Pantomyl příbalový leták

Pantomyl je lék snižující množství kyseliny produkované Vaším žaludkem. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev způsobených nadměrnou kyselostí.

Příbalový leták Pantomyl 40 mg enterosolventní tablety

pantoprazolum

Přečtěte si pozorně celý příbalový leták dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje.

 • Ponechte si příbalový leták pro případ, že si ho budete potřebovat přečíst znovu.
 • Máte-li jakékoli další otázky, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.
 • Tento přípravek byl předepsán výhradně Vám. Nedávejte jej žádné další osobě. Mohl by jíublížit, a to i tehdy, má-li stejné známky onemocnění jako Vy.
 • Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebolékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.

Co naleznete v tomto příbalovém letáku:

 1. Co je přípravek Pantomyl a k čemu se používá
 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl užívat
 3. Jak se přípravek Pantomyl užívá
 4. Možné nežádoucí účinky
 5. Jak přípravek Pantomyl uchovávat 
 6. Obsah balení a další informace

1. Co je přípravek Pantomyl a k čemu se používá

Pantoprazol je selektivní „inhibitor protonové pumpy“, lék snižující množství kyseliny produkované Vaším žaludkem. Používá se k léčbě onemocnění žaludku a střev způsobených nadměrnou kyselostí.

Přípravek Pantomyl se používá pro léčbu:

Dospělí a mladiství ve věku od 12 let:

• Refluxní ezofagitida. Zánět jícnu (trubice, která spojuje hrdlo se žaludkem), spolu s regurgitací žaludeční kyseliny (návrat žaludeční kyseliny zpět do jícnu).

Dospělí:

 • Infekce vyvolaná bakterií zvanou Helicobacter pylori u pacientů svředy dvanáctníkua žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie). Cílem je zbavit sebakterií, a tak snížit pravděpodobnost návratu těchto vředů.
 • Žaludeční a dvanáctníkové vředy.
 • U Zollinger-Ellison syndromu a dalších stavů, při nichž je produkováno příliš mnoho kyselinyv žaludku.

2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Pantomyl užívat

Neužívejte přípravek Pantomyl

• jestliže jste alergický(á) na pantoprazol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);

• jestliže jste alergický(á) na léčivé přípravky obsahující jiné inhibitory protonové pumpy.

Upozornění a opatření

Před užitím přípravku Pantomyl se poraďte se svým lékařem:

 • jestliže máte závažné jaterní problémy. Prosím, informujte svého lékaře, pokud jste někdy v minulosti měl(a) problémy s játry. Lékař v tom případě bude kontrolovat jaterní enzymy častěji, zvláště pokud užíváte pantoprazol k dlouhodobé léčbě. V případě zvýšení jaterních enzymů má být léčba ukončena;
 • pokud máte snížené zásoby vitamínu B12 v těle nebo máte rizikové faktory pro sníženou hladinuvitamínu B12 a užíváte pantoprazol dlouhodobě. Stejně jako všechny přípravky snižující kyselost,může pantoprazol vést ke snížení vstřebávání vitamínu B12;
 • jestliže užíváte přípravek obsahující atazanavir (k léčbě HIV-infekce) současně s pantoprazolem,požádejte svého lékaře o konkrétní radu;
 • pokud se u Vás někdy objevila kožní reakce po léčbě přípravkem, který je podobný přípravkuPantomyl a snižuje množství žaludeční kyseliny;
 • pokud máte jít na speciální vyšetření krve (chromogranin A).

Ihned sdělte svému lékaři, pokud se u Vás objeví kterýkoliv z následujících příznaků:

 • nezamýšlený pokles tělesné hmotnosti
 • opakované zvracení
 • obtížné polykání
 • zvracení krve
 • bledost a pocit slabosti (chudokrevnost)
 • přítomnost krve ve stolici
 • těžké a/nebo přetrvávající průjmy, protože léčba pantoprazolem může být spojena s mírnýmnárůstem výskytu infekčních průjmů.

Pokud budete mít na kůži vyrážku, zejména na místech vystavených slunečním paprskům, sdělte to co nejdříve svému lékaři, protože V aši léčbu přípravkem Pantomyl bude možná nutné ukončit. Neopomeňte uvést i případné další nežádoucí účinky, jako jsou bolesti kloubů.

Váš lékař může rozhodnout, že budete potřebovat některé testy, aby se vyloučilo zhoubné onemocnění, protože pantoprazol mimo jiné zmírňuje příznaky rakoviny a může způsobit zpoždění v diagnostice. Pokud vaše příznaky přetrvávají navzdory léčbě, budou zvážena další vyšetření.

