu se používá

ROSUCARD patří do skupiny léků, které se označují jako statiny.

ROSUCARD Vám byl předepsán, protože:

 • Máte vysokou hladinu cholesterolu v krvi. V důsledku toho máte zvýšené riziko srdečního infarktu a mozkové mrtvice.

Lékař Vám předepsal statin, neboť samotná dieta a pohybová aktivita nevedly k dostatečnému snížení hladiny cholesterolu. V nastavené dietě a fyzické aktivitě budete pokračovat i v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD.

Nebo:

 • Máte jiné přidružené ukazatele, které zvyšují riziko srdeční příhody, mozkové mrtvice a podobných zdravotních komplikací. Srdeční příhody, mozková mrtvice a jiné podobné zdravotní komplikace mohou být způsobeny onemocněním, které se označuje jako ateroskleróza. Ateroskleróza vzniká na podkladě ukládání tukových částic ve Vašich cévách.

Proč je důležité užívat ROSUCARD
ROSUCARD se používá k ovlivnění hladiny látek tukového charakteru v krvi, přičemž nejčastěji se jedná o cholesterol. V krvi se vyskytují různé typy cholesterolu tzv. „špatný“ cholesterol (LDL-C) a „dobrý“ cholesterol (HDL-C).

 • ROSUCARD snižuje hladinu „špatného“ cholesterolu a zvyšuje hladinu „dobrého“ cholesterolu.
 • ROSUCARD účinkuje tak, že blokuje tvorbu „špatného“ cholesterolu v organismu a zlepšuje schopnost odstraňovat tento cholesterol z krve.

U většiny lidí nedochází vlivem zvýšené hladiny cholesterolu k žádným nežádoucím projevům. Pokud se však tento stav neléčí, může dojít k ukládání tukových částic do stěny cév a tím k jejich zužování. Někdy se cévy mohou zcela ucpat. Krev tak nemůže proudit k srdci nebo do mozku a vznikne srdeční infarkt nebo mozková mrtvice. Když se cíleně snižuje hladina cholesterolu v krvi, snižuje se i riziko vzniku infarktu, mozkové mrtvice a jiných podobných zdravotních komplikací. ROSUCARD užívejte pravidelně a to i v době, kdy se hladina Vašeho cholesterolu dostala na správnou úroveň, neboť působí preventivně proti tomu, aby se hladina cholesterolu opět zvyšovala a došlo k ukládání tukových látek do stěny cév. Léčbu přerušte pouze na pokyn lékaře a v případě, že otěhotníte.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek ROSUCARD užívat

Neužívejte přípravek ROSUCARD

 • Jestliže jste alergický(á) na rosuvastatin nebo na kteroukoliv složku tohoto přípravku (uvedenou v bodu 6).
 • Jestliže jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, přestaňte ho ihned užívat a informujte ošetřujícího lékaře. Ženy v plodném věku by měly v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD užívat vhodnou antikoncepci.
 • Jestliže máte jaterní onemocnění.
 • Jestliže máte vážnou poruchu ledvin.
 • Jestliže máte opakované a nevysvětlené bolesti svalů.
 • Jestliže užíváte cyklosporin, např. po transplantaci orgánů.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Nejvyšší dávku přípravku ROSUCARD tj. 40 mg, neužívejte v těchto případech

 • Jestliže máte středně závažné poškození ledvin (v případě nejistoty se obraťte na lékaře).
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů v minulosti nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při dřívějším užívání jiných léků k léčbě vysoké hladiny cholesterolu.
 • Jestliže pravidelně pijete velké množství alkoholu.
 • Jestliže jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Jestliže užíváte léky nazývané fibráty ke snížení hladiny cholesterolu.

Pokud některý z bodů uvedených výše platí i pro Vás, nebo pokud si nejste jistý(á), navštivte znovu svého lékaře.

Upozornění a opatření
Před užitím přípravku Rosucard se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem:

 • Jestliže máte problémy s ledvinami.
 • Jestliže máte problémy s játry.
 • Jestliže jste měl(a) opakované a nevysvětlené bolesti svalů, výskyt svalových problémů nebo je měl někdo ve Vaší rodině, nebo svalové problémy při užívání jiných léků ke snížení hladiny cholesterolu. Okamžitě informujte lékaře, pokud se dostaví nevysvětlitelná svalová bolest, zvláště pokud se necítíte dobře nebo máte horečku.
 • Jestliže pijete opakovaně velké množství alkoholu.
 • Jestliže máte poruchu štítné žlázy.
 • Jestliže trpíte těžkým respiračním (dechovým) selháváním.
 • Jestliže užíváte ke snížení hladiny cholesterolu jiné léky, nazývané fibráty. Čtěte, prosím, tuto příbalovou informaci pečlivě, i když jste již užíval(a) jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu.
 • Jestliže užíváte léky k léčbě infekce virem HIV, např. lopinavir/rito­navir, čtěte, prosím, „Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky“.
 • Jestliže pacient je dítě mladší než 10 let.: ROSUCARD nemají užívat děti mladší než 10 let.
 • Jestliže pacient má méně než 18 let: ROSUCARD 40 mg tablety není vhodný pro děti a dospívající ve věku do 18 let.
 • Jestliže je Vám více než 70 let (neboť v tomto případě je třeba, aby lékař zvolil správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD).
 • Jestliže jste asijského původu – Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové. Lékař musí zvolit správnou počáteční dávku přípravku ROSUCARD.

Pokud se některý z bodů vztahuje i na Vás nebo pokud máte pochybnosti:

 • Neužívejte ROSUCARD 40 mg (nejvyšší dávku) a obraťte se na lékaře nebo lékárníka předtím, než začnete užívat kteroukoliv dávku přípravku ROSUCARD.

Statiny mohou u malého počtu lidí ovlivnit játra. To lze prokázat kontrolním vyšetřením, které hodnotí hladiny jaterních enzymů v krvi. Z tohoto důvodu bude lékař provádět kontrolní vyšetření funkce jater před léčbou a v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD. V průběhu léčby přípravkem Vás bude lékař pečlivě sledovat, pokud máte cukrovku nebo riziko pro vznik cukrovky. V případě, že máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, máte nadváhu nebo vysoký krevní tlak, pravděpodobně patříte mezi pacienty s rizikem pro vznik diabetu.

Další léčivé přípravky a ROSUCARD
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Informujte lékaře, pokud užíváte některý z následujících lé­ků:

 • Cyklosporin (užívaný např. po transplantaci orgánů).
 • Warfarin nebo jiná léčiva používaná ke snížení srážlivosti krve.
 • Fibráty (např. gemfibrozil, fenofibrát) nebo jiné léky ke snížení hladiny cholesterolu, např. ezetimib.
 • Léky k léčbě poruch trávení (antacida k neutralizaci kyselin v žaludku).
 • Erythromycin (antibiotikum).
 • Perorální antikoncepci, „antikoncepční pilulky“.
 • Hormonální substituční léčbu nebo
 • Lopinavir/ritonavir k léčbě infekce virem HIV viz „Zvláštní opatrnosti při použití ROSUCARD je zapotřebí“.

Účinek těchto léčiv se může měnit při současném podávání s přípravkem ROSUCARD a nebo tyto léky mohou měnit účinnost přípravku ROSUCARD.

Přípravek ROSUCARD s jídlem a pitím
ROSUCARD můžete užívat spolu s jídlem nebo bez jídla.

Těhotenství, kojení a fertilita
Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék. Neužívejte ROSUCARD, pokud jste těhotná nebo kojíte. Pokud otěhotníte až v průběhu léčby přípravkem ROSUCARD, vysaďte ROSUCARD okamžitě, jakmile to zjistíte, a informujte lékaře. Ženy v plodném věku mají užívat vhodnou antikoncepci, pokud užívají ROSUCARD, aby se vyhnuly otěhotnění.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Většina lidí může v průběhu užívání přípravku ROSUCARD řídit motorová vozidla nebo ovládat stroje. U některých lidí se může v průběhu léčby objevit závrať. Pokud je to Váš případ, poraďte se s Vaším lékařem dříve, než budete řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

ROSUCARD obsahuje monohydrát laktosy
ROSUCARD 10 mg potahované tablety obsahuje 60 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 20 mg potahované tablety obsahuje 120 mg monohydrátu laktosy.
ROSUCARD 40 mg potahované tablety obsahuje 240 mg monohydrátu laktosy.

Pokud Vám lékař řekl, že špatně snášíte některé cukry (laktosa, mléčný cukr), informujte o tom lékaře předtím, než začnete užívat ROSUCARD.

3. Jak se přípravek ROSUCARD užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat přípravek ROSUCARD.

Obvyklé dávky pro dospělé

Pokud užíváte ROSUCARD ke snížení vysokého cholesterolu

Počáteční dávka
Léčba přípravkem ROSUCARD musí být zahájena dávkou 5 mg nebo 10 mg a to i v případě, že jste dosud užíval(a) vyšší dávku jiného statinu. Dávku 5 mg získáte rozpůlením 10 mg tablety podél půlící rýhy.