Jestliže užíváte pantoprazol dlouhodobě (déle než 1 rok), bude Vás lékař pravděpodobně pravidelně sledovat. Kdykoli navštívíte svého lékaře, měl(a) byste oznámit všechny nové a výjimečné projevy a okolnosti.

Pokud užíváte inhibitor protonové pumpy, jako je pantoprazol, po dobu delší než 1 rok, můžete mít mírně zvýšené riziko zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí nebo páteře (obratlů). Sdělte svému lékaři, zda trpíte osteoporózou nebo užíváte kortikosteroidy (mohou také zvyšovat riziko osteoporózy).

Další léčivé přípravky a přípravek Pantomyl

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat, protože pantoprazol může ovlivnit účinnost jiných léků.

Léky jako je ketokonazol, itrakonazol a posakonazol (užívané k léčbě plísňových infekcí) nebo erlotinib (používá se pro některé typy rakoviny), protože pantoprazol může způsobit, že tyto a další léky nebudou správně účinkovat.

Warfarin a fenprokumon, které mají vliv na zahuštění nebo řídnutí krve. Možná bude nutné provést další kontroly.

Atazanavir (používaný k léčbě HIV-infekce) (viz bod 2 „Upozornění a opatření“).

Methotrexát (používaný kléčbě revmatoidní artritidy, lupénky a rakoviny) protožepantoprazol může zvýšit hladiny methotrexátu v těle.

 • Fluvoxamin (používá se k léčbě deprese a dalších psychiatrických onemocnění). Užíváte-li fluvoxamin, Váš lékař může snížit dávku.
 • Rifampicin (používaný k léčbě infekcí).
 • Třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum) (používá se k léčbě mírné deprese).

Těhotenství a kojení

Dostatečné údaje o použití pantoprazolu u těhotných žen nejsou k dispozici. Byly hlášené případy vylučování přípravku do mateřského mléka. Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Měla byste tento přípravek užívat pouze tehdy, pokud je Váš lékař přesvědčen o tom, že přínos léčby pro Vás je větší než možná rizika pro vaše nenarozené dítě nebo vašeho novorozence.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky jako závrať nebo porucha vidění, nesmíte řídit nebo obsluhovat stroje.

Pantomyl obsahuje sodík

Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“.

3. Jak se přípravek Pantomyl užívá

Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Kdy a jak máte užívat přípravek Pantomyl?

Užívejte tablety 1 hodinu před jídlem bez žvýkání nebo lámání, polkněte je vcelku a zapijte je trochou vody.

Není-li určeno lékařem jinak, je doporučená dávka:

Dospělí a dospívající ve věku od 12 let:

Léčba refluxní ezofagitidy

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Váš lékař vám může doporučit zvýšení dávky na 2 tablety denně. Doba léčby refluxní ezofagitidy je obvykle mezi 4 a 8 týdny. Váš lékař Vám řekne, jak dlouho máte lék užívat.

Dospělí:

Léčba infekce způsobené bakterií zvanou Helicobater pylori u pacientů s vředy dvanáctníku žaludečními vředy v kombinaci se dvěma antibiotiky (eradikační terapie)
Jedna tableta dvakrát denně společně se dvěma tabletami jednoho z těchto antibiotik buď amoxicilinu, klaritromycinu nebo metronidazolu (případně tinidazolu), z nichž každá se užívá dvakrát denně spolu s tabletou pantoprazolu. První tabletu pantoprazolu užijte 1 hodinu před snídaní a druhou tabletu pantoprazolu užijte 1 hodinu před večeří. Řiďte se pokyny svého lékaře a ujistěte se, že jste si přečetl(a) příbalové informace těchto antibiotik. Obvyklá doba léčby je jeden až dva týdny.

Léčbžaludečních a dvanáctníkových vředů

Doporučená dávka je jedna tableta denně. Po konzultaci s lékařem může být dávka zdvojnásobena. Váš lékař vám řekne, jak dlouho máte lék užívat. Doba léčby žaludečních vředů se obvykle pohybuje mezi 4 a 8 týdny. Doba léčby dvanáctníkových vředů se obvykle pohybuje mezi 2 až 4 týdny.