Velikost počáteční dávky závisí na:

 • Hladině cholesterolu ve Vaší krvi.
 • Vašem riziku vzniku srdeční příhody nebo mozkové mrtvice.
 • Vaší citlivosti k projevu možných nežádoucích účinků.
 • Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem, jaká dávka je pro Vás nejvhodnější.

Nejnižší dávku, tj. 5 mg, Vám lékař předepíše, jestliže:

 • Jste asijského původu (Japonci, Číňané, Filipínci, Vietnamci, Korejci a Indové).
 • Je Vám více než 70 let.
 • Máte středně těžké poškození funkce ledvin.
 • Existuje u Vás riziko vzniku svalových křečí a svalové bolesti (myopatie).

Zvyšování dávky a maximální denní dávka:
Pouze lékař rozhodne o zvýšení dávky. Dávka přípravku ROSUCARD by měla být přizpůsobena pro každého pacienta zvlášť. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 5 mg, může rozhodnout o úpravě na 10 mg, poté na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. Pokud Vám lékař předepsal počáteční dávku 10 mg, může dále rozhodnout o zvýšení na 20 mg a případně 40 mg, pokud to bude třeba. K úpravě dávky se obvykle přistupuje po 4 týdnech. Maximální denní dávka přípravku ROSUCARD je 40 mg. Tato dávka je určena pouze pro pacienty s vysokou hladinou cholesterolu a vysokým rizikem srdečních příhod nebo mozkové mrtvice. U těchto pacientů nebyla dostatečně snížena hladina cholesterolu dávkou 20 mg.

Jestliže užíváte ROSUCARD ke snížení rizika srdečních a mozkových příhod a podobných komplikací:
Doporučená denní dávka je 20 mg. Lékař však může rozhodnout o tom, že budete užívat nižší dávku.

Obvyklé dávky pro děti a dospívající ve věku 10–17 let
Obvyklá počáteční dávka je 5 mg denně. Lékař může dávku zvýšit, aby bylo dosaženo optimálního účinku. Maximální denní dávka je 20 mg jednou denně. Dětem a dospívajícím nemá být předepsán ROSUCARD 40 mg.

Jak tablety užívat
Tabletu spolkněte celou a zapijte ji vodou.
ROSUCARD užívejte jednou denně. Tablety můžete užívat kdykoliv v průběhu dne.
Pokuste se užívat tablety ve stejnou denní dobu, protože si to lépe zapamatujete.

Pravidelné kontroly cholesterolu
Pravidelné kontroly cholesterolu u lékaře jsou důležité. Lékař bude kontrolovat, zda bylo dosaženo žádoucích hladin cholesterolu a zda jsou tyto hladiny trvalé. Lékař pak může rozhodnout o zvýšení dávky tak, aby pro Vás byla optimální.

Jestliže jste užil(a) více přípravku ROSUCARD, než jste měl(a)
Informujte se u Vašeho lékaře nebo navštivte nejbližší nemocnici.
Jestliže jste přijímán(a) do nemocnice k hospitalizaci nebo jste léčen(a) kvůli nějakému dalšímu problému, informujte lékaře, že užíváte ROSUCARD.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek ROSUCARD
Není důvod k obavě. Užijte následující dávku v pravidelný čas. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Jestliže jste přestal(a) užívat ROSUCARD
Informujte lékaře, jestliže chcete přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD. Hladiny cholesterolu se mohou po přerušení léčby opět zvýšit. Máte-li jakékoliv další otázky, týkající se užívání tohoto léku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Je však důležité, abyste věděl(a), které nežádoucí účinky to mohou být. Jsou obvykle mírné a vymizí v průběhu krátké doby.
Ukončete léčbu přípravkem ROSUCARD a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se u Vás dostaví alergická reakce:

 • Obtížné dýchání, někdy doprovázené otokem obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla.
 • Otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, obtížné polykání.
 • Silné svědění kůže (s vystouplými boulemi).

Přestaňte také užívat ROSUCARD a ihned informujte svého lékaře, pokud budete pociťovat neobvyklou bolest ve svalech, která trvá nezvykle dlouho. Svalové příznaky jsou častější u dětí a dospívajících než u dospělých. Podobně jako u ostatních statinů se u malého počtu osob mohou objevit nepříjemné svalové příznaky, které se vzácně mohou prohlubovat a vést až k potenciálně život ohrožujícímu svalovému poškození známému jako rhabdomyolýza.