Dlouhodobá léčba Zollinger-Ellisonova syndromu a dalších stavů spojených se zvýšenou produkcí žaludeční kyseliny
Doporučená počáteční dávka je obvykle dvě tablety denně.
Užívejte tyto dvě tablety 1 hodinu před jídlem. Lékař Vám může později dávku upravit, v závislosti na množství žaludeční kyseliny produkované žaludkem. Jsou-li předepsané více než dvě tablety denně, mají se tablety užívat ve dvou denních dávkách.

Pokud Vám lékař předepíše denní dávku více než čtyři tablety denně, bude vám sděleno, kdy přesně máte přestat lék užívat.

Zvláštní skupiny pacientů

 • Pokud máte problémy s ledvinami, středně těžké nebo těžké onemocnění jater, nemáte pantoprazol užívat k vymýcení Helicobacter pylori.
 • Pokud trpíte závažným onemocněním jater, neužívejte více než jednu 20 mg tabletu pantoprazolu denně (pro tento účel jsou k dispozici tablety obsahující 20 mg pantoprazolu; tato síla není v současné době k dispozici od společnosti Generics Ltd., ale může být dostupná u jiných držitelů rozhodnutí o registraci).
 • Děti ve věku do 12 let. Tyto tablety nejsou doporučeny pro použití u dětí mladších 12 let. 

Jestliže jste užil(a) více přípravku Pantomyl, než jste měl(a)

Poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Nejsou známé žádné projevy předávkování.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Pantomyl

Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Následující běžnou dávku užijte v obvyklém čase.

Jestliže jste přestal(a) užívat přípravek Pantomyl

Nepřestávejte v užívání těchto tablet bez předchozí porady se svým lékařem nebo lékárníkem.Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

4. Možné nežádoucí účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Pokud se u Vás objeví některý z následujících nežádoucích účinků, přestaňte užívat tento přípravek a ihned informujte svého lékaře nebo se obraťte na pohotovost v nejbližší nemocnici:

Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů)

 • závažné alergické reakce: otok jazyka a/nebo hrdla, obtíže při polykání, kopřivka, potížes dýcháním, alergické otoky obličeje (Quinckeho edém/angioedém), těžká závrať s velmirychlým tepem a silným pocením
 • snížení počtu bílých a červených krvinek a/nebo krevních destiček, které může být patrnév krevních testech. Můžete si všimnout častějšího výskytu infekcí, nebo pohmožděniny a krvácení než je normální.

Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit)

 • závažné kožní stavy: puchýře na kůži a rychlé zhoršení celkového stavu, eroze (včetněmírného krvácení) z očí, nosu, úst/rtů nebo genitálií (Stevens-Johnsonův syndrom, Leyllův- syndrom, erythema multiforme), vyrážka, případně provázená bolestmi kloubů a citlivost na světlo
 • ostatní závažné stavy: zežloutnutí kůže nebo očního bělma (těžké poškození jaterních buněk, žloutenka) nebo horečka, vyrážka a zvětšené ledviny někdy s bolestivým močením a bolestí spodní části zad (vážný zánět ledvin, který by mohl vést k selhání ledvin). Zánět tlustého střeva, který vyvolává přetrvávající vodnatý průjem.

Ostatní nežádoucí účinky zahrnují:

časté (mohou postihnout až 1 z 10 pacientů)

Pokud užíváte pantoprazol déle než 3 měsíce mohlo by u Vás dojít k poklesu hladiny hořčíku v krvi. Nízké hladiny hořčíku se projevují únavou, nechtěnými záškuby svalů, dezorientací, křečemi, závratěmi a zrychlenou srdeční akcí. Pokud se u Vás vyskytne některý z těchto příznaků, vyhledejte ihned lékaře. Nízká hladina hořčíku v krvi může vyvolat i pokles hladin draslíku a vápníku v krvi. Lékař může rozhodnout o provádění pravidelných kontrol hladiny hořčíku ve Vaší krvi.

méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)

 • bolest hlavy, závratě, průjem, pocit na zvracení, zvracení, nadýmání a plynatost (větry), zácpa, sucho v ústech, bolest břicha a diskomfort břicha, kožní vyrážka, exantém, kožní výsev, svědění, pocit slabosti, vyčerpání nebo obecně pocit nedobrého stavu, poruchy spánku, zlomeniny krčku stehenní kosti, zápěstí, nebo páteře (obratlů)

vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)

 • změny chuti nebo úplná ztráta chuti, poruchy vidění, jako je rozmazané vidění, kopřivka, bolesti kloubů a svalů, změny hmotnosti, zvýšená teplota, otoky končetin (periferní edém), deprese, zvětšení prsou u mužů

není známo (z dostupných údajů nelze určit)

 • halucinace, zmatenost (zejména u pacientů s předchozím výskytem těchto příznaků), pocit brnění.

Nežádoucí účinky zjištěné prostřednictvím krevních testů:

 • méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů)zvýšení jaterních enzymů
 • vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů)zvýšení bilirubinu, zvýšení hladiny tuků v krvi
 • není známo (z dostupných údajů nelze určit)pokles hladiny sodíku v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48
100 41 Praha 10
Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5. Jak přípravek Pantomyl uchovávat

Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí.

Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce.

Blistry: Tento přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání
HDPE lahvičky: Po otevření spotřebujte do 100 dní. Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněný před vlhkostí.

Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí.

6. Obsah balení a další informace

Co přípravek Pantomyl obsahuje

Léčivou látkou je pantoprazolum natricum sesquihydricum v množství odpovídajícím pantoprazolum 40 mg.

Pomocnými látkami jsou: uhličitan sodný (E 500), mannitol (E 421), krospovidon, povidon K90, kalcium-stearát; potah tablety: kopolymer MA/EA 1:1 30% disperze, natrium-lauryl-sulfát, polysorbát 80 (E 433), triethyl-citrát (E 1505), hypromelóza (E 464), oxid titaničitý (E 171), makrogol 400, žlutý oxid železitý (E 172).

Jak přípravek Pantomyl vypadá a co obsahuje toto balení

Banánově žluté, oválné, bikonvexní, potahované tablety přibližné velikosti 5,7 mm x 11,6 mm, hladké (bez potisku) na obou stranách.

Tablety jsou dostupné v plastových lahvičkách a blistrech.

Velikost balení
Plastová HDPE lahvička se šroubovacím uzávěrem (obsahujícím vysoušedlo) o obsahu 14, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100 nebo 250 tablet. Lahvička dále obsahuje malou plastovou kapsli se silikagelem nebo sáček obsahující silikagel a aktivní uhlí, které chrání tablety před vlhkostí. Kapsli nebo sáček s vysoušedlem nepolykejte a ponechte ji v lahvičce.

Aluminiové blistry s nebo bez vrstvy vysoušedla, balené v kartonových krabičkách po 7, 7×1, 14, 14×1, 28, 28×1, 30, 56, 70, 70×1, 96, 98 tablet.

Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci
Mylan Ireland Limited
Unit 35/36 Grange Parade

Baldoyle Industrial Estate Dublin 13
Irsko

Výrobce

Mc Dermott Laboratories t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irsko
Mylan Hungary Kft, H-2900 Komarom, Mylan utca 1, Maďarsko
Mylan Germany GmbH, Zweigniederlassung Bad Homburg v. d. Höhe, Benzstrasse 1, 61352 Bad

Homburg v. d. Höhe, Německo

Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy:

ZeměNázev
MaltaPantoprazole Mylan 40mg Gastro-resistant tablets
RakouskoPantoprazol Mylan 40mg magensaftresistente tabletten
BelgiePantoprazole Mylan 40mg maagsapresistente tabletten
KyprPantoprazole Mylan 40mg tablets
Česká RepublikaPantomyl
DánskoPantoprazol Mylan enterotabletter 40mg
FinskoPantoprazol Mylan 40mg
FranciePANTOPRAZOLE MYLAN 40mg comprimé gastro-resistant
NěmeckoPantoprazol dura 40mg magensaftresistente Tabletten
ŘeckoPantoprazole Mylan Generics gastro-resistant tablets 40mg
IrskoPantoprazole Mylan 40mg Gastro-resistant tablets
LucemburskoPantomylan 40 mg comprimés gastro-résistant
PolskoPamyl 40mg tabletki dojelitowe
PortugalskoPantoprazol Mylan 40 mg Comprimido gastrorresistente
RumunskoPantoprazol Mylan 40mg comprimate gastrorezistente
SlovenskoPantomyl 40mg
SlovinskoPANSEMYL 40mg gastrorezistentne tablete
ŠpanělskoPantoprazol Mylan Pharmaceuticals 40 mg comprimidos gastroresistentes EFG
ŠvédskoPantoprazol Mylan 40mg enterotabletter
NizozemíPantoprazol Mylan 40mg maagsapresistente tabletten
Velká BritániePantoprazole 40mg Gastro-resistant tablets

Tento příbalový leták byl naposledy revidován: 21. 11. 2020

Příbalové letáky Pantomyl ke stažení

Pantomyl příbalový leták (PDF ke stažení)
Pantomyl souhrn údajů (PDF ke stažení)