Následující nežádoucí účinky byly hlášeny v souvislosti s léčbou rosuvastatinem (léčivá látka přípravku ROSUCARD):

Časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10):

 • Bolest hlavy.
 • Bolest břicha.
 • Zácpa.
 • Pocit na zvracení.
 • Bolest svalů.
 • Slabost.
 • Závratě.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 40 mg).
 • Cukrovka (diabetes mellitus), obvykle u pacientů s hladinou cukru v krvi na horní hranici „normálních hodnot“.

Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100):

 • Vyrážka, svědění kůže a jiné kožní reakce.
 • Zvýšení hladiny bílkoviny v moči – obvykle dochází k normalizaci bez nutnosti přerušit léčbu přípravkem ROSUCARD (pouze ROSUCARD 10 mg a 20 mg).

Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000):

 • Těžká alergická reakce – příznaky zahrnují otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, potíže s polykáním a dýcháním, silné svědění kůže (s vystouplými boulemi). Pokud se taková reakce u Vás dostaví, okamžitě přestaňte užívat ROSUCARD a volejte lékařskou pomoc.
 • Poškození svalů – přestaňte užívat ROSUCARD a informujte lékaře okamžitě, jakmile zjistíte neobvyklou bolest nebo křeče svalů, která trvá déle, než jste čekal(a).
 • Silná bolest břicha (zánět slinivky břišní).
 • Zvýšení hodnot jaterních enzymů v krvi.
 • Abnormální pokles počtu krevních buněk podílejících se na tvorbě krevních sraženin.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 10 000):

 • Žloutenka (zežloutnutí kůže a očí).
 • Hepatitida (zánět jater).
 • Bolest kloubů.
 • Stopy krve v moči.
 • Poškození nervů rukou a nohou (pocit necitlivosti).
 • Ztráta paměti.
 • Gynekomastie (zvětšení prsů u mužů).

Nežádoucí účinky vyskytující se s neznámou frekvencí (z dostupných dat nelze frekvenci stanovit), mohou zahrnovat:

 • Deprese
 • Poruchy spánku včetně nespavosti a nočních můr.
 • Průjem.
 • Stevens-Johnsonův syndrom (závažné puchýřovité onemocnění kůže, úst, očí a pohlavních orgánů).
 • Kašel.
 • Dušnost.
 • Edémy (otoky).

Možné nežádoucí účinky:

 • Sexuální potíže.
 • Dýchací potíže, mezi které patří přetrvávající kašel a/nebo dušnost nebo horečka.
 • Cukrovka. Je pravděpodobnější, pokud máte zvýšenou hladinu cukru nebo tuků v krvi, nadváhu nebo vysoký krevní tlak. Váš lékař Vás bude sledovat v průběhu léčby.
 • Poruchy šlach, někdy komplikované jejich přetržením.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.

5. Jak přípravek ROSUCARD uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.
Nepoužívejte tento léčivý přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu.
Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.
Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.
Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co obsahuje přípravek ROSUCARD

Léčivou látkou je rosuvastatinum.
Jedna potahovaná tableta obsahuje rosuvastatinum 10 mg, 20 mg nebo 40 mg ve formě rosuvastatinum calcicum (vápenatá sůl rosuvastatinu).

Pomocnými látkami jsou:
Jádro tablety: monohydrát laktosy, mikrokrystalická celulosa, sodná sůl kroskarmelosy,ko­loidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.
Potahová vrstva: hypromelosa 2910/3, makrogol 6000, oxid titaničitý (E171), mastek, červený oxid železitý (E172).

Jak přípravek ROSUCARD vypadá a co obsahuje toto balení
ROSUCARD 10 potahované tablety: světle růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety s půlící rýhou.
ROSUCARD 20 potahované tablety: růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
ROSUCARD 40 potahované tablety: tmavě růžové, potahované, oválné, bikonvexní tablety.
Velikost balení: 28, 30, 84, 90 potahovaných tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce
Zentiva, k. s., Praha, Česká republika

Příbalové letáky Rosucard ke stažení

Příbalový leták Rosucard 10mg (PDF ke stažení)
Rosucard 10 mg souhrn údajů (PDF ke stažení)

Příbalový leták Rosucard 20mg (PDF ke stažení)
Rosucard 20 mg souhrn údajů (PDF ke stažení)

Příbalový leták Rosucard 40mg (PDF ke stažení)
Rosucard 40 mg souhrn údajů (PDF ke stažení)